Články z let 1914-1978

VÝBĚROVÁ BIBLIOGRAFIE FRANTIŠKA MICHÁLKA BARTOŠE (1889-1972)Články:


1914:


 • K počátkům Petra Chelčického, ČČM 88/1914, s. 27-35 (I. Traktát o těle božím); 149-160 (II. K datování Repliky; III. Chelčický a táborství); 303-314 (Exkurs I. K traktátu o trojím lidu; Exkurs II. Ke konvokacím táborským r. 1422 a 1424; Dodatek. K červnové synodě pražské r. 1422)

 • Zur Geleisfrage im Mittelalter. In: Zeitschrift für Kirchengeschichte 34, č. 3.

 • K počátkům Petra Chelčického, ČČM 1914, 27-35, 149-160, 303-314.

 • K traktátovým cyklům Jana Příbrama proti Petru Paynovi a Táborům, LF 41/1914, 112-121 (Příbramovy spisy: „Apologia contra defensores Wicleff, varie eidem insultantes, in audiencia recitata“, „Processus cause M. J. Przibram contra adversarios suos fortissimos et famosissimos, predicatores et sacerdotes Taborenses, Orfanos et Pragenses, simul in unum dicta Wiclef et Petrum Anglicum omni studio defendentes“ a „Život kněží táborských“.)

 • K datování Chelčického „Síti víry“ a traktátu „O šelmě a obrazu jejím“, ČČH 20/1914/1, s. 77-80

 • Glossy k diskusi (s Dr. E. Benešem), Studentská revue 7/1914, 153-156

 • Odpověď O. Plachtovi, Klín 2/1914, č. 4


1915: • Studie k Husovi a jeho době, ČČM 89/1915, s. 1-8 (I. Hus a valdenství); 273-289 (2. Hus ve sporech o Viklefa 1401-8 - cenzura na s. 273-275) • Nové Husovy postily, ČČM 89/1915, s. 377-378 • K datování a vzniku Regulí Matěje z Janova, ČČM 89/1915, s. 457-460. (proti Kybalovi) • Německého husity Petra Turnova spis o řádech a zvycích církve východní (obsah: O stycích a vztazích mezi Husity a církví řeskou, 1-9; Projevy sympathií k církvi řecké v husitských traktátech, 9-13 (9-12: edice traktátu „De organis“ (partes); 13: Jan Příbram „De ritibus misse“ (partes)); Petra Turnova traktát o zvyklostech a obřadech řecké církve, 13-25), VKČSN, 1-25

1916:

 • Kronika generálního vikáře Adama z Nežetic, ČČM 90/1916, s. 118-119 • Valdenský biskup Štěpán z Basileje a jeho účast při ustavení Jednoty bratrské, ČČM 90/1916, s. 273-277 • Z rukopisů musejních, ČČM 90/1916, s. 355-356 (II. Vylým Dyryx z Bruchu a Rottenbergku Extract aneb veytach sniemuv a sjezduv … od l. 644 až do 1561) • Studya i materialy do historyi ustawodawstwa synodalnego w Polsce, ČČM 90/1916, s. 376 • K datování a vzniku Regulí Matěje z Janova, ČČM 90/1916, s. 376 (polemika s odpovědí Kybalovou) • De Theutunicis bonum dictamen, ČMM 40/1916, s. 116-119 • Z literatury VII. a XVIII. stol. o českých zemských sněmech, ČČM, 355-356 • Paměti M. Jeronýma Pražského, Lumír 44, 289-302 • Tetragonus Aristotelis. Konciliaristický projev s počátku velikého církevního rozkolu, Historický archiv České Akademie č. 41, Česká akademie císaře Františka Josefa pro vědy, slovesnost a umění, Praha 1916, s. 43

1917:

 • Kněz Martin zv. z Krčína, ČČM 91/1917, s. 137-142, 280-286 • Z rukopisů musejních. V. Osvícenská rozprava o poměru Čech k německé říši, ČČM 91/1917, s. 200-203 • Drobné příspěvky. I. Z rukopisů musejních. Z lékařského písemnictví XV. století, ČČM 91/1917, s. 323-326 • Dnešní aktiva jubilejní husovské literatury, Národ 1(5)/5. 7. 1917/14, s. 289-290 • Osvícenská rozprava o poměru Čech k Německé říši, ČČM, 200-203 • Z rukopisů musejních. I. Z lékařského písemnictví XV. století, ČČM 91/1917, 323-326

1918:

 • Katolický vládní spis proti utrakvistickému podávání dítkám z kalicha z r. 1549, ČČM 92/1918, s. 67-72 • opravy V. Flajšhanse k Bartošovu vydání poslání kněze Martina zv. z Krčína, ČČM 92/1918, s. 86 • O stáří Jana Žižky z Trocnova a pravosti čáslavského nálezu jeho ostatků, Kalich 6(2)/říjen 1918/1, s. 11-20 • Palackého poslední slova českým historikům, Kmen 2/17. 10. 1918/34, s. 261-262 • Zapomenutá časová jubilea (1417 a 1467), Česká demokracie č. 12 • Dnešní aktiva jubilejní husovské literatury, Národ 1(5)/5. 7. 1917/14, s. 289-290 • Poslední dílo Františka Lützowa, Kmen 2, 347-348

1919:

 • Neznámá díla Jana Rokycany v musejních rukopisech, ČČM 93/1919, s. 9-17 • Jakoubkovský sborník táborský, ČČM 93/1919, s. 59-62 • Postila Mikuláše Biskupce na evangeliní harmonii, ČČM 93/1919, s. 174-176 • Z dávných styků našich s Anglií, ČČM 93/1919, s. 203-205 • Z husitského a bratrského dějepisectví. I. Chronicon universitatis Pragensis, II. Po stopách ztracené kroniky Matěje Loudy z Chlumčan, ČČM 94/1920, s. 1-9 • Václav Novotný, Můj dodatek, ČMM 43-44/1919-1920, s. 264-265 • Masarykova česká filosofie, Kalich 6(2)/únor 1919/5, s. 197-207; březen 1919/6, s. 237-244 (Polemika s knihou J. Pekaře, Masarykova česká filosofie, Historický klub, Praha 1912) • Teologie (církevní dějiny), Kalich 6(2)/březen 1919/6, s. 272-276 • Poslední dílo F. Lützowa, Kmen 2/30. 1. 1919/45, s. 347-348 • Duch dějin, Národní čítanka, Doplněk, 3-7

1920:

 • Sermones de Antichristo a Anatomia Antichristi, ČČM 94/1920, s. 52-59 • Z husitského a bratrského dějepisectví. III. O skladateli Rozmlouvání starého Čecha a mladým rytířem(


  Za autora navrhován Jáchym Prostibořský), Z nových a starých spisů Vavřince z Březové, ČČM 94/1920, s. 1-9, 87-96, 193-203 • Z husitského i bratrského dějepisectví. IV. Z nových i starých spisů Vavřince z Březové, ČČM 94/1920, s. 193-203 • replika V. Novotnému o Tetragonu Aristotelis, ČČM 94/1920, s. 171 • Ještě o Tetragonu Aristotelis, ČMM 43-44/1919-1920, s. 255-264 • Odpověď Václavu Novotnému o TA, ČČM, 171

1921:

 • Z počátků Jednoty bratrské. I. Husitské náběhy k odtržení od Říma a Jednota, ČMKČ 95/1921, s. 30-43, 127-131. Dodatek. Payneova cařihradská konfese, s. 131-139 • Z počátků Jednoty bratrské. II. Bratří vitanovičtí a jejich vůdce Jan, III. Z ústavních počátků Jednoty, IV. Valdenští a vznik Jednoty, ČMKČ 95/1921, s. 203-218 • Osobnost nejstaršího českého hudebního skladatele Záviše, ČMKČ 95/1921, s. 74-76 • Ještě jednou o musejním kodexe Matěje z Janova, ČMKČ 95/1921, s. 76-78 • Z počátků Jos. Dobrovského, ČMKČ 95/1921, s. 171-176 • Paměti Mikuláše Drabíka, KJ 3 (6), 28. července 1921, 30, s. 179-180 • Z českobratrské evangelické minulosti, KJ 3 (6), 20. října 1921, 41, s. 243-244 • Chelčický a Rokycana, LF 48, 1921, s. 30-40, 118-135 • Betlémská kaple, Kalich 2/1921, s. 54-56 • Rok Husova narození, RS 1/1921, 313-314. • Na obranu bratrského dějepisce, RS 1/1921, 314-315 • Arnošt Denis a jeho odkaz, Budoucno 3, 4-14 • Po stopách Jiráskova předhusitství a husitství, in: Alois Jirásek. Sborník studií a vzpomínek na počest jeho sedmdesátých narozenin, edd. M. Hýsek – K. B. Mádl, J. Otto, Praha 1921, s. 11-31 • Rozcestí CČS, Služba 2, 224-230 • Husitství a Řím, Čas 13

1922:

 • Památce Petra Paynea, Kalich 7/1922/4, s. 166-171 • Táborské bratrstvo let 1425-1426 na soudě svého biskupa Mikuláše z Pelhřimova, Časopis SPSČ 29/(1921) 1922, s. 102-122 • Z Žižkových mladých let, Časopis SPSČ 30/1922, s. 18-46 • Osud Václava IV. Skizza k podobizně, Časopis SPSČ 31/1923, s. 119-126 • Počátky kalicha v Čechách. I. Vznik myšlenky kalicha, ČČM 96/1922, s. 43-51, 157-160; Dodatek: Z vývoje legendy o Petrovi z Drážďan jako původci kalicha, s. 160-165; II. Prvý rok traktátového boje o kalich 1414-5, s. 165-173; ČČM 97/1923, s. 34-46; Dodatek: Z počátku Petra Paynea, s. 46-51 • Táborský kněz Lukáš, ČČM 96/1922, s. 191-192 • Obrana viery proti Pikartóm, ČČM 96/1922, s. 192-193 • Okolo světce Temna, KJ 4(7)/27. dubna 1922/17, s. 97-98; 4(7)/4. května 1922/18, s. 103-104; 4(7)/11. května 1922/19, s. 110-111 • Památce polského Husova zastánce v Kostnici, KJ 4 (7), 6. července 1922, 27, s. 161-162 • Poslání francouzského básníka Alaina Chartiera husitům r. 1425 (Příloha: Persuasio Alani Aurige ad Pragenses in fide deviantes Bude perorata presente Cesare, s. 172-178), SF 7/1922, s. 167-178 • Krvavá dohra protihabsburského odboje r. 1547 na Moravě, Kalich 3/1922, s. 54-57 • První století Betléma, in: Betlémská kaple, o jejích dějinách a zachovaných zbytcích, Praha 1922, 9-21 • Zpráva o činnosti Husova musea za r. 1921-2, s. 2.

1923:

