Bibliografie Pavla Hoška

Bibliografie Pavla Hoška


vědecké monografie (knižní):HOŠEK, P.: C.S. Lewis. Mýtus, imaginace a pravda. Praha : Návrat domů. 2004. 101 s. ISBN 80-7255-099-3.

HOŠEK, P.: Na cestě k dialogu. Křesťanská víra v pluralitě náboženství. Praha: Návrat domů. 2005. 204 s. ISBN 80-7255-126-4.

HOŠEK P.: Cesta ke kořenům. Odkaz šlechtického rodu Millerů z Milhausenu a jeho nositelé, Brno: CDK, 2010, 139 s., ISBN 978-80-7325-226-7  

HOŠEK P.: Židovská teologie křesťanství, CDK, Brno, 2011, 167 s., ISBN 978-80-7325-257-1kapitoly v monografiích:HOŠEK, P.: Hermeneutické předpoklady teologie náboženství Hanse Künga, in Hans Küng, teolog na hraně, Dingir, Praha, 2008, str. 31-63, ISBN 978-80-86779-07-2.

HOŠEK, P.: Wilfred Cantwell Smith: vědec a reformátor, in Na cestě k porozumění jinému. Teologie, religionistika a mezináboženský dialog v pojetí Wilfreda Cantwella Smithe, Dingir, Praha, 2008, str. 9-42, ISBN 978-80-86779-08-9.
původní práce v recenzovaných odborných časopisech:HOŠEK, P.: Mýtus a zjevení v pojetí C.S.Lewise. Reflexe 23/ 2002., str. 75-107, ISSN 0862 6901.

HOŠEK, P.: Stopy Augustina v první a druhé reformaci. Evan. teologický časopis. 1/2001., str. 69-80, ISSN 1336 1783.

HOŠEK, P.: Filozofická hermeneutika Paula Ricoeura a výklad Písma. Evan. teologický časopis. 2/2003. str. 56-63, ISSN 1336 1783.

HOŠEK, P.: Hans Küng a dialog náboženství, Evan. teologický časopis 2/ 2004., str. 26-33, ISSN 1336 1783.

HOŠEK, P.: Tillichova teologie náboženských symbolů a její vztah k psychologii. Evan. teologický časopis. 1/2004., str. 21-28, ISSN 1336 1783.

HOŠEK, P.: Mircea Eliade - homo religiosus. Reflexe 26/2004., str. 79-95, ISSN 0862 6901.

HOŠEK, P.: Teologie náboženství v poslední dekádě 20. století a na cestě dneškem. Teologická reflexe. 2/ 2004., str. 117-146, ISSN 1211 1872.

HOŠEK, P.: Towards a public theology of religious pluralism, European Journal of Theology, I. 2005, str. 27-36, ISSN 0960-2720.

HOŠEK, P.: Interreligious Relations Today. Towards a Fourth Paradigm, in Religion in the Time of Changes, Space - Society - Economy, No 7, University of Lodz, Lodz, 2005, str. 40-49, ISSN 1733-3180.

HOŠEK, P.: Věda o náboženství v pojetí W. C. Smithe, Teologická reflexe I./2007, ISSN 1211-1872, str. 46-59.

HOŠEK, P.: Typy křesťanského kreacionismu, Dingir 4/2007, ISSN 1212-1371, str. 122-125.

HOŠEK, P.: Uzdravení vírou, Dingir 2/2008, str. 54-55, ISSN 1212-1371.

HOŠEK, P.: Cesty feministické teologie, Dingir 3/2008, str. 87-89, ISSN 1212-1371.

HOŠEK, P.: Prolegomena k interdisciplinárnímu tázání po vztahu evropské sekularity a západního křesťanství, Sociální studia 3-4, 2008, str. 15-26, ISSN 1214-813X.

