doc. Ota Halama, Th.D

docent na katedře církevních dějin


221 988 320

3. patro, č. dv. 307

konzultační hodiny


ORCID: 0000-0002-2329-5046

ResearcherID: A-9795-2018

Scopus ID: 57193239060


Profil v SIS (předměty, rozvrh)

WhoIs

Academia.edu


specializace:

středověké a reformační dějiny obecně, především pak dějiny a myšlení české reformace i její tradice

ŽIVOTOPIS


 • 1974: narozen v Chlumci nad Cidlinou

 • 1989-1993: Střední průmyslová škola strojní, Praha 1 – Betlémská 4

 • 1993-1998: Evangelická teologická fakulta Univerzity Karlovy v Praze (Mgr.)

 • 1993-1994: Základní škola, Praha 4 – Libuš (lektor výtvarné výchovy)

 • 1996: udělena bronzová plaketa prof. MUDr. Jana Jánského

 • 1998-2001: ETF UK Praha (Th.D.)

 • 1998-2000: Národní knihovna České republiky v Praze – Oddělení rukopisů a starých tisků (příprava dat pro digitální zpracování rukopisů a textový katalog)

 • 2000-2001: Evangelická akademie Praha (vyučující předmětu Křesťanství a křesťanská etika)

 • 2001-2002: ETF UK, knihovna (civilní služba)

 • 2002: ETF UK, katedra církevních dějin (asistent)

 • 2002 – 2019: ETF UK, katedra CD (odborný asistent)

 • 2019 - dodnes: ETF UK, katedra CD (docent)

 • 2003: udělena Cena Josefa Hlávky

 • 2013: zvolen mezi členy-fellows Centra medievistických studií AV a UK Praha

VÝBĚR Z BIBLIOGRAFIE

Publikační a další odborná činnost evidována v databázi OBD.


Články a kapitoly v knihách:


2022:

 • Ludmilin kult v době husitské a pohusitské, in: Kniha a závoj. 1100 let  od úmrtí kněžny a světice Ludmily, edd. Renáta Modráková – Jan Vojtíšek, Národní knihovna ČR, Praha 2022,s. 46–48.

 • Ludmila a Václav jako svatí v době utrakvismu, in: Kniha a závoj. 1100 let od úmrtí kněžny a světice Ludmily, edd. Renáta Modráková – Jan Vojtíšek, Národní knihovna ČR, Praha 2022, s. 64–67.

 • Ludmila v dějepisectví pohusitského a předbělohorského období, in: Kniha a závoj. 1100 let od úmrtí kněžny a světice Ludmily, edd. Renáta Modráková – Jan Vojtíšek, Národní knihovna ČR, Praha 2022, s. 85–87.

 • Ludmila v utrakvistickém kazatelství a liturgii, in: Kniha a závoj. 1100 let od úmrtí kněžny a světice Ludmily, edd. Renáta Modráková – Jan Vojtíšek, Národní knihovna ČR, Praha 2022, s. 97–100.

 • Středověká literatura v knihovnách Jednoty bratrské na počátku 17. století, Listy filologické 145, 2022, 3-4, s. 379–395

 • Obsahová skladba sbírky kapitulních prvotisků v Olomouci a jejich zařazení do nejstarších dějin evropského knihtisku, in: Markéta Poskočilová a kol.: Prvotisky olomoucké kapituly, Vydavatelství FF UP v Olomouci, Olomouc 2022 s. 29-34.

 • "The confessional dimension of the guild monuments in the first century of Prague´s Utraquists", in: Krakau – Nürnberg – Prag. Stadt und Handwerk in der vorindustriellen Zeit, edd. Olga Fejtová – Antonia Landois – Zdzislaw Noga, Archiv hlavního města Prahy, Praha 2022, s. 249–253


2021:

 • Protestantská Praha před rokem 1618 (resp. po roce 1609), in: Praha 1580–1680. Místo konfesijních střetů, edd. Pavla Státníková – Olga Fejtová, Muzeum hlavního města Prahy, Praha 2021, s. 43–54, 412


2020:

