Doc. Tabita Landová, Ph.D.

English version


221 988 417

4. patro, č. dv. 416

konzultační hodiny: podle dohody emailem


ORCID: 0000–0003–2089–6724

ResearcherID: K–1078–2017

Scopus ID: 55935516800


Academia.edu

ResearchGate


Profil v SISu

WhoIs

Wikipedia

specializace:

publikuje v oboru praktické teologie, zaměřuje se na oblast homiletiky, liturgiky, kazuálií, rituálů a teorie církve, zabývá se teologií, kazatelstvím a liturgikou Jednoty bratrské, o níž vydala knihy: O službě slova, víře a spasení: Reformní kazatelství Jana Augusty v kontextu homiletiky Jednoty bratrské (2021) a Liturgie Jednoty bratrské (1457–1620) (2014).

AKTUÁLNÍ POZICE


 • vedoucí Katedry praktické teologie ETF UK a docentka pro obor evangelická teologie (od r. 2019)

 • garantka studijního programu "Komunitní krizová a pastorační práce - diakonika" na ETF UK (od r. 2019)

ČLENSTVÍ V AKADEMICKÝCH GRÉMIÍCH A ODBORNÝCH RADÁCH


DOSAVADNÍ ZAMĚSTNÁNÍ


 • 2018: odborná asistentka na Katedře praktické teologie ETF UK

 • 2009-2017: vědecká pracovnice na Katedře praktické teologie ETF UK

 • 2006–2010: farářka Českobratrské církve evangelické v Liberci

 • 2005–2006: vikářka Českobratrské církve evangelické v Nymburce

STUDIUM


 • 2003–2004: studium na Evangelisch-Theologische Fakultät, Ruprecht-Karls-Universität v Heidelbergu, Německo, dva semestry

 • 2002–2005: postgraduální doktorské studium na UK ETF v Praze

 • 2000-2001: studium na Evangelisch-Theologische Fakultät, Ruprecht-Karls-Universität v Heidelbergu, Německo, dva semestry

 • 1996-2002: magisterské studium na UK ETF, obor evangelická teologie

 • 1992-1996: Akademické gymnázium (Štěpánská, Praha 1)

VÝZNAMNÉ BADATELSKÉ PROJEKTY


 • 2018-2023: účast na projektu "Univerzitní centrum excelence: Teologická antropologie v ekumenické perspektivě" (Charles University Centre of Excellence: Theological Anthropology in Ecumenical Perspective)

 • 2016-2018: hlavní řešitelka standardního grantového projektu GAČR „Kázání a homiletická teorie Jana Augusty v kontextu homiletiky Jednoty bratrské“ (16-09001S)

 • 2012-2015: účast na projektu „Univerzitní centrum pro studium antické a středověké myšlenkové tradice“ při UK v Praze

 • 2009-2011: hlavní řešitelka juniorského grantového projektu GAAV „Hermeneutika liturgické tradice Jednoty bratrské“ (KJB901830902)

VÝBĚR Z BIBLIOGRAFIE

Publikační a další odborná činnost evidována v databázi OBD.


Monografie:

 • LANDOVÁ Tabita. O službě slova, víře a spasení: Reformní kazatelství Jana Augusty v kontextu homiletiky Jednoty bratrské. Praha: Karolinum, 2021, 294 stran. ISBN 978-80-246-4750-0; ISBN 978-80-246-4766-1 (pdf)

  Recenzováno: MACEK, Ondřej, in: Teologická reflexe 27, (2021/1), 102-105.

 • LANDOVÁ, Tabita. Liturgie Jednoty bratrské (1457-1620). Červený Kostelec: Pavel Mervart, 2014. Stran 510. ISBN 978-80-7465-079-6

  Recenzováno: PEČINKOVÁ, Anna, Církevní dějiny. Osobnosti, události, struktury, mentality 9 (2016), č. 20, 124-127. BARTOŇ, Josef, Salve. Revue pro teologii a duchovní život 25 (2015/3), 39–41. HALAMA, Jindřich; HALAMOVÁ, A., Nové Bratrské listy XVII (2015/2), 35-37. FILIPI, Pavel, Český bratr 91 (2015/3), 42-43. PEČINKOVÁ, Anna, Časopis Matice moravské 134 (2015/1), 263. PÁLKA, Adam, Český časopis historický (2016/1), 234-235.


