doc. Petr Gallus, Ph.D.

vyučující na katedře systematické teologie a na katedře teologické etiky, proděkan pro rozvoj


221 988 511

5. patro, č. dv. 511

konzultační hodiny


ResearcherID: J-8965-2017

ScopusID: 57210717076

GND: 133446042


Academia.edu

Profil v SISu

WhoIs

Wikipedia


specializace:

christologie, antropologie, fundamentální teologie, sémiotika, vztah teologie a filosofie, sociální etika

PROFESNÍ ŽIVOTOPIS A KVALIFIKACE


14. 2. 1979

narozen v Brně

1997 – 2002

studium evangelické teologie na UK ETF, z toho 2 semestry (2000-2001) na Phillipps-Universität Marburg/Lahn, Německo

2002

Státní zkouška na UK ETF (Mgr.; summa cum laude) diplomová práce na téma Pojetí víry v Kirchliche Dogmatik Karla Bartha

2002 – 2005

doktorské studium na UK ETF, obor systematická teologie (dogmatika) pod vedení doc. ThDr. Jana Štefana, z toho 1 semestr (2003/4) na Eberhard-Karls-Universität v Tübingen, Německo

2005

obhajoba disertační práce Pojetí víry u P. Tillicha a K. Bartha, státní doktorská zkouška (Ph.D.)

2005 – 2006

odborný asistent na katedře systematické teologie (dogmatiky) (vedoucí katedry: Prof. Dr. Dr. Michael Welker) na Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg, Německo

2006 – 2007

vikář Českobratrské církve evangelické v Českých Budějovicích

2007 – 2016

farář Českobratrské církve evangelické v Sázavě

2013 – 2016

předseda Komise Synodní rady ČCE pro celoživotní vzdělávání kazatelů

2016 –

člen Poradního odboru teologického SR ČCE, Komise pro celoživotní vzdělávání kazatelů SR ČCE, Komise pro vikariát SR ČCE, Komise pro přípravu kytarového chorálníku k Novému evangelickému zpěvníku

2016 –

odborný asistent, od 1.12.2021 docent na katedře systematické teologie a na katedře etiky na Evangelické teologické fakultě Univerzity Karlovy

2018 –

proděkan UK ETF pro rozvoj

2021

habilitace na UK ETF pro obor Evangelická teologie (doc.) prací The Perspective of Resurrection, Tübingen: Mohr Siebeck, 2021.

Habilitační práce navržena v roce 2022 na cenu Bedřicha Hrozného za výjimečný vědecký počin.

BADATELSKÉ PROJEKTY


 • 2000 – 2002    Účast na projektu „Translation of basic theological texts“ pod vedením doc. ThDr. Jana Štefana, grant GAUK

 • 2003 – 2005    Účast na doktorandském projektu „Hermeneutika protestantské tradice ve vztahu k všeobecné kultuře“ pod vedením doc. ThDr. Martina Prudkého, grant GAČR.

 • 2005     Samostatný projekt „Pojetí víry u P. Tillicha a K. Bartha“, grant GAUK.

 • 2004 – 2006     Účast a organizace projektu „Teologie jako věda“ pod vedením doc. ThDr. Petra Macka, grant GAČR.

 • 2017 – 2018     grant Vzdělávací nadace Jana Husa na téma „Mají ještě akademické svobody obsah a smysl?

 • 2018 – 2020     grant GAČR „Humanity of God as God’s accommodation to the world. An interpretation of the Chalcedonian creed for the contemporary theological thinking of God.

 • 2018 – 2020 účast na projektu GAČR “Nový Zákon 1601: vrchol biblické práce v jednotě bratrské” pod vedením PhDr. Roberta Dittmanna, Ph.D.

 • 2018 – 2023    účast na projektu UNCE (ETF a KTF UK) “Teologická antropologie v ekumenické perspektivě“ pod vedením prof. dr. Ivany Noble

PUBLIKACE

Publikační a další odborná činnost evidována v databázi OBD.


Monografie:


 • 1. Člověk mezi nebem a zemí. Pojetí víry u P. Tillicha a K. Bartha, Mlýn: Jihlava 2005. (recenzováno: Štefan, J., TR 2006)

 • 1.A. Der Mensch zwischen Himmel und Erde. Der Glaubensbegriff bei Paul Tillich und Karl Barth, Leipzig 2007.

  (recenzováno: M. Seils, in: Theologische Literaturzeitng, 2008, sl. 1003-1006; M. D. Krüger, in: Deutscher Pfarrerblatt  110 (3/2010), s. 167; M. D. Krüger, in: K. Grau, P. Haigis, I. Nord im Auftrag der Paul Tillich-Gesellschaft (Hrsg.), Tillich Preview 2010, Berlin 2010, s. 95-98; M. D. Krüger, Communio Viatorum  52 (2/2010), s. 210-211.)