 • The Unity of Brethren (1458–1496), in: A Companion to the Hussites, edd. Michael Van Dussen – Pavel Soukup, Brill, Leiden – Boston 2020, s. 371–402

 • Bratr Jan Augusta před vstupem do Jednoty, Český časopis historický 118, 2020, 1, s. 46–67

 • Budapešťský rukopis Quart. Slav. 41 a jeho význam pro dějiny Jednoty bratrské, Studie o rukopisech 50, 2020, 1, s. 46–59


2019:

 • Kutnohorští faráři pod obojí: Havel Phaeton Žalanský a Václav Štefan Teplický, in: Rudolfinská Kutná Hora, edd. Jan Baťa - Jiří K. Kroupa - Vojtěch Vaněk, Státní oblastní archiv v Praze: Státní okresní archiv Kutná Hora - Nadace pro dějiny kultury ve střední Evropě, Praha 2019, s. 86-92.

 • The waves of the Lutheran reformation in Prague, in: Krakau – Nürnberg – Prag. Stadt und Reformation. Krakau, Nürnberg und Prag (1500–1618), edd. Olga Fejtová – Zdzisław Noga, Archiv hlavního města Prahy – Pavel Merkvart, Praha – Červený Kostelec 2019, s. 163–174

 • Satanášova věž františkána Jana Vodňanského z roku 1529 jako alegorický odsudek české a evropské reformace, in: Proměny františkánské tradice. Od teologie a filosofie ke kultuře a umění, ed. Petr Hlaváček, UK FF – Filosofia, Praha 2019, s. 263–274


2018:

 • Tištěná polemika s Jednotou bratrskou v době jagellonské (1500–1526), in: Knihtisk, zbožnost, konfese v zemích Koruny české doby poděbradské a jagellonské, edd. Kamil Boldan – Jan Hrdina, Filosofia, Praha 2018, s. 139–179

 • Vnímání posvátného obrazu u českých utrakvistů mladší doby jagellonské, in: MB LX. Umění a revoluce. Pro Milenu Bartlovou, edd. Johana Lomová – Jindřich Vybíral, Vysoká škola uměleckoprůmyslová, Praha 2018, s. 228–246

 • Svatý Jeroným Pražský, in: Jeroným Pražský. Středověký intelektuál, mučedník české reformace a hrdina národní tradice, ed. Ota Pavlíček, FF UK – Filosofia, Praha 2018, s. 131–136

 • Anna Marie Trejtlarová z Krošvic († 9. ledna 1626), Pražský sborník historický 46, Archiv hl. m. Prahy – Pavel Merkvart, Praha – Červený kostelec 2018, s. 181–208.


2017:

 • Vzestup a pád eucharistického kultu v české reformaci. Od Milíče z Kroměříže k Bílé hoře, in: V oplatce jsi všecek tajně. Eucharistie v náboženské a vizuální kultuře Českých zemí do roku 1620, ed. Aleš Mudra, Národní památkový ústav, Praha 2017, s. 53–66


2016:

 • Nad staročeskými svátečními postilami v husitství a utrakvismu, in: Colloquia mediaevalia Pragensia 16. Česko-polské kazatelské vztahy ve středověku, edd. Krzysztof Bracha – Martin Nodl, Praha 2016, s. 119–124

 • + Eliška Baťová: Tři neznámé písně proti Jednotě bratrské z 16. století, in: Via media. Studie z českých náboženských a intelektuálních dějin. K poctě Zdeňka V. Davida, ed. Petr Hlaváček, Praha 2016, s. 86–105

 • Neznámý tisk protitáborské polemiky mistra Jana z Příbramě, in: Cesta k rozmanitosti aneb Kavárenský povaleč digitálním historikem středověku. Sborník příspěvků k životnímu jubileu PhDr. Zdeňka Uhlíře, edd. Tomáš Klimek – Renáta Modráková, Národní knihovna České republiky, Praha 2016, s. 131–137