HOŠEK, P.: Towards a dialogical „global theology“: Wolfhart Pannenberg and Wilfred Cantwell Smith, Communio viatorum 3/2008, str. 257-275, ISSN 0010-3713.

HOŠEK, P.: Bohoslužba jako vstup do Boží přítomnosti?, Theologia vitae 2/2008, str. 179-185, ISSN 1803-4829.

HOŠEK P.: Bůh je mrtev!, Dingir 2/2009, str. 49-51, ISSN 1212-1371.

HOŠEK P.: Vliv G. K. Chestertona na C. S. Lewise, Acta Fakulty Filosofické Západočeské Univerzity II/2009, str. 32-41, ISSN 1802-0364

HOŠEK P.: Manifestace a proklamace: dějiny náboženství v pojetí M. Eliadeho a P. Ricouera, SAT 14 (I./ 2009), str. 34-45, ISSN 1802-6818

HOŠEK P.: Proměňující moc příběhu, Církevní dějiny 5/2010,  ISSN 1803-0068, str. 87-96

HOŠEK P.: Na cestě k probuzení. Evangelikální hnutí v ČR v posledních dvaceti letech, Dingir 2/2010, str. 66-68, ISSN 1212-1371.

HOŠEK P.: Desatero a Küngův projekt světového étosu, SAT 16 (2010/1), str. 65-70, ISSN 1802-6818

HOŠEK P.: Súfismus jako inspirace pro současnou kulturu: Fethullah Gülen a jeho hnutí, SAT 17 (2010/2), ISSN 1802-6818

HOŠEK P.: European Secularity versus American Religiosity (review article), Communio viatorum, 2/2010, str. 195-202  ISSN 0010-3713

HOŠEK P.: Liberal Judaism and Jewish Christian Relations, Communio viatorum I/2011, s. 99-108

HOŠEK P.: Three Times Messianic Judaism, Communio viatorum II/2011, s. 270-277původní práce v recenzovaných sbornících:HOŠEK, P.: Poetický jazyk a zvěstování Evangelia. Hermeneutické aspekty tvorby C.S.Lewise. sborník Hermeneutika. ed. J.Lukl. Fórum SET. 3/2002, str. 41-48, ISBN 8086 178 137.

HOŠEK, P.: Teologické předpoklady a hermeneutika. sborník Hermeneutika. ed. J.Lukl. Fórum SET. 3/2002., str. 33-40, ISBN 8086 178 137

HOŠEK, P.: Funkce všeobecného zjevení v teologické reflexi mimokřesťanských náboženství. sborník Křesťané a jiná náboženství. Praha: Návrat domů. 2003, str. 78-90, ISBN 8072 55 0 403.

HOŠEK, P.: Inklusivismus C.S. Lewise. sborník Křesťané a jiná náboženství. Praha : Návrat domů. 2003., str. 91-98, ISBN 8072 55 0 403.

HOŠEK, P.: Autorita mužů a moc žen. Dělba práce a společenské postavení ženy v Izraeli starozákonní doby. sborník Orientalia Antiqua Nova III. Plzeň. 2003., str. 29-39, ISBN 8086 473 589.

HOŠEK, P.: Pojetí teodiceje v díle C.S. Lewise. sborník Katechetika, historie, teologie I. Ostravská Univerzita. 2004., str. 88-97, ISBN 8070 423 064.

HOŠEK, P.: Psychologická antropologie C.G. Junga a křesťanská spiritualita. sborník Vztah teologie a psychologie v pastoračním poradenství Praha : Návrat domů. 2004., str. 52-59, ISBN 8072 55 056X.

HOŠEK, P.: Stvoření ve Starém zákoně. sborník Orientalia Antiqua Nova IV. Plzeň : Západočeská Univerzita. 2004., str. 27-40, ISBN 8086 473 813.

HOŠEK, P.: Vztah teologické antropologie k psychologii z hlediska integrace obou disciplín v pastoračním poradenství. sborník Vztah teologie a psychologie v pastoračním poradenství. Praha : Návrat domů. 2004., str. 42-51, ISBN 8072 55056X.

