Petr Gallus


English version


Mgr. Petr Gallus, Ph.D.
Kontakt: gallus@etf.cuni.cz, +420 221 988 511


Konzultační hodiny: pondělí 13:30 - 14:30.


Researcher ID: J-8965-201714. 2. 1979

narozen v Brně

1997 – 2002


studium evangelické teologie na UK ETF, z toho 2 semestry (2000-2001) na Phillipps-Universität Marburg/Lahn, Německo

2002


Státní zkouška na UK ETF (Mgr.; summa cum laude) diplomová práce na téma Pojetí víry v Kirchliche Dogmatik Karla Bartha

2002 – 2005doktorské studium na UK ETF, obor systematická teologie (dogmatika) pod vedení doc. ThDr. Jana Štefana, z toho 1 semestr (2003/4) na Eberhard-Karls-Universität v Tübingen, Německo

2005


obhajoba disertační práce Pojetí víry u P. Tillicha a K. Bartha, státní doktorská zkouška (Ph.D.)

2005 – 2006


odborný asistent na katedře systematické teologie (dogmatiky) (vedoucí katedry: Prof. Dr. Dr. Michael Welker) na Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg, Německo

2006 – 2007

vikář Českobratrské církve evangelické v Českých Budějovicích

2007 – 2016

farář Českobratrské církve evangelické v Sázavě

2013 – 2016

předseda Komise Synodní rady ČCE pro celoživotní vzdělávání kazatelů

2016 –

člen Poradního odboru teologického SR ČCE, Komise pro celoživotní vzdělávání kazatelů SR ČCE, Komise pro vikariát SR ČCE, Komise pro přípravu kytarového chorálníku k Novému evangelickému zpěvníku

2016 –

odborný asistent na katedře systematické teologie a na katedře etiky na Evangelické teologické fakultě Univerzity Karlovy

2018 –

2021

proděkan UK ETF pro rozvoj

habilitace pro obor Evangelická teologie (probíhá habilitační řízení)Publikace:


Monografie:


1.  Člověk mezi nebem a zemí. Pojetí víry u P. Tillicha a K. Bartha, Mlýn: Jihlava 2005. (recenzováno: Štefan, J., TR 2006)


1.A. Der Mensch zwischen Himmel und Erde. Der Glaubensbegriff bei Paul Tillich und Karl Barth, Leipzig 2007.

(recenzováno: M. Seils, in: Theologische Literaturzeitng, 2008, sl. 1003-1006; M. D. Krüger, in: Deutscher Pfarrerblatt  110 (3/2010), s. 167; M. D. Krüger, in: K. Grau, P. Haigis, I. Nord im Auftrag der Paul Tillich-Gesellschaft (Hrsg.), Tillich Preview 2010, Berlin 2010, s. 95-98; M. D. Krüger, Communio Viatorum  52 (2/2010), s. 210-211.)


2. Pravda, univerzita a akademické svobody, Praha: SLON, 2020, ISBN 978-80-7419-288-3.

(recenzováno: J. Sirovátka, in: Caritas et vertias 10/2020, s. 202-203)


3. The Perspective of Resurrection. A Trinitarian Christology, Tübingen: Mohr Siebeck, 2021, Religion in Philosophy and Theology 106, ISBN 978-3-16-160109-5.


3A. Perspektiva vzkříšení. Trinitární christologie, Praha: Karolinum, 2021 (v tisku).
Učebnice, příručky:


1. Dvakrát měř, jednou věř. Průvodce světem víry pro náctileté, pracovní listy pro katechezi, spolu s D. Balcarem, Z. Šormem a L. Férovou, Praha 2012.
Kapitoly v knihách:

1. Orientující teologie, in: Gallus, P., Macek, P., Teologie jako věda, Brno 2007, s. 9-144.

(recenzováno: E. Krumpolc, in: Studia Theologica 31/2008, s. 120-123)


2. Paul Tillich: Systematische Theologie I-III, in: Klein, R.A., Polke, Ch., Wendte, M. (Hgg.), Hauptwerke der Systematischen Theologie. Ein Studienbuch, Tübingen 2009, UTB 3291, s. 247-264.


3. Teologie bratrských poznámek ve vydání Nového zákona z roku 1601, in: R. Dittmann (ed.), Nový zákon 1601, v tisku.


4. Homo coram Deo, in: E. Křížová (ed.): Sociální práce v mezioborové perspektivě, Praha: Karolinum 2021, v tisku.Vydavatel:


1.  Gallus, P., Macek, P. (vyd.), Evangelická teologie pod drobnohledem, Brno 2006.


2.  Gallus, P., Macek, P. (vyd.), Teologická věda a vědecká teologie, Brno 2006. 


3. 100 let evangelické teologie, SaT 34 (2020/2), uspořádal P. Gallus.

 


Články (některé z nich jsou dostupné na Academia.edu):


1.  Nerozdílná jednota Boha a člověka? Tillichovo pojetí identity, Teologická reflexe 2004/2, s. 184-198.


2.  Der Glaubensbegriff in Karl Barths „Kirchlicher Dogmatik“, in: Meyer-Blanck, M. (Hrsg.), Reden von Gott in der Mitte Europas, Rheinbach 2004, s. 77-90.


