Tabita Landová

Mgr. Tabita Landová, Ph.D.

/English version/

Tabita Landová působí jako odborná asistentka na Katedře praktické teologie Evangelické teologické fakulty Univerzity Karlovy, kde vyučuje homiletiku a liturgiku. Předmětem jejího odborného zájmu je zejména liturgická a homiletická tradice evangelických církví z historické, teologické a antropologické perspektivy. Zajímá se také o dialog praktické teologie se sémiotikou a rituálními studiemi a o problematiku komunikace evangelia a křesťanských rituálů v sekulárním světě. Další oblastí jejího výzkumu je liturgie a homiletika jednoty bratrské. V této oblasti publikovala knihu Liturgie Jednoty bratrské (1457–1620) (Červený Kostelec 2014) či nejnověji studii „Zjevná a skrytá skutečnost. Pojetí církve Kristovy u Jana Augusty“ (Listy filologické 2017/3–4). (Plné texty některých studií jsou dostupné in: https://cuni.academia.edu/TabitaLandová)


Curriculum vitae

2018–

2009–2018

odborná asistentka na ETF UK v Praze, kat. praktické teologie

vědecká pracovnice na ETF UK, katedra praktické teologie

2006–2010

farářka Českobratrské církve evangelické v Liberci

2005–2006

vikářka Českobratrské církve evangelické v Nymburce

2003–2004


studium na Evangelisch-Theologische Fakultät, Ruprecht-Karls-Universität v Heidelbergu, Německo, dva semestry

2002–2005


doktorské studium na ETF UK v Praze v oboru praktická teologie; dizertační práce na téma: Kázání a profétie. Teologie kázání K. Bartha a J. L. Hromádky, vedoucí práce prof. Pavel Filipi

2000–2001


studium na Evangelisch-Theologische Fakultät, Ruprecht-Karls-Universität v Heidelbergu, Německo, dva semestry

1996–2002


magisterské studium na ETF UK v oboru evangelická teologie; diplomová práce na téma Kázání Dietricha Bonhoeffera na Starý zákon, vedoucí práce prof. Pavel Filipi

1992–1996

Akademické gymnázium (Štěpánská, Praha 1)


Oblasti výuky na katedře praktické teologie:

  • uvedení do praktické teologie 

  • homiletika

  • liturgika

  • kazuálie a problematika rituálů v moderní době

Další oblasti odborného zájmu:

  • liturgická teologie

  • eklesiologie

  • teologie Jednoty bratrské

Výzkum:    

2018-2023: spolupracovnice "Univerzitního centra excelence: Teologická antropologie v ekumenické perspektivě" (Charles University Centre of Excellence: Theological Anthropology in Ecumenical Perspective)

2016-2018: „Kázání a homiletická teorie Jana Augusty v kontextu homiletiky Jednoty bratrské“ –  hlavní řešitelka standardního grantového projektu GAČR č. 16-09001S

2012-2015: spolupracovnice „Univerzitního centra pro studium antické a středověké myšlenkové tradice“ při UK v Praze

2009-2011: „Hermeneutika liturgické tradice Jednoty bratrské“ –  hlavní řešitelka juniorského grantového projektu GAAV č. KJB901830902


Členství v odborných společnostech, redakčních radách etc.:

Od r. 2016: členka Societas liturgica: an international Society for Liturgical Studies and Renewal

Od r. 2016: zástupkyně šéfredaktora časopisu Teologické reflexe

Od r. 2016: členka Poradního odboru teologického ČCE


Publikační činnost:


Monografie

1. LANDOVÁ, Tabita. Liturgie Jednoty bratrské (1457-1620). Červený Kostelec: Pavel Mervart, 2014. Stran 510. ISBN 978-80-7465-079-6

Recenze: PEČINKOVÁ, Anna. Liturgie Jednoty bratrské. Církevní dějiny. Osobnosti, události, struktury, mentality 9 (2016), č. 20, 124-127. BARTOŇ, Josef. /Tabita Landová, Liturgie Jednoty bratrské (1457–1620). Červený Kostelec, Pavel Mervart 2014/. Salve. Revue pro teologii a duchovní život 25 (2015/3), s. 39–41. HALAMA, Jindřich; HALAMOVÁ, A. Na jaké texty kázat? Nové Bratrské listy XVII (2015/2), s. 35-37. FILIPI, Pavel. Jak se v Jednotě bratrské slavilo. Český bratr 91 (2015/3), s. 42-43. PEČINKOVÁ, Anna. Liturgie Jednoty bratrské (recenze). Časopis Matice moravské 134 (2015/1), 263.


