Jak postupovat po udělení grantu


1) Na fakultu nebo řešiteli přijde smlouva z grantové agentury. Tuto musí řešitel podepsat, nechat podepsat také děkanovi a doručit zpět na grantovou agenturu (obvykle do 14 dní).


2) Pokud řešitel není zaměstnancem, ale jen studentem fakulty (především granty GAUK), podepisuje dále ještě smlouvu s fakultou o odpovědnosti za grant. Bez této smlouvy není možno např. vyjíždět do zahraničí, čerpat cestovné apod. Smlouva upravuje postavení řešitele, jako by byl zaměstnancem fakulty.


3) Všichni řešitelé jednou ročně, zpravidla v lednu, podepisují hmotnou odpovědnost za svěřené prostředky. Tento dokument je nutný jednak pro zapůjčení různých věcí, jednak pro oprávnění nakládat s hotovostí. Bez tohoto dokladu nemůže řešitel dostat finanční zálohy (hotovost) a jakékoli nákupy (vč. např. jízdenek, letenek, literatury aj.) by musel hradit fakturami nebo z vlastních peněz (a tyto výdaje si nechat proplatit až zpětně).


4) Pokud jsou v grantu zaměstnanci (úvazky, dohody o provedení práce, dohody o pracovní činnosti), uzavírají se pracovní smlouvy. Pracovní smlouvu je třeba uzavřít vždy dopředu, nikoli následně, a to alespoň 1 týden před plánovaným začátkem pracovního poměru.


5) Začněte čerpat peníze z grantu. Pokud plánujete nějaké investice, ty je nutno ukončit do 30. září každého roku, celý grant je nutno dočerpat do 31. října každého roku. Do poloviny každého roku (30. června) je třeba mít vyčerpánu přibližné polovinu rozpočtu na ten který rok. Nevíte-li si rady, konzultujte! Na ekonomickém oddělení vám poradí p. Semecká (čerpání grantů) nebo p. Vlasáková (mzdy), v oddělení vědy a grantů J. Bergstra (obecné grantové záležitosti). Konzultujte, prosím, své dotazy s předstihem, aby se vše dalo zdárně a včas vyřešit ke spokojenosti všech zúčastněných stran.


Za plnění povinností vyplývajících z poskytnutí finančního grantu si zodpovídají řešitelé sami. Je nutné s předstihem myslet na jejich řádné plnění a hlídat si zároveň veškeré závazné termíny pro odevzdávání dílčích a závěrečných zpráv.Poslední změna: 29. říjen 2021 19:03 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Evangelická teologická fakulta

Černá 646/9, pošt. přihr. 529

115 55 Praha 1


221 988 216


ID datové schránky UK: piyj9b4


Jak k nám