3.  Entzogenheit Gottes bei Tillich?, in: Mühling, M., Wendte, M. (Hgg.), Entzogenheit in Gott, Utrecht 2005, s. 97-124.


4.  Karl Barth liberální aneb víra jako Christus prolongatus, in: Prudký, M., Roskovec, J. (vyd.), Výklady a vykladači. Studie k biblické hermeneutice, SAT 9, Jihlava 2005, s. 140-166.


5.  Systematická teologie v německé oblasti na přelomu tisíciletí, in: Teologická reflexe 2006/2, s. 146-158.


6.  Ranní pobožnost, in: Evangelická identita. Sborník příspěvků z kurzu pro kazatele ČCE v Praze 21.-25. ledna 2008, knižnice SPEKu, sv. 14, Benešov 2008, s. 68.


7.  Calvinovo učení o dvojím předurčení, in: Teologická reflexe 2009/2, s. 117-129.


8.  Gotteswerk und Menschenwerk im Gottesdienst. Karl Barths Verständnis des Gottesdienstes, in: Großhans, H.-P., Krüger, M.D. (Hgg.), In der Gegenwart Gottes. Beiträge zur Theologie des Gottesdienstes, Frankfurt am Main 2009, s. 161-187.


9.  „Gott über Gott“. Paul Tillichs Vorschlag zur integrativen Rede von Gott, in: H.-P. Großhans, M. D. Krüger (Hrsg.), Integration religiöser Pluralität. Philosophische und theologische Beiträge zum Religionsverständnis in der Moderne, Leipzig 2010, s. 171-180.


10.  Člověk před Boží tváří. Teologicky o člověku, in: Ruml, O. (vyd.), Člověče, kde jsi? Sborník příspěvků z kurzu pro kazatelky a kazatele ČCE, Benešov 2010, knižnice SPEKu sv. 16, s. 24-36.


11.  Theologie – eine Glaubenswissenschaft?, in: Schröter, J. (Hrsg.), Die Rolle der Theologie in Universität, Gesellschaft und Kirche, Leipzig 2012, s. 55-67. Veröffentlichungen der Wissenschaftlichen Gesellschaft für Theologie (VWGTh) 36.


11.A. Teologie a víra, in: Teologická reflexe 2012/1, s. 20-31. 


12.  Konfirmace včera, dnes – a zítra? aneb konfirmace jako šance, in: E. Plzáková (vyd.), Bolest a naděje. Sborník příspěvků z kurzu pro kazatelky a kazatele ČCE v Praze v lednu 2015, knižnice SpEKu sv. 20, s. 47-60.


13. Mluvit o Bohu v sekulární společnosti podle Wolfharta Pannenberga, in: Landa, I., Mervart, J. (vyd.), Proměny marxisticko-křesťanského dialogu, Pavel Mervart, 2017, s. 275-296.


14. Teologie a hermeneutika, Testimonia theologica XI (2017/2), 36-52.


15. Bůh a zlo, in: Teologická reflexe 23 (2017/2), 107-126.


16. Verantwortliche Rede von der Sünde, Communio Viatorum LX (2018/2), 139-170.


17. Die Sünde als Tat und Macht, in: D. Evers, M. D. Krüger (Hgg.), Die Theologie Eberhard Jüngels. Kontexte, Themen, Perspektiven, Tübingen, Mohr Siebeck, 2021, 191-196.


18. Was ist der Mensch?, in: M. Nicák, M. Tamcke (eds.), 500 Jahre Reformation in der Slovakei, LIT-Verlag Berlin 2019, 239-256.


18A. Co je člověk?, in: M. Prudký (vyd.), K výročí Martina Luthera. Reformační teologie po pěti staletích, SAT 2018/1,139-152.


19. Obcování svatých ve 21. století, in: Jak se dělá sbor. Sborník přednášek z farářského kurzu SpEKu 2018, uspořádal L. Teca, Praha 2018, 153-172.


20. Christologické kořeny konceptu svatosti, Teologická reflexe 24 (2018/1), 19-29.


21. Der Tod Jesu Christi, Zeit und Ewigkeit, Neue Zeitschrift für Systematische Theologie und Religionsphilosophie 60 (2018/4), 531-547.


22. The Importance of the Chalcedonian Distinction, Communio Viatorum LXI (2019/3), 256-288.


23. Verschiedene Wege – ähnliche Resultate? Barth-Rezeption bei I. U. Dalferth, in: Pangritz/Gockel/Sallandt (Hgg.), Umstrittenes Erbe: Lesarten der Theologie Karl Barths, Stuttgart: Kohlhammer 2020, 243-256.


