Diakonika (Mgr.)prezenční forma

studijní plán prezenčního studia 2018/19* (Rozvrh výuky na ETF je letos poprvé vytvářen a zveřejněn v rámci SIS, v modulu Rozvrh NG.)

studijní plán prezenčního studia 2017/18

studijní plán prezenčního studia 2016/17


*Poznámka: Pokud student nemůže v rozvrhu v SIS najít svoje zapsané předměty, obvykle to mívá tyto příčiny:

1) Nemá je vůbec zapsané.

2) Hledá je ve špatném semestru (Rozvrh NG - přepínání semestru vpravo nahoře).

3) Po kliknutí na "Můj rozvrh" je třeba zakliknout např. "Normální" (tj. týdenní) a ve filtru "zobrazit všechny předměty".


Charakteristika oboru


Dvouletý navazující magisterský program Křesťanská krizová a pastorační práce - diakonika (6141T078) je zaměřen především na přípravu k pastorační a psychosociální práci s křesťanským zaměřením, pro absolventy bakalářského studia sociální práce nebo teologie. Důraz je kladen na hodnotovou orientaci a práci s lidmi (s důrazem na řízení a práci v týmu), na znalost sociální perspektivy křesťanství i velkých světových náboženství (mezináboženský dialog), na etickou orientaci v práci s lidmi (profesní etika v pomáhajících profesích), na pastorační a psychosociální práci v kritických situacích, ale i na vědeckou a výzkumnou práci v humanitních a sociálních vědách. Základní penzum důležité pro profil absolventů zprostředkovávají povinné předměty, z nichž část (předměty č. 1-10) je koncipována v dohodě se zahraničními partnery, aby usnadnila mezinárodní výměnu studentů. Páteří studia je zaměření na sociální, psychologické a spirituální potřeby lidí v krizových situacích, při práci individuální i v týmu. Velký důraz je položen na diplomovou práci, která má být dokladem odborné úrovně absolventů i jejich porozumění předmětu studia


Obor byl dříve akreditován pod názvem Křesťanská humanitární a pastorační práce - diakonika (6141T074). Zaměření je v současnosti přesunuto z humanitární práce na pomoc v mezních situacích (krize, neštěstí) a na spirituální rozměr lidského života.


Profil absolventa


Absolvent zná základy antropologie a pojetí lidských práv, dovede kriticky zhodnotit etické přístupy v pastorační a psychosociální krizové spolupráci. Zná metody manažerské a organizační práce, umí uplatnit základní postupy hodnotového řízení a sebeřízení. Zná typy a určení krizové pomoci, základy komunitního přístupu a spolupráce. Umí identifikovat a zvolit přiměřenou metodu vědecké práce a vést vědecké a výzkumné projekty.

Absolvent má odborné znalosti, dovednosti a osobnostní předpoklady k výkonu povolání v charitativní a pastorační práci, s důrazem na otevřenost, porozumění a sebe/reflexi. Je připraven pro spolupráci v komunitě a týmech a pro hodnotové řízení neziskových organizací.


Další informace


Volitelné předměty

Jako volitelné předměty je možno zapisovat předměty, které jednotlivé katedry nabízejí, většinou distanční formou. Vřele doporučujeme cizojazyčné předměty. Dále je možno volit jakékoliv předměty na ETF či jiných fakultách UK, které nejsou pro daný studijní obor povinné či povinně volitelné.


Podat přihlášku


Kompletní informace, včetně podmínek přijetí a formulářů přihlášek, v informačním systému UK ZDE


Zeptejte se nás


Máte zájem o podrobnější informace? Neváhejte a kontaktujte buď studijní oddělení Romana Krčmářová (informace o přijímačkách, požadavcích atd.) nebo odpovědnou osobu, vedoucí programu Bohumilu Bašteckou (náplň studia, uplatnění atd.).
 Poslední změna: 17. květen 2019 14:49 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Evangelická teologická fakulta

Černá 646/9, pošt. přihr. 529

115 55 Praha 1


Telefon.: 221 988 + číslo pobočky


podatelna@etf.cuni.czID datové schránky UK: piyj9b4Přístup k mailuJak k nám