 • Z Blahoslavovy činnosti dějepisecké, Kalich 8/1923/1, s. 1-12¨ • Srbský přítel Blahoslavův, Kalich 8/1923/2, s. 62-64 • Spor o rodiště Husovo a jeho výtěžky, Kalich 8/1923/4, s. 159-161 • Byl M. Pavel Stránský českým bratrem?, Kalich 8/1923/4, s. 176-180 • Kdy se narodil a zemřel Tomáš ze Štítného?, ČČM 97/1923, s. 273-275 • Ještě o Sermones de Antichristo, ČČM 97/1923, s. 275-277 • Dílo Jana Blahoslava, KJ 5 (8), 15. února 1923, 7, s. 37-38 • Trest smrti v husitské republice, KJ 5(8)/22. března 1923/12, s. 71-72 • 16. květen a 6. červenec, KJ 5(8)/2. května 1923/18, s. 107-109 • Senior a biskup v Jednotě bratrské, 5(8)/17. května 1923/20, s. 121-122 • Nepomucký doslov 1923, KJ 5(8)/24. května 1923/21, s. 129 • Husovo hrdinství života, KJ 5(8)/5. července 1923/27, s. 171-172 • Památce Jana z Chlumu, KJ 5(8)/12. července 1923/28, s. 178-180 • Truchlivý případ, KJ 5(8)/12. července 1923/28, s. 180 • Vlastní životopis Jana Svobody, vnuka myslivce Tomáše Svobody, popraveného v Kopidlně pro rouhání Janu Nep., KJ 5(8)/20. září 1923/38, s. 234-235 • Dodělejte!, KJ 5(8)/11. října 1923/41, s. 255-257 • Zapadlý Žižkův manifest Plzeňsku, KJ 5(8)/18. října 1923/42, s. 263-264 • Kolem Růžového paloučku. I. Nová legenda, KJ 5 (8), 25. října 1923, 43, s. 270-271 • Kolem Ružového paloučku II. Bratři exulanti na Rusi, KJ 5 (8), 1. listopadu 1923, 44, s. 275-276 • O Husovo rodiště, KJ 5(8), 1. listopadu 1923, 44, s. 278 • Duch Jednoty bratrské, KJ 5(8)/20. prosince 1923/51, s. 317-318 • Školní řád Esroma Rüdingera, ČMM 47/1923, s. 195-197 • První století Betlema, Betlémská kaple, 9-21 • Osud Václava IV. Skizza k podobizně, ČSPSČ 31/1923, 119-126 • Jakoubkova postilla na Apokalypsu, LF 1, 119-130 • Pekařova obrana nového rodiště Husova, České slovo 15, 298-299, (21. 12 a 22. 12. 1923) • K Pekařově nové obraně domnělého Husova rodiště, České slovo 15, 304, (30. 12. 1923) • Mravní smysl nepomuckého boje, Vítkov 1/1923/4-5 (20. května 1923), 4-5

1924:

 • Žižka a pikarti. Ze studií o Žižkovi, Kalich 9/prosinec 1924/3-4, s. 97-108 • Studie o Žižkovi a jeho době, ČČM 98/1924, s. 1-15 (I. Žižka a Rokycana, s. 2-9; II. Neznámý Žižkův manifest r. 1421 a t. zv. vojenský řád, s. 10-15); 97-105 (III. Rozchod Prahy a Tábora r. 1420); IV. Žižkův hrob v Čáslavi, s. 209-221; ČČM 99/1925 V. O Žižkovy vozy a nejstarší vojenský řád český, s. 13-22; VI. O Žižkův hrob a věk, s. 242-257 • Husovo kněžství, ČČM 98/1924, s. 65-72 • O poslání Martina zv. z Krčína, ČČM 98/1924, s. 72-75 • Osudy pozůstalosti Pavla Skály ze Zhoře, ČČM 98/1924, s. 75-77 • Chronicon veteris collegiati Pragensis, ČČM 98/1924, s. 260-267 • Demonstrativní spálení papežské buly proti Husovi Voksou z Valdštejna, ČČM 98/1924, s. 286-288 • Památce slovenského mučeníka husitského, KJ 6 (9), 7. srpna 1924, 33, s. 196-197 • Zapadlá památka Žižkova krásného křesťanství, KJ 6 (9), 9. října 1924, 42, s. 243-245 • Žižkovy listy a projevy, Lidové noviny 23. září 1924, s. 7 • Bratr Jan, KČbr 5/1924, s. 52-63 • O Husovo rodiště, České Slovo, 16, 96, (23. 4. 1924) • Dějiny svátku 6. července, Otisk části studie M. Jan Hus v bohoslužbě, České Slovo 16, 158 (6. 7. 1924) • Husovo hrdinství života, Čes. Slovo, 16, 158 (6. 7. 1924) • Nový objev o pravém rodišti Husově, Národní Osvobození, 1, 247 (8. 10. 1924) • Rodištěm Husovým je Husinec u Prachatic a nikoliv Husinec u Klecan, České Slovo 15, 253 (28.10. 1924) • O Neumannův objev nového svědectví v t. zv. sporu o Husinec, Národní Osvobození, 1, 273 (4. 11. 1924) • O Husinec, Národní Osvobození, 1, 310, (12. 12. 1924) • Žižkův rozchod a smír s Prahou, Národní kultura 3/1924/7, s. 200-208 • Žižkův hrob v Čáslavi, Podoubraví 2/1924/3-4, s. 31-34

