Postup



 

VŠEOBECNÉ INFORMACE PRO ŽADATELE O STIPENDIUM DO ZAHRANIČÍ


 Druhy nabízených stipendií


 Postup pro získání stipendia do zahraničí přes ETF


 Druhy jazykových zkoušek


 Kritéria ETF pro uchazeče o stipendium do zahraničí


Formulář přihlášky


 Povinnosti během pobytu v zahraničí


 Povinnosti po návratu ze zahraničí


 Podmínky výběrového řízení pro studenty bakalářského oboru Pastorační a sociální práce



Milí studenti a milé studentky Evangelické teologické fakulty,



v úvodu předesíláme na základě našich dlouholetých zkušeností se získáváním stipendií v zahraničí pro naše studenty, že:  žádný postup, žádná cesta, žádný kontakt, který třeba i po několik let spolehlivě fungoval,  není trvalý, mění se v závislosti na čase a situaci, a proto je vždy třeba počítat i s variantou, že stipendium náhodou nevyjde. Doufáme, že se tím nenecháte odradit a zkusíte to některý další rok znovu !!!


Jestliže jste se rozhodli kladně, nejprve si zodpovězte několik základních otázek:






  • Jaké máte studijní důvody k tomu, že chcete žádat o stipendium do zahraničí?





  • Jakou máte jazykovou průpravu?  (neboť na tu je při výběrovém řízení kladen velký důraz)





Jestliže splňujete základní kriteria ETF pro podání žádosti o stipendium do zahraničí


Kde můžete o stipendium žádat a jak je najít:


Můžete hledat možnosti studia v zahraničí sami, kontaktovat zahraniční univerzity a fakulty, případně nadace či sponzorské organizace. Vaší soukromé iniciativě se v tomto směru meze nekladou. Všechny informace od Vás tohoto druhu jsou nám vítány.  Zde je několik tipů:



a/ Doporučujeme sledovat nástěnku zahraničního odd. (ve 2. patře),


kam vyvěšujeme aktuální informace o stipendiích, stážích,  jazykových kurzech, pracovních příležitostech a dalších akcích v zahraničí . Podrobnější informace k jednotlivým akcím, případně formuláře přihlášek získáte přímo v naši kanceláři.



b/ Dále můžete žádat o stipendium přes   Dům zahraniční spolupráce MŠMT ČR pod jehož záštitou běží různé stipendijní programy, jako jsou například:  CEEPUS,  AIA,  AKTION.


Informace o nabízených stipendiích přes tyto programy jsou během roku na výše uvedených internetových adresách průběžně aktualizovány.



Pokud zvolíte některou z těchto cest (někdy je to možné i bez naší asistence), byli bychom Vám zavázáni, kdybyste nás mohli informovat  o postupech a výsledcích Vašeho snažení. V případě nejasností se na nás obracejte s dotazy.



c/ A nakonec můžete také žádat přes Zahraniční oddělení ETF UK, jestliže splňujete požadovaná  kritéria ETF



Pokud se rozhodnete pro tuto variantu, upozorňujeme Vás, že se jedná o kontakty a informace zahraničního odd. a profesorského sboru a proto na případné žadatele budeme uplatňovat určité požadavky. Akceptujte proto prosím naše podmínky.


Počet stipendií je limitován a může být také  menší než počet podaných žádostí. Evangelická teologická fakulta organizuje pro žadatele o stipendium výběrové řízení.


DRUHY NABÍZENÝCH STIPENDIÍ


- stipendia financovaná ze státních zdrojů, viz  DZS


- stipendia Univerzity Karlovy, např.  Fond Mobility,   meziuniverzitní dohody


- stipendia pres program  ERASMUS+


- stipendia církevní



Ve všech případech si uvědomte, že NĚKDO, tj. nějaká organizace/nadace - ať již církevní, státní či soukromá, bude Vaše stipendium financovat, a to v různé míře. Ve většině případů proto musíte počítat i s  určitými finančními náklady z Vaší strany (např. hrazení cestovních nákladů, zdravotní pojištění, oficiální překlady požadovaných dokumentů a jejich notářské ověřování.


Financování jednotlivých stipendií se může velice lišit.


Do anglicky mluvících zemí je někdy podmínkou úspěšné absolvování jazykové zkoušky TOEFL nebo IELTS. Vzhledem k poměrné finanční i časové náročnosti této zkoušky je nutné přihlásit se k jejímu složení s dostatečným  časovým předstihem (doporučujeme nejméně 1/2 roku před plánovaným odjezdem na studium do zahraničí).



Veškeré finanční náklady spojené s vykonáním jazykových zkoušek či úředních překladů potřebných dokumentů si hradí uchazeč sám.



