Diakonika (Mgr.)Vítáme vás na stránkách Komunitní, krizové a pastorační práce - diakoniky. Představujeme se a zároveň zveme - přidejte se k nám!Diakonika je navazující magisterský obor, který se na ETF UK vyučuje již od roku 2009. Diakonika představuje mezioborové pole bádání a praxe, které propojuje teologii s komunitní spoluprací za krizových podmínek. Více se o Diakonice dočtete v dokumentu Diakonika v otázkách a odpovědích. PDF


Kdo jsme


Studenti, učitelé a absolventi magisterského mezioborového studia, které propojuje teologii s komunitní spoluprací za krizových podmínek. Hodnotami - ctnostmi jsou pro nás

zodpovědnost, bez níž není profesionalita, důvěra, otevřenost, čestnost, na kterých stojí spolupráce a zvídavost, bez níž se neobejde akademická obec ani občanská společnost.


Charakteristika oboru

Komunitní krizová a pastorační práce – diakonika se zaměřuje na komunitní pastorační práci a důsledně zohledňuje kontexty, které do tohoto mezioborového pojetí vstupují (např. kontext etický/hodnotový, filozofický, náboženský, antropologický, legislativní, mediální) spolu s kritickou reflexí opřenou o výzkumnou metodologii a sebereflexi.

Důraz je kladen na sebeřízení jako předpoklad řízení, na způsoby vytváření „nových my“ a na rozpoznávání rozvojových příležitostí v nepříznivých změnách.

Zdůrazňuje uplatnění hodnot ve spolupráci s neformálními i formálními zdroji komunity (lidská práva, profesní etika), křesťanské důrazy na společenství a službu a jejich historický vývoj (teologie, mezináboženský dialog), liturgické způsoby podpory komunity, způsoby spolupráce při krizových situacích, způsoby sebeřízení a řízení organizací, komunikační nástroje pro rozvoj lidí. Poskytuje i solidní metodologický základ pro vědeckou a výzkumnou práci (hermeneutika) a mezioborové přesahy.


V současnosti (od r. 2018) je obor akreditován pod názvem Komunitní krizová a pastorační práce - diakonika (N0221A100007). Vyjadřuje tak lépe důraz, že obor učí vytvářet a pastoračně doprovázet společenství (komunity, týmy) zvláště v situaci (nepříznivých) změn. Zdůrazňuje proto hodnoty (kulturu, rozmanitost), změny (chtěné, nechtěné, nevyhnutelné) a komunitně využitelné aspekty praktické teologie (obřady).


Obor byl původně akreditován pod názvem Křesťanská humanitární a pastorační práce - diakonika (6141T074). Vyjadřoval zaměření na humanitární práci, ale postupně se důraz přesunul na pomoc v mezních situacích (krize, neštěstí) a na spirituální rozměr lidského života. Později se název změnil na Křesťanská krizová a pastorační práce - diakonika.


Profil absolventa


Absolvent

– je způsobilý vytvářet a pastoračně doprovázet společenství v (nepříznivých) změnách;

– umí rozpoznávat (organizační) kulturu a její hodnotovou stavbu, překonávat stereotypy a předsudky a vytvářet nová „my“ s vnímavostí pro to, co je svaté;

– umí vzhledem k hodnotám plánovat změnu chtěnou a využívat vzhledem k hodnotám změnu nechtěnou s vědomím proměn, k nimž ve společenství tvořeném různými jedinci a skupinami přirozeně dochází;

– umí vnímat, reflektovat a používat obřady, plnící funkci utváření společenství a pomáhající zvládat rozmanité situace v kontextu komunitní práce;

– umí zadat výzkumný projekt a aktivně na něm spolupracovat;

– je schopen kritické reflexe, sebereflexe a sebehodnocení;

– má odpovídající mezioborové znalosti a nadhled nad nimi a dovednost řídit sebe sama, mezioborově spolupracovat a vyjadřovat se přirozeným jazykem;

– doceňuje vlivy kontextů a kritické myšlení prokazuje v etické, mediální a teologické gramotnosti;

– zastává hodnoty a zásady zodpovědnosti, důvěry, otevřenosti, čestnosti a rozvoje;

– ve vztahu ke společenství, sobě a vertikále doceňuje napětí mezi službou a svobodou, respektem a angažovaností, odolností a zranitelností, rozmanitostí a duchovní zakotveností;

– uplatňuje zásady subsidiarity, solidarity, uznání a účasti (participace) spolu s komunikační pozicí „člověk – člověk“.Další informace


Volitelné předměty


Jako volitelné předměty je možno zapisovat předměty, které jednotlivé katedry nabízejí, většinou distanční formou. Vřele doporučujeme cizojazyčné předměty. Dále je možno volit jakékoliv předměty na ETF či jiných fakultách UK, které nejsou pro daný studijní obor povinné či povinně volitelné.


Podat přihlášku


Kompletní informace, včetně podmínek přijetí a formulářů přihlášek ZDE


Zeptejte se nás


Máte zájem o podrobnější informace? Neváhejte a kontaktujte buď studijní oddělení Romana Krčmářová (informace o přijímačkách, požadavcích atd.) nebo odpovědnou osobu, garantku programu doc. Tabitu Landovou, Ph.D. (náplň studia, uplatnění atd.).


Studijní plány a další informace


Od akademického roku 2019/20 jsou studenti přijímáni výlučně do studijního programu pod názvem: Komunitní krizová a pastorační práce - diakonika. Řídí se proto studijním plánem a podmínkami studia pro tento obor. Plány jsou označené plným názvem.

Pro stávající studenty Křesťanské krizové a pastorační práce - diakoniky, přijaté v AR 2018/19 či dříve platí podmínky studia označené zkratkou KKPP-D.


Kombinovaná forma studia


studijní plán Komunitní krizová a pastorační práce - diakonika 2019/20

studijní plán KKPP-D 2019/20


studijní plán kombinovaného studia 2018/19

studijní plán kombinovaného studia 2017/18

studijní plán kombinovaného studia 2016/17


Poznámka: Pokud student nemůže v rozvrhu v SIS najít svoje zapsané předměty, obvykle to mívá tyto příčiny:


1) Nemá je vůbec zapsané.

2) Hledá je ve špatném semestru (Rozvrh NG - přepínání semestru vpravo nahoře).

3) Po kliknutí na "Můj rozvrh" je třeba zakliknout např. "Normální" (tj. týdenní) a ve filtru "zobrazit všechny předměty".Poslední změna: 3. srpen 2020 12:25 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Evangelická teologická fakulta

Černá 646/9, pošt. přihr. 529

115 55 Praha 1


Telefon.: 221 988 + číslo pobočky


podatelna@etf.cuni.czID datové schránky UK: piyj9b4Přístup k mailuJak k nám