1925:

 • Rokycana za t. zv. druhého pronásledování Jednoty, ČČM 99/1925, s. 71-75 • Kdo je původcem lat. postily husitské v ruk. víd. 4520?, ČČM 99/1925, s. 95-96 • Holandsko, Vatikán a nový světec, Právo lidu 36, 28. listopadu 1925, s. 1-2. • Hus v naší reformaci, in: Husův památník k 6. červenci 1925, s. 15-20 • Historie svátku Mistra Jana Husa, in: Husův památník k 6. červenci, s. 48-51 • Po stopách Mistra Jana Husa, in: Husův památník k 6. červenci, s. 61-62 • Z bratislavské schůzky krále Zikmunda s husitskými vůdci r. 1429, ČMM 49/1925, 171-195 • Polemika. (Odpověď F. M. Bartoše i replika J. Pekaře), ČČH 32, 1926, č. 3, s. 671-682; (reakce na článek: Pekař Josef, Nový Bartoš. ČČH 32, 1926, č. 2, s. 342-376, kde Pekař recenzoval Bartošovu knihu: Literární činnost M. Jakoubka ze Stříbra, Sbírka pramenů k poznání literárního života v Čechách. 3., Česká akademie věd a umění, Praha, s. 72)

1926:

 • Z počátků Jana Viklefa, Kalich 10/únor 1926/3, s. 84-94 • Vzácná památka bratrská, KJ 8 (11), 5. srpna 1926, 32, s. 232 • Peter Payne, The Central European Observer, June 11 1926, s. 399-400 • Z bratislavské schůzky krále Zikmunda s husitskými vůdci r. 1429, ČMM 49/1925, s. 171-195

1927:

 • Z rukopisů musejních. II. 1. Předhusitská postila Tomáškova, ČČM 101/1927, s. 10-12 • Z rukopisů musejních II. 2. Husova Gesta Christi, ČČM 101/1927, s. 12-13 • Z rukopisů musejních II. 3. Matouš Beran, roudnický augustinián a spisovatel, ČČM 101/1927, s. 13-15 • Z rukopisů musejních II. 4. O spisech starouktrakvisty Bartoloměje Dvorského-Curia, ČČM 101/1927, s. 15-16 • Z rukopisů musejních II. 5. Rukopisy, věnované Národnímu museu Jos. Dobrovským, ČČM 101/1927, s. 16-22 • M. J. Hussi tractatus responsivus, ČČM 101/1927, s. 23-35 • Z úspěchů husitské propagandy, ČČM 101/1927, s. 124-126 • Georgii Nigrini vita Husii, ČČM 101/1927, s. 126-127 • Nová postila Jana Želivského?, ČČM 101/1927, s. 135-148 • Z dějin rukopisné sbírky zámku březnického, ČČM 101/1927, s. 212-216 • Pikardi a Pikarti, ČČM 101/1927, s. 225-250 • Z posledního roku trvání klementinské akademické knihtiskárny, ČČM 101/1927, s. 304-306 • K třístému výročí dovršení Bílé Hory, KJ 9(12)/5. května 1927/18, s. 134-135 • Husův obránce a šiřitel jeho spisů v době Josefa II., KJ 9(12)/30. června 1927/26, s. 198-199