Kapitoly v monografiích

2. LANDOVÁ, Tabita. Die Ekklesiologie der Böhmischen Brüder. Der ökumenische Kirchenbegriff bei Johannes Augusta. In: „Church“ at the time of the Reformation: Invisible community, visible parish, confession, building…? Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht (Refo500 Academic Studies) [v tisku].

3. LANDOVÁ, Tabita. Pohřební obřady českobratrských evangelíků: teologické perspektivy, liturgický průběh, aktuální výzvy. In: Walerian Bugel a kol. Pohřební obřady v různých liturgických tradicích. Olomouc: Univerzita Palackého, 2015, s. 137-157. ISBN 978-80-244-4855-8

4. LANDOVÁ, Tabita. Práce s Písmem při tvorbě kázání podle Blahoslavova spisu „Vady kazatelů“. In: Ota HALAMA (ed.). Amica – Sponsa - Mater: Bible v čase reformace. Praha: Kalich, 2014, s. 261-272. ISBN 978-80-7017-213-1

5. LANDOVÁ, Tabita. Znak. In: Pavel FILIPI. Pozvání k oslavě. Evangelická liturgika. Praha: Kalich, 2011, s. 141-152. ISBN 978-80-7017-149-3

6. LANDOVÁ, Tabita. Slova – fakta – Slovo: Kazatelské dílo S. C. Daňka a jeho pojetí homiletického procesu. In: Ondřej MACEK, Jan RÜCKL (eds.). Slavomil C. Daněk (1885–1946) v kontextu českého protestantismu a starozákonního bádání. (Studie a texty ETF.)  Jihlava: Mlýn, 2008, s. 128-143. ISBN 978-80-86498-19-5

7. LANDOVÁ, Tabita. Kázání jako podobenství Božího království. Barthovo učení o Kristově prorockém díle a jeho homiletické důsledky. In: Martin PRUDKÝ, Jan ROSKOVEC (eds.). Výklady a vykladači. Studie k biblické hermeneutice. Jihlava: Mlýn, 2005, s. 120-139. (Studie a texty ETF.) ISBN 80-86498-12-3

8. LANDOVÁ, Tabita. Prophetische Dimension der Predigt. Zur Predigt und Homiletik Karl Barths. In: Eberhard Hauschildt (ed.). Reden von Gott in der Mitte Europas. Evangelische Theologie im Kontext Bonn - Prag – Warschau. Bonn: CMZ-Verlag, 2004, s. 198-221. ISBN 3-87062-068-4


Studie v recenzovaných časopisech

9. LANDOVÁ, Tabita. Preaching according to the Apostles' Creed. Inquiry into the origin and purpose of Summovník by Jan Augusta [v recenzním řízení].

10. LANDOVÁ, Tabita. Lukas von Prag als liturgischer Theologe der Brüderunität [v recenzním řízení].

11. LANDOVÁ, Tabita. Augustovo Umění práce. K myšlenkovému pozadí a otázce adresáta prakticko-teologického spisu, Studie a texty ETF (2018/1), [v sazbě]. ISSN 1802-6818

12. LANDOVÁ, Tabita. Zjevná a skrytá skutečnost. Pojetí církve Kristovy u Jana Augusty. Listy filologické 140 (2017/3-4), s. 375-405. ISSN 0024-4457

13. LANDOVÁ, Tabita. Komunikace evangelia jako nové paradigma praktické teologie. Teologická reflexe 23 (2017/1), s. 68-82. ISSN 1211-1872

14. LANDOVÁ, Tabita. Der Gottesdienst als ein Grenzereignis. Ein Beitrag zur evangelischen Gottesdiensttheologie in der säkularen Gesellschaft. Communio viatorum 57 (2015/3), s. 284-302. ISSN 0010-3713

15. LANDOVÁ, Tabita. Kritická reflexe kázání jako součást homiletiky. Blahoslavův spis „Vady kazatelů“ a jeho aktuálnost. Teologická reflexe 20 (2014/2), s. 158-173. ISSN 1211-1872

16. LANDOVÁ, Tabita. Lekcionář Jana Augusty a jeho role v bratrském sporu o perikopy. Listy filologické 135 (2012/3-4), s. 333-365. ISSN 0024-4457

17. LANDOVÁ, Tabita. Význam bohoslužby v sekulárním světě. Studie a texty ETF (2012/2) [přijato k vydání]. ISSN 1802-6818