Kapitoly v monografiích a studie v recenzovaných časopisech:


 • LANDOVÁ, Tabita. Liturgy as a Place for Shaping the Vision of the Church. Reflections on the Church from the Perspective of Liturgical Theology. International Journal for the Study of the Christian Church, 22.11.2021; https://doi.org/10.1080/1474225X.2021.1997031) Print ISSN 1474-225X; electronic ISSN 1747-0234.

 • LANDOVÁ, Tabita; VLČKOVÁ, Michaela. Člověk a rituál. In: Ivana Noble, Zdenko Širka (eds.). Kdo je člověk: Teologická antropologie ekumenicky. Praha: Karolinum, 2021, s. 89-106. ISBN 978-80-246-4779-1 [Podíl: 70%]

 • LANDOVÁ, Tabita. Ekklesiologie der Böhmischen Brüder. Ökumenischer Kirchenbegriff von Johannes Augusta. In: Anna Vind (ed.). Church at the Time of the Reformation. Invisible Community, Visible Parish, Confession, Building…? (Refo500 Academic Studies, 72), ed. Anna Vind, Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht 2021, s. 381-412. ISBN 978-3-525-57099-9.

 • LANDOVÁ, Tabita. Teologie a církev. Realita a vize vzájemného vztahu v pluralitní společnosti, Studie a texty ETF (2021), s. 17-29. ISSN (on-line) 1805-2762

 • LANDOVÁ, Tabita. Liturgie a rozlišující pohled na svět. Ke vztahu mezi liturgií a etikou, Teologická reflexe 26 (2020/1), s. 32-49. ISSN 1211-1872 (překlad z AJ)

 • LANDOVÁ, Tabita. Liturgy and the Discerning Worldview. On the Relationship Between Liturgy and Ethics. Acta Universitatis Carolinae theologica (2019/2), s. 15-33. ISSN 1804-5588

 • LANDOVÁ, Tabita. Liturgia semper reformanda. Teologické a antropologické výzvy pro evangelickou liturgiku, Teologická reflexe 25 (2019/1), s. 41-58. (ISSN 1211-1872).

 • LANDOVÁ, Tabita. Zwischen Tradition und Innovation: Lukas von Prag als liturgischer Theologe der Böhmischen Brüder. Archiv für Reformationsgeschichte – Aufsatzband 110 (2019), s. 23-48. ISBN 978-3-579-08476-3

 • LANDOVÁ, Tabita. Vnější slovo a víra v srdci. K teologii bohoslužby a liturgické reformě Martina Luthera, Studie a texty ETF (2018/1), s. 69-88. ISSN (print) 1802-6818, ISSN (on-line) 1805-2762

 • LANDOVÁ, Tabita; VLČKOVÁ, Michaela. Ritual Imagination in Contemporary Catholicism and Protestantism, Communio viatorum (2018/1), s. 97-112. ISSN 0010-3713

 • LANDOVÁ, Tabita. Prostředkování svatosti v bohoslužbě, Evangelická perspektiva. Teologická reflexe 24 (2018/1), s. 30-45. (ISSN 1211-1872)

 • LANDOVÁ, Tabita. Preaching according to the Apostles' Creed. Inquiry into the origin and purpose of Summovník by Jan Augusta, Acta Comeniana LV, č. 31 (2017), s. 93-122. ISSN 0231-5955

 • LANDOVÁ, Tabita. Zjevná a skrytá skutečnost. Pojetí církve Kristovy u Jana Augusty. Listy filologické 140 (2017/3-4), s. 375-405. ISSN 0024-4457

 • LANDOVÁ, Tabita. Augustovo Umění práce. K myšlenkovému pozadí a otázce adresáta prakticko-teologického spisu, Studie a texty ETF (2017/1), s. 15-39. ISSN 1802-6818

 • LANDOVÁ, Tabita. Komunikace evangelia jako nové paradigma praktické teologie. Teologická reflexe 23 (2017/1), s. 68-82. ISSN 1211-1872

