Komunitní krizová a pastorační práce - Diakonika (Mgr.)
Vítejte na stránkách Diakoniky!


Chcete se naučit zvládat krizové situace? Chcete se naučit pomáhat druhým, aby je zvládali účinně, odpovědně a tvořivě? Dvouleté magisterské studium „Komunitní krizová a pastorační práce – Diakonika“ na ETF UK k tomu nabízí příležitost.


AKTUÁLNĚ:

Studentka Diakoniky Eliška Nohavicová vypráví o zkušenostech s pomocí ukrajinským uprchlíkům v časopisu Respekt: "Pomoc ukrajinským uprchlíkům vstupuje do nové fáze"


Garantka studijního programu doc. Tabita Landová, Ph.D. představuje Diakoniku ve videu při dni otevřených dveří.Charakteristika oboru Diakonika

Studijní obor „Komunitní krizová a pastorační práce – Diakonika“ na Evangelické teologické fakultě UK se zaměřuje na krizové aspekty našeho života. Již více než deset let učí kvalifikovaně, odpovědně a účinně pomáhat komunitám v krizové situaci a doprovázet je. A přitom nezapomínat, že lidé nejsou jen horizontální bytosti, ale také bytosti se spirituálním rozměrem, s přesahem. Lidé s tělem i duší. Krize v běžném životě zasahují všechny dimenze člověka – tělesnou, duševní, sociální a duchovní. Lidé proto potřebují dostat nejen materiální a organizační pomoc, ale také slyšet slovo podpory, uznání, útěchy a především slovo naděje. A nejen slovo. Někdy je třeba vyjádřit sounáležitost a naději jinak – mlčky, stiskem ruky, zapálenou svíčkou… Proto Diakonika propojuje ve svém studijním kurikulu odpovídající disciplíny různých oborů, aby učila komplexnímu pohledu na člověka ve společnosti a vedla ke spolupráci odborníků různých specializací.

Komunitní práce - komunitní pracovník

V současnosti nejde o profesní profil přesně vymezený legislativním rámcem. A možná je to dobře. Neboť komunitním pracovníkem se člověk stává ve chvíli, kdy uplatní metodu komunitní práce, v níž jsou zdůrazněny principy participace lidí na řešení problému, budování sítí opory a vztahů, a posilování (empowerment) společenství ve schopnosti řešit situace a nazírat konstruktivně na možnosti. Vychází se přitom z přednostního využívání místních zdrojů vhodných k řešení (finančních, materiálních, spirituálních, kulturních, přírodních...), tzv. ABCD (Assets Based Community Development). Jinými slovy jde o to vyhledávat spolupracovníky, a to zejména mezi těmi, kterých se problém týká, tedy těch, kteří v dané lokalitě žijí nebo mají (politickou či jinou) odpovědnost. Současně je komunitní pracovník se vzděláním v oblasti pastorace ten, který dovede vnášet perspektivu naděje i tam, kde se objevuje rezignace či pochybnosti o smyslu podobné práce. Protože není tato práce předem definovaná (každá situace žádá přiměřené a originální řešení), vyžaduje od komunitního pracovníka komplexní vzdělání, které zahrnuje jak znalosti z oblasti sociálně politické, tak např. antropologické, etické, z oblasti krizové práce, managementu, komunikace či facilitace, stejně jako z oblasti teologické. To vše se právě učí v oboru diakonika.

Co je komunitní pastorace?

Pastorace (pastýřské vedení) je jedním z důležitých projevů života (křesťanské) komunity. Vychází z biblické metafory pastýře ovcí (jímž je v Bibli někdy sám Bůh, jindy někdo z lidí) a vyjadřuje úkol pečovat o komunitu. Komunitní pastorace (pastorace spolužití/m) znamená vytvářet a pěstovat prostředí vzájemné péče při spolužití rozmanitých zájmových skupin i jednotlivců. Teologickým východiskem komunitní pastorace je Boží jednání pro lidi a v lidech, kdy Kristův osvobozující Duch oslovuje, proměňuje a uschopňuje skupiny, společenství i jednotlivce. Komunitní pastorace pak znamená toto Boží jednání rozpoznávat, odpovídat na ně a podílet se na něm jeho sdělováním a sdílením.

Kdo jsou učitelé a studenti Diakoniky?

Mnohovrstevný pohled na člověka žijícího ve společenství druhých je při výuce Diakoniky podpořen tím, že se zde studentům věnují pedagožky a pedagogové z rozmanitých vědních oblastí: sociální práce, sociologie, psychologie, teologie (biblistiky, praktické teologie, etiky, ekumeniky) a religionistiky.

Studentky a studenti se seznamují nejen se základy managementu, krizovým řízením, komunikačními nástroji, hermeneutikou, metodikou výzkumné práce, ale také s teologií služby, základy biblické a spirituální teologie, pastoračním doprovázením, teorií rituálů a s praktickým využitím obřadů v životě konkrétních společenství, zejména pak v krizových situacích.

Studium, do něhož se pouštějí lidé s rozmanitými vstupními předpoklady, tak ve výsledku nabízí jedinečnou příležitost prohloubit schopnosti reflexe a sebereflexe, učinit pozoruhodnou zkušenost s druhými i se sebou samým a realizovat další krok ve svém vlastním profesním rozvoji a osobnostním růstu.

Srdečně vás k němu zveme!


Další informace o studijním programu

Více se o Diakonice dočtete v dokumentu Diakonika v otázkách a odpovědích: ZDE


Podat přihlášku


Kompletní informace, včetně podmínek přijetí a formulářů přihlášek najdete ZDE: kombinované studium

Upozorňujeme, že studium je otevíráno obvykle pouze v kombinované formě.


Přijímací zkoušky

Informace k přijímacím zkouškám, včetně vzorových testů naleznete ZDE.


Zeptejte se nás

Pokud máte zájem o další informace, kontaktujte Studijní oddělení.

Mgr. Karolína Surovcová, email:


Spojit se můžete také s garantkou programu doc. Tabitou Landovou, Ph.D., email:

Poslední změna: 29. únor 2024 15:00 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Evangelická teologická fakulta

Černá 646/9

110 00 Praha 1


221 988 216


ID datové schránky UK: piyj9b4


Jak k nám