HOŠEK P.: Symbolický význam eucharistie z hlediska dynamiky sociální interakce v novozákonní společnosti. sborník Náboženství a jídlo. Univerzita Pardubice, 2005, str. 67-74, ISBN 80-7194-800-4.

HOŠEK P.: Teologické předpoklady výuky světových náboženství, sborník Katechetika, historie, teologie II., Ostravská Univerzita. 2005, str. 59-69, ISBN 80-7368-054-8.

HOŠEK, P.: Misie a dialog v prostředí náboženského pluralismu. sborník Transformácia Kristovej moci na človeka a spoločnosť, PF Univerzity M. Bela. Banská Bystrica., str. 113-124, ISBN 80-88945-82-8.

HOŠEK, P.: Dialogický princip a křesťanská pedagogika, sborník Teologické východiská evanjelikálnej katechézy, PF Univerzity M. Bela, Banská Bystrica, str. 94-104, ISBN 80-88945-83-6.

HOŠEK,P.: Teologie náboženství (teologická religionistika) jako věda, in: Gallus, P., Macek, P. (vyd.), Evangelická teologie pod drobnohledem, str. 59-68, CDK, Brno 2006, ISBN 80-7325-083-7.

HOŠEK, P.: Výklad svatých textů v teologii a v religionistice, in: sborník Náboženství a věda, Univerzita Pardubice, 2006, ISBN 80-7194-876-4.

HOŠEK, P.: O židovském starostovi Davle a o tragickém konci jeho rodiny, in Kolokvium o soudobém antisemitismu, ISBN 978-80-87025-18-5., FF ZU Plzeň, 2007, str. 47-50.

HOŠEK, P.: Kdo jsme? in Zpytování. Studie a eseje k evangelické identitě, O. Macek (ed), Nakl. Z. Susa, Středokluky, 2007, ISBN 978-80-86057-46-0, str. 71-77.

HOŠEK, P.: Osud židovských komunistů v socialistickém Československu. Případová studie, Kolokvium o soudobém antisemitismu II., Tydlitátová V. (ed), Adéla, Plzeň, 2008, str. 81-89, ISBN 978 80 87094 12 9.

HOŠEK P.: Islám a fundamentalismus, in Islám v českých zemích, D. Červenková A. P. Rethmann (eds), Vyšehrad, Praha, 2009, str. 105-122,  ISBN 978 80 7021 852 5

HOŠEK P.: (Ne)obrácení proroka Jonáše, in Příběhy povolání a obrácení v biblických textech, Hanuš J. a Vybíral J. (eds), CDK, Brno, 2009, str. 67-75, ISBN 978-80-7325-177-2

HOŠEK P.: Konverze C. S. Lewise, in Konverze a konvertité, Noble I., Hanuš J. (eds) CDK, Brno 2009, str. 37-47,  ISBN 978-80-7325-196-3

HOŠEK P.: ICCJ facing Antisemitism: From Seelisberg to Berlin, in Tydlitátová V., Hanzová A. (eds), Anatomy of Hatred. Essays on Anti-Semitism, ZČU, Plzeň, 2009, ISBN 978-80-7043-861-9, str. 77-83

HOŠEK P.: Lidskost jako téma výchovy k občanství v kulturně a nábožensky pluralitní společnosti, J. Hábl, J. Doležalová (eds), Humanizace ve výchově a vzdělávání, Hradec Králové: Gaudeamus, 2010, ISBN 978-80-7435-068-9, str. 29-41
recenze v odborných recenzovaných časopisech a recenzovaných sbornících:HOŠEK, P.: N. Frye Velký kód. Bible a literatura. sborník Hermeneutika. ed. J.Lukl. Fórum. 3/2002.