 • LANDOVÁ, Tabita. Der Gottesdienst als ein Grenzereignis. Ein Beitrag zur evangelischen Gottesdiensttheologie in der säkularen Gesellschaft. Communio viatorum 57 (2015/3), s. 284-302. ISSN 0010-3713

 • LANDOVÁ, Tabita. Pohřební obřady českobratrských evangelíků: teologické perspektivy, liturgický průběh, aktuální výzvy. In: Walerian Bugel a kol. Pohřební obřady v různých liturgických tradicích. Olomouc: Univerzita Palackého, 2015, s. 137-157. ISBN 978-80-244-4855-8

 • LANDOVÁ, Tabita. Práce s Písmem při tvorbě kázání podle Blahoslavova spisu „Vady kazatelů“. In: Ota HALAMA (ed.). Amica – Sponsa - Mater: Bible v čase reformace. Praha: Kalich, 2014, s. 261-272. ISBN 978-80-7017-213-1

 • LANDOVÁ, Tabita. Kritická reflexe kázání jako součást homiletiky. Blahoslavův spis „Vady kazatelů“ a jeho aktuálnost. Teologická reflexe 20 (2014/2), s. 158-173. ISSN 1211-1872

 • LANDOVÁ, Tabita. Lekcionář Jana Augusty a jeho role v bratrském sporu o perikopy. Listy filologické 135 (2012/3-4), s. 333-365. ISSN 0024-4457

 • LANDOVÁ, Tabita. Znak. In: Pavel FILIPI. Pozvání k oslavě. Evangelická liturgika. Praha: Kalich, 2011, s. 141-152. ISBN 978-80-7017-149-3

 • LANDOVÁ, Tabita. Ein fröhliches Mahl. Die Abendmahlsliturgie der Brüderunität in der Zeit von Lukas von Prag und ihr theologisches Profil. Communio viatorum 53 (2011/2), s. 6–29. ISSN 0010-3713

 • LANDOVÁ, Tabita. Křest jako smlouva. Křestní liturgie Jednoty bratrské za Lukáše Pražského. Teologická reflexe 17 (2011/1), s. 49-65. ISSN 1211-1872

 • LANDOVÁ, Tabita. Motiv oběti v eucharistické liturgii Jednoty bratrské. Religio 18 (2010/1), s. 85-101. ISSN 1210-3640

 • LANDOVÁ, Tabita. Bohoslužby v sémiotické perspektivě. Charles S. Peirce a Umberto Eco jako inspirace pro liturgiku. Teologická reflexe 15 (2009/2), s. 197-212. ISSN 1211-1872

 • LANDOVÁ, Tabita. Homiletika Karla Bartha. Teologická reflexe 14 (2008/1), s. 16-31. ISSN 1211-1872

 • LANDOVÁ, Tabita. Slova – fakta – Slovo: Kazatelské dílo S. C. Daňka a jeho pojetí homiletického procesu. In: Ondřej MACEK, Jan RÜCKL (eds.). Slavomil C. Daněk (1885–1946) v kontextu českého protestantismu a starozákonního bádání. (Studie a texty ETF.)  Jihlava: Mlýn, 2008, s. 128-143. ISBN 978-80-86498-19-5

 • LANDOVÁ, Tabita. Kázání jako podobenství Božího království. Barthovo učení o Kristově prorockém díle a jeho homiletické důsledky. In: Martin PRUDKÝ, Jan ROSKOVEC (eds.). Výklady a vykladači. Studie k biblické hermeneutice. Jihlava: Mlýn, 2005, s. 120-139. (Studie a texty ETF.) ISBN 80-86498-12-3

 • LANDOVÁ, Tabita. Prophetische Dimension der Predigt. Zur Predigt und Homiletik Karl Barths. In: Eberhard Hauschildt (ed.). Reden von Gott in der Mitte Europas. Evangelische Theologie im Kontext Bonn - Prag – Warschau. Bonn: CMZ-Verlag, 2004, s. 198-221. ISBN 3-87062-068-4


Recenze v recenzovaných časopisech:

 • LANDOVÁ, Tabita. Companion to Central and Eastern European Humanism. Communio viatorum 63 (2021/2), s. 178-181. ISSN 0010-3713. (Rec. knihy: Lucie Storchová (ed.), Companion to Central and Eastern European Humanism: Czech Lands, Part 1, Berlin/Boston: Walter de Gruyter, 2020. Pp. 782.)

