doc. ThDr. Petr Macek, Ph.D.

docent na katedře systematické teologie


221 988 316

5. patro, č. dv. 511

konzultační hodiny: podle dohody emailem


Profil v SISu

WhoIs

Wikipedia


specializace:

christologie, teologický odkaz „radikální reformace“, biblická a teologická hermeneutika, filosofická teologie, angloamerická teologická produkce

PROFESNÍ ŽIVOTOPIS A KVALIFIKACE


 • 21. 5. 1944 narozen v Praze

 • 1958–61 Podniková učňovská škola ve Dvoře Králové n. Labem

 • 1961–69 zaměstnán jako průmyslový kovorytec v n.p. TIBA

 • 1961–1963 Střední průmyslová škola výtvarná v Praze – studium při zaměstnání. Přerušeno nástupem základní vojenské služby (1963–65)

 • 1965–1967 SVVŠ v Praze 3 – studium při zaměstnání

 • 1968–1973 studium na Komenského evangelické bohoslovecké fakultě v Praze (dále KEBF)

 • 1973–1990 kazatelská působnost ve sboru Bratrské jednoty baptistů v Praze 4

 • 1975–90 člen redakční rady evangelického týdeníku Kostnické jiskry

 • 1981–1985 doktorské studium na KEBF při zaměstnání pod vedením prof. Luďka Brože

 • 1981 studium na Baptist Theological Seminary (dále BTS), Rüschlikon, Švýcarsko (podzimní semestr)

 • 1984 čtyřtýdenní studium na Summer Institute of Theological Education, BTS

 • 30. 4. 1985 Získání titulu ThDr na Komenského evangelické bohoslovecké fakultě na základě obhajoby disertační práce „Procesuální myšlení a Bible: Příspěvek do diskuse o předpokladech a úkolech biblické hermeneutiky“

 • 1990 stáž na Andover Newton Theological School, Newton (Mass.) USA

 • 1991 lektor historické teologie na BTS (jarní semestr)

 • 1991–2000 redaktor časopisu Communio viatorum

 • 1993 habilitace pro obor Systematická teologie na základě úspěšné obhajoby habilitační práce Kde je Ducha Páně, tam je svoboda: Nad „zwingliovským“ odkazem Karla Bartha

 • 19. 4. 1993 udělení titulu docenta pro obor systematické teologie na Universitě Karlově v Praze

 • 1993–96 člen vědecké rady ETF

 • 1995 jednosemestrální badatelský pobyt na Columbia Theological Seminary, Decatur (Georgia), USA

 • 1995–96 člen akademického senátu ETF

 • 1996–98 člen oborové rady GAUK pro sekci společenskovědní, podsekci teologie, filozofie, právo

 • 1996–2003 proděkan ETF pro studium

 • 1996–98 externí lektor systematické teologie na International Baptist Theological Seminary (dale IBTS) v Praze

 • 1995 jednosemestrální badatelský pobyt na Columbia Theological Seminary, Decatur (Georgia), USA

 • 1999 jednosemestrální badatelský pobyt na Pittsburgh Theological Seminary, Pittsburgh (Pennsylvania) USA

 • 1999 čtyřtýdenní badatelský pobyt na Theologische Fakultät, Ruprecht Karl Universität, Heidelberg, Německo

 • 2006 pětidenní badatelský pobyt v Regent’s Park College v Oxfordu, Anglie

 • 2006–2014 studium filosofie na Evangelické teologické fakultě UK v Praze pod vedením prof. Lenky Karfíkové (studium při zaměstnání)

 • 24. 9. 2014 získání titulu Ph.D. na Evangelické teologické fakultě UK na základě obhajoby disertační práce „Teismus Charlese Hartshorna“

 • 2015–2018 dočasně pověřen vedením katedry praktické teologie ETF UK v Praze

BADATELSKÉ PROJEKTY


 • 1998 – 2003 Účast na „Prague Consultations“, multilaterálních ekumenický konsultacích organizovaných Světovým svazem reformovaných církví (1986 – 2003).

