• Aktuality

Aktuality


12. března 2020

Prohlášení vedení UK k současné situaci ohledně koronaviru

Spectabiles,

Vážená paní děkanko, vážený pane děkane,

Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli,

Vážené kolegyně, vážení kolegové,


ve vazbě na usnesení vlády České republiky č. 215/2020 Sb., ze dne 15. 3. 2020, o

přijetí krizového opatření, kterým byl zakázán volný pohyb osob na území České

republiky se stanovenými výjimkami, sděluji:


Základní informace


Veškerá pedagogická činnost je přípustná nadále jen distanční formou. S účinností od 16.3.2020 od 16.00 hod. do 24. 3. 2020 včetně (resp. do doby odvolání výše uvedeného

krizového opatření) zakazuji jakékoliv formy individuální výuky, a to včetně konání individuálních konzultací, individuálních zkoušek a státních zkoušek (včetně zkoušek

rigoriózních a doktorských).


Děkani fakult UK a ředitelé součástí UK s účinností od 16.3.2020 od 14.00 hod. převedou všechny zaměstnance v maximální možné míře do režimu práce z domova (dále

jen "H/O"). Současně je ale třeba zajistit plynulé plnění pracovních povinností vyřizování nezbytné agendy zajišťující chod Univerzity Karlovy.


Je nutné zachovat úřední hodiny příslušných pracovišť (zejména studijních oddělení) v rozsahu maximálně 3 hodiny denně po dva dny v týdnu. Ve vyhlášených úředních

hodinách bude maximum agendy řešeno formou komunikace na dálku s tím, že v individuálních případech je možno zajistit kontaktní (osobní) vyřízení dané

záležitosti.


Všechny objekty UK se s účinností od 17.3.2020 od 0.00 hod. uzavírají s tím, že přístup mají jen zaměstnanci a studenti UK za podmínek, které stanoví příslušný

děkan fakulty UK nebo ředitel součásti UK s přihlédnutím k zabezpečení nezbytně nutných činností pro chod UK. Zohlednit je třeba zejména kontinuitu vědecké a

výzkumné činnosti (práce v laboratořích, péče o laboratorní zvířata atd.). V případě pokračování činnosti na jednotlivých pracovištích žádám všechny zaměstnance, aby

dbaly zvýšených hygienických opatření a aby se chovali zodpovědně k okolí, i k sobě samým.


Zahraniční studenti a zaměstnanci


Pokyny plynoucí z mého sdělení ze dne 13. 3. 2020 zůstávají nadále zachovány. Příjezdy studentů ze zahraničí, ev. zahraničních studentů, pokud jim bude příjezd

zpět do ČR povolen, jsou řešeny individuálně. Zahraniční studenti nechť kontaktují zastupitelské úřady svých zemí. Je možné, že dostanou výjimku na vycestování.


Koleje


Provoz kolejí zůstává zachován.


Znovu apeluji na všechny studenty ubytované na kolejích, aby se neshromažďovali, zachovávali přísná hygienická opatření a chovali se zodpovědně k sobě i ostatním

kolegům. Uvědomuji si, že situace ubytovaných studentů bude v nejbližších dnech složitá, ale věřím, že klidné a uvědomělé chování přispěje k tomu, že situaci

společnými silami zvládneme.


V případě vyhlášení karanténních opatření na pokojích nebo na části koleje musí ti, co jsou v karanténně, důsledně dodržovat všechna zavedená opatření a všechny

stanovené podmínky karantény.


Menzy


S účinností od 17.3.2020 zůstává v provozu (vaří) pouze Menza Kajetánka.


Jídla budou rozvážena na výdejní místa:


* Albertov

* Sport

* HTF

* Jinonice

* Hvězda

* U Rotlevů


V provozu zůstává též Snídárna na koleji Komenského.


O pokračování provozu Menz a Výdejen v Plzni a v Hradci Králové se jedná. Ukončuje se provoz ve všech bufetech.

Ve středu bude vyhodnocen počet vydávaných jídel a může být přistoupeno k další redukci.