 • The Ecclesiastical Elites of the City of Prague in the Jagellonian Era, Krakau – Nürnberg – Prag: Die Eliten der Städte im Mittelalter und in der frühen Neuzeit. Herkunft, Nationalität, Mobilität – Krakov, Norimberk – Praha: Elity měst ve středověku a raném novověku. Původ, národnost, mobilita, mentalita (= Documenta Pragensia Monographia 33/1), edd. Michael Diefenbacher – Olga Fejtová – Zdzisław Noga Archiv hl. města Prahy – Scriptorium, Praha 2016, s. 337–345

 • Signatura 1 E b, in: Vlastimil Brom – Václav Čermák – Michal Dragoun – Adéla Ebersonová – Ota Halama – Jindřich Marek – Olga Sixtová – Kateřina Spurná – Dmitrij Timofejev – Tamás Visi, Rukopisné zlomky Knihovny Národního muzea. Signatury 1 D, 1 E a 1 G, Národní muzeum – Scriptorium, Praha 2016, s. 219–243

 • + Pavel Soukup: Úvod: Interdisciplinární výzkum utrakvismu a husitská symbolika, in: Kalich jako symbol v prvním století utrakvismu, edd. Ota Halama – Pavel Soukup, Centrum medievistických studií – Filosofia, Praha 2016, s. 7–16

 • Řehoř Hrubý z Jelení jako obránce kalicha, in: Kalich jako symbol v prvním století utrakvismu, edd. Ota Halama – Pavel Soukup, Centrum medievistických studií – Filosofia, Praha 2016, s. 177–199

 • Matěj Korambus († 1536). Nový pokus o shrnutí života a díla utrakvistického humanisty, Listy filologické 139, 2016, 3-4, s. 449–459


2015:

 • Husovská úcta v českých zemích v letech 1415–1620, in: Husovské unikáty ze sbírek Národního muzea (1415–2015). Mistr Jan Hus a jeho dědictví. Katalog výstavy, Národní muzeum, Praha 2015, ed. Martin Musílek s. 99–106

 • Der streitbare Gelehrte, in: Prag und Tschechien (= Orte der Reformation 23), ed. Gerhard Frey-Reininghaus, Evangelische Verlagsanstalt, Leipzig 2015, s. 52–55

 • Husův kult u pražských příslušníků nekatolických církví od poloviny 15. století do 17. století, in: Praha Husova a husitská 1415 – 2015. Publikace k výstavě Clam-Gallasův palác 25. září 2015 – 24. ledna 2016, edd. Petr Čornej – Jan Hrdina, Scriptorium, Praha 2015, s. 113–118

 • Husův Betlém a Husova kaple, in: Praha Husova a husitská 1415–2015. Publikace k výstavě Clam-Gallasův palác 25. září 2015 – 24. ledna 2016, edd. Petr Čornej – Jan Hrdina, Scriptorium, Praha 2015, s. 134–136

 • Nejstarší pražské památky Husova kultu (1415–1620), in: Jan Hus v památkách Prahy, edd. Josef Hájek – Jan Baláček, Národní památkový ústav, Praha 2015, s. 6–15

 • Signatura 1 B c, in: Jiří Beneš – Dalibor Dobiáš – Michal Dragoun – Ota Halama – Markéta Klosová – Iva Lelková – Matěj Měřička, Rukopisné zlomky knihovny Národního muzea. Signatury 1 B a 1 C, Národní muzeum – Scriptorium, Praha – Dolní Břežany 2015, s. 93–171

 • Pojmy pokoje a míru u mistra Jana Rokycany, in: Hledání nové Evropy. Projekt krále Jiřího, ed. Jaroslav Boubín, Nakladatelství Historický ústav AV ČR, Praha 2015, s. 117–127

 • Privilegium uhersko-brodského sboru Jednoty bratrské v pražské knihovně Národního muzea a bratrská „Kniha fundací“, Studia Comeniana et Historica 44, 2014, 91-92, s. 245–253

 • Za vrcholným husovským dílem Jiřího Kejře, Církevní dějiny 8, 2015, 18, s. 48–50

 • Husův rok 2015, Ohlédnutí za některými akcemi evangelického sboru ve Zlíně, leden 2015, FS ČCE Zlín, s. 3–6