HOŠEK, P.: H. Netland. Encountering Religious Pluralism. sborník Křesťané a jiná náboženství. Návrat domů, Praha. 4/2004.

HOŠEK, P.: V. Boublík. Teologie mimokřesťanských náboženství. sborník Křesťané a jiná náboženství Návrat domů, Praha. 4/2004.

HOŠEK, P.: Heim, M. S. The Depth of the Riches. A Trinitarian Theology of Religious Ends. Communio Viatorum. 1/2002.

HOŠEK, P.: Grenz, S., Franke, J. Beyond Foundationalism: Shaping Theology in Postmodern Context. Communio Viatorum. 1/2003.

HOŠEK, P.: Knitter, P.: Introducing Theologies of Religion. Communio Viatorum. 3/2003.

HOŠEK, P.: H. Netland: Encountering Religious Pluralism, Communio Viatorum 1/2004.

HOŠEK, P.: B. Benson: Graven Ideologies. Communio Viatorum 3/2005.habilitační práce
HOŠEK, P.: Předpoklady mezináboženského dialogu, Evangelická teologická fakulta UK, Praha 2006.disertační práceHOŠEK, P.: C.S. Lewis a hodnota náboženství, Evangelická teologická fakulta UK, Praha 2002.ostatní publikace - články:HOŠEK, P.: Těžko se mi o tom mluví...(s J. Hoškem). Dokument o holokaustu. Zpravodaj Společnosti křesťanů a Židů 46/2002.

HOŠEK, P.: K metodě feministické exegeze. Křesťanská revue. 8/1999.

HOŠEK, P.: Mumlání antické náboženskosti aneb homo religiosus se brání. Křesťanská revue. 5/2001.

HOŠEK, P.: Džihád a kruciáta. Křesťanská revue. 8/2001.

HOŠEK, P.: Bet hachajim v Uhříněvsi a jeho nepřátelé. Zpravodaj Společnosti křesťanů a Židů. 44/2001.

HOŠEK, P.: Náboženství a Lebenswelt. Křesťanská revue. 3/2002.

HOŠEK, P.: Augustin a Dordrechtská synoda. Bratrská rodina. leden 2002.

HOŠEK, P.: Evangelium podle Harry Pottera. Bratrská rodina. duben 2002.

HOŠEK, P.: Stvoření a spasení ve Starém zákoně. Křesťanská revue. 1/2003.

HOŠEK, P.: Augustine and the Czech Hussites. Journal of the World Reformed Fellowship. březen 2003.

HOŠEK, P.: Co bude po smrti. Bratrská Rodina. duben 2003.

HOŠEK, P.: Mají se křesťané angažovat za spravedlnost ve společnosti? Bratrská rodina. 6-7/2003.

HOŠEK, P.: Manželská věrnost: typologie etické argumentace. Křesťanská revue. 4/2003.

HOŠEK, P.: No to si snad děláš legraci aneb teologie a humor. Bratrská rodina. 2/2004.

HOŠEK, P.: Mezi trůnem a oltářem: křesťané v EU. Evangelický týdeník . 2/2004.

HOŠEK, P.: Návštěva kvakerů v Praze. Dingir. 2/2004.

HOŠEK, P.: Dalajláma mezi tolerancí a pravdou, Dingir 4/2004.

HOŠEK, P.: C.S. Lewis and the Language of Apologetics, European Leadership Forum, I./2005.

HOŠEK, P.: Holocaust a konec humanitních věd, in Křesťanská revue 6/2005.

HOŠEK, P.: Církev jako výkladní skříň, Bratrská rodina, 10/2005.

HOŠEK, P.: Eliade a čas, in Evangelický kalendář 2006, Kalich, Praha, 2005.

HOŠEK, P.: Pastorace a psychologie: proč ne?, Bratrská rodina 12/2005.

HOŠEK, P.: Nesmyslné zlo, Křesťanská revue 2/2006.

