Články: 1938-2005BIBLIOGRAFIE AMEDEA MOLNÁRA - ČLÁNKY Z LET 1938-2005:1938:

 • Dopis moderátoru valdenské církve k mnichovské zradě, JB, 117 • A propos de la Tchécoslovaquie, La voie nouvelle (11. 11.), 2

1939:

 • Valdenským nastává boj, JB 20-21

1940:

 • L´Unita dei Fratelli e i Valdesi, Eco delle Valli Valdesi, č. 6 • Jednota a Valdenští v dějinách, JB, 6-9

1941:

 • Petr Valdo, Bratrstvo 23, 129-132 • Johann Fridrich Oberlin, JB, 127-128

1946:

 • Křesťanství a komunismus, KJ 31, č. 44

1947:

 • Sto let od smrti Alexandra Vineta, KR 14, 230-233 a KJ 32, č. 24 a 39 • Neznámá obrana Českých bratří, KJ 32, č. 1 • Církev za mřížemi, KJ 32, č. 3 • Jan Roh kajícník, KJ 32, č. 6 • Prof. dr. F. M. Bartoš, KJ 32, č. 9 • Melanchton, KJ 32, č. 10 • Komenský bohoslovec, KJ 32, č. 13 • Ode mne, jehož ruku znáš (Lukáš Pražský), KJ 32, č. 17 • Zlatoústý, KJ 32, č. 17 • Rafaele Pettazzoni, KJ 32, č. 19 • Lístky z dějin církve, KJ 32, č. 21-51 • Sv. Augustina Rozhovory duše s Bohem, KJ 32, č. 16 • České poselství valdenskému synodu 1868, KJ 32, č. 18 • Ruský křesťanský myslitel Nikolaj Berďajev, KJ 32, č. 33 • Ragazův boj o bibli, KJ 32, č. 41 • Lutherovy zářijové a říjnové these, KJ 32, č. 43 • Španělští židé a bratrský bohoslovec, KJ 32, č. 46

1948:

 • Lukáš Pražský před svým vstupem do Jednoty, ThEv 1, 21-32 • Jak smýšlel B. Lukáš o křtu dětí, ČB 24, č. 2, s. 43-44 • Lístky z dějin církve, KJ 33, na pokračování č. 1-22 • Valdenští a rok 1848, KJ 33, č. 15 • Politické názory Petra Chelčického, KJ 33, č. 21 • Církev musí mít odvahu, KJ 33, č. 27 • Evangelické fakulty ve Francii, KJ 33, č. 29 • Giosue Gianavello, KJ 33, č. 31-34 • Kristus Král (Cullmann - Vissert´ Hooft), KJ 33, č. 35 • Synod valdenské církve, KJ 33, č. 43 • Kam to vede? (reakce na r. 1948), KJ 35, č. 45 • Farář Jindřich Schiller, KJ 33, č. 49 • Středověk a reformace (Lístky z dějin církve), KJ 33, č. 49 • Kdo jsou valdenští, KJ 33, č. 49 • Nad písněmi B. Lukáše, KJ 33, č. 51 • Savonarolovo mučednictví, EK, 40-41

1949:

 • K šedesátinám F. M. Bartoše, KR 16, č. 4, 125-126 • Svět v bratrské teologii, KR 16, 195-205 • Claudius Turinský, KJ 34, č. 7- 8 • Rozkol Fotiův, KJ 34, č. 10 • Čínští komunisté, KJ 34, č. 11 • Agrippa d´Aubigne, KJ 34, č. 12-17 • Církev a barbaři, KJ 34, č. 24 - 29 • Na vídeňském zámku, KJ 34, č. 32 a 33 • Návrh na úpravu evropského hospodářství z r. 1518, KJ 34, č. 34 • Otázka oprávněnosti křtu dětí, KJ 34, č. 35 • Martin Bucer, KJ 34, 43-44 • A. Vinet mezi církví a státem, ThEv 2, 98-103 • Návrh na úpravu evropského hospodářství vyšlý z bratrské tiskárny, Slovesná věda 2, 212-214 • Hledající posluchači pod kazatelnou M. Jana Rokycany, Křesťanský buditel 22, 77-81 • B. Lukáš v Cařihradě, Křesťanský buditel 23, 131 • Luc de Prague et les Vaudois d´Italie, BSSV, n. 90, 40-64 • Esquisse de la Théologie de Comenius, RHPR 28 / 29, 107-131

1950:

 • Husitský bohoslovec a prvokřesťanský komunismus, KR 17, 153-156 • O přejnější hodnocení Komenského chiliasmu, KR 17, 171-175 • Virgo assumpta, KR 17, 274-277 • Nový Řím a nový Jeruzalém, KJ 35, č. 5-7 • Mladá léta Lukáše Pražského, KJ 35, č. 18 • Lukášův příchod na Karmel, KJ 35, č. 22 • Šestý červenec, KJ 35, č. 2 • Bratrské vyznání víry z r. 1535, KJ 35, č. 43 a 45 • Listopadové dogma, KJ 35, č. 47 • Bratří a Bucerův spis o opravdové péči o duše, ThEv 3, s. 168-175 a 311-318 • Komenského Všenáprava, ThEv 3, s. 241-244 • Kšaft Mikuláše Roha z r. 1536, ThEv 3, s. 368-369 • Guillaume Farel o vyučování dětí, Bible a kalich 24, č. 3-4, 12 • Sborovost mladé církve, Bible a kalich 24, č. 7-8, 1-5 • Bol Calvin Valdenský?, Kalvinske hlasy č. 15, 4-7

1951:

 • O Leonhardu Ragazovi, KR 18, 63-73 • Zapomenutý podnět Calvinovy Instituce, KR 18, 176-182 • Encyklika Semptiternus rex, KR 18, 233 • O reformační hledisko v patrologii, KR 18, 300-303 • Martin Bucer (1491 - 1551), EK 33-39 • Zakladatel Herrnhutu Kristián David, EK 91-93 • Poznámka o víře Klementa Římského, ThEv 4, 56-57 • Encyklika Munificentissimus Deus, ThEv 4, 59-61 • Blahoslavův Výklad na XIII. kapitolu Zjevení, ThEv 4, 218-234 • Želivského cesta k lidu, Církevní věstník 2, 6-8 • B. Lukáš Pražský (extenze Komenského fakulty), KJ 36, č. 1 • Slova Jana Želivského, KJ 36, č. 13 • Jednota bratrská mírotvorná, KJ 36, č. 29-30 • Víra a život v mladé církvi, KJ 36, č. 40 • Křesťanský filosof Justinos, KJ 36, č. 41 • Tertullianus, KJ 36, č. 42 • Mladá církev proti gnosi, KJ 36, č.43 • B. Lukáš Pražský a Martin Luther, KJ 36, č. 44 • Bratrské vánoce, ČB č. 10, 146-149 • B. Lukáš, druhý zakladatel Jednoty, JB č. 4, 64-68 • B. Lukáš, obránce Jednoty, JB č. 5, 86 - 90 • Mladý Jan Augusta, JB č. 6, 103-106 • Od reformace k metodismu, Křesťanský buditel 25, č. 2, 23-24 • Metodismus v reformační tradici, Křesťanský buditel 25, č. 2, 111-113 a 124-125 • Jan Calvin, Instituce, přel. F. M. Dobiáš, záložka • La correspondance entre les Freres Tcheques et Bucer, RHPR 1, 102-156

1952:

 • Komenského mírové úsilí, EK 77 - 84 • Jan Augusta, bratrský sjednocovatel, JB 29, 12-14 • Jan Augusta, vězeň křivoklátský, JB 29, 142-144 • Theolog bez "školy" J. B. Souček, KJ 37, č. 21 • Leonardo da Vinci, KJ 37, č. 25 • Ohnisko obecenství Mladá Boleslav 1468 - 1620, KJ 37, č. 34 • Plameny husitské revoluce v Savojsku, KJ 37, č. 48 • I v Nikaji byli lidé, KJ 37, č. 50 • Bucerův Návod, jak užívati Písem ke kázání z r. 1531, KR 19, č. 2 (obálka) • Vinet, Pascal, Hus, KR 19, 20-22 • Theologická summa B. Matěje Červenky, KR 19, 80-88 • Calvin a humanismus, KR 19, 147-152 • Příspěvek k rozhovorům o doketismu, KR 19, 204-211 • Eschatologie v počátcích Tábora, KR 19, 237-242 • B. Červenka o svobodné vůli, ThPř 19, 52-57 • Valdenští a reformace, ThPř 19, č. 3, 78-86

