Výzkum a zahraniční spolupráce

Symposium Filosofie a umění

Katedra filosofie si dovoluje pozvat odbornou i laickou veřejnost na čtvrté slovensko-české filosofické symposium Filosofie a umění, které se koná 2. listopadu 2022 na ETF UK: program


Univerzitní centrum pro studium antické a středověké myšlenkové tradice (UNCE)


Katedra filosofie je zapojena Univerzitního centra pro studium antické a středověké myšlenkové tradice (prof. Lenka Karfíková, Dr. theol., jako hlavní řešitelka, Olga Navrátilová, Ph.D., jako juniorka) - více informací zde.


Disputace s Ladislavem Hejdánkem


Dne 28. dubna 2020 zemřel Ladislav Hejdánek. Při této příležitosti přinášíme výsledky disputace, která s profesorem Hejdánkem o jeho filosofii nepředmětnosti proběhla 21. června 2004 na Evangelické teologické fakultě UK v Praze.


DISPUTACE ZDE


Konference projektu UNCE


V úterý 28. ledna 2020 se uskuteční Zimní konference UNCE na ETF, místnost E (3. patro):

Program


Internationales Seminar "Th. W. Adorno und Religion", Erlangen-Prag (2012)


Intenzivní seminář navazuje na tradiční spolupráci obou fakult v rámci meziuniverzitní dohody s Friedrich-Alexander \Universität Erlangen-Nürnberg. Jednotlivá setkání se uskutečnila 18. - 20. 5. 2012 v Erlangen a 8. - 10. 6. 2012 v Praze.Programm Erlangen


Programm Prag


Prof. Wolfgang Schoberth: Einführung in Adornos Leben und Werk


Ann-Sophie Huppers: Nachricht über das Seminar (Auf Deutsch)


Photographien von Samuel Jezný:


01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

31 32


Teilnehmer aus Erlangen


1. Prof. Wolfgang Schoberth

2. Prof. Ingrid Schoberth

3. ...


Teilnehmer aus Prag


1. Jan Kranát, PhD.

2. Olga Navrátilová

3. Zhanna Mamedova

4.Ann-Sophie Huppers

5. Jiří Šamšula

6. Samuel Jezný

7. Jakub Ort

8. Michael Pfann

9. Alžběta Lněničková

10. Petra "Máša" Náhlovská

11. Alena Vantová

Kolokvium "Nauka o milosti v raném křesťanství" (2010)

ETF UK Praha a Centrum pro práci s patristickými, středověkými a renesančními texty UP Olomouc uspořádaly 17. června 2010 v prostorách ETF kolokvium


Nauka o milosti v raném křesťanství


Příspěvky:

Miroslav Šedina: Charis a gratia v antice

Jiří Mrázek: Apokryfy

Jan A. Dus: Apoštolští otcové

Petr Kitzler: Tertullian


Matyáš Havrda: Irenej

Václav Ventura: Origenes

Lenka Karfíková: Theodor z Mopsuestie

Vít Hušek: Pelagius

Ladislav Chvátal: Dionysius Areopagita


Fotografie Věry Koubové z kolokvia web

Mezinárodní seminář "Colloquium Dionysiacum" (2009)

Patristická společnost ČR a Evangelická teologická fakulta UK uspořádaly ve dnech 30.-31. října 2009 v prostorách ETF mezinárodní seminář


COLLOQUIUM DIONYSIACUM


Program semináře: .doc


Fotografie Pavla Šuby ze semináře:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

Disputace "Nejvyšší rody v Platonově dialogu Sofistés"

Katedra filosofie Evangelické teologické fakulty UK v Praze uspořádala 29. června 2009 v prostorách ETF disputaci


Nejvyšší rody v Platonově dialogu Sofistés


S příspěvkem vystoupili Filip Karfík, Štěpán Špinka, Pavel Kouba a Lenka Karfíková.

Pozvánka: .doc


Fotografie Věry Koubové z disputace: web


Mezinárodní seminář "Martin Heidegger: Bytí a čas - časové pragrafy". Internationales Seminar "Martin Heidegger: Sein ind Zeit - die Zeitparagraphen"

Katedra filosofie ETF UK spolu s teologickou fakultou Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg uspořádala na jaře a na podzim roku 2008 společný seminář věnovaný četbě a komentáři "časových paragrafů" Bytí a času Martina Heideggera. První společné zasedání semináře proběhlo

v Erlangen ve dnech 25. - 28. dubna 2008, druhé společné zasedání potom 17. - 19. října v Praze. Zde si můžete prohlédnout písemnou podobu přednesených příspěvků a fotografie ze semináře.


Příspěvky/Beiträge:


Jan Kranát: Die Zeitlichkeit als der ontologische Sinn der Sorge .doc

Linda Muchová: The Temporality of Understanding .doc

Jan Černý: Die Zeitlichkeit der Befindlichkeit .doc

Jan Puc: Zeitliche Interpretation der daseinsmäßigen Räumlichkeit .doc

Urs Espeel: Die Zeitlichkeit des umsichtigen Besorgens .doc

Benjamin Schimmel: Der zeitliche Sinn der Modifikation des umsichtigen Besorgens zum theoretischen Entdecken des innerweltlich Vorhandenen. Das zeitliche Problem der Transzendenz der Welt .doc

Silja Luft-Steidl, Gerhard Steidl: Die Zeitlichkeit des Daseins und das Besorgen von Zeit .doc

Benedikt Bruder: Die Innerzeitigkeit und die Genesis des vulgären Zeitbegriffs .doc


Fotografie Jana Puce/Fotografien von Jan Puc


web


Kolokvium k jubileu Ladislava Hejdánka a Jakuba S. Trojana

uspořádaly 18. května 2007 Evangelická teologická fakulta UK, Nakladatelství OIKOYMENH a Akademická YMCA v prostorách ETF UK.