HOŠEK, P.: Hříchy svatých, Brána – Bratrská rodina 2/2006.

HOŠEK, P.: Kdo jsou evangelikálové, Dingir 2/2006.

HOŠEK, P.: Vzestup a pád davelské rodiny Karpelesů, Zpravodaj Společnosti křesťanů a Židů 55/2006.

HOŠEK, P.: Proč zrovna tenhle pán, Český bratr, 82/2006.

HOŠEK, P.: Máme o čem přemýšlet, Křesťanská revue 2007/1, str. 13-17, ISSN 0023-4613.

HOŠEK, P.: Náboženství: věc soukromá a veřejná, Křesťanská revue 4/2007, str. 10-14, ISSN 0023-4613.

HOŠEK, P.: Veliká a slavná tajemství, Český bratr 12/2007, str. 14-15, ISSN 1211-6793.

HOŠEK, P.: Kóan jménem Tomáš Halík, Máš před sebou všechny mé cesty, Lidové noviny, Praha, 2008, str. 135-142, ISBN 978-80-7106-959-I.

HOŠEK, P.: Vize církve z evangelikální perspektivy: diskuse o hnutí Emerging church, Getsemany, prosinec 2008.

HOŠEK, P.: Islám a etika, in Jdi a jednej také tak, sborník SPEK, EMAN, Benešov, 2008.

HOŠEK, P.: Judaismus a násilí, Bratrstvo 1/2008.

HOŠEK, P.: Judaismus a násilí dnes, Bratrstvo 2/2008.

HOŠEK, P.: Křesťanství a násilí, Bratrstvo 3/2008.

HOŠEK, P.: Křesťanství a násilí II., Bratrstvo 4/2008.

HOŠEK, P.: Islám a násilí, Bratrstvo 5/2008.

HOŠEK, P.: Islám a násilí dnes, Bratrstvo 6/2008.

HOŠEK, P.: Hinduismus a násilí, Bratrstvo 7/2008.

HOŠEK, P.: Buddhismus a násilí, Bratrstvo 8/2008.

HOŠEK, P.: „Sekty“ a násilí, Bratrstvo 9/2008.

HOŠEK, P.: Násilí a fanatismus, Bratrstvo 10/2008.

HOŠEK, P.: Nebezpečná kniha aneb Co v Bibli nemělo být, Brána 10/2008.

HOŠEK, P.: Obraz nebo slovo? Křesťanská revue 5/2008.

HOŠEK, P.: Pane, nauč nás stydět se, Křesťanská revue 6/2008.

HOŠEK P.:  Překlady Bible, Dingir 3/2009

HOŠEK P.:  Tajemství oběti, Křesťanská revue 1/2009

HOŠEK P.:  Milost ve světových náboženstvích, Křesťanská revue 5/2009

HOŠEK P.:  Kalvín a predestinace, Brána 2009

HOŠEK P.:  Čas pro nové nasazení: Od Seelisbergu k Berlínu, Revue Společnosti křesťanů a Židů 61 a 62/2009

HOŠEK P., BORZIČ A.: Cesta k Rúmího hrobu: súfíjská inspirace k dialogu, Revue Společnosti křesťanů a Židů 61a 62/2009

HOŠEK P.: Pravda vítězí, in Blahoslav 2010, Blahoslav, Praha, 2009

HOŠEK P.: Blahoslavení tiší, Křesťanská revue 4/2010

HOŠEK P.: Impresionistická reportáž o jedné konferenci, Křesťanská revue 4/2010

HOŠEK P.: Gmilut chasadim: skutky milosrdenství v židovské tradici, Křesťanská revue 6/2010

HOŠEK P.: Osud? Ne! Brána 2010

HOŠEK P.: Trestej syna, dokud je naděje. Náboženství, děti a lidská práva, Dingir 4/2010

HOŠEK P.: Teologie míru, Křesťanská revue 2/2011

HOŠEK P:: Blahoslavené zření, Křesťanská revue 4/2011

HOŠEK P.: Ženská otázka v hinduistických a buddhistických textech, Křesťanská revue 5/2011

HOŠEK P.: Interpretace Bible, Brána 11/2011

HOŠEK P.: Křesťanství v židovských souřadnicích, Revue SKŽ 65/2011
ostatní publikace - recenze:
HOŠEK, P.: T. Lane. Dějiny křesťanského myšlení. Život v Kristu. 6-7/1996.

