Diakonika (Mgr.)

Křesťanská krizová a pastorační práce - diakonika

prezenční forma

studijní plán prezenčního studia 2018/19

Rozvrh výuky na ETF je letos poprvé vytvářen a zveřejněn v rámci SIS, v modulu Rozvrh NG.


Pokud student nemůže v rozvrhu v SIS najít svoje zapsané předměty, obvykle to mívá tyto příčiny:

1) Nemá je vůbec zapsané.

2) Hledá je ve špatném semestru (Rozvrh NG - přepínání semestru vpravo nahoře).

3) Po kliknutí na "Můj rozvrh" je třeba zakliknout např. "Normální" (tj. týdenní) a ve filtru "zobrazit všechny předměty".
studijní plán prezenčního studia 2017/18

Harmonogram AR 2017/18

studijní plán prezenčního studia 2016/17volitelné předměty


Volitelné předměty

Jako volitelné předměty je možno zapisovat předměty, které jednotlivé katedry nabízejí, většinou distanční formou. Vřele doporučujeme cizojazyčné předměty. Dále je možno volit jakékoliv předměty na ETF či jiných fakultách UK, které nejsou pro daný studijní obor povinné či povinně volitelné.Reflektovaná mezioborová praxe - informace

Sylabus ke stažení - verze 11. 5. 2018 DOCX - PDF
informace o oboru


Charakteristika oboru

Dvouletý navazující magisterský program Křesťanská krizová a pastorační práce - diakonika (6141T078) je zaměřen především na přípravu k pastorační a psychosociální práci s křesťanským zaměřením, pro absolventy bakalářského studia sociální práce nebo teologie. Důraz je kladen na hodnotovou orientaci a práci s lidmi (s důrazem na řízení a práci v týmu), na znalost sociální perspektivy křesťanství i velkých světových náboženství (mezináboženský dialog), na etickou orientaci v práci s lidmi (profesní etika v pomáhajících profesích), na pastorační a psychosociální práci v kritických situacích, ale i na vědeckou a výzkumnou práci v humanitních a sociálních vědách. Základní penzum důležité pro profil absolventů zprostředkovávají povinné předměty, z nichž část (předměty č. 1-10) je koncipována v dohodě se zahraničními partnery, aby usnadnila mezinárodní výměnu studentů. Páteří studia je zaměření na sociální, psychologické a spirituální potřeby lidí v krizových situacích, při práci individuální i v týmu. Velký důraz je položen na diplomovou práci, která má být dokladem odborné úrovně absolventů i jejich porozumění předmětu studia


Obor byl dříve akreditován pod názvem Křesťanská humanitární a pastorační práce - diakonika (6141T074). Zaměření je v současnosti přesunuto z humanitární práce na pomoc v mezních situacích (krize, neštěstí) a na spirituální rozměr lidského života.


Profil absolventa

Absolvent zná základy antropologie a pojetí lidských práv, dovede kriticky zhodnotit etické přístupy v pastorační a psychosociální krizové spolupráci. Zná metody manažerské a organizační práce, umí uplatnit základní postupy hodnotového řízení a sebeřízení. Zná typy a určení krizové pomoci, základy komunitního přístupu a spolupráce. Umí identifikovat a zvolit přiměřenou metodu vědecké práce a vést vědecké a výzkumné projekty.

Absolvent má odborné znalosti, dovednosti a osobnostní předpoklady k výkonu povolání v charitativní a pastorační práci, s důrazem na otevřenost, porozumění a sebe/reflexi. Je připraven pro spolupráci v komunitě a týmech a pro hodnotové řízení neziskových organizací.
 Poslední změna: 3. říjen 2018 18:18 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Evangelická teologická fakulta

Černá 646/9, pošt. přihr. 529

115 55 Praha 1


Telefon.: 221 988 + číslo pobočky


podatelna@etf.cuni.czID datové schránky UK: piyj9b4Přístup k mailuJak k nám