 • 2. Pravda, univerzita a akademické svobody, Praha: SLON, 2020, ISBN 978-80-7419-288-3.

  (recenzováno: J. Sirovátka, in: Caritas et vertias 10/2020, s. 202-203)

 • 3. The Perspective of Resurrection. A Trinitarian Christology, Tübingen: Mohr Siebeck, 2021, Religion in Philosophy and Theology 106, ISBN 978-3-16-160109-5.

 • 3A. Perspektiva vzkříšení. Trinitární christologie, Praha: Karolinum, 2022 (v tisku).

Kapitoly v knihách:


Články

(některé z nich jsou dostupné na Academia.edu):Recenze


 • 1. Krüger, M. D., Göttliche Freiheit. Die Trinitätslehre in Schellings Spätphilosophie, Tübingen 2008, in: Teologická reflexe 2009/2, s. 213-214.

 • 2. Karfíková, L., Mrázek, J., Dus, J. A. (vyd.), Milost II, Mlýn 2009, in: Biblische Notizen 146 (2010), s. 127-128.

 • 3. Filipi, P., Liturgika, in: Teologická reflexe 2011/2, s. 220-222.

 • 4. Krüger, M.D., Das andere Bild Christi, in: Communio viatorum 59 (2017/1), 122-125.

 • 5. „The Question of Reality“, Rezension von Krüger, M.D., Gabriel, M., Was ist Wirklichkeit?, in: Communio viatorum 2020/3, 327-330.

 • 6. Vom Schauen über das Hassen bis zur Liebe. Zu den Phänomenen des Menschlichen. Rezension von: M.Beintker, H.-P. Großhans (Hg.), Menschliches – Allzumenschliches. Phänomene des Menschseins in den Horizonten theologischer Lebensdeutung. Evangelische Verlagsanstalt, Leipzig 2020, Theologische Rundschau 85 (2020/1), 416-429.

 • 7. B. L. McCormack: The Humility of the Eternal Son, in: Theologische Literaturzeitung 147 (2022/5), Sp. 496-497.


Podíl na překladech do češtiny:


 • 1.  H. G. Pöhlmann, Kompendium evangelické dogmatiky, Jihlava 2002.

 • 2.  E. Lohse, Epochy dějin dogmatu, Jihlava 2003.

 • 3.  I. Baldermann, Úvod do biblické didaktiky, Jihlava 2004.

 • 4.  K. Barth, Boží Božství a Boží lidství. 7 kratších textů, Brno 2005.

 • 5.  H. G. Pöhlmann, M. Stern, Dekalog v životě křesťanů i židů, Praha 2006.

 • 6.  W. Joest, Fundamentální teologie, Praha 2007.

 • 7. M. Luther, Bůh je rozpálená pec plná lásky, ed. O. Macek, Praha 2017.

 • 8. A. Beutel, Martin Luther. Uvedení do života, díla a odkazu, Praha 2017.


Samostatné překlady do češtiny


 • 1. J. Frey, Hlubinně-psychologická exegeze Eugena Drewermanna a evangelický výklad Písma, Teologická reflexe 2000/2, S. 124-144.

 • 2. O. Betz, Tajuplný svět čísel, Praha 2002.

 • 3. H. Zeddies, Bezkonfesijnost ve východním Německu, Teologická reflexe 2003/1, s. 53-69.

 • 4. M. D. Krüger, Absolutně božská, Teologická reflexe 2009/1, s. 213n.

 • 5. K. Barth: Filosofie a teologie, in: Gallus, P., Macek, P. (vyd.), Evangelická teologie pod drobnohledem, Brno 2006, s. 89-101.

 • 6. K. Barth, Teologie a dnešní člověk, in: Gallus, P., Macek, P. (vyd.), Teologická věda a vědecká teologie, Brno 2006, s. 85-101

 • 7. G. Theissen, Obrazy a sny o církvi v raném křesťanství a současnosti, in: Jak se dělá sbor. Sborník přednášek z farářského kurzu SpEKu 2018, uspořádal L. Teca, Praha 2018, 47-70.

 • 8. G. Theissen, Kritika náboženství v katechismu – je to rozpor?, in: Jak se dělá sbor. Sborník přednášek z farářského kurzu SpEKu 2018, uspořádal L. Teca, Praha 2018, 79-100.

 • 9. J. Moltmann, Ukřižovaný Bůh, Praha: Biblion, 2022 (v tisku).Poslední změna: 13. květen 2022 15:45 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Evangelická teologická fakulta

Černá 646/9, pošt. přihr. 529

115 55 Praha 1


221 988 216


ID datové schránky UK: piyj9b4


Jak k nám