HOŠEK, P.: C.S. Lewis. Bůh na lavici obžalovaných. Život v Kristu. 1/1998.

HOŠEK, P.: S. Grenz. Úvod do postmodernismu. Život v Kristu. 3/1998.

HOŠEK, P.: R. Franz. Krize svědomí. Život v Kristu. 6/1998.

HOŠEK, P.: L. Crabb et al. Adamovo mlčení. Život v Kristu. 10/1998.

HOŠEK, P.: C.S. Lewis. Problém bolesti. Život v Kristu. 3/1999.

HOŠEK, P.: R. Zacharias. Skutečná tvář ateismu. Život v Kristu. 5/1999.

HOŠEK, P.: J. Houston. Touha. Život v Kristu.7-8/1999.

HOŠEK, P.: J. North. Dějny církve od letnic k dnešku. Evangelický týdeník/Kostnické jiskry. 2001/11.

HOŠEK, P.: Mircea Eliade, jóga a západní kultura. Dingir. 4/2002.

HOŠEK, P.: Z. Vojtíšek. Encyklopedie náboženských směrů v České republice. Křesťanská revue. 7/2004.

HOŠEK, P.: J. Sokol. Člověk a náboženství. Dingir 4/2004.

HOŠEK, P.: J. Hanuš et al. Autorita v abrahamovských náboženstvích. Dingir 1/2005.

HOŠEK, P.: K. Skalický: V zápase s posvátnem, Dingir 2/2005.

HOŠEK, P.: V. Purdy: Zázračné uzdravení a letniční křesťané. Dingir 3/2005.

HOŠEK, P.: L.Kropáček: Islám a Západ, P. Barša: Západ a islamismus, Dingir 1/2006.

HOŠEK, P.: Z. Vojtíšek: Pastorační poradenství v oblasti sekt a sektářství, Křesťanská revue 3/2006.

HOŠEK, P.: Ch. Partridge: Encyklopedie nových náboženství, Dingir 4/2006.

HOŠEK, P.: Vojtíšek Z., Nová náboženská hnutí a jak jim porozumět, A2 Kulturní týdeník 29/2007.

HOŠEK, P.: Gillman N., Vzkříšení a nesmrtelnost v židovském myšlení, Křesťanská revue 5/2007, str. 37-38.

HOŠEK, P.: Václavík D., Sociologie nových náboženských hnutí, Dingir 3/2007, str. 105-106.

HOŠEK, P.: Jan Fischer: Co neodvál čas, Křesťanská revue 5/2008.

HOŠEK, P.: D. Lužný, Z. Nešpor, Sociologie náboženství, Dingir 1/2008.

HOŠEK P.:  M. Balabán: Domov a bezdomoví a jiné zprávy, Křesťanská revue 3/2009

HOŠEK P.:  M. Balabán: Víra (u) Václava Havla, Křesťanská revue 6/2009

HOŠEK P.: Grace Davie: Výjimečný případ Evropa, Křesťanská revue 2/2010

HOŠEK P.: Mircea Eliade: Paměti, Křesťanská revue 3/2010

HOŠEK P.: David Václavík: Náboženství a moderní česká společnost, Dingir 2/2010

HOŠEK P.: Alžběta Drexlerová: Jákob a Ezau na cestě k smíření, Dingir 2/2010

HOŠEK P.: Grace Davie: Výjimečný případ Evropa: Podoby víry v dnešním světě, Křesťanská revue 2/2010