UK Point, poradny Centra Carolina, sportovní centrum Hostivař a výcviková střediska jsou uzavřena-


Výdejní centra karet


Výdejní centra karet se s účinností do 16.3.2020 od 14.00 hod. uzavírají. Nadále zůstává funční on-line podpora. Pokud máte problémy se svým heslem, postupujte dle návodu na stránkách

https://ldapuser.cuni.cz/


V sekci "Informace a návody" kliknutím na odkaz "Vyřešit problém s Centrální autentizační službou" kontaktujete naši on-line poradnu. Dále je možné online si zneplatnit, nebo následně obnovit průkaz a to přes Whois.cuni.cz a přihlášením https://cuni.cz/UK-5361.html.


Rektorát UK


Zaměstnanci rektorátu UK se s účinnosti od 16.3.2020 od 14.00 hod. převádějí na práci H/O. Chod rektorátu UK zůstává zajištěn dostupnými prostředky na dálku

(elektronická komunikace, telefonní spojení). Vybrané pevné linky jsou přesměrovány na mobilní telefony kontaktních zaměstnanců rektorátu UK. Seznam přesměrovaných pevných linek za jednotlivé odbory Vám bude zaslán samostatným přípisem zítra a bude vyvěšen na webových stránkách UK.


V případě nejasností výkladu přijatých opatření kontaktujte prostřednictvím e-mailové adresy .


Případné další kroky budeme činit dle vývoje aktuální situace a budeme Vás o nich neprodleně informovat. Velmi Vás prosím o součinnost a zachování klidného a racionálního přístupu.


S pozdravem,


prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA

Rektor


V Praze dne 16. 3. 2020, 12.00 hod.


Aktuální informace na webu UK zde

___________________________________


Spectabiles,

Vážená paní děkanko, vážený pane děkane,

Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli,

Vážené kolegyně, vážení kolegové,


ve vazbě na usnesení vlády České republiky č. 69/2020 Sb., ze dne 12. 3. 2020, kterým byl v souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, vyhlášen pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví nouzový stav na dobu od 14.00 hod. dne 12. března 2020 na dobu 30 dnů, a také v návaznosti na mé sdělení ze včerejšího dne, doplňuji dosavadní informace o následující sdělení:


Výuka


Dosud nedochází ke změnám v harmonogramu akademického roku 2019/2020. V případě déletrvajících opatření bude harmonogram upraven s tím, že dojde k prodloužení výuky a zkouškového období do června, resp. července 2020. O řešení otázky standardní doby studia (např. ve vztahu k poplatkové povinnosti) Univerzita Karlova jedná a připravuje úpravu vnitřních předpisů.


Ruší se Rektorský sportovní den vyhlášený na 6. května 2020, aby se posílila časová dotace pro výuku.


Zahraniční cesty


S okamžitou platností zakazuji do odvolání jakékoliv zahraniční cesty pro zaměstnance a studenty UK.


Erasmus


Naši studenti vracející se z rizikových oblastí nebo jimi při návratu projíždějící byli vyzváni k dodržení čtrnáctidenní domácí karantény, kdy by se neměli pohybovat v budovách UK a stýkat se s jejími vyučujícími, zaměstnanci a studenty. Fakulty UK mohou toto opatření upravit, jde-li o studenty lékařských oborů, kteří se chtějí zapojit do dobrovolné pomoci, pokud země, ze které se vrací, nepatří mezi ty s povinnou karanténou vyplývající z vládního usnesení.


Děkani fakult UK zabezpečí pro předčasně se vracející naše studenty ze zahraničních studijních pobytů a stáží možnost dostudovat letní semestr 2019/2020 na UK, tak aby studenti bez problémů mohli postoupit do dalšího ročníku studia na UK (je možné využít např. blokovou výuku nebo uznat e-learningové kurzy z partnerských zahraničních vysokých škol, do nichž jsou studenti aktuálně zapsáni).


Evropská kancelář Odboru zahraničních vztahů RUK kontaktovala všechny zahraniční studenty na výjezdu Erasmus a podrobně je informovala o situaci a z ní vyplývajících možností řešení. Studentům (zatím) není uložena povinnost k návratu.