1928:

 • Marsiliův Defensor Pacis v husitské literatuře, ČČM 102/1928, s. 13-26 • Planctus super civitatem Pragensem a jeho autor, ČČM 102/1928, s. 67-69 • Poslední kvodlibet pražské university před vypuknutím husitských válek, ČČM 102/1928, s. 69-73 • Táborský manifest z r. 1430, jeho texty a ohlas, ČČM 102/1928, s. 73-77 • Staré rukopisy bohoslužebné z Plzně v knihovně Národního musea, ČČM 102/1928, s. 79-82 • Zapomenuté dílko Komenského, ČČM 102/1928, s. 94-95 • V předvečer Kutnohorského dekretu, ČČM 102/1928, s. 97-113. (Příloha 1. Palackého pojetí Kutnohorského dekretu, s. 102-107; Příloha 2. Rozsudek kardinála Fr. Bordeauxského proti M. Stanislavovi ze Znojma na žalobu M. Lud. Meistermanna z 20. dubna 1408, s. 107-111; Příloha 3. Maihingenský sborník II. Lat. 1. 4° 57, s. 111-113.) • Husova bible, ČČM 102/1928, s. 174-177 • M. Klaret a jeho spolupracovníci a předchůdci, ČČM 102/1928, s. 178-184 • Z musejních i jiných rukopisů Starých letopisů, ČČM 102/1928, s. 208-228 • Husova Rhetorica, ČČM 102/1928, s. 286-288 • Tábor, toť náš program, KJ 10(13)/8. března 1928/10, s. 73-74 • Kněze Petra Kányše vyznání víry o večeři Páně z r. 1421, JSH 1, 1928, 1, s. 2-5 • Dva dokumenty k dějinám bratrstva táborského, JSH 1, 1928, 2, s. 52-55 • Z nové literatury o Husovi, JSH 1, 1928, 2, s. 74-76 • Myšlenka svrchovanosti lidu v husitské revoluci, JSH 1, 1928, 3, s. 77-80 • Z nejstarších osudů Trocnova a rodiny Žižkovy, JSH 1, 1928, 4, s. 113-120

1929:

 • Dobrovského „Kritische Versuche“. S dodatkem o legendách svatoprokopských, ČČM 103/1929, s. 22-51. (Dodatek. Z legend o sv. Prokopu, s. 37-45; Legenda o sv. Prokopu zv. F(ejfalíkova)., s. 45-51 (edice) • dodatek k edici listů Dobrovského a Ungara, in: Josef L. Fischer, Z korespondence Dobrovského, ČČM 103/1929, s. 145-163 (zde s. 159-163) • Z musejních rukopisů. Proroctví o Karlu IV., ČČM 103/1929, s. 286-288 • Z českých biblí musejních, ČČM 103/1929, s. 288-290 • Hans Dornschwamm, Relatio itinerationis Constantinopolitanae et Turcicae 1553-5, ČČM 103/1929, s. 290-291 • Husův Nový zákon, ČČM 103/1929, s. 291-293 • Zapomenuté dílo XVIII. věku o české kultuře, ČČM 103/1929, s. 293-294 • Nový rukopis nejstaršího překladu české bible, KJ 11(14)/14. března 1929/11, s. 83 • Jubileum světce temna, Právo lidu 17. března 1929, 66, s. • Profesor Goll zemřel, Právo lidu 38, 9. července 1929, s. 1-2. • Hus a česká bible. Příspěvek k otázce, o čem pracoval Hus za pobytu na Kozím r. 1413-4, JSH 2, 1929, 1, s. 1-11 • Táboři a německý překlad bible, JSH 2, 1929, 2, s. 27-35 • Táboři a duchovní jejich otec, JSH 2, 1929, 3, s. 75-84. (Dodatek: Datování Jakoubkova projevu o Táborech, s. 83-84) • M. Zikmund z Jistebnice, JSH 2, 1929, 3, s. 84-86 • Z nové literatury o Husovi, JSH 2, 1929, 3, s. 96-98 • Osud hraběte F. A. Šporka, in: Českou minulostí. Práce věnované profesoru Karlovy university Václavu Novotnému jeho žáky k šedesátým narozeninám, red. O. Odložilík, J. Prokeš, R. Urbánek, Praha 1929, s. 293-309 (Dodatek: K soupisu tisků Šporkových, s. 308-309) • Kníže Václav Svatý v dějinách a legendě, 1-10 • Lutherovo vystoupení a Jednota bratrská, RS 3/1929, 3-17 (srov. Několik postav z českých dějin, Praha 1941, 78-94) • Komenský a Zinzendorf, RS 3/1929, 24-31