18. LANDOVÁ, Tabita. Ein fröhliches Mahl. Die Abendmahlsliturgie der Brüderunität in der Zeit von Lukas von Prag und ihr theologisches Profil. Communio viatorum 53 (2011/2), s. 6–29. ISSN 0010-3713

19. LANDOVÁ, Tabita. Křest jako smlouva. Křestní liturgie Jednoty bratrské za Lukáše Pražského. Teologická reflexe 17 (2011/1), s. 49-65. ISSN 1211-1872

20. LANDOVÁ, Tabita. Motiv oběti v eucharistické liturgii Jednoty bratrské. Religio 18 (2010/1), s. 85-101. ISSN 1210-3640

21. LANDOVÁ, Tabita. Bohoslužby v sémiotické perspektivě. Charles S. Peirce a Umberto Eco jako inspirace pro liturgiku. Teologická reflexe 15 (2009/2), s. 197-212. ISSN 1211-1872

22. LANDOVÁ, Tabita. Homiletika Karla Bartha. Teologická reflexe 14 (2008/1), s. 16-31. ISSN 1211-1872


Recenze v recenzovaných časopisech

23. LANDOVÁ, Tabita. Liturgische Theologie für die Spätmoderne. Communio viatorum 51 (2009/3), s. 371-374. ISSN 0010-3713. (Rec. knihy: Graham HUGHES. Worship as meaning: a liturgical theology for late modernity. Cambridge: Cambridge University Press, 2003.)

24. LANDOVÁ, Tabita. Engemannova homiletika jako kritická teorie praxe kázání. Teologická reflexe 13/2 (2007), s. 212-214. ISSN 1211-1872. (Rec. knihy: Wilfried Engemann. Einführung in die Homiletik. Tübingen, Basel: A. Francke Verlag, 2002.)

25. LANDOVÁ, Tabita. Postila. Teologická reflexe 11/1 (2005), s. 96-100. ISSN 1211-1872. (Rec. knihy: Luděk Rejchrt. Postila. 54 kázání na evangelijní texty. Praha: Pierot, 2004.)


Články v nerecenzovaných časopisech /výběr/

26. LANDOVÁ, Tabita. 550 let od volby prvních kněží Jednoty bratrské. Křesťanská revue (2017/2), s. …-…. ISSN 0023-4613

27. LANDOVÁ, Tabita. Alle sind Priester in Christus. Die Anfänge des geistlichen Priestertums in der alten Brüderunität. Herrnhuter Bote. Mitteilungen aus der Herrnhuter Brüdergemeine (März 2017), Heft 269, s. 4-6.

28. LANDOVÁ, Tabita. Šamotulský kancionál slaví 455 let. Kostnické jiskry 101 (2016/22-23), s. 2-3.

29. LANDOVÁ, Tabita. Pravda a zjevení. Hromádka a Rádl v dialogu. Křesťanská revue 6 (2007), s. 6-10. ISSN 0023-4613

30. LANDOVÁ, Tabita. Rádlovo křesťanství v pohledu J. L. Hromádky. Křesťanská revue 70 (2003/8), s. 202-207. ISSN 0023-4613


Překlady

31. RÁDL, Emanuel Dějiny biologických teorií novověku, II. Praha: Academia, 2006, 533 stran. ISBN 80-200-1393-8 [Z němčiny; podíl 40%.]

32. BALDERMANN, Ingo. Uvedení do biblické didaktiky. Jihlava: Mlýn, 2004, 221 stran. ISBN 80-86498-07-7 [Z němčiny; podíl 20%.]

33. LOHSE, Bernhard. Epochy dějin dogmatu. Jihlava: Mlýn, 2003, 246 stran. ISBN 80-86498-04-2 [Z němčiny; podíl 20%.]

34. PÖHLMANN, Horst Georg. Kompendium evangelické dogmatiky. Jihlava: Mlýn, 2002, 434 stran. ISBN 80-86498-02-6 [Z němčiny; podíl 20%.]

35. KIRSTE, Reinhard; Tworuschka, Udo et al. Svátky světových náboženství. Praha: Vyšehrad, 2002. ISBN 80-7021-588-7 [Z němčiny; podíl 50%.]

36. DANTINE, J. Význam teologie v sekulární společnosti zítřka. Teologická reflexe 2/1999, s. 144-153. ISSN 1211-1872 [Z němčiny; 100%.]Poslední změna: 30. leden 2018 11:16 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Evangelická teologická fakulta

Černá 646/9, pošt. přihr. 529

115 55 Praha 1


Telefon.: 221 988 + číslo pobočky

Fax: 221 988 215


ID datové schránky UK: piyj9b4Přístup k mailuJak k nám