Zahraniční studenti, kteří se z výjezdů Erasmus budou chtít předčasně vrátit, mohou uplatnit institut „vyšší moci“ a bude jim ponecháno celé stipendium ode dne výjezdu až po den předčasného návratu. V jednání s Domem zahraniční spolupráce (národní agentura programu Erasmus pro ČR) je zároveň možnost, aby studentům byly ponechány také již vynaložené nevratné náklady (především, co se týká platby za ubytování).


Pro zahraniční studenty, kteří již na UK v rámci programu Erasmus studují nebo na ni aktuálně míří, platí opatření v odstavci „Výuka“ obsažené v dopise děkanům ze dne 10. 3. 2020.


Jiné formy mobility


Pokud naši studenti byli v rámci jakékoliv formy interní soutěže (Fond mobility, POINT, Meziuniverzitní smlouvy, jiné) vybráni pro pobyt v zahraničí v libovolné délce a dosud danou mobilitu nezrealizovali, bude jednáno o realizaci této cesty až po ukončení mimořádných opatření.


Pakliže tito studenti již fyzicky v zahraničí jsou, doporučujeme jim navázat a udržovat kontakt se zastupitelským úřadem ČR a opět zvážit svou situaci. Rozhodnutí o návratu do České republiky ponecháváme na racionálním zvážení všech případných rizik spojených jednak s cestou, jednak s následnými karanténními opatřeními po návratu, a to též z hlediska rizik pro rodinné příslušníky, blízké osoby atd.


Studenti, kteří obdrželi podporu ze strany univerzity prostřednictvím některé z interních soutěží a nyní nemají možnost danou aktivitu realizovat, mohou počítat s tím, že jejich přednostní pozice bude posunuta a zachována pro další semestr/rok. Podobně studenti, kteří již část prostředků na danou aktivitu využili a nyní ji nemohou realizovat, nebudou ze strany univerzity nuceni k refundaci daných prostředků.


Zaměstnancům a studentům, kteří se nacházejí na území USA, případně i dalších států, které zastavili jakékoliv cestovní spojení s Evropou, je Univerzita Karlova v případě jejich žádosti připravena pomoci.


Zahraniční full-degree studenti


V případě zahraničních full-degree studentů je situace odlišná, jelikož se u některých z nich dá očekávat intence vrátit se do domovské země. Univerzita Karlova poskytne veškerou pomoc a součinnost při takovém návratu studentů. Zároveň ale musí studenti v souvislosti s rozhodnutím odcestovat zvážit, zda a v jakém termínu se budou moci vrátit zpět do ČR, a to zejména za situace, kdy výuka bude opět obnovena.


Menzy


Nadále zůstávají v provozu níže uvedená stravovací zařízení:


- Menza Albertov

- Menza Kajetánka

- Menza Sport

- Menza Na Kotli (Hradec Králové)

- Menza Šafránkův pavilon (Plzeň)

- Výdejna HTF

- Výdejna kavárna „U Rotlevů“

- Výdejna Jinonice včetně bufetu – zkrácená provozní doba 8:00 – 14:00

- Výdejna Hvězda

- Bufet UHK (Hradec Králové)

- Výdejna Lidická (Plzeň)

- Bufet a výdejna LF (Plzeň)

- Provoz Cateringu na menze Právnická

- Bufet RUK – zkrácená provozní doba 8:00 – 14:00

- Snídárna na koleji Komenského

- Kavárna „U Rotlevů“ – standardní provozní doba 8:00 – 20:00


S platností od 16.3.2020 včetně, bude až do odvolání uzavřen provoz těchto stravovacích zařízení:


- Menza Právnická

- Menza Arnošta z Pardubic

- Menza Budeč

- Bufet Právnická

- Studentský klub Celetná - SKC


Výdej průkazů UK


Již dne 12. 3. 2020 došlo k uzavření výdejních center průkazů na Právnické fakultě UK a na Matematicko-fyzikální fakultě UK.