1953:

 • Jan Želivský, EK 1953, 80-93 • Vývoj táborského bohosloví, KR 20, 51-58 • Vyznění táborského boje duchovního, KR 20, č. 9-10 • Rabelaisův široký smích, KR 20, 102-103 • Žalmy v překladu Matěje Červenky Čelákovského, KR 20, 149-151 • Jean Astruc, KR 20, 165-166 • Písmo v rukou scholastiků, KR 20, 175-180 • Pokušení Bernarda z Clairvaux, KR 20, 199-201 • Samuel Maresius a Komenský, ThPř 20, 25-27 • Harmonia confessionum a Jednota bratrská, ThPř 20, 139-146 • Požadavky světové reformace, KJ 38, č. 2 • Bez kritiky a bez účasti, KJ 38, č. 2 • Věci podstatné, služebné a případné, KJ 38, č. 15 • Želivského revoluční kázání, KJ 38, č. 30-31 • Miguel Servet, KJ 38, č. 43 • Obránce táborských adamitů Isaac de Beausobre, KJ 38, č. 47 • Výchozí zásady bratrského bohosloví, JB 30, 116-119

1954:

 • Provázek dvakrát barvený - typologie Jozue 2, KR 21, 24-28 • Nad kazatelskou výzvou Jana Želivského, KR 21, 37-42 • Eschatologická nadějnost počínající české reformace, KR 21, 112-115 • Historik české reformace F. M. Bartoš, KR 21, 115 • Origenovo výročí, KR 21, 135-137 • Miltonův sonet o valdenských, KR 21, 145-147 • Bratr Antonín Frinta, KR 21, 208 • Rozkol mezi Východem a Západem 1054, KR 21, 208-210 • Josef Bohatec, KR 21, 210 a KJ 39, č. 24 • Žalm 15 v překladu Matěje Červenky, KR 21, 211 • Jubileum Jednoty bratrské, KR 21, 236-237 • Církevní aktualita díla Aurelia Augustina, KR 21, 258-259 • Augustinus oslovený jednotou Starého a Nového zákona, KR 21, 267-273 • Augustinus a postoj Bratří ke světu, KR 21, 281-284 • Sociální pozadí Augustinova spisu O boží obci, KR 21, 285-286 • Augustinus proti husitům u Cusana, KR 21, 286-287 • Konstantinská zrada církve, KJ 39, č. 3 • Salvianus, KJ 39, č. 4 • Z Pelagiových výkladů epištol Pavlových, KJ 39, č. 16 • Neodvolatelné odvolání, KJ 39, č. 25 • Ježíš a Pavel, KJ 39, č. 28 • Neblahé následky (rasová otázka v mladé církvi), KJ 39, č. 39 • Osnovné myšlenky Viklefova bohosloví, ČB, s. 37-39 • Des Aurelius Augustinus Aktualität, Protestantische Kirchen in der Tschechoslowakei, č. 5, 63-65 • Les Vaudois et la Réforme. Um ami vaudois de Coménius, BSSV, n. 96, 45-47

1955:

 • Vyznávající Tábor, EK, 105-109 • Apoštolští otcové, ThPř 22, 12 - 19 a 23, 55-59, 77-80 • Reformační ekumenismus, KR 22, 94-95 • Farář Jindřich Schiller, KR 22, 216-218 • Nad počátky dělnického hnutí ve Francii, KR 22, 278-280 • Živá otázka křtu, KR 22, 281 • Poslední věci v pohledu Jakoubka ze Stříbra, ThPř 22, 38-42 • K otázkám dětinským B. Lukáše, ThPř 22, 115-116 • Kalich jako program, KJ 40, č. 16 • Trojí členství v Jednotě bratrské, KJ 40, č. 19 • Pastýř mezi reformátory (Bucer), KJ 40, č. 28 • Justus Jonas, KJ 40, č. 29 • Bratrská píseň na Rýně (Kateřina Zellová), KJ 40, č. 37 • Der Kelch als Programm, Die Protestantischen Kirchen in der Tschechoslovakei 2, č. 5, 50-51

1956:

 • Píseň v mladé církvi, KR 23, 78-81 • Poučení z Francie, KR 23, 173-177 • Epimenidovo svědectví pravé, KR 23, 257-258 • Poznámka o theologii apoštolských otců, ThPř 23, 55-59 a 77-80 • V čem byla reformace jednotná, KJ 41, č. 1 • B. Lukáš o lásce, KJ 41, č. 5 • Eschatologie proti římskému imperialismu, KJ 41, č. 7 • Diakonie v mladé církvi, KJ 41, č. 11 • O Blahoslavově Gramatice, KJ 41, č. 13 • O francouzských protestantech, KJ 41, č. 20 • Matěj Červenka, KJ 41, č. 23 • Chvála bratrského řádu, KJ 41, č. 31 • Odvaha k reformaci, KJ 41, č. 34 • Dvojí reformace, KJ 41, č. 37 • Objev svobody, KJ 41, č. 41 • Překonané rozpaky, KJ 41, č. 44 • Dvě kazatelské učebnice bratrských "mládenců", JB, 5-7 • Überblick über die Kirchen in der Tschechoslowakei, Theol. Jahrbücher, 93 - 98 • Marcello Squarcialupi et l´Unité des Freres Tcheques, BSSV n. 100, 3-20

1957:

 • Sofoniáš Hasenmüller a Komenského myšlenka mateřské školy, Acta Comeniana 1, 210-211 • B. Lukáš v Cařihradě, EK, 31-34 • O bratrské výchově vzhledem ke Komenskému, Pedagogika 4, 441-452 • Rozhovor dvou reformací, KJ 42, č. 24-25 • Mistr Jan Hus odpovídá (píseň Havla Dřevínka), KJ 42, č. 25 • Sbor a společnost, KJ 42, č. 28 • Radost z valdenského synodu, KJ 42, č. 32 • Cesty bratrské theologie, KR 24, 18-24 • Mírové smýšlení v české reformaci, KR 24, 53-59 • Přátelé italské reformace, KR 24, 230-231 • Jasný den Naardenu, KR 24, 265-266 • Příspěvek k dějinám ekumenického působení Jednoty bratrské, ThPř 24, 24-30 • K františkánským motivům v Jednotě bratrské, ThPř 24, 49-58 • Německý reformační překlad Husova spisu O církvi, ThPř 24, s. 108-109 • Německý překlad Husova díla O církvi z 16. století, Čes. literatura 5, 363-364 • Für ein erneutes Gespräch zweier Reformationem, Glaube und Gewissen, s. 184- 86

1958:

 • Nad Komenského Zavírkou k Historii o těžkých protivenstvích, Acta Comeniana 17, 37-44 • Členství v mladé církvi, KJ 42, č. 2 • Cyprianus, KJ 42, č. 35 • Komenský v Horní Branné, KJ 43, č. 4 • Jacopo Lombardini a Ernesto Puzzanghera, KJ 43, č. 12 • Předchůdce Eliáš, KJ 43, (19.7.) • Jan Agricola a Husovo dílo, KJ 43, č. 26 • Proslov nad rakví Pavla Eisnera, KJ 43, č. 28 • Cíle a cesty, KJ 43, č. 32 • Tommaso Campanella, KJ 43, č. 33 • Karlovské křesťanství, KJ 43, č. 34 • Byzantské křesťanství, KJ 43, č. 37 • Dům církve a dům světa (Komenský a Jednota), KR 25, 11-15 • Jean de Léry v bratrském překladu, KR 25, 97-101 • Táborský boj duchovní, ThPř 25, 1-11 • Le mouvement préhussite et la fin des temps, CV 1, 27-32 • Coménius et l´Unité des Freres Tcheques, CV 1, 110-115 • Hus De matrimonio and its Waldensian version, CV 1, 142-157 • Thomas Müntzer und Böhmen, CV 1, 242-245 • Les Vaudois et la Réforme tcheque, BSSV, n. 103, 37-51 • Un traité de Jean Hus et l´ancienne littérature vaudoise, Eco delle Valli Valdesi, č. 22 • Die böhmische Brüderunität und die tschechische Sprache, ThZ 135-136