HOŠEK P.: Mircea Eliade: Paměti, Křesťanská revue 3/2010

HOŠEK P.: Ivan O. Štampach: Na nových stezkách ducha, Křesťanská revue 6/2010

HOŠEK P.: Z. Nešpor: Příliš slábi ve víře, Dingir 3/2011

HOŠEK P.: Z. Horák: Církve a české školství, Dingir 4/2011

HOŠEK P.: J. S. Trojan, Rozhovory s pamětí II., Český bratr 10/2011ostatní publikace - rozhovory:HOŠEK, P.: Mezináboženský dialog. Rozhovor s prof. T. Halíkem. Dingir. 3/2003.

HOŠEK, P.: Cílem je zbožštění. Rozhovor s biskupem Ambrosijem. Dingir. 2/2004.

HOŠEK, P.: Rozhovor s O.I. Štampachem, Křesťanská revue 4/2006.

HOŠEK, P.: Rozhovor s Tomášem Krausem, Zpravodaj Společnosti křesťanů a Židů 57/2007, ISSN 1802-2642, str. 6-7.

HOŠEK, P.: Rozhovor s rabínem Ronem Hoffbergem, Křesťanská revue 2/2007, str. 39-41.

HOŠEK, P.: Víra pomáhá vidět širší souvislosti, rozhovor s prof. V. Králem, Dingir 4/2007, str. 128-129.

HOŠEK, P.: Měli bychom spolu zpívat, rozhovor s rabínem Shumi Berkowitzem, Křesťanská revue 5/2008.

HOŠEK, P.: Na lince Praha-Tokio, rozhovor s prof. Ludvíkem Armbrusterem SJ, Křesťanská revue 6/2008.

HOŠEK, P.: Zahledět se do ideálu mužnosti, rozhovor s Karlem Řežábkem, Dingir 3/2008.

HOŠEK P.:  Dnes je nejdůležitější tolerance. Rozhovor s rabínem D.  Cohnem Sherbokem, Dingir 1/2009

HOŠEK P.: Překlenout vzdálenost mezi dvěma světy. Rozhovor s Danielem Rausem, Dingir 4/2009

HOŠEK P.: Nebýt slepý k privátnímu náboženství. Rozhovor s Tomášem Halíkem, Dingir 1/2010

HOŠEK P.: Nadále chci být především teolog – Rozhovor s Martinem Prudkým, Křesťanská revue 4/2010

HOŠEK P.:  Téma musí zajímat mě. Rozhovor s Petrem Baďurou, Křesťanská revue 5/2010

HOŠEK P.: Méně zoufání a víc naděje. Rozhovor s Jindřichem Halamou, Křesťanská revue 6/2010

HOŠEK P.: Je stále mnoho dobré vůle. Rozhovor s Dr. Edwardem Kesslerem, Revue SKŽ 64/2010

HOŠEK P.: Krajinou nových náboženských hnutí. Rozhovor se Zdeňkem Vojtíškem, Křesťanská revue 1/2011

HOŠEK P.: Mezi pokojem a pravdou: rozhovor se Shumi Berkowitzem, Křesťanská revue 2/2011

HOŠEK P.: Nejsme z tohoto světa. Rozhovor s Karlem Flossem, Křesťanská revue 4/2011

HOŠEK P.: Káva je prostě dobrá. Rozhovor se Shumi Berkowitzem, Revue SKŽ 65/2011

HOŠEK P.: Po provaze mezi kopci. Rozhovor s Shumi Berkowitzem, Dingir 4/2011
Poslední změna: 22. listopad 2018 15:16 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Evangelická teologická fakulta

Černá 646/9, pošt. přihr. 529

115 55 Praha 1


Telefon.: 221 988 + číslo pobočky


podatelna@etf.cuni.czID datové schránky UK: piyj9b4Přístup k mailuJak k nám