Výdejní centra v Celetné a v Hradci Králové jsou otevřena v upravené provozní době, a to od 10.00 do 14.00 hod. Výdejní centrum v Plzni funguje bez omezení.


Chill out zóna UK Point


Chill out zóna v prostorách UK Pointu v Celetné 13, Praha 1, bude s platností od 16. 3. 2020 včetně do odvolání uzavřena. Služby poskytované UK Pointem uchazečům, studentům, zaměstnancům a absolventům tímto opatřením nejsou dotčeny.


Informační servis:

emergency@cuni.cz

info@cuni.cz

tel.: +420 224 491 850


Poradny Centra Carolina


Poradenské služby Centra Carolina fungují bez omezení.


Sportovní centrum Hostivař


S platností od 13. 3. 2020 včetně bude až do odvolání uzavřen provoz Sportovního centra Hostivař. Na základě výše uvedeného rozhodnutí se ruší všechny akce ve Sportovním centru Hostivař. Kompenzace za zrušené akce bude projednána s jednotlivými subjekty během příštího týdne.


Výcviková střediska


S platností od 16. 3. 2020 včetně bude až do odvolání uzavřen provoz níže uvedených výcvikových středisek:

• VS Patejdlova bouda

• VS Pec pod Sněžkou (chata VAK)

• VS Albeř

• VS Horní Poříčí

• VS Dobronice


Na základě výše uvedeného rozhodnutí se ruší všechny akce na uvedených střediscích tj. výukové akce, hromadné akce, rekreace atd. Objednaný a řádně zaplacený pobyt včetně stravy bude stornován a finanční prostředky budou vráceny v plné výši objednatelům.


Dovolte mi, abych Vám touto cestou upřímně poděkoval za dosavadní spolupráci a za Váš klidný a racionální přístup.

S pozdravem,


Prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA


V Praze dne 13. 3. 2020, 13.00 hod.-----------------------------------------------------Spectabiles,

Vážená paní děkanko, vážený pane děkane,

Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli,

Vážené kolegyně, vážení kolegové,


ve vazbě na usnesení vlády České republiky č. 69/2020 Sb., ze dne 12. 3. 2020, kterým byl v souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, vyhlášen pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví nouzový stav na dobu od 14.00 hod. dne 12. března 2020 na dobu 30 dnů, Vám zasílám následující doplňujícím informace.


Výuka


Dle podmínek vyhlášeného nouzového stavu nejsou dosud přijatá opatření Univerzity Karlovy ve vztahu k pedagogické, vědecké a výzkumné činnosti Univerzity Karlovy dotčena. I nadále trvá, že pedagogická, vědecká a výzkumná činnost Univerzity Karlovy zůstává zachována a nepřerušuje se. Změněna je pouze ve formě výuky a dalších aktivit.

Z důvodu opakovaných dotazů zdůrazňuji, že i nadále není dotčena možnost konání Individuálních forem výuky, jako jsou konzultace, individuální laboratorní práce apod. Stejně tak zůstává zachováno i vykonávání individuálních a státních zkoušek. V intencích vyhlášených podmínek nouzového stavu je třeba pouze dbát na zákaz současného shromáždění více jak třiceti osob.

Děkani fakult UK mohou přistoupit k úpravě výjimek a úlev studentům a zaměstnancům, kteří se dobrovolně rozhodnou pomáhat v souvislosti se současnou krizovou situací. V současné době probíhají jednání s MZ ČR tykající se možnosti zapojení studentů lékařství v 5. a 6. ročníku studia při zajištění lékařských služeb.


Zahraniční studenti a zaměstnanci


K řešení problematiky studentů a zaměstnanců UK, kteří se nacházejí ze studijních nebo pracovních důvodů mimo území České republiky, a to včetně studentů a zaměstnanců nacházejících se v USA, bude během zítřka vydáno podrobnější sdělení.


Koleje a menzy


Provoz kolejí zůstává zachován.

Provoz menz a dalších stravovacích zařízení bude z důvodu nízkých výdejů od příštího týdne postupně omezen. K rozsahu tohoto omezení bude během zítřka vydáno podrobnější sdělení.