VSTUP DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ



1. krok: VYPLŇTE PŘIHLÁŠKU KE STUDIU V ZAHRANIČÍ:



A/ PŘIHLÁŠKU vyplňte čitelně a odevzdejte v uvedeném termínu se všemi požadovanými podklady na zahraniční oddělení ETF (2.p. č.dv. 220)



B/ Součástí vyplněné přihlášky je strukturovaný životopis v příslušném cizím jazyce.

požadujeme jej v elektronické podobě, neboť jej někdy předáváme zahraničnímu partnerovi. V životopise uvádějte pouze data týkající se Vaší osoby (data o Vašich rodičích a sourozencích a o tom, kde jsou zaměstnáni, či jakou školu navštěvují nejsou podstatná).


C/ K přihlášce přiložte písemně také Váš studijní záměr, neboli studijní plán (v českém, příp. slovenském jazyce).


V něm uveďte podrobné důvody proč chcete studovat v zahraničí na určité univerzitě a na který obor/y se během Vašeho studia budete zaměřovat.


D/ Studenti doktorského programu přiloží k přihlášce doporučení od vedoucího své disertační práce.


JAZYKOVÉ ZKOUŠKY

E/ K přihlášce přiložte kopii dokladu o složení jazykové zkoušky na úrovni B2 nebo její ekvivalent. Pro porovnání viz  tabulku.


Požadujeme zkoušku z příslušného jazyka podle toho, v jakém jazyce budete studovat.



Příklady některých jazykových zkoušek s odkazy na instituce, které je organizují:



Státní jazyková zkouška základní, kterou lze složit na různých jazykových školách,


organizuje např.  Jazyková škola hlavního města Prahy


 


TOEFL nebo IELTS


organizuje:  J.W. Fulbright Education Advising Center.


 


Mittelstuffe


organizuje např.:  Goethe Institut  Masarykovo nábř. 32, 110 00 Praha 1


 


Případně jiné zkoušky


organizuje např.  Institut français Štěpánská 35, Praha 1



Pokud nehodláte podstoupit žádnou z výše uvedených zkoušek, musíte povinně absolvovat zkoušku z příslušného jazyka na ETF UK, organizovanou zahraničním oddělením pouze pro žadatele o stipendium do zahraničí na konkrétní akademický rok. Složení této jazykové zkoušky je součástí výběrového řízení a termín konání bude všem účastníkům výběrového řízení včas oznámen.



Výsledky této zkoušky budou jedním z kritérií, které bude rozhodovat o Vašem doporučení ke studiu v zahraničí.



Krok 2. POHOVORY PŘED KOMISÍ



O přijetí Vaší přihlášky rozhoduje na základě osobního pohovoru s Vámi a také Vašich studijních a jazykových znalostí komise složená z proděkana pro zahraniční styky, pracovníků  zahraničního oddělení, zástupce Akademického senátu ETF, k církevním stipendiím je někdy púotřeba souhlas zástupce Synodní rady ČCE (poradce pro církevní stipendia). Účastníci výběrového řízení  přednesou komisi svůj studijní záměr, neboť zvláště se zřetelem na něj komise stipendia rozděluje. Část pohovoru probíhá v cizím jazyce, tzn. v jazyce země, kde chcete studovat.Výsledky rozhodnutí komise budou zveřejněny.


Studenti, jejichž přihlášky nebyly přijaty, budou seznámeni  s důvody nepřijetí jejich žádostí.



 Kritéria, k nimž je přihlíženo při výběru studentů ke studiu v zahraničí:


- jazyková připravenost (jazyková zkouška)


- akademická způsobilost (studijní průměr)


- studijní projekt - studijní záměr


- počet ukončených semestrů studia


- církevní příslušnost (podmínka pro některá církevní stipendia)


- zdravotní stav



Do výběrového řízení na studium do zahraničí mohou nejdříve vstoupit studenti magisterských i bakalářských oborů, kteří právě nastoupili do 2. semestru studia a vyjet na studijní pobyt mohou ti, kteří ukončí řádně nejméně 2. semestr studia. Studenty doktorského studia doporučuje ke studiu do zahraničí vedoucí jejich disertační práce.



UPOZORNĚNÍ:


Student/ka nemůže odjet na studium do zahraničí, pokud nesplní předepsané studijní povinnosti a nebude řádně zapsán/a do dalšího semestru studia.



Krok 3. BYLI JSTE PŘIJATI ? TAK JAK TO BUDE DÁL?



Po zveřejnění výsledků rozhodnutí komise budou studenti/ky, jejichž žádosti byly přijaty, pozváni na společné informační setkání, kde bude všem účastníkům vysvětlen postup a podle individuálních podmínek bude přikročeno k realizaci získání stipendia. Pro žadatele o stipendium do zahraničí pořádáme každoročně několik společných setkání, jejichž termín je vždy oznámen s dostatečným předstihem.Upozorňujeme proto, že účast všech zájemců o studium v zahraničí na těchto setkáních je povinná.



Zahraniční oddělení se na Vás bude obracet se žádostmi o pomoc při organizování studijních pobytů zahraničních studentů nebo při různých dalších akcích se zahraniční účastí, které na fakultě budou probíhat (konference, semináře apod.).


