1. odborná

Požadavky k první odborné zkoušce z NZ

Obecně

Student/ka má prokázat základní orientaci v Novém zákoně a metodickém výkladu jeho textů. K tomu potřebuje:

 • umět teoreticky vysvětlit principy jednotlivých exegetických postupů a prakticky je použít

 • umět prakticky používat kritické vydání textu NZ

 • orientovat se v literárních a teologických okruzích nz látky

 • znát základní literární a teologické charakteristiky jednotlivých nz spisů.


Student/ka si připraví exegesi 4 oddílů z Nového zákona, každý o rozsahu nejméně 10 veršů. Alespoň jeden z těchto oddílů musí být z evangelií a jeden z epištol. Tuto písemnou přípravu předloží při zkoušce, společně se seznamem literatury ke zkoušce studované.

1. Exegeze

Překlad a výklad

 • Překlad a výklad jednoho z oddílů, který si student/ka předem připravil/a (viz výše).

Text a textová kritika

 • Typologie nz rukopisů, základní textové skupiny, práce s kritickým aparátem Nestle-Aland.

Teorie exegeze

 • Synchronní a diachronní exegetické přístupy, jejich součinnost.


2. Literární a teologický úvod do NZ

Ježíšovská tradice a evangelia

 • Synoptická otázka (hypotézy o vzniku evangelií)

 • Pramen Q: charakteristika, hypotézy o podobě a teologii

 • Příběhy o Ježíšově dětství

 • Jan Křtitel

 • Podobenství: charakteristika a problémy výkladu

 • Zázračné příběhy: charakteristika a problémy výkladu

 • Pašijní příběh: charakteristika a problémy výkladu

 • Příběhy o setkání se Vzkříšeným: charakteristika a problémy výkladu

 • Marek: vznik literárního druhu „evangelium“, základní struktura, otázka „mesášského tajemství“

 • Matouš: členění a teologický profil

 • Kázání na hoře a na rovině

 • Lukáš a Skutky apoštolů: členění a teologický profil

 • Jan a janovské epištly: vztah k synoptikům, členění a teologický profil

Nejstarší (předpavlovské) látky v NZ

 • Homologie a věroučné formule

 • Hymny v NZ

 • Christologické tituly

Pavlovský okruh

 • Apoštol Pavel: život a dílo

 • List Římanům: literární a teologické otázky

 • 1. a 2. Tesalonickým: literární a teologické otázky

 • Problém pseudepigrafie

 • Korespondence do Korintu: literární a teologické otázky

 • List Galatským: literární a teologické otázky

 • List Filemonovi: literární a teologické otázky

 • Listy Koloským a Efezským: literární a teologické otázky

 • Pastorální epištoly: literární a teologické otázky

Ostatní

 • List Židům: literární a teologické otázky

 • List Jakubův: literární a teologické otázky

 • 1. list Petrův: literární a teologické otázky

 • 2. list Petrův a List Judův: literární a teologické otázky

 • Zjevení Janovo a apokalyptika

 • Dějiny nz kánonu


3. Dobové pozadí NZ

 • Význam Alexandra Velikého a charakter helénistické doby

 • Ptolemaiovský Egypt: charakteristika ptolemaiovské vlády, náboženství, postavení Židů

 • Seleukovci: charakteristika jejich vlády, náboženství, postavení Židů

 • Makkabejská vzpoura

 • Hasmoneovci a jejich doba

 • Židovství v helénismu: hlavní duchovní proudy a společenská hnutí

 • Římské císařství v novozákonní době; římské náboženství

 • Válka židovská, povstání v Egyptě a bar Kochbovo povstání

 • Židovství novozákonní doby

 • Qumrán a Svitky od Mrtvého moře

 • Mišna talmud targumy, midraše, nejdůležitější učitelé zákona

 • Apokalyptika

 • Chrám a svátky, synedrium

 • Zeměpis Palestiny a východního Středomoří

 • Diasporní židovství: hlavní znaky

 • Filón Alexandrijský

 • Josephus Flavius

 • Septuaginta

 • Mystéria

 • Gnose a texty z Nag Hammadí


Poslední změna: 22. říjen 2021 13:42 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Evangelická teologická fakulta

Černá 646/9

110 00 Praha 1


221 988 216


ID datové schránky UK: piyj9b4


Jak k nám