 • Utrakvistická konfese z roku 1513, Studia Historica Brunensia 62, 2015, 1, s. 373–387

 • Mikuláš Konáč of Hodiškov as a Conservative Utraquist, in: The Bohemian Reformation and Religious Practice 10,Filosofický časopis 2/2015, edd. Zdeněk V. David – Martin Dekarli – David R. Holeton – Phillip Haberkern, Filosofia, Praha 2015, s. 308–317


2014:

 • Biblical Pericopes for the Feast of Jan Hus, in: The Bohemian Reformation and Religious Practice – 9, Filosofický časopis / Journal of Philosophy Special Issue Number 1/2014, edd. Zdeněk V. David – David R. Holeton, Filosofický časopis – Filosofia, Praha 2014, s. 173-184

 • Doplňky F. M. Bartoše k soupisu rukopisů Národního muzea v Praze, Studie o rukopisech 44, 2014, s. 375-387

 • Pražští nekatolíci roku 1611, in: Čtrnáct mučedníků pražských. Vpád Pasovských a závěr vlády Rudolfa II., edd. Petr R. Beneš – Petr Hlaváček –Tomáš Sterneck, FF UK – Filosofia, Praha 2014, s. 103-110

 • Husitské teologické myšlení, in: Husitské století, eds. Pavlína Cermanová – Robert Novotný – Pavel Soukup Nakladatelství Lidové noviny, Praha 2014, s. 401-414

 • Jednota bratrská, in: Husitské století, eds. Pavlína Cermanová – Robert Novotný – Pavel Soukup, Nakladatelství Lidové noviny, Praha 2014, s.606-610, 612-617

 • Bratr Řehoř, in: Husitské století, eds. Pavlína Cermanová – Robert Novotný – Pavel Soukup, Nakladatelství Lidové noviny, Praha 2014, s. 611

 • Obhajoba biblického kánonu v druhé generaci Jednoty bratrské, in: Amica Sponsa Mater. Bible v čase reformace, ed. Ota Halama, Kalich, Praha 2014, s. 226-240

 • 6. července 1415: zrození světce, Evangelický kalendář 95, 2015, Praha 2014, s. 36-41


2013:

 • Přijímání maličkých v první tištěné utrakvistické konfesi z roku 1513, in: Petr Hlaváček et al., O felix Bohemia! Studie k dějinám české reformace. K poctě Davida R. Holetona, Univerzita Karlova v Praze – Filosofia, Praha 2013, s. 151-157

 • Vztah husitství a reformace na pražské evangelické fakultě, in: Heresis seminaria. Pojmy a koncepty v bádání o husitství, red. Pavlína Rychterová – Pavel Soukup, Centrum medievistických studií – Filosofia, Praha 2013, s. 219-231

 • Kniha Job v husitském výkladu strahovského sborníku, Studie o rukopisech 43, 2013, Praha 2013, s. 5-14

 • Mezi teologií a historickou vědou. Katedra církevních dějin, Český bratr 89, 2013, 6, s. 21

 • Osudy kaple Božího Těla po roce 1437, Staletá Praha 29, 2013, 2, s. 39-49


2012:

 • Žatečtí rodáci v Pražské bouři 1524, in: Poohří 2. Památky a společnost. Sborník z konference konané v Žatci ve dnech 8. a 9. září 2011, edd. Jaroslav Harvlant – Jan Mareš – Jiří Matyáš – Martin Vostřel, Regionální muzeum K. A. Polánka v Žatci, Žatec 2012, s. 223-232


2011:

 • Kněz Martin Hánek z Betléma, in: Robert Novotný – Petr Šámal a kol., Zrození mýtu. Dva životy husitské epochy. K poctě Petra Čorneje, Paseka,

  Praha – Litomyšl 2011, s. 191-202


2010:

 • Die utraquistische Verehrung der böhmischen Heiligen, Colloquia mediaevalia Pragensia 11. Die Heiligen und ihr Kult im Mittelalter, ed.