V případě nejasností výkladu přijatých opatření kontaktujte prostřednictvím e-mailové adresy emergency@cuni.cz a telefonní číslo +420 224 491 850 (provoz univerzitní infolinky (pondělí-čtvrtek 8-17 hod, pátek 8-16 hod).


Případné další kroky budeme činit dle vývoje aktuální situace a budeme Vás o nich neprodleně informovat.


Dovolte mi, abych Vám touto cestou upřímně poděkoval za dosavadní spolupráci a za Váš klidný a racionální přístup. Věřím, že společnými silami vše zvládneme.


S pozdravem,


Prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA

v Praze dne 12. 3. 2020, 17.00 hod.


__________________________________Vážené kolegyně, vážení kolegové,


věnujte prosím pozornost následujícím doplňujícím informacím k opatřením, zavedeným v posledních dnech na UK.


Výklad UK k usnesení MZDR ze dne 10. 3.


Univerzita Karlova vykládá usnesení Ministerstva zdravotnictví č. MZDR 10676/2020–1/MIN/KAN ze dne 10. 3. 2020 jako zákaz směřující k zabránění šíření infekce shromažďování studentů při hromadné výuce, nikoliv jako záměr rezignovat na pedagogickou činnost. Absolutní zrušení pedagogické činnosti by ve svém důsledku znamenalo, že studenti posledních ročníku by ve významné míře nemohli ukončit své studium (např. by to bylo velmi citelné zejména ve zdravotnictví v souvislosti s nástupem mladých lékařů do praxe).


Je proto nezbytné, aby pedagogická, vědecká a výzkumná činnost Univerzity Karlovy zůstala i nadále zachována a nepřerušena, pouze změnila formu výuky a dalších aktivit z prezenční na distanční metody.


Provoz pracovišť UK


Univerzita Karlova má nadále za to, že je třeba, aby všechny budovy UK zůstaly otevřeny. Jednotlivá pracoviště nepřerušují svoji činnost, pouze akademičtí pracovníci přesouvají těžiště výkonu své pedagogické činnosti do formy distančního vzdělávání. Individuální formy výuky, jako konzultace, individuální laboratorní práce atd., mohou i nadále probíhat. V tomto ohledu záleží primárně na plněném úkolu a na rozhodnutí příslušné fakulty UK.Problematiku praxí na Lékařských fakultách UK řešíme s Ministerstvem zdravotnictví ČR.


Kontrola studia


Vykonávání individuálních zkoušek zůstává zachováno. Ruší se kolektivní formy kontrol studia, jako písemné testy apod., u kterých dochází ke kumulaci většího počtu studentů. Individuální zkoušky, jakož i státní zkoušky, však mohou i nadále pokračovat.


Koleje a menzy


Zachován zůstává též provoz kolejí a menz. Ve vztahu k ubytovaným studentům apelujeme, aby se neshromažďovali a aby se věnovali samostudiu. Ke zvážení také necháváme, zda studenti odjedou domů. V takovém případě však apelujeme na racionální přístup k takovému rozhodnutí, aby studenti svým odjezdem neohrozili rizikové skupiny (prarodiče apod.).


V případě nejasností výkladu přijatých opatření kontaktujte prostřednictvím e-mailové adresy emergency@cuni.cz a telefonní číslo +420 224 491 850 (provoz univerzitní infolinky (pondělí-čtvrtek 8-17 hod, pátek 8-16 hod).


.Případné další kroky budeme činit dle vývoje aktuální situace a budeme Vás o nich neprodleně informovat.


Velmi Vás prosím o součinnost a zachování klidného a racionálního přístupu.


S pozdravem,


Prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA

rektor Univerzity Karlovy


V Praze dne 11. 3. 2020, 15.00 hod.Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Evangelická teologická fakulta

Černá 646/9, pošt. přihr. 529

115 55 Praha 1


Telefon.: 221 988 + číslo pobočky


podatelna@etf.cuni.czID datové schránky UK: piyj9b4Přístup k mailuJak k nám