Tabita Landová

Doc. Tabita Landová, Ph.D./English version/

Kontakt: tabita@etf.cuni.cz; tel.: 221 988 417

ORCID: 0000–0003–2089–6724

Researcher ID (Web of Science): K–1078–2017

Scopus Author ID: 55935516800


Vyučuje, vědecky působí a publikuje v oboru praktické teologie. Zaměřuje se na oblast homiletiky, liturgiky, kazuálií, rituálů a teorie církve. Zabývá se teologií, kazatelstvím a liturgikou Jednoty bratrské, o níž vydala knihy: O službě slova, víře a spasení: Reformní kazatelství Jana Augusty v kontextu homiletiky Jednoty bratrské (2021) a Liturgie Jednoty bratrské (1457–1620) (2014). Plné texty některých jejích prací naleznete zde: https://cuni.academia.edu/TabitaLandová


Aktuální pozice

 • vedoucí Katedry praktické teologie ETF UK a docentka pro obor evangelická teologie (od r. 2019)

 • garantka studijního programu "Komunitní krizová a pastorační práce - diakonika" na ETF UK (od r. 2019)


Členství v akademických grémiích a odborných radách

- členka Akademického senátu ETF UK (od října 2020)

- externí členka Vědecké rady Masarykovy univerzity v Brně (od září 2019)

- členka Oborové rady Praktická a ekumenická teologie a teologická etika na ETF UK (od r. 2019)

- členka Poradního odboru liturgického Českobratrské církve evangelické (od r. 2018)

- členka Societas liturgica: an international Society for Liturgical Studies and Renewal (od r. 2016)

- zástupkyně šéfredaktora časopisu Teologická reflexe (od r. 2016)

- členka Poradního odboru teologického Českobratrské církve evangelické (od r. 2016)


Dosavadní zaměstnání

2018: odborná asistentka na Katedře praktické teologie ETF UK

2009-2017: vědecká pracovnice na Katedře praktické teologie ETF UK

2006–2010: farářka Českobratrské církve evangelické v Liberci

2005–2006: vikářka Českobratrské církve evangelické v Nymburce


Studium

2003–2004: studium na Evangelisch-Theologische Fakultät, Ruprecht-Karls-Universität v Heidelbergu, Německo, dva semestry

2002–2005: postgraduální doktorské studium na UK ETF v Praze

2000-2001: studium na Evangelisch-Theologische Fakultät, Ruprecht-Karls-Universität v Heidelbergu, Německo, dva semestry

1996-2002: magisterské studium na UK ETF, obor evangelická teologie

1992-1996: Akademické gymnázium (Štěpánská, Praha 1)


Výzkumné projekty    

2018-2023: spolupracovnice "Univerzitního centra excelence: Teologická antropologie v ekumenické perspektivě" (Charles University Centre of Excellence: Theological Anthropology in Ecumenical Perspective)

2016-2018: „Kázání a homiletická teorie Jana Augusty v kontextu homiletiky Jednoty bratrské“ –  hlavní řešitelka standardního grantového projektu GAČR č. 16-09001S

2012-2015: spolupracovnice „Univerzitního centra pro studium antické a středověké myšlenkové tradice“ při UK v Praze

2009-2011: „Hermeneutika liturgické tradice Jednoty bratrské“ –  hlavní řešitelka juniorského grantového projektu GAAV č. KJB901830902


Publikační činnost


Monografie

LANDOVÁ Tabita. O službě slova, víře a spasení: Reformní kazatelství Jana Augusty v kontextu homiletiky Jednoty bratrské. Praha: Karolinum, 2021, 294 stran. ISBN 978-80-246-4750-0; ISBN 978-80-246-4766-1 (pdf)

LANDOVÁ, Tabita. Liturgie Jednoty bratrské (1457-1620). Červený Kostelec: Pavel Mervart, 2014. Stran 510. ISBN 978-80-7465-079-6