  Eva Doležalová et al., Centrum medievistických studií, Praha 2010, s. 203-213

 • Poznámky k interpretaci Dekalogu v českých dějinách církve, in: Studie a texty Evangelické teologické fakulty 16 (2010/1) – Život Dekalogu, život

  Písma, ed. Martin Prudký, UK ETF, Praha 2010, s. 24-38


2009:


2008:

 • Přípisky Václava Korandy ml. v krnovské bibli, Studie o rukopisech 36, 2005-2006, Praha 2008, s. 121-140.

 • Kázání o poctivosti a cti, kterou má věrný člověk učiniti tělu a krvi Boží, mistra Jakoubka ze Stříbra, in: Angelus Pacis. Sborník prací k poctě Noemi Rejchrtové, edd. Pavel B. Kůrka – Jaroslav Pánek – Miloslav Polívka, Historický ústav, Praha 2008, s. 191-208.


2007:

 • Die reformatorische Kritik des Marienkults in den böhmischen Länder, in: Wallfahrt und Reformation – Pouť a reformace. Zur Veränderung religiöser Praxis in Deutschland und Böhmen in den Umbrüchen der Früher Neuzeit, [= Europäische Wallfahrtsstudien Band 3], Hrsg. Jan Hrdina – Hartmut Kühne – Thomas T. Müller, Peter Lang, Frankfurt am Main 2007, s. 131-137.

 • Obludám nočním tváří v tvář“. Revenanti v textech předbělohorských nekatolíků, in: Církev a smrt. Institucionalizace smrti v raném novověku, [= Folia Historica Bohemica Supplementum 1], edd. Martin Holý – Jiří Mikulec, Historický ústav AV ČR, Praha 2007, s. 55-68.

 • What was known about Matěj of Janov during the first four centuries after his death?, translated from the Czech by Zdeněk V. David, in: The Bohemian Reformation and Religious Practice, Volume 6, edd. Zdeněk V. David – David R. Holeton, AV ČR, Praha 2007, s. 33-43

 • Nekrolog PhDr. Mirjam Bohatcové, CSc, Zpravodaj SKŽ 2007, 58, s. 4.


2006:

 • Úvaha o kořenech českého atheismu, in: Český atheismus: příčiny, klady, zápory. Sborník příspěvků z kurzu pro kazatele ČCE, pořádaného Spolkem evangelických kazatelů v Praze 24.-28. ledna 2005, SPEK-EMAN, Benešov 2006, s. 56-59.


2005:

 • A za koho mne pokládáš ty? Kázání Mt 16,13-20, in: Brána. Aktuality branického sboru Českobratrské církve evangelické 11, 2005, 9, s. 2-5.

 • "Homo trilinguis" - Matthaeus Aurogallus (p. 1490-1543), Zpravodaj SKŽ 2005/53, s. 22-23.

 • Žižka, Čáslav a leták č. 5, Reví mítink 2005, s. 21-26.


2004:

 • Protižidovská píseň Václava Vřesovce z konce 16. století, Zpravodaj SKŽ 2004/49, s. 20.

 • The Martyrs of Kutná Hora 1419-1420, translated from the Czech by Zdeněk V. David, in: The Bohemian Reformation and Religious Practice, Volume 5, Part 1, Academy of Sciences of the Czech Republic Main Library, Prague 2004, p. 139-146

 • Z korespondence J. B. Čapka s F. M. Bartošem, R. Říčanem a A. Molnárem, in: Jan Blahoslav Čapek. Jubilejní sborník 1903-2003, Kostnická jednota - L. Marek, Brno 2004, s. 128-130.

 • Petrarkův spis Sine titulo, utrakvisté a Bratří jagellonské epochy, in: Evropa a Čechy na konci středověku. Sborník příspěvků věnovaných Františku Šmahelovi, Centrum medievistických studií, Praha 2004, s. 433-447.

 • Sváteční kázání bratrské postily Ondřeje Štefana z roku 1575, in: ARBI 5/2004, ETF UK v Praze, Praha 2004, s. 67-79.

