Všeobecné informace, postup


VŠEOBECNÉ INFORMACE PRO ŽADATELE O STIPENDIUM DO ZAHRANIČÍ


Milí studenti a milé studentky Evangelické teologické fakulty,


v úvodu předesíláme na základě našich dlouholetých zkušeností se získáváním stipendií v zahraničí pro naše studenty, že:  žádný postup, žádná cesta, žádný kontakt, který třeba i po několik let spolehlivě fungoval,  není trvalý, mění se v závislosti na čase a situaci, a proto je vždy třeba počítat i s variantou, že stipendium náhodou nevyjde. Doufáme, že se tím nenecháte odradit a zkusíte to některý další rok znovu!


Jestliže jste se rozhodli kladně, nejprve si zodpovězte několik základních otázek:

 • Jaké máte studijní důvody k tomu, že chcete žádat o stipendium do zahraničí?

 • Jakou máte jazykovou průpravu?  (neboť na tu je při výběrovém řízení kladen velký důraz)


Jestliže splňujete základní kriteria ETF pro podání žádosti o stipendium do zahraničí


Kde můžete o stipendium žádat a jak je najít?


Můžete hledat možnosti studia v zahraničí sami, kontaktovat zahraniční univerzity a fakulty, případně nadace či sponzorské organizace. Vaší soukromé iniciativě se v tomto směru meze nekladou. Všechny informace od Vás tohoto druhu jsou nám vítány.  Zde je několik tipů:


 • a) Doporučujeme sledovat nástěnku zahraničního odd. (ve 2. patře), kam vyvěšujeme aktuální informace o stipendiích, stážích,  jazykových kurzech, pracovních příležitostech a dalších akcích v zahraničí . Podrobnější informace k jednotlivým akcím, případně formuláře přihlášek získáte přímo v naši kanceláři.

 • b) Dále můžete žádat o stipendium přes   Dům zahraniční spolupráce MŠMT ČR pod jehož záštitou běží různé stipendijní programy, jako jsou například:  CEEPUS,  AIA,  AKTION.

  Informace o nabízených stipendiích přes tyto programy jsou během roku na výše uvedených internetových adresách průběžně aktualizovány.


  Pokud zvolíte některou z těchto cest (někdy je to možné i bez naší asistence), byli bychom Vám zavázáni, kdybyste nás mohli informovat  o postupech a výsledcích Vašeho snažení. V případě nejasností se na nás obracejte s dotazy.

 • c) A nakonec můžete také žádat přes Zahraniční oddělení ETF UK, jestliže splňujete požadovaná kritéria ETF.


  Pokud se rozhodnete pro tuto variantu, upozorňujeme Vás, že se jedná o kontakty a informace zahraničního odd. a profesorského sboru a proto na případné žadatele budeme uplatňovat určité požadavky. Akceptujte proto prosím naše podmínky.


  Počet stipendií je limitován a může být také  menší než počet podaných žádostí. Evangelická teologická fakulta organizuje pro žadatele o stipendium výběrové řízení.

DRUHY NABÍZENÝCH STIPENDIÍVe všech případech si uvědomte, že NĚKDO, tj. nějaká organizace/nadace - ať již církevní, státní či soukromá, bude Vaše stipendium financovat, a to v různé míře. Ve většině případů proto musíte počítat i s určitými finančními náklady z Vaší strany (např. hrazení cestovních nákladů, zdravotní pojištění, oficiální překlady požadovaných dokumentů a jejich notářské ověřování).


Financování jednotlivých stipendií se může velice lišit.


Do anglicky mluvících zemí je někdy podmínkou úspěšné absolvování jazykové zkoušky TOEFL nebo IELTS. Vzhledem k poměrné finanční i časové náročnosti této zkoušky je nutné přihlásit se k jejímu složení s dostatečným  časovým předstihem (doporučujeme nejméně 1/2 roku před plánovaným odjezdem na studium do zahraničí).


Veškeré finanční náklady spojené s vykonáním jazykových zkoušek či úředních překladů potřebných dokumentů si hradí uchazeč sám.

POVINNOSTI BĚHEM STUDUJNÍHO POBYTU V ZAHRANIČÍ


Studenti/ky vyslaní na stipendium do zahraničí prostřednictvím ETF jsou po příjezdu do zahraničí povinni:


 • ohlásit se vždy příslušné kontaktní osobě na univerzitě kde budou studovat, v případě církevních či jiných stipendií kontaktovat také zástupce sponzora, který jim stipendium poskytuje

 • krátce informovat e-mailem o svém nástupu ke studiu zahraniční odděleni ETF (sdělte nám svoji adresu a telefon v zahraničí, příp. nahlašte změny)

 • informovat zahraniční oddělení ETF v případě JAKÉKOLIV nenadálé komplikace (nemoc, úraz, rodinné záležitosi), která by zásadním způsobem mohla ovlivnit či přerušit Váš studijní pobyt

POVINNOSTI PO NÁVRATU ZE ZAHRANIČÍ


Pro studenty vyslané do zahraničí prostřednictvím ETF přes program ERASMUS+, viz. ERASMUS+, povinnosti po návratu


Studenti/ky vyslaní na jiná stipendia jsou po návratu ze zahraničí povinni:


A/ odevzdat do 14 dnů po návratu na zahraničním odd. TRANSCRIPT OF RECORDS (nebo jiný ekvivalentní dokument o úspěšném absolvování studia) potvrzený zahraničním partnerem

B/ odeslat do 14 dnů po návratu na zahraniční oddělení zprávu o studiu v elektronické podobě na .Poslední změna: 7. prosinec 2021 12:07 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Evangelická teologická fakulta

Černá 646/9

110 00 Praha 1


221 988 216


ID datové schránky UK: piyj9b4


Jak k nám