Recenze: PEČINKOVÁ, Anna, in: Církevní dějiny. Osobnosti, události, struktury, mentality 9 (2016), č. 20, s. 124-127. BARTOŇ, Josef, in: Salve. Revue pro teologii a duchovní život 25 (2015/3), s. 39–41. HALAMA, Jindřich; HALAMOVÁ, A. Na jaké texty kázat? Nové Bratrské listy XVII (2015/2), s. 35-37. FILIPI, Pavel. Jak se v Jednotě bratrské slavilo. Český bratr 91 (2015/3), s. 42-43. PEČINKOVÁ, Anna, in: Časopis Matice moravské 134 (2015/1), 263. PÁLKA, Adam, in: Český časopis historický (2016/1), s. 234-235.


Kapitoly v monografiích a studie v recenzovaných časopisech

 • LANDOVÁ, Tabita. Teologie a církev. Realita a vize vzájemného vztahu v pluralitní společnosti, Studie a texty ETF (2021), s. 17-29. ISSN (on-line) 1805-2762

 • LANDOVÁ, Tabita. Liturgie a rozlišující pohled na svět. Ke vztahu mezi liturgií a etikou, Teologická reflexe 26 (2020/1), s. 32-49. ISSN 1211-1872 (překlad z AJ)

 • LANDOVÁ, Tabita. Liturgy and the Discerning Worldview. On the Relationship Between Liturgy and Ethics. Acta Universitatis Carolinae theologica (2019/2), s. 15-33. ISSN 1804-5588

 • LANDOVÁ, Tabita. Liturgia semper reformanda. Teologické a antropologické výzvy pro evangelickou liturgiku, Teologická reflexe 25 (2019/1), s. 41-58. (ISSN 1211-1872).

 • LANDOVÁ, Tabita. Die Ekklesiologie der Böhmischen Brüder. Der ökumenische Kirchenbegriff bei Johannes Augusta. In: Anna Vind (ed.). Church at the Time of Reformation... (Refo500 Academic Studies [R5AS].) Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, s. 389-422. ISBN 978-3525570999.

 • LANDOVÁ, Tabita. Zwischen Tradition und Innovation: Lukas von Prag als liturgischer Theologe der Böhmischen Brüder. Archiv für Reformationsgeschichte – Aufsatzband 110 (2019), s. 23-48. ISBN 978-3-579-08476-3

 • LANDOVÁ, Tabita. Preaching according to the Apostles' Creed. Inquiry into the origin and purpose of Summovník by Jan Augusta, Acta Comeniana LV, č. 31 (2017), s. 93-122. ISSN 0231-5955

 • LANDOVÁ, Tabita; VLČKOVÁ, Michaela. Ritual Imagination in Contemporary Catholicism and Protestantism, Communio viatorum (2018/1), s. 97-112. ISSN 0010-3713

 • LANDOVÁ, Tabita. Prostředkování svatosti v bohoslužbě, Evangelická perspektiva. Teologická reflexe 24 (2018/1), s. 30-45. (ISSN 1211-1872)

 • LANDOVÁ, Tabita. Vnější slovo a víra v srdci. K teologii bohoslužby a liturgické reformě Martina Luthera, Studie a texty ETF (2018/1), s. 69-88. ISSN (print) 1802-6818, ISSN (on-line) 1805-2762

 • LANDOVÁ, Tabita. Zjevná a skrytá skutečnost. Pojetí církve Kristovy u Jana Augusty. Listy filologické 140 (2017/3-4), s. 375-405. ISSN 0024-4457

 • LANDOVÁ, Tabita. Augustovo Umění práce. K myšlenkovému pozadí a otázce adresáta prakticko-teologického spisu, Studie a texty ETF (2017/1), s. 15-39. ISSN 1802-6818

 • LANDOVÁ, Tabita. Komunikace evangelia jako nové paradigma praktické teologie. Teologická reflexe 23 (2017/1), s. 68-82. ISSN 1211-1872