 • 2003 – 2005 Účast na doktorandském projektu „Hermeneutika protestantské tradice ve vztahu k všeobecné kultuře“ pod vedením doc. ThDr. Martina Prudkého, grant GAČR.

 • 2004 – 2006 Vedení badatelského projektu „Teologie jako věda“, grant GAČR.

VÝBĚR Z BIBLIOGRAFIE

Publikační a další odborná činnost evidována v databázi OBD.


Monografie:

 • 1. Novější angloamerická teologie: Přehled základních směrů s ukázkami. Praha: Kalich, 2008.

 • 2. Huldrych Zwingli, Karl Barth a odkaz původního reformačního radikalismu. Praha: Kalich, 2011.

 • 3. Bůh ve filosofii Charlese Hartshorna. Praha: OIKOYMENH, 2016.

 • 4. Effatha, otevři se. Sbírka kázání Praha: Baptistický sbor na Topolce, 2019.


Kapitoly v knihách:

 • 1. The Humanizing Inheritence: Some Thoughts on the Biblical View of Humanity Implied in the Divine Risk of Creation – Election. In Landgabe – Festschrift für Jan Heller, Praha: OIKOYMENH, 1995, 251-257.

 • 2. Inkarnace v alternativní evangelické reflexi. In Vtělení, vykoupení, církev – sborník příspěvků ze tří kolokvií České křesťanské akademi. Praha: Česká křesťanská akademie, 1997, s. 15-20.

 • 3. Theismus procesuální metafyziky: Nástin jedné jubilující filosofie 20. století. In Logos a svět. Sborník k sedmdesátinám L. Hejdánka a J.S. Trojana. Praha: OIKOYMENH, 1997, s. 143-157.

 • 4. Metafyzika a imaginace. Komunikace prostřednictvím symbolu. In: EPITOAYTO: Sborník k pětašedesátinám Petra Pokorného, Třebenice: Mlýn, 1998, s. 110-128.

 • 5. Whiteheadova „symbolická reference'“ v procesuální hermeneutice. In Hoblík Jiří. „Pouštěj svůj chléb po vodě...“: Sborník pro Milana Balabána. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 1999, s. 54-67.

 • 6. John Howard Yoder, 1927-1997. In: Yoder, John Howard. Ježíšova politika: Vicit agnus noster – Cesta kříže a její společenský dosah. Benešov: Eman, 2004, s.234-267.

 • 7. On the Way to a New Normativeness? In Noort Ed. Religion und Normativität: Interdisziplinäre Ueberlegungen zum Dekalog damals und jetzt. Vorträge der dritten Konferenz der mittelsüdosteuropäischen und niederländischen theologischen fakultäten in Goningen. Groningen: Rijksuniversiteit, 2004, 143-148.

 • 8. Doslov k druhému českému vydání. In Robinson, John A. T. Čestně o Bohu: Debata pokračuje. Praha: Kalich, 2006, s. 233-244.

 • 9. Theologický odkaz radikální reformace. In Macek, Ondřej. Zpytování: Studie a eseje k evangelické identitě. Středokluky: Zdeněk Susa, 2007, s.144-149.

 • 10. Teologie mezi vědami, in: Gallus, P., Macek, P., Teologie jako věda, Brno 2007, s. 147–216.

 • 11. Jürgen Moltmann – Mesiášská christologie. In Jandejsek, Petr a kol. Hledání Ježíšovy tváře. Praha: Jabok, 2008, s. 125-128.

 • 12. John Howard Yoder – Christologie reformačního nonkonformismu. In Jandejsek, Petr a kol. Hledání Ježíšovy tváře. Praha: Jabok, 2008, s. 129-133.

 • 13. The Way of the Cross and Tyrannicide. On the Theological Affinity, Consistency and Limits of Bonhoeffer’s Christian Peacemaking. In de Gruchy, John W. Plant, Stephen and Tietz Christiane. Dietrich Bonhoeffers Theologie heute: Ein Weg zwischen Fundamentalismus und Säkularismus? Dietrich Bonhoeffer’s Theology Today: A Way between Fundamentalism and Secularism? Gütersloh: Gütersloher Verlagshaus, 2009, 387-399.