Kontakty se zahraničními studenty či hosty berte jako dobrou jazykovou přípravu na Váš pobyt v zahraničí.



NEZAPOMEŇTE:



- Dodržovat termíny, které jsou oficiálně vyhlášeny zahraničním oddělením, rektorátem UK či zahraniční univerzitou!!!



- Udělat si pro sebe vždy kopie všech dokladů i materiálů, které se získáním stipendia souvisí !!!



- Na zahraniční odd. odevzdat vždy kopie všech materiálů a dokladů souvisejících s Vaším studijním pobytem!!!



- Přeposlat nám vždy e-mailovou korespondenci s kontaktní osobou v zahraničí, pokud tako korespondence probíhá přímo s Vámi.


VNITŘNÍ KRITÉRIA ETF PRO VÝBĚR UCHAZEČŮ O STIPENDIUM DO ZAHRANIČÍ

Podmínky pro udělení stipendia přes ETF


Aktualizováno a schváleno kolegiem děkana dne 8. 1. 2007



Kritéria pro komisi výběrového řízení, která rozhoduje o vysílání studentů ETF na studium do zahraničí



a) Absolutní kritéria


Studenti mohou být přes stipendia ETF vysláni, když:



i) jsou zapsáni jako řádní studenti UK ETF prezenčního i kombinovaného studia;



ii) - studenti magisterského programu - jestliže dokončili druhý semestr studia;


- studenti bakalářského programu - jestliže dokončili druhý semestr studia;


- studenti doktorského programu – školitel rozhoduje a doporučuje, kdy by měli být vysláni do zahraničí;



iii) mají splněné studijní povinnosti a jsou řádně zapsáni do odpovídajícího semestru;


iv) dokáží, že ovládají cizí jazyk v zemi, kam je stipendiu určeno, natolik, aby tam mohli studovat (tzn. absolvují úspěšně jazykový test organizovaný zahraničním oddělením, nebo předloží vysvědčení o svých jazykových schopnostech na přijatelné úrovni);


v) předloží studijní záměr (plán) studia v zahraničí;



vi) jejich zdravotní stav nepředstavuje překážku pro studium v zahraničí.



b) Druhotná kritéria


Pokud je více kandidátů, kteří splňují absolutní kritéria, než máme stipendií, nebo je více takových kandidátů, kteří mají zájem o stejné stipendium, komise by měla brát v úvahu následující aspekty:



i) studenti již studovali v zahraničí (přes zahraniční oddělení);


ii) semestr studia;


iii) pro církevní stipendia členství v církvi, příp. vztah k církvi;


iv) úroveň studijních výsledků;


v) úroveň jazykových schopností.



Děkan ve všech případech povoluje výjimky.




  Výběrové řízení organizuje zahraniční oddělení ETF   E-mail, které zájemcům poskytuje všeobecné infomace



Požadované formuláře a další informace o programu ERASMUS+ najdete  ZDE



Děkan UK ETF ve všech případech povoluje výjimky.


POVINNOSTI BĚHEM STUDUJNÍHO POBYTU V ZAHRANIČÍ

Studenti/ky vyslaní na stipendium do zahraničí prostřednictvím ETF jsou po příjezdu do zahraničí povinni:



- ohlásit se vždy příslušné kontaktní osobě na univerzitě kde budou studovat, v případě církevních či jiných stipendií kontaktovat také zástupce sponzora, který jim stipendium poskytuje



- krátce informovat e-mailem o svém nástupu ke studiu zahraniční odděleni ETF (sdělte nám svoji adresu a telefon v zahraničí, příp. nashlašte změny)



- informovat zahraniční oddělení ETF v případě JAKÉKOLIV nenadálé komplikace (nemoc, úraz, rodinné záležitosi), která by zásadním způsobem mohla ovlivnit či přerušit Váš studijní pobyt


POVINNOSTI PO NÁVRATU ZE ZAHRANIČÍ


Pro studenty vyslaní do zahraničí prostřednictvím ETF přes program ERASMUS, viz ERASMUS, povinnosti po návratu


Studenti/ky vyslaní na jiná stipendia jsou po návratu ze zahraničí povinni:


A/ odevzdat do 14 dnů po návratu na zahraničním odd. TRANSCRIPT OF RECORDS (nebo jiný ekvivalentní dokument o úspěšném absolvování studia) potvrzený zahraničním partnerem


B/ odeslat do 14 dnů po návratu na zahraniční odd.  ZPRÁVU o studiu v elektronické podobě na  E-mail






Poslední změna: 8. říjen 2020 16:13 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Evangelická teologická fakulta

Černá 646/9, pošt. přihr. 529

115 55 Praha 1


Telefon.: 221 988 + číslo pobočky


podatelna@etf.cuni.cz



ID datové schránky UK: piyj9b4



Přístup k mailu



Jak k nám