1959:

 • Evangelíci latinských zemí, KR 26, 3-4 • K zahájení kritické edice spisů M. Jana Husi, KR 26, 107-110 • Rok 1559 v kalvínské reformaci, KR 26, 144-149 • Lukáš Pražský a Martin Luther v zápase o Kristovu církev, KR 26, 184-190 • Tři studie k dějinám bratrského myšlení, KR 26, 272-276 • Pozor na vyznání (Mk 8, 27-33), KJ 44, č. 10 • Nově objevený Husův rukopis, KJ44, č. 18 • Reformované jubileum, KJ 44, č. 19 • Ženevská akademie, KJ 44, č. 20 • Hus a Viklef, KJ 44, č. 23 • Jan Hus o skále církve, KJ 44, č. 25 • Na cestu Husovým spisům, Literární noviny č. 17, 4 • Husův kostnický spisek De matrimonio a jeho valdenské zpracování, LF 82, 86-91 • Pohled do Husovy literární dílny, LF 82, 239-246 • Želivský, prédicateur de la Révolution, CV 2, 324-334 • L´Unité des Freres Tcheques (P. Brock, Political and social doctrines of Unity of Czech Brethren), RHPR, 375-384

1960:

 • Mistr Eckhart, KJ 45, č. 33 • Valdenští v Jižní Americe, KJ 45, č. 40 • Čeští evangelíci a francouzská revoluce (M. Vaňáček, K ohlasu Velké francouzské revoluce v českých zemích), KR 27, 157 • O příčinách pronásledování Jednoty králem Jiříkem, ThPř 27, 35-40 • Etudes et conversion de Luc de Prague, CV 3, 255-262

1961:

 • In memoriam Jan Filipi, KJ 46, č. 1 • Konáčův humanismus a Bratří, KJ 46, č. 2 • Jak se otázky nakupily, KJ 46, č. 3 • Pod Pontským Pilátem, KJ 46, č. 6 • Židovští křesťané, KJ 46, č. 7 • Cestou nevyšlapanou (Jr 24), KJ 46, č. 9 • Výmluvné zámlky (Mara bar Sarapion a Flavius Jóséfos), KJ 46, č. 10 • Umění na soudu reformace, KJ 46, č. 11 • Církev donatovců, KJ 46, č.12 • Sociální tvářnost francouzského protestantismu, KJ 46, č. 20 • Jan Tauler, KJ 46, č. 22 • Giovanni Miegge, valdenský theolog, KJ 46, č. 29 • Jen neviditelná? (Lutherovo pojetí církve), KJ 46, č. 30 • Několik zahraničních publikací o Husovi, KJ 46, č. 31 • Benediktin Paul de Vooght o Husově kacířství, KJ 46, č. 32 • Óda Theodora Beze, KJ 46, č.37 • Poissy 1561, KJ 46, č. 37 • Ekumenický duch husitství, KJ 46, č. 39 • Jsou dogmatické formule závazné?, KJ 46, č. 40 • Rozhovory všemu navzdory (protestanté a katolíci), KJ 46, č. 43 • Nový pohled na středověké valdenství, KR 26, 46-50 • Mikuláš Konáč a Jednota bratrská, ThPř 28, 43-53 • Nad úvodními kapitolami Biskupcovy táborské konfese spolu s obranou táborské pře (překlad kap. 1 - 3 Confessio Taboritarum), ThPř 28, 65-72 • Deux homélies de Pierre Valdés?, CV 4, 51-57 • Les premieres annés de Luc de Prague au sein de l´Unité, CV 4, 83-89 • Luc de Prague a Constantinople, CV 4, 192-201 • Vue nouvelle sur le Valdisme médiéval, CV 4, 273-279 • Luc de Prague devant la crise de l´Unité des annés 1490, CV 4, 316-324 • Eine neue Gesamtdarstellung der Gechichte der Böhmischen Brüder, CV 4, 332

1962:

 • Hlas z dějiného přelomu Salvianus), EK, 72-76 • Co víme nového o valdenských, JB 51-52 • K ohlasu husitství v literatuře románských valdenských, JKF 4, 42 • Rozhovory s novokřtěnci, KJ 47, č. 2 • Jak slavili večeři Páně křesťané prvních století, KJ 47, č. 3 • Ján Kvačala, KJ 47, č. 6 • Touha po překonání rozkolu za Třicetileté války, KJ 47, č. 7 • Reformované theoologie církevní jednoty, KJ 47, č. 8 • Katechumenát v mladé církvi a v Jednotě bratrské, KJ 47, č. 10 • Královna Dagmar, KJ 47, č. 17 • Teilhard de Chardin, KJ 47, č. 19 • Milost, láska, účastneství (2K 13, 12), KJ 47, č. 22 • Betlémské kázání na paměť nových mučedníků, KJ 47, č. 24 • Soumrak Jana Nepomuckého, KJ 47, č. 25 a KR 29, 232-233 • Konciliarismus a husitství, KJ 47, č. 33 a 34 • Poselství reformace ve vývoji společnosti, KJ 47, č. 35 • Lelio Socino, KJ 47, č. 35 • Augustin Marlorat, KJ 47, č. 35 • Věřím v Ducha svatého, KJ 47, č. 38 • Italský protestant v odboji, KJ 47, č. 42 • Bratrský odkaz v theologii J. B. Součka, KR 29, 121 - 123 • Voyage d´Italie, CV 5, 28-34 • Luc de Prague édifiant la communauté (1498-1502), CV 5, 189-200 • L´histoire de la foi, CV 5, 261-272 • Des premieres hostilités au colloque de Prague de 1504, CV 5, 331-342 • Tschechoslowakei II. Theologiegeschichtlich, RGG3, 1059-1060 • Vue nouvelle sur le Valdisme médiéval, BSSV n. 112, 51 -59 • Joseph L. Hromadka, Le Semeur 60, 479-482

1963:

 • Francoužští evangelíci jindy a nyní, EK, 96-103 • Cyrilometodějský motiv v husitství, Náboženská revue 34, 157-163 • Hnutí svobodného ducha a husitství, KR 30, 37-39 • Moise Amyraut, KR 30, 221-223 • A. H. Francke a význam hallského pietismu pro české evangelíky (Na okraj třístého výročí Franckových narozenin), ThPř 30, 49-54, KJ 48, č. 14 • Komenského "Theologia naturalis", ThPř 30, 100 - 108 • Cesta italského protestantismu 1 - 2, KJ 48, č. 4 a 6 • Husova řeč o míru, KJ 48, č. 24 • Svépomoc, charita, láska (ve středověkém městě), KJ 48, č. 30 • Nad dílem Anny Císařové - Kolářové, KJ 48, č. 30 • Profesor bratrských dějin na universitě v Utrechtu (Jan M. van der Liide), KJ 48, č. 31 • Havel Dřevínek a Volfgang Musculus, KJ 48, č. 37 • Kázání na hoře v prvotní církvi, KJ 47, č. 40 • Autour du mandat royal, Luc de Prague, entre 1504 et 1509, CV 6, 39-46 • Pasteur dans la tourmente, Luc de Prague entre 1510 et 1515, CV 6, 276-296 • L´Evolution de la théologie hussite, RHPR, 133-171 • Ben ha mil e cent anc compli entierament (En marge de la Nobla Leiczon), BSSV n. 113, 108-109 • Luther ou le combat pour l´Eglise, Le Semeur 1963 / 1, 4-7 • The History of the Faith, Student World, Geneva, 31-44

1964:

 • Na každý den, 91-127 • Tvář italského protestantismu, EK, 41-48 • Luther neboli zápas o církev, KR 31, 183-186 • K otázce genese Kralického biblického díla, KR 31, 235-237 • K Viklefově teologii, ThPř 31, 19-23 • Husova Enarratio Psalmorum, ThPř 31, 67-72 • Calvinovo mládí, KJ 48, č. 2 • České reformační překlady z Calvina, KJ 48, č. 8 • K narozeninám F. M. Bartoše, KJ 48, č. 13 • Calvinův pohled na církevní dějiny, KJ 48, č. 20 • O společenskou odpovědnost církve, KJ 48, č. 32 • Jakými cestami dnes? (Encyklika Ecclesiam suam), KJ 48, č. 32 • O společenskou odpovědnost církve, KJ 48, č. 32 • Mezi loajalitou a odbojem (Calvin), KJ 48, č. 34 • Zápas o kalich, KJ 49, č. 37 • Příběh lyonského měšťana Valdese, KJ 49, č. 40-42 • Zum Gespräch zwischen Luther und den Böhmischen Brüder. Lukas von Prag Schrift "Ueber Verpflichtungen" in ... und fragten nach Jesus. Festschrift Ernst Barnikol, Berlin, 177-185 • Freiheit und Friede, Junge Kirche, č. 2 • Mut zur Liebe (k 90. narozeninám prof. Emila Fuchse), Neue Zeit, 13. 5., č. 109 • A. H. Francke und die Bedeutung des hallischen Pietismus für die tschechische Protestanten, ThLZ 89, 1 - 10 • Il Battesimo visto dalla prima Riforma, Gioventu evangelica, č. 7 • Elementi ecclesiologici della prima Riforma, Protestantesimo 19, 65-77 • Cola di Rienzo, Petrarca e le origini della Riforma hussita, Protestantesimo 19, 214-223 • Il giubileo del calice, La Luce, 2 • Zwiegespräch zweier Reformationem. Das christliche Zeugnis in der Tschechoslowakei, Komunität, Heft 29 • Les réponses de Jean Hus aux Quarante-cinq articles, Recherses de Théologie ancienne et médiévale 85-99 • L´histoire de la foi, Le Semeur, 44-60 • Der ökumenische Gedanke im tschechischen Protestantismus, CV 7, 7-15 • Das Erziehungswesen der Brüder, CV 7, 161-171 • Recent Literature on Wyclif´s Theology, CV 7, 186-192 • "Tresor e lume de fe". Ena marge du traité de dogmatique vaudoise, CV 7, 285 - 289

1965:

 • O křesťanské svobodě v římském impériu, KR 32, 16 - 19 • Hus mezi první a druhou reformací, KR 32, 149-152, 179-183 a 203-205 • Theologie husitského kalicha, ThPř 1-9 • Vilém Farel, KJ 49, č. 30 • Příběh lyonského měšťana Valdese, KJ 50, č. 1 a 4 • Husův zápas o poznání pravdy, KJ 50, č. 25 • Pamětní oslavy Husovy v Kostnici, KJ 50, č. 27 • Lidovost Husovy reformace, KJ 50, č. 27 • Réflexion sur la notion de vérité dans la pensée de Jean Hus, LF 121-131 • Comenius´s Theologia naturalis, CV 8, 53-64 • Panorama historique du Protestantisme tcheque, Christianisme social, 229-247 • Les Vaudois et l´Unité des Freres Tcheques, BSSV 118, 3-16 • Caractere prophétique de la premiere Réforme, Cahier de la Réconciliation, n. 6, 3-13 • La non-violence des Vaudois et des Hussites, Cahier de la Réconciliation, n. 6, 13-19 • Un théologien hussite de la non - violence, Cahier de la Réconciliation, n.6, 20-31 • Jan Hus Verso le celebrazioni del 550° anniversario della sua morte, La Luce 58, č. 25 • Jan Hus, un testimone della verita, La Luce 58, č. 26 • Rapporti fra Valdesi e Hussiti, movimenti fratelli della prima Riforma, La Luce 58, č. 32 • La nonviolenza dei Valdesi, La Luce 58, č. 35 • Sfida al constantisimo, Protestantesimo 1-12 • Panorama historique du Protestantisme tcheque, Christianisme social 229-247 • Jean Hus: obéir a la vérité, L´illustré protestant 16-17 • Joan Huss, Réforme 8-9 • Hus et son appel a ésus Christ, RHPR 95-104 • Apocalypse XII dans l´interprétation hussite, RHPR 212-231 • Symposium Hussianum Pragense, RHPR 272-273 • Das Friedensbestreben Hussens, Christliche Friedenskonferenz 21-23 • Das Ringen um die Wahrheit bei Hus, Deutsches Pfarrerblatt 385-386 • Endzeit und Reformation, Heidelberger Jahrbücher, 73-80 • "Constantia in Constantia". Johannes Hus auf dem Konstanzer Konzil, Materialdienst des Konfessions kundlichen Instituts Bensheim 41-45 • Rebell aus Respekt vor Christi Autorität. Zum 550. Todestag des tschechischen Reformators Jan Hus, Neue Zeit č. 156 • Er öffnete der Welt die Augen. Zum 550. Todestag des böhmischen Reformators Johannes Hus, Nürnberger Zeitung č. 26 • John Hus - witness to the truth, The Reformed and Presbyterian World, 252-257

1966:

 • Husovo místo v evropské reformaci, ČsČH 14, 1-14 • Humanismus Jeronýma Pražského, KR 33, 224-226 • Husovo odvolání ke Kristu, Husův sborník 73-83 • Mezi dvojím pokušením (datované a zásvětné eschatologie), KJ 51, č. 4 • Črty k podobizně Jeronýma Pražského, KJ 51, č. 21 • Svědek evangelické svobody (J. L. Hromádka), KJ 51, č. 22 • O dialog v církvi, KJ 51, č. 25 • Hromádka - Lehrer und Freund, Stimme der Gemeinde, 599-600 • Discreto viro. Lettre inédite d´un apostat vaudois du XIVe siecle, BSSV 119, 20-24 • Nuovi studi sui Valdesi in Moravia, Protestantesimo 21, 86-91 • "Probacio preceptorum minorum" de Martin Lupáč (s edicí), CV 9, 55-62 • L´initiative de Valdés et des Pauvres Lombards, CV 9, 155-164

1967:

 • Na každý den, 95-97 • Odpovědnost za reformaci, KJ 51, č. 21 • Zprávy opatrné a zaujaté (Lhotka 1467), KJ 52, č. 19 • Odpovědnost za reformaci, KJ 52, č. 21 • Pomýšlet na nápravu lidských věcí (Komeniologická konference - Olomouc 1967), KJ 52, č. 36 • Nedokončený rozhovor (Luther a Jednota batrská), KJ 52, č. 37 • Před rozhodnou chvílí, (Na okraj prvního vydání Komenského poradního díla), KR 34, 56-59 • Mezi revolucí a válkou, ThPř 34, 17-24 • Jakoubek ze Stříbra O válkách, ThPř 34, 33-36 • Lhotka u Rychnova roku 1467, ČB 43, 66-68 • Význam Jednoty bratrské pro církev a společnost, ČB 43, 114-116 • Lutherovy teze, EK 17-21 • L´internationale des Taborites et des Vaudois, BSSV 122, 3-13 • Ricordate il movimento da cui siete nati, La Luce 60, č. 6 • Rifiuto della successione apostolica nei primi rapporti Valdesi, Nuovi tempi, č. 14 • La crisi del Valdismo medievale, Nuovi tempi, č. 6

1968:

 • V čem je první reformace znovu aktuální, KJ 53, č. 9 • Proč návrat k Husovi, KJ 53, č. 26 • Lid bez meče, KJ 53, č. 32 • Za císaře Augusta, KJ 53, č. 44 • Der tschechische Protestantismus und seine Beziehungen zur Schweiz, Kirchenblatt für die evang. Landeskirche Thurgau, č. 11 • Il movimenti ereticali e i cristiani del nostro tempo, Nuovi tempi, č. 21 • Il razzismo cristiano antisemita, Il razzismo, Quaderni della qioventu evangelica italiana, 5-7 • Geschichte des tschechischen Protestantismus, Stimmen aus der Kirche der ČSSR, 28 - 43 • Solidarity and Clandestinity, Student World 61, 319-323 • A propos de la doctrine luthérienne des deux regnes, Revue d´histoire et de philosophie religieuses 212-218 • La Valdensium regula du manuscrit de Prague, BSSV 123, 3 - 6 • Le intiuzioni evangeliche della prima Riforma, La Luce 61, č. 7, 4 • Il movimento valdese in Europa prima della Riforma del XV secolo (G. Gonet, Le confessioni di fede valdesi prima della Riforma), Nuovi tempi, č. 2 • La chiesa dei fratelli boemi in un memorandum al governo di Praga, Nuovi tempi 2, 20 • La speranza di una non violenza che non tradisce né si arrede, Nuovi tempi, č. 40 • Un peuple sans épée, Réforme č. 1234 (26. 10.) • Un popolo senza spada, Voce evangelica 28, č. 12 • Per un dialogo di contestazione, Protestantesimo 23, 147-156 • L´initiative de Valdes et des Pauvres Lombards, CV 11, 85-93 • Das Ketzertum des späten Mittelalters, CV 11, 162-168

1969:

 • Non - violence et théologie de la révolution chez les hussites du XVe siecle, Lumiere et Vie, 33-46 • Cristiani ribelli in pieno Medioevo, L´eco delle Valli Valdesi 99, 1 a 6 • Per primi i Valdesi medievali hanno contestato la fondatezza biblica del papato, Nuovi tempi 3, č. 15 • Romani 13 nella interpretazione della Prima Riforma (s edicí Chelčického zlomku budapeštského), Protestantesimo 24, 65-78 • Réflexion sur l´aspect chiliaste de la Consultation coménienne, Acta Comeniana 25, 103-112 • Zinzendorf: Připraven k boji (překlad), JB č. 3 • Krize farnosti, Theologická revue 2, s. 152 - 161 • Ty jsi Kristus (Mk 8, 21 - 33), Bratrstvo, 67-68 • Rozhovor s Mistrem Janem Husem, Bratrstvo, 89-91 • Chelčického valdenská interpretace Řím 13, KR 36, 206-212 • V předvečer revoluce, KJ 54, č. 19 • Deset doktorů h. c. Komenského fakulty, KJ 54, č. 22 • Naděje poutníků na hory, KJ 54, č. 22 • Hus - učitel dialogu, KJ 54, č. 26 • Dobojovat zápas o skutečné lidství (Chelčický), KJ 54, č. 30

1970:

 • Světovost husitství, Theologická reflexe CČH, 4-8 • Prorok sedmého věku, EK 35-39 • Komenského zápas o nový svět, ČB 46, 138-141 • K problému tolerance u Komenského, Z Kralické tvrze 4, 3-9 • Komenského jeremiášovský sen, KR 37, 174-177 • Václav Sobotka šedesátiletý, KJ 55, č. 4 • Obnovení církve kvůli světu v pojetí Komenského, KJ 55, č. 32 • Reformace a revoluce (Mikuláš Biskupec), KJ 55, č. 41 • Crisis of the Parish, CV 13, 46-56 • Réformation et Révolution: le cas du senior taborite Nicolas Biskupec de Pelhřimov, CV 13, 137-153 • Nicolas Biskupec de Pelhřimov: De divisione Scripture sacre multiplici (edice), CV 13, 154-170 • Note de lecture sur Coménius le théologien, Acta Comeniana 26, 305-311 • Giovanni Amos Comenius e i Valdesi, BSSV 127, 41-43 • Jean Amos Coménius et les Vaudois, Bulletin de la Societé de l´Histoire du Protestantisme francais 116, 41-56 • La teologia dei Valdesi medioevali, La Luce 63, č. 17 • Il ministerio itinerante degli antichi valdesi, Nuovi tempi 4, 32-33 • Amos Comenius pedagogo e teologo, Nuovi tempi 4, č. 16 • Fragment de la Confession taborite dans un manuscrit Vaudois de Cambridge, Mediaevalia Bohemica 3, 253-264

1971:

 • Romains 13 dans l´interprétation de la premiere Réforme, Etudes théologiques et religieuses 46, 231-240 • Jean Huss, les marxistes et la théologie de la révolution, Paix et Liberté No. 45, 4-5 • Le fonti del pensiero hussita, Protestantesimo 26, 149-154 • Reformation (I - XI), in: Taschenlexikon - Religion und Theologie, Vandehoeck, Göttingen, Bd. 3, 238-245 • Waldenser, in: Taschenlexikon - Religion und Theologie, Vandenhoeck, Göttingen, Bd. 4, 244-246 • Infallibilité et indéfectibilité de l´Eglise, Perspectives réformées du probleme, CV 14, 155-164 • Biskupcův problém revoluce, KR 38, 9-13 • Blahoslavovy náběhy k theologii dějin, KR 38, 208-214 • Probírka knižních komenián k 300. výročí Komenského smrti, LF 94, 271-283 • Formy křesťanského svědectví, KJ 56, č. 5 • Stůj v pravdě Kristově, KJ 56, č. 25 • Tomáš Kempenský (1380 - 1421), KJ 56, č. 26 • Kritické vydání Díla Komenského zahájeno, KJ 56, č. 26 • Moravské setkání nad dílem Jana Blahoslava, KJ 56, č. 26 • Reformace a revoluce, EK 59-64 • Ohlas Táborské konfese u románských valdenských, Strahovská knihovna 5-6, 201-208

1972:

 • Proslov při pohřbu F. M. Dobiáše, KR 39, 171-172 • Francouzská evangelické theologie (Jacques de Sénarclens), KJ 57, č. 3 • Odkaz a podněty, KJ 57, č. 4 a 5 • Orel nad Augustou (Jan Roh), KJ 57, č. 9 a 10 • Bartolomějská noc, KJ 57, č. 28 • Studium reformace (k úmrtí Francoise Wendela), KJ 57, č. 28 • Besme, vrah Colignyho, KJ 57, č. 29 • Bartolomějská noc v českých ohlasech, KJ 57, č. 29 • Skotský reformátor, KJ 57, č. 37 • František Laichter, KJ 57, č. 38 • Aspects de la continuité de pensée dans Réforme tcheque 1-3, CV 15, 27-50 a 110-125 • In memoriam F. M. Bartoš, CV 15, 249-252 • L´inquisizione contro i primi Valdesi, in: Le chiese e la guerra, ed. A. Santini, Roma, 67-74 • Zwei Reformationen in der Vergangenheit?, Reformiertes Kirchenblatt 49 (Wien), Folge 10

1973:

 • O funkci církve v české reformaci (inaugurační přednáška děkanova), ročenka KBEF, Praha, s. 29-42 • O potřebnou sůl, KR 40, 7-9 • O české konfesi z r. 1575, KR 40, 34-37 • Slyš, dcerko! (Bernard z Clairvaux pramenem Husovy Dcerky), KJ 58, č. 2 • Ernst Troeltsch, KJ 57, č. 6 • Trpělivá výdrž, KJ 58, č. 11 • Svatokupecké kacířství, KJ 58, č. 16 • Rozdíl ve vydání Bible kralické 1579 - 94 a 1613, KJ 58, č. 23 • Za Otakarem Odložilíkem, KJ 58, č. 27 • Jak se o čistotu církve zápasilo v dějinách, KJ 58, č. 33 • Jak dělat teologii? (Reformovaný svaz, Amsterdam září 1973), KJ 58, č. 33 • Nárok dítěte (Mk 10, 13 - 16), KJ 58, č. 37 • Apoštolské vyznání víry, ČB 49, č. 1, s. 3-4 • Incidentes de la Saint Barthélemy en Boheme, CV 16, 31-38 • In memoriam F. M. Dobiáš, CV 16, 89-91 • Predicare al popolo per rinnovare la chiesa (Valdo e i Poveri di Lione), Nuovi tempi 7, č. 11 • Riforma e rivoluzione nelle convinzioni teologiche dei taboriti, BSSV 133, 17-28

1974:

 • La révolte des Vaudois préhussite, RHPR 54, 3-13 • Les Vaudois et les Hussites, BSSV 136, 27-35 • I Valdesi: setta religiosa o movimento rivoluzionario?, Protestantesimo 29, 3-10 • Questo e, per me, il cuore del Valdismo, Eco delle Valli Valdesi 111, num. 3, 4 • 800 Jahre Waldenserprotest, Standpunkt (evangelische Monatschrift) 2, 325-328 • Die Funktion der Kirche in der böhmischen Reformation, CV 17, 15-24 • Zur Frage der Trennung zwischen Jan Žižka und Tábor, CV 17, 123-140 • Die Rassenfrage im Lichte der böhmischen Reformation, CV 17, 266-268 • Bonaventura a Tomáš, KJ 59, č. 9 • Husův podnět, KJ 59, č. 24 • Husův obraz svaté Kateřiny, KJ 59, č. 24 • Rozšířený obzor, KJ 59, č. 25 • Od Milíče k Řehořovi, KJ 59, č. 27 • Táborská obhajoba církevní obnovy, KJ 59, č. 26 • Stárnoucí reformace, KJ 59, č. 29 • Vyčkávající Řím, KJ 59, č. 30 • Reformační vzájemnost, KJ 59, č. 31 • Valdenské jubileum, KJ 59, č. 31 • Bratří v nemilosti, KJ 59, č. 33 • Bratrská snaha o střízlivost, KJ 59, č. 35 • Nad ekumenismem Komenského, KJ 59, č. 37 • Komenského výzva k toleranci, KJ 59, č. 38 • Za Františkem Šimkem (1882-1974), ČB 50, 121-122 • Na okraj Žižkova rozchodu s Táborem, JSH 43 (číslo k 550. výročí úmrtí Jana Žižky), 27 - 35 (vyšlo 1976)

1975:

 • Michelangelo Buonarotti, KR 42, 52-53 • Komenského evangelická bohoslovecká fakulta, KJ 60, č. 16 • T. Müntzer, KJ 60, č. 19 • Za profesorem Říčanem, KJ 60, č. 35 • Historik mezi reformátory (Jindřich Bullinger), KJ 60, č. 37 • Česká konfese a vyznavačský odkaz naší reformace, ČB 51, č. 7 / 8, s. 100-102

1976:

 • Křesťanova angažovanost v umění, in: J. Gruber, Výtvarné umění a křesťanská víra, Synodní rada ČCE 09, 11-26 • Reformační vzájemnost viděná z Debrecína, KJ 61, č. 9 • Komenský a protireformace, KJ 61, č. 10, 11, 12 • František z Assisi, KJ 61, č. 31 a 32 • Stíny jedné kroniky (Guillaume de Puylaurens), KJ 61, č. 39 • Nový doklad o husitském valdenství, KJ 61, č. 40 • Důvěra v účinnost slova, KJ 62, č. 3 • Reformační iniciativa lidu ve svědectví husitského kázání, KJ 62, č. 1 • Husitské kázání a Písmo, KJ 62, č. 2 • Společenská rozrůzněnost ve světle husitského kázání, KJ 62, č. 4 • Trampoty s Husovou postilou, KJ 62, č. 6 • Knížky o večeři Páně kněze Jana Čapka, KJ 62, č. 13 • Nad petrskou knížkou Oldřicha Velenského, KR 42, 115-120 • Sto let od smrti Františka Palackého, ČB 52, 70-71 • Peter Chelčický´s Deutung von Röm. 13, 1 - 7, ThLZ 101, s. 481-489 • Nachruf für Professor Rudolf Říčan. Říčan Bibliographia selecta, CV 19, 19-27 • Comenius und die Gegenreformation, CV 19, 97-108 • Ulrich Velenský´s Traktat gegen das Papstum, CV 19, 171-176 • Petr Chelčický´s "Instructions on the Sacraments", CV 19, 177-193 • Das Problem der Revolution bei Nikolaus Biskupec, in: Ökumenische Diakonie, ed. G. Bassarak, Berlin 1975, 58-68 • La reconnaissance mutuelle des ministeres, in: Bulletin du département de théologie de l´Alliance réformée mondiale 17, 1, 14-18

1977:

 • Na cestu do života (slovo k absolventům KF), Ročenka KEBF v Praze, 47-48 • Chelčického spis O rotách českých, Theol. revue 1977, 6-9 • K počátkům stále inkvisice v Čechách, KR 43, 183 - 186 • Šedesátiny profesora Miloslava Kaňáka, KJ 62, č. 7 • Kristova přítomnost v církvi i ve světě (rozhovor mezi katolíky a reformovanými), KJ 62, č. 16 • Vittoria Colonna, KJ 62, č. 21 • Výhonek na starém kmeni (Herrnhut 1727), KJ 62, č. 22 • Bruno Corsani, KJ 62, č. 32 • Za profesorem J. B. Jeschkem, KJ 62, č. 33 • Knihy Makkabejské, KJ 62, č. 42 • Kdy byla v Čechách zavedena stálá inkvizice?, KJ 63, č. 2 • Caractere oecuménique de la Réforme hussite, CV 20, 201-208 • Prof. ThDr. Josef B. Jeschke, CV 20, 258-260 • I valdesi e la Riforma cinquecentesca, Protestantesimo 32, 73 - 91 • Il mutuo riconoscimento dei ministeri, Protestantesimo 32, 208-214

1978:

 • K otázce reformační iniciativy lidu. Svědectví husitského kázání, in: ARBI. Příspěvky k dějinám utrakvismu, Praha 1978, s. 5-44 • Milíčovo ohňové slovo, EK 1978, s. 20-28 • Z jiskry požár (Grünewald, Hutten, Dürer, Cranach), KJ 62, č. 28 • Sebrání lidu na horách, KJ 63, č. 7 • Mistr Jičín v době snažné práce, KJ 63, č. 8 • Poutníci a odpovědníci, KJ 63, č. 10 • Hubená sukně a kostel krásný, KJ 63, č. 13 • Osvědčení pražské univerzity o Husovi a Jeronýmovi, KJ 63, č. 24 • Nízký sloh táborského písemnictví, KJ 63, č. 32 • Zamyšlení po šedesáti letech (Bratislava 3. 11.), KJ 63, č. 38 • Aktywnošc ludu w ruchu reformatorskem. Swiadectwo kazaň husyckich, in: Kultura elitarna a kultura masowa w Polsce pózdnego šrednowiecza, Wroclaw - Warszawa 1978, s. 77-119

1979:

 • K pramenům Husovy Dcerky, LF 102, s. 224 - 230 • Soudce chebský, KR 46, 15-25 • Vyznání českých Bratří pro cizinu, KJ 64, č. 21 • Dvě poznámky k poznámkám Kralických, KJ 64, č. 33 a 34 • Katechismus v prvních letech druhé reformace, KJ 64, č. 36 • Slova pro Diotimu (Ernesto Puzzanghera), KJ 64, č. 38 • O táborském písemnictví, Husitský Tábor 2, 17 - 31 • O Kralické trochu jinak, EK 31-41 • Šestidílka, Znamení doby 11, č. 6, 1-2 • Les travaux coméniologiques de F. M. Bartoš (1889 - 1972), Acta Comeniana 28 / 2, 429-433 • Taboritisches Schriftum, CV 22, 105 - 122 • A proposito di valdismo e di stregoneria (Eneas Balmas), Protestantesimo 34, 169-173 • Il "linguaggio plebeo" nella teologia della prima Riforma, Protestantesimo 34, 193-210 • Hus: un eretico? Un martire?, La Nazione, Firenze 30. 10. 1979

1980:

 • Protivaldenská polemika na úsvitu 16. století, in: Historická Olomouc a její současné problémy III, 153-174 • O táborském písemnictví, SaT 3 - Miscelanea, Praha, 23-45 • Žaloba České koruny na krále Zikmunda, EK 1980, 22-88 • J. L. Hromádka - vykladač reformačního dědictví, KR 47, 39 - 44 • Šedesát let evangelické bohoslovecké fakulty, KJ 65, č. 1 • Pietismus a novověk, KJ 65, č. 2 • Po stopách Českých bratří v Dobrušce, KJ 65, č. 3 a 4 • Štěpán, KJ 65, č. 5 a 6 • Aonio Paleario, KJ 65, č. 7 • Gallio, KJ 65, č. 13 • Podobizna evangelického dějepisce Jindřicha Vančury, KJ 65, č. 16 • Co reformátorem hnulo (Correspondance de Martin Bucer 1), KJ 65, č. 35 • Mír v husitském myšlení, KJ 65, č. 36 a 37 • Bratrský konfesionalista mezi námi (PhDr. Miroslav Plecháč), KJ 65, č. 38 • Bekenntnisse der böhmischen Reformation, Jahrbuch für die Geschichte des Protestantismus in Österreich 96, 310-332 a CV 23, 193-210 • Recent Literature on the Waldenses, CV 23, 131 - 134

1981:

 • Mír v husitském myšlení, Husitský Tábor 4, 21 - 30 • Do dvoustého roku, KJ 66, č. 3 • Husitský pohled k východu, KJ 66, č. 11 • V Augustaně je hodně, ne všecko, KJ 66, č. 12 • Za Františkem Timotheem Petrem, KJ 66, č. 15 • Roger Schutz, KJ 66, č. 17 • Bratr Prokop z Jindřichova Hradce proti násilí, KJ 66, č. 27 • Tiberius Pontius Pilatus Prefectus Iudae, KJ 66, č. 30 • Hejtman Huldrycha Zwingliho, KJ 66, č. 36 • Komenský a dějepis, KJ 66, č. 38 • Z Reformovaného svazu, KJ 66, č. 38 • Pane, otěží se chop! (Zwingli), KJ 66, č. 41 • Mírový aspekt patristického argumentu v české reformaci, KR 48, 122-127 • Křesťané proti fašismu, KR 48, 163-168 • Luther und die Böhmischen Brüder, CV 24, 47 - 67 • Nüchterne Betrachtung des josephinischen Toleranzpatentes in böhmischer Sicht, Standpunkt 9, 269-271 • La Réforme hussite et ses héritiers, Conscience et liberté, Berne, No. 21, 59-76

1982:

 • Zwingli na rozhovoru reformátorů v Marburce, KJ 67, č. 6 • Ospravedlnění a posvěcení, KJ 67, č. 6 a 7 • Za dr. J. A. Pellarem, KJ 67, č. 7 • Otázky nad Niemoellere, KJ 67, č. 7 • Vítězství ať patří Kristu (Zwingli po Marburku), KJ 67, č. 12 • Za spravedlnost mezi lidmi (Zwingli), KJ 67, č. 16 • Martin Lupáč, Modus disputandi pro fide, FHB 4, 161-177

1983:

 • O křesťanské svobodě v římském impériu, in: N. Rejchrtová (ed.), Směřování, Praha, 13-18 • Píseň v mladé církvi, in: N. Rejchrtová (ed.), Směřování, Praha, 19-22 • Augustinus proti husitům u Cusana, in: N. Rejchrtová (ed.), Směřování, Praha, 24-25 • Miltonův sonet o valdenských, in: N. Rejchrtová (ed.), Směřování, Praha, 31-33 • Poslední věci v pohledu Jakoubka ze Stříbra, in: N. Rejchrtová (ed.), Směřování, Praha, 61-66 • Konáčův humanismus a Bratří, in: N. Rejchrtová (ed.), Směřování, Praha, 66-68 • Dům církve a dům světa - Komenský a Jednota bratrská, in: N. Rejchrtová (ed.), Směřování, Praha, 68-74 • V čem byla reformace jednotná, in: N. Rejchrtová (ed.), Směřování, Praha, 133-134 • Luther neboli zápas o církev, in: N. Rejchrtová (ed.), Směřování, Praha, 134-137 • Epimenidovo svědectví pravé, in: N. Rejchrtová (ed.), Směřování, Praha, 156-158 • Husova Enarratio Psalmorum, in: N. Rejchrtová (ed.), Směřování, Praha, 158-164 • Za císaře Augusta, in: N. Rejchrtová (ed.), Směřování, Praha, 164-167 • Sto let od smrti Alexandra Vineta, in: N. Rejchrtová (ed.), Směřování, Praha, 170-173 • Vittoria Colonna, in: N. Rejchrtová (ed.), Směřování, Praha, 173-175 • Nad rakví spisovatele Pavla Eisnera (14. července 1958), in: N. Rejchrtová (ed.), Směřování, Praha, 175-176 • Za Františkem Timotheem Petrem, in: N. Rejchrtová (ed.), Směřování, Praha, 177-178 • Bůh bezbranný či vzpurný?, in: N. Rejchrtová (ed.), Směřování, Praha, 192-194 • Sociální tvářnost francouzského protestantismu, in: N. Rejchrtová (ed.), Směřování, Praha, 194-197

1980:

 • Protivaldenská polemika na úsvitu 16. století, in: Historická Olomouc a její současné problémy III, 153-174 • O táborském písemnictví, SaT 3 - Miscelanea, Praha, 23-45 • Žaloba České koruny na krále Zikmunda, EK 1980, 22-88 • J. L. Hromádka - vykladač reformačního dědictví, KR 47, 39-44 • Šedesát let evangelické bohoslovecké fakulty, KJ 65, č. 1 • Pietismus a novověk, KJ 65, č. 2 • Po stopách Českých bratří v Dobrušce, KJ 65, č. 3 a 4 • Štěpán, KJ 65, č. 5 a 6 • Aonio Paleario, KJ 65, č. 7 • Gallio, KJ 65, č. 13 • Podobizna evangelického dějepisce Jindřicha Vančury, KJ 65, č. 16 • Co reformátorem hnulo (Correspondance de Martin Bucer 1), KJ 65, č. 35 • Mír v husitském myšlení, KJ 65, č. 36 a 37 • Bratrský konfesionalista mezi námi (PhDr. Miroslav Plecháč), KJ 65, č. 38 • Bekenntnisse der böhmischen Reformation, Jahrbuch für die Geschichte des Protestantismus in Österreich 96, 310-332 a CV 23, 193-210 • Recent Literature on the Waldenses, CV 23, 131-134

1981:

 • Mír v husitském myšlení, Husitský Tábor 4, 21-30 • Do dvoustého roku, KJ 66, č. 3 • Husitský pohled k východu, KJ 66, č. 11 • V Augustaně je hodně, ne všecko, KJ 66, č. 12 • Za Františkem Timotheem Petrem, KJ 66, č. 15 • Roger Schutz, KJ 66, č. 17 • Bratr Prokop z Jindřichova Hradce proti násilí, KJ 66, č. 27 • Tiberius Pontius Pilatus Prefectus Iudae, KJ 66, č. 30 • Hejtman Huldrycha Zwingliho, KJ 66, č. 36 • Komenský a dějepis, KJ 66, č. 38 • Z Reformovaného svazu, KJ 66, č. 38 • Pane, otěží se chop! (Zwingli), KJ 66, č. 41 • Mírový aspekt patristického argumentu v české reformaci, KR 48, 122 - 127 • Křesťané proti fašismu, KR 48, 163-168 • Luther und die Böhmischen Brüder, CV 24, 47-67 • Nüchterne Betrachtung des josephinischen Toleranzpatentes in böhmischer Sicht, Standpunkt 9, 269-271 • La Réforme hussite et ses héritiers, Conscience et liberté, Berne, No. 21, 59-76

1982:

 • Zwingli na rozhovoru reformátorů v Marburce, KJ 67, č. 6 • Ospravedlnění a posvěcení, KJ 67, č. 6 a 7 • Za dr. J. A. Pellarem, KJ 67, č. 7 • Otázky nad Niemoellere, KJ 67, č. 7 • Vítězství ať patří Kristu (Zwingli po Marburku), KJ 67, č. 12 • Za spravedlnost mezi lidmi (Zwingli), KJ 67, č. 16 • Bible pro každého, KJ 67, č. 17 • Učinil z nás lidi?, KJ 67, č. 31 • Za Janem Blahoslavem Čapkem, KJ 67, č. 31 • Bedřich Molnár, Z farského koutku (paměti), KJ 67, č. 32 - 43 • Komentář Martina Bucera k epištole Efezským, SaT 5, 65-76 • Symposium k dvoustému výročí tolerančního patentu, SaT 6, 7-12 • Martin Lupáč, Modus disputandi pro fide, FHB 4, 161-177 • Autour des polémiques antivaudoises du début du XVIe siecle, CV 25, 35 - 53 a I Valdesi e l´Europa (Collana della Societa di Studi Valdesi 9), Torre Pellice, 115-136 • L´Eglise des Freres Tcheques, La vie chrétienne 31, Montréal, 10 - 11 • Intervista a Molnár. Cristiano il mondo non lo e stato mai, Giornale de Sicilia, Palermo, 1. 1. 1982, 3

1983:

 • O křesťanské svobodě v římském impériu, in: N. Rejchrtová (ed.), Směřování, Praha, 13-18 • Píseň v mladé církvi, in: N. Rejchrtová (ed.), Směřování, Praha, 19-22 • Augustinus proti husitům u Cusana, in: N. Rejchrtová (ed.), Směřování, Praha, 24-25 • Miltonův sonet o valdenských, in: N. Rejchrtová (ed.), Směřování, Praha, 31-33 • Poslední věci v pohledu Jakoubka ze Stříbra, in: N. Rejchrtová (ed.), Směřování, Praha, 61-66 • Konáčův humanismus a Bratří, in: N. Rejchrtová (ed.), Směřování, Praha, 66-68 • Dům církve a dům světa - Komenský a Jednota bratrská, in: N. Rejchrtová (ed.), Směřování, Praha, 68-74 • V čem byla reformace jednotná, in: N. Rejchrtová (ed.), Směřování, Praha, 133-134 • Luther neboli zápas o církev, in: N. Rejchrtová (ed.), Směřování, Praha, 134-137 • Epimenidovo svědectví pravé, in: N. Rejchrtová (ed.), Směřování, Praha, 156-158 • Husova Enarratio Psalmorum, in: N. Rejchrtová (ed.), Směřování, Praha, 158-164 • Za císaře Augusta, in: N. Rejchrtová (ed.), Směřování, Praha, 164-167 • Sto let od smrti Alexandra Vineta, in: N. Rejchrtová (ed.), Směřování, Praha, 170-173 • Vittoria Colonna, in: N. Rejchrtová (ed.), Směřování, Praha, 173-175 • Nad rakví spisovatele Pavla Eisnera (14. července 1958), in: N. Rejchrtová (ed.), Směřování, Praha, 175-176 • Za Františkem Timotheem Petrem, in: N. Rejchrtová (ed.), Směřování, Praha, 177-178 • Bůh bezbranný či vzpurný?, in: N. Rejchrtová (ed.), Směřování, Praha, 192 - 194 • Sociální tvářnost francouzského protestantismu, in: N. Rejchrtová (ed.), Směřování, Praha, 194-197 • Martin Luther a Jednota bratrská, KJ 68, č. 9-15 (sedm článků) • Sympozium o Stojkovičovi, KJ 68, č. 21 • Neznámý list mistra Jana, KJ 68, č. 23 • Martin Luther o Janu Husovi, KJ 68, č. 23 • Robert Kalivoda, KJ 68, č. 44 • Paul de Vooght, KJ 68, č. 44 • Lutherův zápas o svobodu, KR 50, 172-176 • "Život v dobré proměniti". Nad čtvrtým pražským artikulem, Theologická revue CČH 16, 50-61 • La pensée hussite dans l´interpretation de Jean Raguse, CV 26, 143-152 • Jan Hus und die erste Reformation, Weissensser Blätter 5, 20-34 • La théologie de Luther en pays hussite, RHPR 63, 51 - 65

1984:

 • Prorocká reformace Huldrycha Zwingliho, KJ 69, č. 1 • Ohlášení Jana Augusty, KJ 69, č. 32 • Augustova vzpomínka na Matěje Lounského, KJ 69, č. 33 • O Komenského výměru teologie, KR 51, 222-230 • Martin Luther a Jednota bratrská, in: Praga mystica, Kalich, Praha, 109-135 • Neznámý spis Prokopa z Jindřichova Hradce, Husitský Tábor 6 - 7, 423-448 • Zum Theologieverständnis des Comenius, CV 27, 227-241 • Histoire des persécutions subies par les Vaudois au Moyen Age, Conscience et liberté 27, 47-55 et 97

1985:

 • Vděčnost a závazek, KJ 70, č. 17 • Stárnoucí Jan Viklef a logika Písma svatého, KR 52, 56-65 • Bucerova starost o církev, KR 52, 192 • 1945 - 1985. The main adress in Brno, CV 28, 1-7 • Der alterdne Wyclif und die Logik der Heiligen Schrift, CV 28, 161-176 • La mise en question du bapteme des enfants par les hussites radicaux, CV 28, 177-193 • Luther und die böhmische Reformation, Martin Luther, Zeitschrift des österreichischen Freundenkreises der Luther-Gesellschaft, Wien, 4 - 19

1986:

 • Stefan Swiezawski (Husova rehabilitace), KJ 71, č. 12 • Odvaha začínajícího (Slavomil Daněk), KJ 71, č. 13 • Jan Viklef, KJ 71, č. 14 • Zur hermeneutischen Problematik des Glaubensdisputs im Hussitentum, CV 29, 1 - 14 • La norma biblica nel hussitismo, Protestantesimo 41, 65 - 80

1987:

 • Vzpomínka na dr. Alexandra Havránka, KJ 72, č. 18 • Pokušení gnose, KJ 72, č. 21 • K úkolům na této zemi, KJ 72, č. 23 • Anežka Česká a Viléma Česká, KJ 72, č. 26 • Dovysvětlení, KJ 72, č. 34 • Pozdní husité a Erasmus, KJ 72, č. 37 • K Erasmovu pohledu na husitství, KJ 72, č. 38 • Luther Erasma nepřesvědčil, KJ72, č. 39 • Erasmus a husitství, Miscellanea oddělení rukopisů a vzácných tisků, Státní knihovna ČSR, 4 / 2, 207 - 232 • Erasmus und das Hussitentum, CV 30, 185-197 • Über Quellen zur Theologiegeschichte des Hussitentums, CV 30, 253-269 • A propos de la Confessio Taboritarum, BSSV 161, 74 • La mise en question du bapteme des enfants par les hussites radicaux, Bibliotheca dissidentium 3, Baden - Baden, 35-52

1988:

 • Evangelická katolicita?, KJ 73, č. 17 • Žižkův kněz (Ambrož), KJ 73, č. 26-31

1989:

 • Žižkův kněz (Ambrož), EK, 84-88 • Za profesorem W. Wichterem, KJ 74, č. 3 • Noví čestní doktoři Komenského fakulty: Václav Placht a Jan Amos Dvořáček, KJ 74, č. 3-4 • F. M. Bartoš (1889 - 1972), KJ 74, č. 12 • Husův kostnický proces, KJ 74, č. 24 • Postačitelnost Kristova zákona (z knihy Slovem obnovená), KJ 74, č. 24 • Svědectví, KJ 74, č. 27 • Návrat z vyhnanství, KJ 74, č. 28 • Parafráze Nového zákona, KJ 74, č. 35 • Za Robertem Kalivodou, KJ 74, č. 43-44

1992:

 • Bemerkungen zur Theologie des Johann Amos Comenius, Internationales Comenius Kolloquium, Flacius Verlag Fürth, Bayern, s. 35-38
2005:


 • Comenius´Jeremian dream, in: Comenius und Weltfriede, hrsg. W. Korthaase, S. Hauff, A. Fritsch, Deutsche Comenius - Gesellschaft, Berlin 2005, s. 814-819.
Poslední změna: 18. březen 2017 13:04 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Evangelická teologická fakulta

Černá 646/9, pošt. přihr. 529

115 55 Praha 1


221 988 216


ID datové schránky UK: piyj9b4


Jak k nám