 • 14. Bůh, svět a zlo v procesuální filosofii a teologii. In Kišš, Igor a kolektiv, Božia prozreteľnosť a zlo vo svete (Problem teodicey). Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave – Evanjelická bohoslovecká fakulta, 2011, 127-132.

 • 15. On Reformative Learning of the Formative Script for and with the Last Audience. In. Schröter, Jens. Die Rolle der Theologie in Universität, Gesellschaft und Kirche. Lepzig, Evangelische Verlagsanstalt, 2012, 149-161.

 • 16. Baptisté a ekumena. In Almanach Letnice, vyd. Jáchym Gondáš, Praha, Sbor BJB na Topolce, 13-38.


Vydavatel:

 • 1. Gallus, P., Macek, P. (vyd.), Evangelická teologie pod drobnohledem, Brno 2006.

 • 2. Gallus, P., Macek, P. (vyd.), Teologická věda a vědecká teologie, Brno 2006.


Články:

 • 1. The Prague School of Old Testament Research and the Cannonical Approach to the Bible. Communio viatorum, 1987, roč. 30, č 2, 89 97.

 • 2. The Role of the Church in the Czechoslovak Revolution, 1991, The Ecumenical Review, roč 43, č. 3, 349-355.

 • 3. Milost i pravda: Nad Trojanovými úvahami o Boží moci, Teologická reflexe, 1995, roč. 1, č.1, s. 76-81.

 • 4. Process Thought and Biblical Hermeneutics: An Overview. Communio viatorum, 2001, roč. 43, č. 2, s. 127-152

 • 5. Jakou teologii? Teologická reflexe, 2003, roč. 9, č. 2, s. 160-169.

 • 6. Kristův kříž jako poselství a poslání. Teologická reflexe, 2006, roč. 12, č. 1, 51-59.

 • 7. Anglosaská systematická teologie v devadesátých letech minulého století. Teologická reflexe, 2006, roč. 12, č. 2, 117-145.

 • 8. The Doctrine of Creation in the Messianic Theology of Jürgen Moltmann. Communio viatorum, 2007, roč. 49, č. 2, s. 150-184.

 • 9. Martin Luther King jako svědek evangelia a teolog. Teologická reflexe, 2008, roč. 14, č.2, s. 132-141.

 • 10. Bůh, svět a člověk v procesuálním myšlení. Universum, 2008, roč.18, č. 2, s. 27-32.

 • 11. Boží působení ve světě v pojetí procesuální teologie. Studie a texty, 2009, roč. 14, č. 1, 46-69.

 • 12. The Sovereignty of God in the Light of Divine Omnipotence, Internetový časopis Testamentum Imperium (http://www.preciousheart.net/ti/2009/index.htm)

 • 13. Vztah teologie a filosofie v českém protestantismu 20. století. Teologická reflexe. roč. 16, č. 2, 2010, s. 56-75.

 • 14. Beletrie a bohosloví v dialogu: John Updike a Karl Barth. Teologická reflexe, roč. 16, č. 2, 2010, s. 152-161.

 • 15. Hartshorne a Barth. Teologická reflexe, roč. 18 č. 1, 2012, s. 5-19.

 • 16. Ontologický argument pro Boží existenci. Hartshornova obrana Anselmova filosofického objevu. Studie a texty, roč. č. 24, 2014, s. 144-174.

 • 17. Křesťanské svědectví o pokoji, Dingir, roč. 17, č. 3, 2014, s. 92-95.

 • 18. Trpící Bůh a Boží beránek – Charles Hartshorne a teologie nenásilí, Teologická reflexe, Roč. 21, č. 2, 2015, s. 188-207.

 • 19. Americký novo-kalvinismus: „Druhý život“ Jana Kalvína? Theologia vitae, 2017, roč. 7, č. 1, s. 57-70.

