Jak postupovat před podáním grantové žádosti

Před podáním grantové žádosti do jakékoliv tuzemské i zahraniční soutěže vyplní žadatel formulář Návrh na schválení grantového projektu a předloží jej ke schválení proděkanovi pro vědu (prof. M. Prudký).

Vyplněný formulář musí být předložen v dostatečném časovém předstihu před lhůtou pro odevzdání návrhu projektu do soutěže.

Originál formuláře s podpisem proděkana pro vědu pak žadatel odevzdá referentce na oddělení vědy a grantů (J. Bergstra) a domluví se na konkrétním postupu a harmonogramu odevzdání grantové žádosti poskytovateli dotace.


Poslední změna: 29. říjen 2021 19:01 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Evangelická teologická fakulta

Černá 646/9, pošt. přihr. 529

115 55 Praha 1


221 988 216


ID datové schránky UK: piyj9b4


Jak k nám