 • LANDOVÁ, Tabita. Der Gottesdienst als ein Grenzereignis. Ein Beitrag zur evangelischen Gottesdiensttheologie in der säkularen Gesellschaft. Communio viatorum 57 (2015/3), s. 284-302. ISSN 0010-3713

 • LANDOVÁ, Tabita. Pohřební obřady českobratrských evangelíků: teologické perspektivy, liturgický průběh, aktuální výzvy. In: Walerian Bugel a kol. Pohřební obřady v různých liturgických tradicích. Olomouc: Univerzita Palackého, 2015, s. 137-157. ISBN 978-80-244-4855-8

 • LANDOVÁ, Tabita. Práce s Písmem při tvorbě kázání podle Blahoslavova spisu „Vady kazatelů“. In: Ota HALAMA (ed.). Amica – Sponsa - Mater: Bible v čase reformace. Praha: Kalich, 2014, s. 261-272. ISBN 978-80-7017-213-1

 • LANDOVÁ, Tabita. Kritická reflexe kázání jako součást homiletiky. Blahoslavův spis „Vady kazatelů“ a jeho aktuálnost. Teologická reflexe 20 (2014/2), s. 158-173. ISSN 1211-1872

 • LANDOVÁ, Tabita. Lekcionář Jana Augusty a jeho role v bratrském sporu o perikopy. Listy filologické 135 (2012/3-4), s. 333-365. ISSN 0024-4457

 • LANDOVÁ, Tabita. Význam bohoslužby v sekulárním světě. Studie a texty ETF (2012/2) [přijato k vydání]. ISSN 1802-6818

 • LANDOVÁ, Tabita. Znak. In: Pavel FILIPI. Pozvání k oslavě. Evangelická liturgika. Praha: Kalich, 2011, s. 141-152. ISBN 978-80-7017-149-3

 • LANDOVÁ, Tabita. Ein fröhliches Mahl. Die Abendmahlsliturgie der Brüderunität in der Zeit von Lukas von Prag und ihr theologisches Profil. Communio viatorum 53 (2011/2), s. 6–29. ISSN 0010-3713

 • LANDOVÁ, Tabita. Křest jako smlouva. Křestní liturgie Jednoty bratrské za Lukáše Pražského. Teologická reflexe 17 (2011/1), s. 49-65. ISSN 1211-1872

 • LANDOVÁ, Tabita. Motiv oběti v eucharistické liturgii Jednoty bratrské. Religio 18 (2010/1), s. 85-101. ISSN 1210-3640

 • LANDOVÁ, Tabita. Bohoslužby v sémiotické perspektivě. Charles S. Peirce a Umberto Eco jako inspirace pro liturgiku. Teologická reflexe 15 (2009/2), s. 197-212. ISSN 1211-1872

 • LANDOVÁ, Tabita. Homiletika Karla Bartha. Teologická reflexe 14 (2008/1), s. 16-31. ISSN 1211-1872

 • LANDOVÁ, Tabita. Slova – fakta – Slovo: Kazatelské dílo S. C. Daňka a jeho pojetí homiletického procesu. In: Ondřej MACEK, Jan RÜCKL (eds.). Slavomil C. Daněk (1885–1946) v kontextu českého protestantismu a starozákonního bádání. (Studie a texty ETF.)  Jihlava: Mlýn, 2008, s. 128-143. ISBN 978-80-86498-19-5

 • LANDOVÁ, Tabita. Kázání jako podobenství Božího království. Barthovo učení o Kristově prorockém díle a jeho homiletické důsledky. In: Martin PRUDKÝ, Jan ROSKOVEC (eds.). Výklady a vykladači. Studie k biblické hermeneutice. Jihlava: Mlýn, 2005, s. 120-139. (Studie a texty ETF.) ISBN 80-86498-12-3

 • LANDOVÁ, Tabita. Prophetische Dimension der Predigt. Zur Predigt und Homiletik Karl Barths. In: Eberhard Hauschildt (ed.). Reden von Gott in der Mitte Europas. Evangelische Theologie im Kontext Bonn - Prag – Warschau. Bonn: CMZ-Verlag, 2004, s. 198-221. ISBN 3-87062-068-4


Recenze v recenzovaných časopisech

 • LANDOVÁ, Tabita. Liturgische Theologie für die Spätmoderne. Communio viatorum 51 (2009/3), s. 371-374. ISSN 0010-3713. (Rec. knihy: Graham HUGHES. Worship as meaning: a liturgical theology for late modernity. Cambridge: Cambridge University Press, 2003.)