 • 20. Problematické aspekty Lutherova odkazu. In K výročí Martina Luthera: Reformační teologie po pěti staletích, Studie a texty 30 (2018/1), vyd. Martin Prudký, Univerzita Karlova v Praze, Evangelická teologická fakulta, 2018, s. 89-111.

 • 21. Evangelíci v Třetí říši. Teologická reflexe, 2018, roč. 24 č. 2, s. 99-124.

 • 22. Komunita jako boží záměr, Dingir, 2018, roč. 21, č. 2, s. 50-53.

 • 23. Americký novokalvinismus, Universum, 2018, roč. 37, č. 1, s. 36-40.

 • 24. James W. McClendon a úkol teologie, Teologická reflexe, 2019, roč. 25, č. 1, s. 88-92.

 • 25. Bůh a zlo v pohledu procesuální teologie, Teologická reflexe, 2019, roč. 25, č. 2, s. 137-147.

 • 26. Jistoty v nejisté době, Teologická reflexe, 2021, roč. 27, č. 1, s. 9-12

 • 27. Církev jako „společenství učedníků“ – v římskokatolické perspektivě (v tisku)

 • 28. Ježíš v perspektivě zmrtvýchvstání z pohledu narativní teologie (v tisku)


Podíl na překladech do češtiny:

 • 1. Daniel L. Migliore, Víra usilující rozumět. Úvod do křesťanské teologie. Třebenice: Mlýn, 2009.

 • Daniel L. Migliore, Kontexty vyznání Ježíše Krista, Teologická reflexe 2020, 26, 2, 123-149.

 • Jay B. McDaniel, O Bohu a pelikánech, Biblion (v tisku)


Samostatné překlady do češtiny:

 • 1. Milan Salajka. Our Time: From the ecumenical legacy of J. L. Hromádka. Praha: Ekumenická rada církví v ČR, 1978.

 • 2. William S. Estep, Jr., Příběh křtěnců: Radikálové evropské reformace. Praha: Bratrská jednota baptistu, 1991.

 • 3. John Howard Yoder, Ježíšova politika: Vicit agnus noster – Cesta kříže a její společenský dosah. Benešov: Eman, 2004.

 • 4. Miroslav Volf, Odmítnout nebo obejmout? Totožnost, jinakost a smíření v teologické reflexi. Praha: Vyšehrad, 2005.

 • 5. Charles Hartshorne, Přirozená teologie pro naši dobu.. Praha: OIKOYMENH, 2006.

 • 6. Nancy Murphy, Yoderova systematická obrana křesťanského pacifismu. In Petr Gallus a Petr Macek, Teologie jako věda - dvě perspektivy. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2007, 217-242.

 • 7. Čítanka In Novější angloamerická teologie (úryvky z děl L. Gilkeyho, M.J. Suchockiové, J. Hicka, D. Bloesche, R. Williamse, J. H. Conea, D. S. Williamsové, E. Schüssler Fiorenzové, T. J. J. Altizera, G. A. Lindbecka, S. Hauerwase, J. Milbanka a Ph. Claytona), 163-529.

 • 8. Felix Mantz, Protestace a obrana. In MACEK, Petr. Huldrych Zwingli, Karl Barth a odkaz původního reformačního radikalismu. Praha: Kalich, 2011.

 • 9. Balthasar Hubmaier, O kacířích a těch, kdo je upalují. In MACEK, Petr. Huldrych Zwingli, Karl Barth a odkaz původního reformačního radikalismu. Praha: Kalich, 2011.

 • 10. Bruce G. Epperly, Procesuální teologie: Příručka pro rozpačité. Praha: Kalich, 2016.

 • Daniel L. Migliore, Křesťané a muslimové, Teologická reflexe 2020, 26, 2, 219-223

 • Daniel L. Migliore, Dialog o ateismu (v tisku)


Poslední změna: 8. únor 2022 12:42 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Evangelická teologická fakulta

Černá 646/9

110 00 Praha 1


221 988 216


ID datové schránky UK: piyj9b4


Jak k nám