Výběrové řízení

VSTUP DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

Krok 1. VYPLŇTE PŘIHLÁŠKU KE STUDIU V ZAHRANIČÍ


A/ PŘIHLÁŠKU vyplňte čitelně a odevzdejte v uvedeném termínu se všemi požadovanými podklady na zahraniční oddělení ETF (2.p. č.dv. 220)


B/ Součástí vyplněné přihlášky je strukturovaný životopis v příslušném cizím jazyce.

Požadujeme jej v elektronické podobě, neboť jej někdy předáváme zahraničnímu partnerovi. V životopise uvádějte pouze data týkající se Vaší osoby (data o Vašich rodičích a sourozencích a o tom, kde jsou zaměstnáni, či jakou školu navštěvují nejsou podstatná).


C/ K přihlášce přiložte písemně také Váš studijní záměr, neboli studijní plán (v českém, příp. slovenském jazyce).

V něm uveďte podrobné důvody proč chcete studovat v zahraničí na určité univerzitě a na který obor/y se během Vašeho studia budete zaměřovat.


D/ Studenti doktorského programu přiloží k přihlášce doporučení od vedoucího své disertační práce.


E/ K přihlášce přiložte kopii dokladu o složení jazykové zkoušky na úrovni B2 nebo její ekvivalent. Pro porovnání viz tabulku.


Požadujeme zkoušku z příslušného jazyka podle toho, v jakém jazyce budete studovat.


Příklady některých jazykových zkoušek s odkazy na instituce, které je organizují:Pokud nehodláte podstoupit žádnou z výše uvedených zkoušek, musíte povinně absolvovat zkoušku z příslušného jazyka na ETF UK, organizovanou zahraničním oddělením pouze pro žadatele o stipendium do zahraničí na konkrétní akademický rok. Složení této jazykové zkoušky je součástí výběrového řízení a termín konání bude všem účastníkům výběrového řízení včas oznámen.


Výsledky této zkoušky budou jedním z kritérií, které bude rozhodovat o Vašem doporučení ke studiu v zahraničí.

Krok 2. POHOVORY PŘED KOMISÍ


O přijetí Vaší přihlášky rozhoduje na základě osobního pohovoru s Vámi a také Vašich studijních a jazykových znalostí komise složená z proděkana pro zahraniční styky,

pracovníků zahraničního oddělení, zástupce Akademického senátu ETF, k církevním stipendiím je někdy potřeba souhlas zástupce Synodní rady ČCE (poradce pro církevní stipendia). Účastníci výběrového řízení přednesou komisi svůj studijní záměr, neboť zvláště se zřetelem na něj komise stipendia rozděluje. Část pohovoru probíhá v cizím jazyce, tzn. v jazyce země, kde chcete studovat. Výsledky rozhodnutí komise budou zveřejněny.


Studenti, jejichž přihlášky nebyly přijaty, budou seznámeni s důvody nepřijetí jejich žádostí.


Kritéria, k nimž je přihlíženo při výběru studentů ke studiu v zahraničí:


  • jazyková připravenost (jazyková zkouška)

  • akademická způsobilost (studijní průměr)

  • studijní projekt - studijní záměr

  • počet ukončených semestrů studia

  • církevní příslušnost (podmínka pro některá církevní stipendia)

  • zdravotní stav


Do výběrového řízení na studium do zahraničí mohou nejdříve vstoupit studenti magisterských i bakalářských oborů, kteří právě nastoupili do 2. semestru studia a vyjet na studijní pobyt mohou ti, kteří ukončí řádně nejméně 2. semestr studia. Studenty doktorského studia doporučuje ke studiu do zahraničí vedoucí jejich disertační práce.


UPOZORNĚNÍ:

Student/ka nemůže odjet na studium do zahraničí, pokud nesplní předepsané studijní povinnosti a nebude řádně zapsán/a do dalšího semestru studia.

Krok 3. BYLI JSTE PŘIJATI? TAK JAK TO BUDE DÁL?


Po zveřejnění výsledků rozhodnutí komise budou studenti/ky, jejichž žádosti byly přijaty, pozváni na společné informační setkání, kde bude všem účastníkům vysvětlen postup a podle individuálních podmínek bude přikročeno k realizaci získání stipendia. Pro žadatele o stipendium do zahraničí pořádáme každoročně několik společných setkání, jejichž termín je vždy oznámen s dostatečným předstihem. Upozorňujeme proto, že účast všech zájemců o studium v zahraničí na těchto setkáních je povinná.


Zahraniční oddělení se na Vás bude obracet se žádostmi o pomoc při organizování studijních pobytů zahraničních studentů nebo při různých dalších akcích se zahraniční účastí, které na fakultě budou probíhat (konference, semináře apod.).


Kontakty se zahraničními studenty či hosty berte jako dobrou jazykovou přípravu na Váš pobyt v zahraničí.


NEZAPOMEŇTE:

  • Dodržovat termíny, které jsou oficiálně vyhlášeny zahraničním oddělením, rektorátem UK či zahraniční univerzitou!

  • Udělat si pro sebe vždy kopie všech dokladů i materiálů, které se získáním stipendia souvisí!

  • Na zahraniční odd. odevzdat vždy kopie všech materiálů a dokladů souvisejících s Vaším studijním pobytem!

  • Přeposlat nám vždy e-mailovou korespondenci s kontaktní osobou v zahraničí, pokud tako korespondence probíhá přímo s Vámi.


Poslední změna: 7. prosinec 2021 12:09 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Evangelická teologická fakulta

Černá 646/9

110 00 Praha 1


221 988 216


ID datové schránky UK: piyj9b4


Jak k nám