 • B. Ondřej Štefan - Výkladové řečí Božích, kteréž se při památkách některých svatých čítávají (edice), in: ARBI 5/2004, ETF UK v Praze, Praha 2004, s. 81-161.

 • Matěj Sabin Drahotušský a jeho Sprostná a upřímná zpráva z roku 1591, SCetH 34/2004/71-72, s. 173-228.

 • Spis "De Ecclesia" Martina Lupáče z doby poděbradské. Theologická revue 75/2004/3-4, s. 420-435.


2003:

 • B. Tůma Přeloučský, Bratrstvo 44/2003/3, s. 18.

 • Jan Blahoslav o rozdíle mezi správci Jednoty a luterským kněžstvem, TR 2003/1, s. 70-86.

 • "Rodinné stříbro", po kterém šlapeme. Z rukopisů a vzácných tisků knihovny UK ETF v Praze, in: Ročenka Evangelické teologické fakulty Univerzity Karlovy 2000-2002, ETF UK, Praha 2003, s. 35-41.

 • 450 let reformace v Bělorusku, Protestant 14/7/2003, s. 14-16.

 • Chvála a hana první tištěné postily Jednoty bratrské. Příspěvek k "druhému životu" "Výkladů řečí Božích" bratra Ondřeje Štefana z roku 1575, Miscellanea Oddělení rukopisů a starých tisků 17, 2001-2002, Praha 2003, s. 4-12.


2002:


2001:


2000:


1999:

 • "Vzpomínka" nejmladší generace na F. M. Bartoše, KR 1999/5, s. 137-138.

 • Šalamoun a Makeda, Reví mítink 1999/1, s. 47-51.

 • Šalomoun a Menelik, Reví mítink 1999/2, s. 9-14.

 • Mladí vyznávají svou víru, Bratrstvo 40/1999/10, s. 20.


1998:

 • Rastafari, Reví mítink 1998, s. 32-40.


1997:

 • Rastafariánské hnutí - kořeny, Bratrstvo 6/38/1997, s. 90-91.

 • Rastafariánské hnutí - vznik a vývoj, Bratrstvo 7/38/1997, s. 102-104.

 • Rastafariánské hnutí - teologie a styl života, Bratrstvo 8/38/1997, s. 122-124.


Referáty a recense:


2016

 • Thomas A. Fudge, The Trial of Jan Hus. Medieval Heresy and Criminal Procedure, Český časopis historický 114, 2016, 4, s. 1077–1078

 • Lucie Mazalová, Eschatologie v díle Jana Husa, Listy filologické 139, 2016, 3-4, s. 514–515


2015:

 • Olga Fejtová, Jednota bratrská v městech pražských v době předbělohorské a rejstřík členů pražského sboru, Český Časopis Historický 113, 2015, 2, s. 528–531.

 • Eduardo Fernández Couceiro, Český utrakvistický humanismus v literárním díle Mikuláše Konáče z Hodíškova, Studia Medievalia Bohemica 6, 2014, 1, s. 158.


2011:

 • Craig D. Atwood, The Theology of the Czech Brethren from Hus to Comenius, Studia Medievalia Bohemica 3, 2011, 2, s. 351-353


2010:

 • Dvě staročeská utrakvistická díla Jakoubka ze Stříbra, Studia Mediaevalia Bohemica 2, 2010, 2, s. 314-315


2007:

 • Na rozhraní křesťanského a židovského světa – Karel Fischer, Zpravodaj SKŽ 2007, 58, s. 3.


2004:

 • Nová práce k dějinám vztahu křesťanů a židů, KR 2004/6, s. 162-163.

 • Lenka Veselá-Prudková, Židé a česká společnost v zrcadle literatury, CV 46/2004/2, s. 207-208.

 • Carol Piper Heming, Protestants and the Cult of the Saints in German-speaking Europe 1517-1531, SCetH 34/2004/71-72, s. 256-257.


2003:

 • Spor o smysl amerických dějin, TR 2003/1, s. 101-103.


2002:

 • Jakub S. Trojan: Idea lidských práv v české duchovní tradici. (Úvaha, či) recense spíše (auto-)biografická, KR 2002/7, s. 194-196.