24. Der unfassbare Mensch. Bemerkungen zur neueren Literatur zur theologischen Anthropologie, Theologische Rundschau 84 (2019), Tübingen: Mohr Siebeck, 158-220. DOI: 10.1628/thr-2019-0008


25. The Other Reduction? Capitalist Sensationalism and the Worldliness of God. Response to A.K. Min, in: I.U. Dalferth, T. Kimball (eds.), Humanity – an Endangered Idea? Claremont Conference 2019, Claremont Studies, Tübingen: Mohr Siebeck (v tisku)


26. Teologie na univerzitě, in: J. Roskovec, O. Halama (eds.), Sto let Evangelické teologické fakulty v Praze, Praha: 2019, 30-33.


27. Teologie na univerzitě?, in: P. Gallus (ed.), 100 let evangelické teologie, SaT 34 (2020/2), 7-15.


28. Akomodace jako základní regulativní pojem dynamického pojetí Boha, Teologická Reflexe 26 (2020/1), 83-96.


29. Vom Sehen über Hass zur Liebe. Zu den Phänomenen des Menschlichen. Rezension von: M.Beintker, H.-P. Großhans (Hg.), Menschliches – Allzumenschliches. Phänomene des Menschseins in den Horizonten theologischer Lebensdeutung. Evangelische Verlagsanstalt, Leipzig 2020, Theologische Rundschau 85 (2020/4), 416-429.


30. Homo definiri nequit? Člověk jako imago Dei, in: M. Neština (ed.), Imago Dei, Bratislava 2021, v tisku.


Podíl na překladech do češtiny:


1.  H. G. Pöhlmann, Kompendium evangelické dogmatiky, Jihlava 2002.


2.  E. Lohse, Epochy dějin dogmatu, Jihlava 2003.


3.  I. Baldermann, Úvod do biblické didaktiky, Jihlava 2004.


4.  K. Barth, Boží Božství a Boží lidství. 7 kratších textů, Brno 2005.


5.  H. G. Pöhlmann, M. Stern, Dekalog v životě křesťanů i židů, Praha 2006.


6.  W. Joest, Fundamentální teologie, Praha 2007.


7. M. Luther, Bůh je rozpálená pec plná lásky, ed. O. Macek, Praha 2017.


8. A. Beutel, Martin Luther. Uvedení do života, díla a odkazu, Praha 2017.Samostatné překlady do češtiny:


1.  J. Frey, Hlubinně-psychologická exegeze Eugena Drewermanna a evangelický výklad Písma, Teologická reflexe 2000/2, S. 124-144.


2.  O. Betz, Tajuplný svět čísel, Praha 2002.


3.  H. Zeddies, Bezkonfesijnost ve východním Německu, Teologická reflexe 2003/1, s. 53-69.


4.  M. D. Krüger, Absolutně božská, Teologická reflexe 2009/1, s. 213n.


5.  K. Barth: Filosofie a teologie, in: Gallus, P., Macek, P. (vyd.), Evangelická teologie pod drobnohledem, Brno 2006, s. 89-101.


6.  K. Barth, Teologie a dnešní člověk, in: Gallus, P., Macek, P. (vyd.), Teologická věda a vědecká teologie, Brno 2006, s. 85-101.


7. G. Theissen, Obrazy a sny o církvi v raném křesťanství a současnosti, in: Jak se dělá sbor. Sborník přednášek z farářského kurzu SpEKu 2018, uspořádal L. Teca, Praha 2018, 47-70.


8. G. Theissen, Kritika náboženství v katechismu – je to rozpor?, in: Jak se dělá sbor. Sborník přednášek z farářského kurzu SpEKu 2018, uspořádal L. Teca, Praha 2018, 79-100.
Badatelské projekty


2000 – 2002    Účast na projektu „Translation of basic theological texts“ pod vedením doc. ThDr. Jana Štefana, grant GAUK


2003 – 2005    Účast na doktorandském projektu „Hermeneutika protestantské tradice ve vztahu k všeobecné kultuře“ pod vedením doc. ThDr. Martina Prudkého, grant GAČR.


2005             Samostatný projekt „Pojetí víry u P. Tillicha a K. Bartha“, grant GAUK.


2004 – 2006     Účast a organizace projektu „Teologie jako věda“ pod vedením doc. ThDr. Petra Macka, grant GAČR.


2017 – 2018     grant Vzdělávací nadace Jana Husa na téma „Mají ještě akademické svobody obsah a smysl?


2018 – 2020     grant GAČR „Humanity of God as God’s accommodation to the world. An interpretation of the Chalcedonian creed for the contemporary theological thinking of God.


2018 – 2020 účast na projektu GAČR “Nový Zákon 1601: vrchol biblické práce v jednotě bratrské” pod vedením PhDr. Roberta Dittmanna, Ph.D.


2018 – 2023    účast na projektu UNCE (ETF a KTF UK) “Teologická antropologie v ekumenické perspektivě“ pod vedením prof. dr. Ivany Noble

Poslední změna: 26. červenec 2021 15:48 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Evangelická teologická fakulta

Černá 646/9, pošt. přihr. 529

115 55 Praha 1


Telefon.: 221 988 + číslo pobočky


podatelna@etf.cuni.czID datové schránky UK: piyj9b4
Jak k nám