Konference


Jan Blahoslav - 500 let od narození

Historický ústav AV ČR, v.v.i. a Evangelická teologická fakulta UK zvou na vědeckou konferenci:


„Otec a vozataj lidu Páně v jednotě, muž veliký a znamenitý“

Osobnost a dílo Jana Blahoslava v pohledu dnešních vědních disciplín


16. května 2023 od 9:30 hod. v budově Evangelické teologické fakulty UK (Černá 9, Praha 1)


Pozvánka s programem v PDF


V únoru tohoto roku uplynulo 500 let od narození Jana Blahoslava, jedné z nejvýznamnějších osobností jednoty bratrské. Jako humanistický vzdělanec, vynikající znalec mateřského jazyka, dějepisec, autor duchovních písní, teolog a bratrský biskup Blahoslav výrazně ovlivnil nejen směřování svého společenství, ale svým dílem zasáhl do několika oborů. Ovlivnil vývoj češtiny, domácí konfesní dějepisectví i hudební kulturu. Podporou knihtisku, ivančického gymnázia a vzdělávání bratrského duchovenstva pozvedl úroveň obecné vzdělanosti. Jeho překlad Nového zákona se stal základem Bible kralické, jednoho ze symbolů identity moderních českých protestantů. Svým dílem si vysloužil respekt již u svých současníků, a to i za hranicemi svého konfesního společenství. V současné historiografii bývá považován za pokračovatele Lukáše Pražského a předchůdce Jana Amose Komenského. S Lukášem jej pojila pastorační horlivost při správě jemu svěřených duší, upřímný zájem o budoucnost celé církve i energie, kterou do jejího vedení vkládal, s Janem Amosem Komenským šíře intelektuálních zájmů i vášeň, s jakou neúnavně tvořil. Osobnost a dílo Jana Blahoslava jsou dodnes předmětem zájmu odborníků různých oborů a nejnovější výzkumy ukazují, že potenciál, jaké nabízejí modernímu bádání dobové prameny, ještě zdaleka nebyl vyčerpán.


Zájem o účast na konferenci, oznamte, prosíme, do 8. května 2023 na e-mailovou adresu: just@hiu.cas.cz.


Program

9:30 přivítání a zahájení konference (děkan ETF UK Jan Roskovec)

9:40-10:00 Zdeněk Nešpor: Obrazy Jana Blahoslava v českém dějepisectví a ve společnosti

10:00-10:20 Jiří Just: Historiografické dílo Jana Blahoslava v kontextu písemnictví jednoty bratrské

10:20-10:40 diskuse

10:40-11:00 přestávka na kávu

11:00-11:20 Eliška Baťová: Blahoslavova redakce dialogu V den prchlivosti Páně v kontextu bratrského využití performativních liturgických žánrů

11:20-11:40 Veronika Sladká: Problematika vztahu textu a výzdoby náboženských písní na příkladu bratrských kancionálů z roku 1564 a 1576

11:40-12:00 diskuse


12:00-13:30 přestávka na oběd


13:30-13:50 Christine Marianne Schoen: Ringen um Legalität – ein melanchthonisch geprägtes Gelehrtennetzwerk als Brücke zwischen Utraquismus und Brüderunität und sein Einfluss auf die böhmische Konfessionsbildung

13:50-14:10 Jan Amos Dus, Robert Dittmann: Jan Blahoslav a překlad Nového zákona

14:10-14:30 Robert Dittmann: Jan Blahoslav a český jazyk

14:30-15:00 diskuse

15:00-15:15 přestávka na kávu

15:15-15:35 Tabita Landová: Vzdělávat kazatele je jako otesávat lžičku: Rétorika a teologie v Blahoslavově teorii kázání

15:35-15:55 Jindřich Halama: Kdo ženy nemá, pečuje o to, což jest Páně (1K 7, 32). Morální profil služebníků církve podle Jana Blahoslava

15:55-16:15 diskuse

ca. 16:15 zakončení konference


Člověk na hranicích života a víry: Duchovní a rituální doprovázení přechodů v životě

Konference, 8. listopadu 2022, ETF UK

Pozvánka v pdf ke stažení ZDEVolat církev*: Josef Smolík - sto let

Symposium, 8. března 2022, ETF UK

Video záznam ze sympozia ZDE
Pozvánka a program jsou ke stažení zde: barevná verze nebo černobílá verze

Církev na cestě: Vize a perspektivy pro putování 21. stoletím

Sympozium k připomenutí památky teologů Josefa Smolíka (1922–2009) a Pavla Filipiho (1936–2015), 13. dubna.2021 na ETF, on-line

Video záznam ze sympozia ZDE

Podrobnou zprávu o průběhu sympozia naleznete ZDE

Pozvánka v českém jazyce, v anglickém jazyceJan Augusta - nové texty, nové perspektivy

Konference na ETF, 25. listopadu 2016


Konference pořádaná Katedrou praktické teologie ETF UK se konala v pátek 25. listopadu 2016 v budově ETF UK v Praze. Záměrem plánované konference bylo vytvořit platformu pro veřejnou prezentaci výsledků nejnovějšího bádání o díle Jana Augusty a pro mezioborovou diskuzi, která by umožnila zasadit dílčí výtěžky do širších souvislostí. Byly předneseny příspěvky zaměřené na Augustovu donedávna neznámou příp. badatelsky hlouběji nezpracovanou tvorbu, a to z rozmanitých perspektiv: z pohledu historického, teologického, hymnologického či jazykovědného.

V posledních několika letech došlo k oživení zájmu o Augustovo dílo v souvislosti s novými nálezy jeho děl. Roku 2011 byl objeven jeho rejstřík perikop, který upravil a tiskem vydal Jan Černý kolem r. 1558 (Knihopis č. 14 768). Roku 2012 byla objevena Augustova tištěná postila, jejíž rukopis byl dokončen nejspíše r. 1557 a je známa pod označením Summovník (Knihopis č. 4055). Nalezená postila, která byla dosud pokládána za ztracenou, v současné době představuje nejstarší dochovanou postilu z prostředí Jednoty bratrské. Tato díla spolu s dalšími dochovanými Augustovými spisy (např. Písně Jana Augusty, kteréž dělal u vězení, rkp., 1562) představují dosud jen málo vytěženou pramennou bázi pro zkoumání historických, teologických, hymnologických či jazykovědných aspektů Augustova díla. Zároveň se objevují určité indicie pro hypotézu, že z Augustova pera pocházejí i některé další  neautorizované texty, zčásti připisované i jiným autorům.


Poslední změna: 28. březen 2023 11:11 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Evangelická teologická fakulta

Černá 646/9

110 00 Praha 1


221 988 216


ID datové schránky UK: piyj9b4


Jak k nám