Mgr. Ondřej Macek, Ph.D.

vyučující na katedře praktické teologie


221 988 417

4. patro, č. dv. 416

konzultační hodiny: podle dohody emailem


Profil v SISu

Wikipedia

WhoIs


specializace:

náboženská pedagogika a duchovní péče

AKTUÁLNÍ POZICE


 • Odborný asistent na Katedře praktické teologie ETF UK (od r. 2020)

ČLENSTVÍ (JINÁ PRAXE)


 • člen Komise pro celoživotní vzdělávání kazatelů Českobratrské církve evangelické (od r. 2010, od r. 2016 předseda)

 • člen Dozorčí rady Střediska Diakonie ČCE v Brně (2014-2021)

 • člen Rady školské právnické osoby Školy příběhem – církevní základní školy Filipka (od r. 2021)

DOSAVADNÍ ZAMĚSTNÁNÍ


 • od 2020: odborný asistent na Katedře praktické teologie ETF UK

 • od 2021 farář Českobratrské církve evangelické v Brně I

 • od 2009: farář Českobratrské církve evangelické v Nosislavi

 • 2008–2009: vikář Českobratrské církve evangelické v Praze 10 Strašnicích

VZDĚLÁNÍ


 • 1998 – 2004: studium magisterského oboru evangelická teologie na Evangelické teologické fakultě Univerzity Karlovy v Praze (Mgr.)

 • 2004 – 2011: postgraduální studium oboru systematická a praktická teologie na Evangelické teologické fakultě Univerzity Karlovy v Praze (Ph.D.)

STUDIUM V ZAHRANIČÍ


 • 2001 – 2002: Evangelisch-Theologische Fakultät Universität Wien

 • 2003 – 2004: Theologische Fakultät Universität Leipzig

 • LS 2005/2006: Evangelisch-Theologische Fakultät Universität Wien

JINÉ VZDĚLÁNÍ


 • 2017-2021: výcvik v PCA psychoterapii a poradenství Person Centered Approach Institut Praha, Institut pro psychoterapii a poradenství zaměřené na člověka

VÝZKUMNÉ PROJEKTY


 • GA UK (252171/2007/A-TFP/ETF) Praxis pietatis haereticorum. Vnitřní život českých kacířů a jeho vnější projevy dvacet let před Tolerančním patentem a v prvním desetiletí existence tolerančních církví.

 • GA UK (258077/2008/A-TFP/ETF) Modlitba u Martina Luthera

VÝBĚR Z BIBLIOGRAFIE

Publikační a další odborná činnost evidována v databázi OBD.


Monografie:

 • Věty křesťanské víry. Jihlava: Mlýn, 2018. 155 s.


Kapitoly v monografiích:

 • Doctrina et pietas. Předpoklady ke studiu teologického profilu českých a moravských evangelických farářů rané doby toleranční. In Nešpor, Zdeněk R. (ed.). Čeští nekatolíci v 18. století: Mezi pronásledováním a náboženskou tolerancí. Ústí nad Labem: Albis international, 2007, s. 382-402.

 • Martin Luther. In Luther, Martin. Kdybych měl nekonečně světů... Výbor z díla I. Praha: Lutherova společnost, 2008, s. 211-222.

 • Praxis pietatis haereticorum. In Macek, Ondřej (ed.). Po vzoru Berojských. Život i víra českých a moravských evangelíků v předtoleranční a toleranční době. Praha: Kalich, 2008, s. 160-284.

 • Poznámka překladatele. In Bukowski, Peter. Budu s tebou... role bible v pastýřském rozhovoru. Jihlava: Mlýn, 2008, s. 91-95.

 • Geheimprotestanten in Böhmen und Mähren im 17. und 18. Jahrhundert. In Leeb, Rudolf – Scheutz, Martin – Weikl, Dietmar (ed.). Geheimprotestantismus und evangelische Kirchen in der Habsburgermonarchie und im Erzstift Salzburg (17./18. Jahrhundert). Wien – München: Böhlau Verlag – Oldenbourg Verlag, 2009, s. 237-269.

 • Modlitba Martina Luthera. In Luther, Martin. Jak se modlit. Rada pro dobrého přítele. Modlitby. Středokluky: Zdeněk Susa, 2009, s. 129-184. (Modlitba Martina Luthera. In Luther, Martin. Ako sa modliť. Rada pre dobrého priatel´a. Modlitby. Liptovský Mikuláš: Tranoscius, 2018, s. 137-197.)

 • Gustav Adolf Skalský, český luterán na vídeňské bohoslovecké fakultě. In Nešpor, Zdeněk R. – Kaiserová, Kristina (ed.). Variety české religiozity v „dlouhém“ 19. století (1780-1918). Ústí nad Labem: Albis International, 2010, s. 379-391(393).

 • Spiritualita Martina Luthera. In Luther, Martin. Jak se modlit. Rada pro dobrého přítele. Modlitby. 2. vyd. Středokluky: Zdeněk Susa, 2017, s. 129-151.

 • Lutherovy katechismy. In Luther, Martin. Menší a Větší katechismus. Praha: Kalich, 2017, s. 217-223.