2000:

 • Jaroslav Hrdlička: Vlastimil Kybal a Univerzita Karlova, KR 2000/6, s. 167-168.

 • Friedrich Heer: Evropské duchovní dějiny, KR 2000/9, s. 251-252.


1999:

 • Rumunským psům (E. Kočičkové a L. Nohavicy), Reví mítink 1999/1, s. 20-21.

 • Příběhy Talmudu, KR 1999/10, s. 278-279.


1996:

 • Dvojí předmluva (J. Hus, Sermo de pace), TR 1996/1, s. 83-84.


Samostatné publikace a spolupráce na kolektivních dílech:


2018:

 • Amedeo Molnár: Theologia crucis. Nedokončené přednášky z let 1989–90, Kalich, Praha 2018, 213 s.


2015

 • Svatý Jan Hus. Stručný přehled projevů domácí úcty k českému mučedníku v letech 1415–1620, Kalich, Praha 2015, 192 s.


2012:

 • s kolektivem, Martin Luther: O ustanovení služebníků církve, Acta Reformationem Bohemicam Illustrantia – VIII. Studijní texty ETF v Praze, Praha 2012, 108 s.


2011:

 • Bohuslava Bílejovského Kronika česká, Acta Reformationem Bohemicam Illustrantia – VII. Studijní texty ETF v Praze, ETF UK, Praha 2011, 149 s.


2008:

 • Rastafari. Pozadí vzniku hnutí, vznik a vývoj hnutí, styl života [= Religio 3], Volvox Globator, Praha 2008, 76 s.

 • hesla: Česká konfese, s. 39; Jednota bratrská, s. 69-73; Rudolfův majestát, s. 120-121; staroutrakvisté, s. 124; tiskárny bratrské, s. 134-135, in: Pavel Filipi a kolektiv, Malá encyklopedie evangelických církví, Nakladatelství Libri, Praha 2008, 160 s.


2006:

 • Martin Luther: O mši a kněžském pomazání. V překladu Jednoty bratrské z roku 1541, Lutherova společnost, Praha 2006, 140 s.


2005:

 • Martin Luther: O klíčích Kristových - O církvi svaté. V překladu Jednoty bratrské ze 16. století, Lutherova společnost, Praha 2005, s. 122.


2002:

 • Otázka svatých v české reformaci. Její proměny od doby Karla IV. do doby České konfese, Pontes Pragenses - 19, L. Marek, Brno 2002, s. 240.


1998:

 • hesla: "Slovanští apoštolové" Cyril a Metoděj, s. 127; Svatý Vojtěch, český mučedník, s. 133; Svatá Anežka Česká, s. 169; Karel IV. jako zbožný král, s. 193; Mistr Jan Hus upálen jako kacíř, s. 199; Originální myslitel Petr Chelčický, s. 210; Jednota bratrská, s. 210; Lutherovo učení a český utrakvismus, s. 225; Jan Blahoslav a Jednota bratrská, s. 227; Náboženský konflikt v Čechách, s. 282; Jan Amos Komenský, s. 297; in: Kronika křesťanství, Fortuna Print a Knižní klub, Praha 1998.


Editor knihy:

 • Ročenka Evangelické teologické fakulty Univerzity Karlovy v Praze 2000 – 2002, ETF UK, Praha 2003.

 • Acta Reformationem Bohemicam Illustrantia V – Miscellanea, ETF UK, Praha 2004, 161 s.

 • Acta Reformationem Bohemicam Illustrantia VI – Coena Dominica Bohemica, ETF UK, Praha 2006, 314 s.

 • + Pavel Soukup: Jakoubek ze Stříbra: Texty a jejich působení, Centrum medievistických studií – Filosofia, Praha 2006, 276 s.

 • Amica Sponsa Mater. Bible v čase reformace, Kalich, Praha 2014, 346 s.


Poslední změna: 22. červen 2023 17:18 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Evangelická teologická fakulta

Černá 646/9

110 00 Praha 1


221 988 216


ID datové schránky UK: piyj9b4


Jak k nám