 • LANDOVÁ, Tabita. Engemannova homiletika jako kritická teorie praxe kázání. Teologická reflexe 13/2 (2007), s. 212-214. ISSN 1211-1872. (Rec. knihy: Wilfried Engemann. Einführung in die Homiletik. Tübingen, Basel: A. Francke Verlag, 2002.)

 • LANDOVÁ, Tabita. Postila. Teologická reflexe 11/1 (2005), s. 96-100. ISSN 1211-1872. (Rec. knihy: Luděk Rejchrt. Postila. 54 kázání na evangelijní texty. Praha: Pierot, 2004.)


Články v nerecenzovaných časopisech /výběr/

 • LANDOVÁ, Tabita. 550 let od volby prvních kněží Jednoty bratrské. Křesťanská revue (2017/2), s. …-…. ISSN 0023-4613

 • LANDOVÁ, Tabita. Alle sind Priester in Christus. Die Anfänge des geistlichen Priestertums in der alten Brüderunität. Herrnhuter Bote. Mitteilungen aus der Herrnhuter Brüdergemeine (März 2017), Heft 269, s. 4-6.

 • LANDOVÁ, Tabita. Šamotulský kancionál slaví 455 let. Kostnické jiskry 101 (2016/22-23), s. 2-3.

 • LANDOVÁ, Tabita; MACEK, Ondřej. Starocírkevní a bratrské perikopy. In: Joel RUML, Ondřej MACEK (eds.). Provázky víry: jubilejní postila 2015. Praha: Kalich, 2015, s. 405-408. ISBN 978-80-7017-221-6. [Podíl: 50%.]

 • LANDOVÁ, Tabita. Pravda a zjevení. Hromádka a Rádl v dialogu. Křesťanská revue 6 (2007), s. 6-10. ISSN 0023-4613

 • LANDOVÁ, Tabita. Rádlovo křesťanství v pohledu J. L. Hromádky. Křesťanská revue 70 (2003/8), s. 202-207. ISSN 0023-4613


Překlady

 • RÁDL, Emanuel Dějiny biologických teorií novověku, II. Praha: Academia, 2006, 533 stran. ISBN 80-200-1393-8 [Z němčiny; podíl 40%.]

 • BALDERMANN, Ingo. Uvedení do biblické didaktiky. Jihlava: Mlýn, 2004, 221 stran. ISBN 80-86498-07-7 [Z němčiny; podíl 20%.]

 • LOHSE, Bernhard. Epochy dějin dogmatu. Jihlava: Mlýn, 2003, 246 stran. ISBN 80-86498-04-2 [Z němčiny; podíl 20%.]

 • PÖHLMANN, Horst Georg. Kompendium evangelické dogmatiky. Jihlava: Mlýn, 2002, 434 stran. ISBN 80-86498-02-6 [Z němčiny; podíl 20%.]

 • KIRSTE, Reinhard; Tworuschka, Udo et al. Svátky světových náboženství. Praha: Vyšehrad, 2002. ISBN 80-7021-588-7 [Z němčiny; podíl 50%.]

 • DANTINE, J. Význam teologie v sekulární společnosti zítřka. Teologická reflexe 2/1999, s. 144-153. ISSN 1211-1872 [Z němčiny; 100%.]Poslední změna: 23. únor 2021 11:10 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Evangelická teologická fakulta

Černá 646/9, pošt. přihr. 529

115 55 Praha 1


Telefon.: 221 988 + číslo pobočky


podatelna@etf.cuni.czID datové schránky UK: piyj9b4Přístup k mailuJak k nám