 • Duchovní péče. In Macek, Ondřej (ed.). Cesty k lidem. Kapitoly z duchovní péče. Praha: Karolinum, 2023, s. 8-19.

 • Míková, Gabriela – Macek, Ondřej. A jak to v řeči probírali... (Lukáš 24,15) Rozhovor. In Macek, Ondřej (ed.). Cesty k lidem. Kapitoly z duchovní péče. Praha: Karolinum, 2023, s. 319-337. [Podíl: 50%]

 • Duchovní péče o truchlící. In Macek, Ondřej (ed.). Cesty k lidem. Kapitoly z duchovní péče. Praha: Karolinum, 2023, s. 505-512.


Články a studie v recenzovaných časopisech a sbornících:

 • Crimina et praxis pietatis haereticorum: Náčrt vnitřního života tajných evangelíků 18. století v Horních Vilémovicích. Studie a texty Evangelické teologické fakulty 10 (1/2007), s. 154-201.

 • „Daněk se v některých podstatných věcech mýlil…“: Základní témata diskuse nad Slavomilem C. Daňkem. Studie a texty Evangelické teologické fakulty 11 (2/2007), s. 97-113.

 • Měl kacířské knihy, četl je a své ženě z nich předčítal... Poznámky k teologickému zápisu žitého náboženství. Studia Comeniana et Historica 38/80 (2008), s. 133-150.

 • Tajné evangelictví jako následek Vestfálského míru? Pokus o charakteristiku jednoho fenoménu. In Hrbek, Jiří – Polehla, Petr – Zdichynec, Jan (ed.). Od konfesijní konfrontace ke konfesijnímu míru. Sborník z konference k 360. výročí uzavření vestfálského míru. Ústí nad Orlicí: Oftis, 2008, s. 106-126.310-311.

 • „...i kdyby sám anděl z nebe přišel... nemohu jinak...“ Bible a náboženská kniha v rukou kacířů 18. století. Studie a texty Evangelické teologické fakulty 16 (1/2010), s. 73-91.

 • Poznamenání všelijakých a rozličných památek... Andrese Slouka. Zápisník písmáka jako pramen pro vznik nosislavského reformovaného sboru. In Bolom-Kotari, Martina – Němečková, Věra (ed.). Pontes ad fontes. Církevní dějiny ve světle pomocných věd historických a příbuzných oborů. Hradec Králové: FF UHK, 2011, s. 269-286.335.

 • Geheimprotestanten in Böhmen und Mähren als Stiefkinder des Pietismus? In Soboth, Christian – Sträter, Udo – Lehmann, Hartmut – Müller-Bahlke, Thomas – Wallmann, Johannes (ed.). „Aus Gottes Wort und eigener Erfahrung gezeiget“ Erfahrung – Glauben, Erkennen und Handeln im Pietismus. Beiträge zum III. Internationalen Kongress für Pietismusforschung 2009. Wiesbaden: Harrassowitz, 2012, s. 809-822.

 • Pohřeb. Teologická reflexe 19/2 (2013), s. 187-197.

 • Několik poznámek k Lutherově pastorační praxi. Theologia vitae 6/1-2 (2016), s. 59-80.

 • Svatba. Teologická reflexe 25 (2019), s. 192-207.

 • „Aby náležitě byli připraveni pro své budoucí povolání duchovenské“. Několik poznámek k tématu: farář jako absolvent ETF UK. Studie a texty Evangelické teologické fakulty 34 (2/2020), s. 123-132.

 • „Ať přijdou, aby se můj dům naplnil“ (L 14,23): Kostel jako šance. Teologická reflexe 27/1 (2021), s. 20-29.

 • Homiletická otázka je otázka otevřená. Teologická reflexe 28/2 (2022), s. 216–228.


(nejen) pro děti:

 • Ridzoňová, Lenka – Turecká, Jana – Macek, Ondřej. O lidech, cestách, Pánu Bohu a jedné mluvící oslici. Příběhy ze Starého zákona pro děti. Praha: ČCE, 2014. 160 s.

 • Macek, Ondřej – Ridzoňová, Lenka – Férová, Lydie. O bouřce, Bibli a Martinu Lutherovi. Praha: Kalich, 2017. 83 s.

 • Slova a obrazy křesťanské víry. Orientace – meditace. 155 karet (nejen) pro katechezi. Praha: ČCE, 2019. 155 s.

 • Komenský, Jan A. – Květonová, Iva – Macek, Ondřej – Toman Bumbálková, Marika. Necessarium. Praha: Eman, 2020. 94 s.

 • Macek, Ondřej – Květonová, Iva – Kučerová Karla. David. České Budějovice: Petrinum, 2022. 80 s.

 • Macek, Ondřej – Květonová, Iva – Kučerová Karla. Mojžíš. České Budějovice: Petrinum, 2023.Poslední změna: 22. září 2023 12:16 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Evangelická teologická fakulta

Černá 646/9

110 00 Praha 1


221 988 216


ID datové schránky UK: piyj9b4


Jak k nám