Seznam příspěvků přednesených na kolokviu: .doc


Texty jednotlivých příspěvků:


Čas ve filosofii a v teologii


Milan Balabán: Biblická zvěst jako relativizace nebo likvidace všech údajně absolutních hodnot .doc

Pavel Keřkovský: Čas a slovo v knize Genesis a knize Přísloví ( 15, 23) .doc

Milan Lyčka: Rabínské pojetí času ve vztahu k pokání .doc

Zuzana Škorpíková: Posvátný čas a skutečnost v mytickém myšlení .doc

Jiří Holba: Pojetí času a časovosti v raném buddhismu .doc


Karel Floss: Tomáš Akvinský o konci časů .pdf

Petr Macek: Čas v pojetí Thomase Torrance .doc

Pavol Bargár: Motív času, resp. bezčasovosti v diele G. Orwella 1984 .doc


Jan Payne: Intencionální struktura odvozená z prožitku času .doc

Václav Němec: Intencionalita, budoucnost a nicota .doc

Šimon Krbec: Fenomén budoucnosti .pdf

Lenka Karfíková: Továrna na budoucno .doc


Víra a demokracie


Václav Umlauf: Časovost demokracie web

Martin Šimsa: Potřebuje demokracie filosofické zdůvodnění a víru? .doc

Petr Krejčí: Demokracie a víra .doc

Jan Kranát: Demokracie, svoboda, stát .doc

Václav Tollar: Úkol filosofie pro třetí tisíciletí .doc


Fotografie Věry Koubové z kolokvia web

Mezinárodní seminář "Paul Ricoeur: Paměť, dějiny, zapomnění". Internationales Seminar "Paul Ricoeur: Gedächtnis, Geschichte, Vergessen"

Katedra filosofie ETF UK spolu s teologickou fakultou Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg uspořádala v letním semestru akademického roku 2005/2006 společný seminář s tématem "Paměť, dějiny, zapomnění". Na dvou společných zasedáních semináře v Praze (12. – 15. 5. 2006) a v Erlangen

(26. – 29. 5. 2006) jsme se věnovali knize Paula Ricoeura La Mémoire, l´histoire, l´oubli, Paris 2000 (něm. Gedächtnis, Geschichte, Vergessen, München 2004). Zde si můžete prohlédnout písemnou podobu přednesených příspěvků a fotografie ze semináře.


Příspěvky/Beiträge:


Lenka Karfíková: Griechisches Erbe und Entwurf einer Phänomenologie des Gedächtnisses .doc

Danaë Seeber: Formen des Missbrauchs des natürlichen Gedächtnisses .doc

Daniel Rejchrt: Formen des Missbrauchs des natürlichen Gedächtnisses (příspěvěk v angličtině/Beitrag in Englisch) .doc

Jan Kranát: Individuelles Gedächtnis, kollektives Gedächtnis .doc

Aleš Pištora: Von der Mentalität zur Repräsentation .doc

Jan Černý: Repräsentation und Narration, Repräsentation und Rhetorik .doc

Franziska Thron: Die Repräsentation durch die Geschichte und das Prestige des Bildes .doc

Daniel Munteanu: Geschichte und Zeit .doc

Silja Luft-Steidl: Das Vergessen und die Auslöschung der Spuren .doc

Eva Harasta: Das Vergessen und das Fortbestehen der Spuren .doc

Andreas Röhr: Epilog: Schwierige Vergebung I, II .doc

Harald Seubert: Epilog: Schwierige Vergebung III, IV, V .doc


Fotografie Jana Černého/Fotografien von Jan Černý


1

2

3

4

5

6

7

Disputace o tezích Ivana Chvatíka "Nekonečnost konečnosti"

Disputace o tezích Ivana Chvatíka k tématům lidské konečnosti a jejího překonání, sebevztahu člověka

v myšlení a soudnosti, času a prostoru, se konala 28. června 2005 na ETF UK v Praze.


Textová dokumentace


Teze Ivana Chvatíka .doc

Otázky Milana Lyčky a odpovědi Ivana Chvatíka .doc

Komentář Štěpána Špinky .doc

Komentář Filipa Karfíka .doc

Komentář Pavla Kouby a odpověď Ivana Chvatíka .doc

Komentář Ladislava Benyovszkeho a odpověď Ivana Chvatíka .doc

Komentář Lenky Karfíkové .doc


Textová dokumentace jako jeden dokument

Nekonečnost konečnosti


Fotografie Věry Koubové z disputace web

Disputace o tezích Ladislava Hejdánka "Filosofie nepředmětnosti"

Disputace s Ladislavem Hejdánkem o jeho filosofii nepředmětnosti se konala 21. června 2004 na ETF UK

v Praze.


Texty k disputaci zveřejněné ve filosofickém časopise Reflexe, č. 28, naleznete zde: web

Fotografie Věry Koubové z disputace web


Poslední změna: 13. říjen 2022 16:34 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Evangelická teologická fakulta

Černá 646/9

110 00 Praha 1


221 988 216


ID datové schránky UK: piyj9b4


Jak k nám