 • LANDOVÁ, Tabita. Liturgische Theologie für die Spätmoderne. Communio viatorum 51 (2009/3), s. 371-374. ISSN 0010-3713. (Rec. knihy: Graham HUGHES. Worship as meaning: a liturgical theology for late modernity. Cambridge: Cambridge University Press, 2003.)

 • LANDOVÁ, Tabita. Engemannova homiletika jako kritická teorie praxe kázání. Teologická reflexe 13/2 (2007), s. 212-214. ISSN 1211-1872. (Rec. knihy: Wilfried Engemann. Einführung in die Homiletik. Tübingen, Basel: A. Francke Verlag, 2002.)

 • LANDOVÁ, Tabita. Postila. Teologická reflexe 11/1 (2005), s. 96-100. ISSN 1211-1872. (Rec. knihy: Luděk Rejchrt. Postila. 54 kázání na evangelijní texty. Praha: Pierot, 2004.)


Články v nerecenzovaných časopisech /výběr/:

 • LANDOVÁ, Tabita. 550 let od volby prvních kněží Jednoty bratrské. Křesťanská revue (2017/2). ISSN 0023-4613

 • LANDOVÁ, Tabita. Alle sind Priester in Christus. Die Anfänge des geistlichen Priestertums in der alten Brüderunität. Herrnhuter Bote. Mitteilungen aus der Herrnhuter Brüdergemeine (März 2017), Heft 269, s. 4-6.

 • LANDOVÁ, Tabita. Šamotulský kancionál slaví 455 let. Kostnické jiskry 101 (2016/22-23), s. 2-3.

 • LANDOVÁ, Tabita; MACEK, Ondřej. Starocírkevní a bratrské perikopy. In: Joel RUML, Ondřej MACEK (eds.). Provázky víry: jubilejní postila 2015. Praha: Kalich, 2015, s. 405-408. ISBN 978-80-7017-221-6. [Podíl: 50%.]

 • LANDOVÁ, Tabita. Pravda a zjevení. Hromádka a Rádl v dialogu. Křesťanská revue 6 (2007), s. 6-10. ISSN 0023-4613

 • LANDOVÁ, Tabita. Rádlovo křesťanství v pohledu J. L. Hromádky. Křesťanská revue 70 (2003/8), s. 202-207. ISSN 0023-4613


Překlady:

 • RÁDL, Emanuel Dějiny biologických teorií novověku, II. Praha: Academia, 2006, 533 stran. ISBN 80-200-1393-8 [Z němčiny; podíl 40%.]

 • BALDERMANN, Ingo. Uvedení do biblické didaktiky. Jihlava: Mlýn, 2004, 221 stran. ISBN 80-86498-07-7 [Z němčiny; podíl 20%.]

 • LOHSE, Bernhard. Epochy dějin dogmatu. Jihlava: Mlýn, 2003, 246 stran. ISBN 80-86498-04-2 [Z němčiny; podíl 20%.]

 • PÖHLMANN, Horst Georg. Kompendium evangelické dogmatiky. Jihlava: Mlýn, 2002, 434 stran. ISBN 80-86498-02-6 [Z němčiny; podíl 20%.]

 • KIRSTE, Reinhard; Tworuschka, Udo et al. Svátky světových náboženství. Praha: Vyšehrad, 2002. ISBN 80-7021-588-7 [Z němčiny; podíl 50%.]

 • DANTINE, J. Význam teologie v sekulární společnosti zítřka. Teologická reflexe 2/1999, s. 144-153. ISSN 1211-1872 [Z němčiny; 100%.]


Poslední změna: 27. listopad 2021 17:27 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Evangelická teologická fakulta

Černá 646/9, pošt. přihr. 529

115 55 Praha 1


221 988 216


ID datové schránky UK: piyj9b4


Jak k nám