1930:

 • Krise československé církve, KJ 12(15)/12. června 1930/24, s. 193-194; 17. července 1930/28-29, s. 223-224; 4. září 1930/36, s. 264-265; 11. prosince 1930/50, s. 376 • Šedesátka prof. J. V. Šimáka, KJ 12(15)/28. srpna 1930/34, s. 259 • Památce Jana Keplera, KJ 12(15), 13. listopadu 1930, 46, s. 344-345 • Nové vydání indexu zakázaných knih, KJ 12(15)/27. listopadu 1930/48, s. 359-360 • Táborský manifest z r. 1430, JSH 3, 1930, 4, s. 9-17 • Vznik Táborství a Valdenství, JSH 3, 1930, s. 38-48 • Dva husitští mistři Janové z Tábora, JSH 3, 1930, s. 101-102 • Z letošní literatury o Husovi, JSH 3, 1930, s. 104-106 • Masaryk a náboženství, Ruch, Brno 6/1930/56, 2 • Falešný Poggius, Jubilejní ročenka Kalicha, 31-36.

1931:

 • Hus Rádlův, KJ 13 (16), 2. července 1931, 27, s. 213-215 • K 7. březnu 1931, Věstník Českobratr. evangel. sboru v Hradci Král. 1931, 15. února 1931, 1 (19), s. 1-3 • Nový pražský arcibiskup, Právo lidu 13. září 1931, 214, s. 3-4. • Ein Friedensruf deutscher Theologen im Hussitenkrieg, Prager Presse, 15. August 1931, s. 9 • Film světových dějin, Právo lidu 18. března 1931, 66 • Zapomenuté dílo bratrského bohosloví, ČMM 55/1931, s. 189-191 • Táborský archiv, JSH 4, 1931, s. 23-26 • Manifest Jana Roháče z Dubé jako hejtmana města Tábora, JSH 4, 1931, s. 54-59 • Nové vzácné dílo Husovo, JSH 4, 1931, s. 73-82 • Datum Husovy volby rektorem pražské university, JSH 4, 1931, s. 83-84 • Domažlice a Basilej, ČbrK 12/1931, s. 50-56 • Hus a jeho strana v osvětlení nepřátelského pamfletu z r. 1412 (s edicí), RS 4/1931, 3-8 • Zástupci Karlovy university na koncile kostnickém, in: Sborník prací věnovaných prof. dr. G. Friedrichovi k šedesátým narozeninám 1871-1931, Praha 1931, 1-8

1932:

 • Der Dichter des „Ackermann aus Böhmen“, Prager Presse 25. Dezember 1932, s. 4. • Husova obrana proti utrhačům, JSH 5, 1932, s. 22-26 • Švýcarské poutní místo, Karel IV. a Žižka, JSH 5, 1932, s. 40-42 • Z nové literatury o Husovi, JSH 5, 1932, s. 71-72 • Kolem „spanilé jízdy“ z r. 1429-30, JSH 5, 1932, s. 89-92 • Nové zprávy o Žižkovi a jeho rodině, JSH 5, 1932, s. 113-115 • Dílo prof. Novotného o Husovi, JSH 5, 1932, s. 117-125 • Do čtyř pražských artykulů. Z myšlenkových a ústavních zápasů let 1415-1420, SPDP 5, 1932, s. 481-591. (Přílohy: I. Počátky táborství a pražské jeho ohnisko z let 1414-7, s. 525-548 (Dodatek: Spisy Mikuláše Drážďanského, s. 543-548), II. Roztržka v husitské straně r. 1417, s. 548-549, III. Vznik pražských artikulů, s. 549-561 (s edicemi: I. Táborské odůvodnění návrhu na naprosté osamostatnění husitské církve volbou vlastního biskupa „Eleccio multiplex“, II. Responsio magistrorum ad litteram sacerdotum Thaboriensium, III. Táborská, jak se zdá, odpověď.), IV. Z dějin chiliasmu r. 1420, s. 561-591 (s edicemi. I. Chiliastické provolání, II. (Jakoubkův) okružník proti chiliastům z Rakovníka 22. ledna 1420, III. List pražské university neznámému pánu o podmínkách dovolené války ze 17. února 1420, IV. Jakoubkův projev de prediis et potestate coactiva, V. Pražská universita stanoví podmínky, za jakých je husitům přípustno bojovati, VI. Chiliastický traktát neznámého autora) • Manifesty nuncia Cesariniho husitům z roku 1431, in: K dějinám československým v období humanismu. Sborník prací věnovaných Janu Bedřichu Novákovi k šedesátým narozeninám 1872-1932, red. B. Jenšovský - B. Mendl, Československá archivní společnost, Praha 1932, s. 178-191 (na s. 188-191: Manifest Cesariniův husitům. Z ruk. universitní knihovny v Praze VI C 22 l. 175.) • Počátky národní bible v Čechách, Bratislava 6/1932/3, s. 169-177 • Slavný návrat Žižkův z Uher v polovici října 1423, JSH 5, s. 1-22 • Picards et Picarti. In: Bulletin de l'histoire du protestantism français 1931-1932

1933:

 • T. G. Masaryk o svém rozchodu s katolictvím v Hradci Král. r. 1906, Věstník Českobratr. evangel. sboru v Hradci Král. 1933, 20. února 1933, 1-2 (28-29), s. 1-3 • Zapomenuté dílo Petra Chelčického, JSH 6, 1933, 1, s. 12-17 • K historii jména Tábor, JSH 6, 1933, 1, s. 42-43 • Jak vznikla legenda, že Petr Valdo zemřel v Čechách?, JSH 6, 1933, 1, s. 43-44 • Obrana Husa z péra belgického benediktina, JSH 6, 1933, 2, s. 49-55 • Skotská kronika o Prokopovi Velikém a o husitech, JSH 6, 1933, 2, s. 79 • Zapadlý obraz Husova upálení z r. 1484, JSH 6, 1933, 2, s. 79-80 • Zapomenutý obrozenský spisovatel z Jindř. Hradce, JSH 6, 1933, 2, s. 80-81 • Z nové literatury o Husovi, JSH 6, 1933, 2, s. 82-84 • Pekařův Žižka, JSH 6, 1933, 3, s. 85-92 • O krumlovský zápis o rodině Jana Žižky, JSH 6, 1933, 3, s. 94-96 • Dva Žižkovy zápisy a problém jeho povahy, JSH 6, 1933, 3, s. 96-108 • Odchod Žižkovy rodiny z Trocnova, JSH 6, 1933, 3, s. 108-110 • Kdy byl Žižka vzat od lidu na slovo?, JSH 6, 1933, 3, s. 120-121 • Linguam nostram magnificabimus, JSH 6, 1933, 3, s. 121-122 • Kolem „Kroniky velmi pěkné o J. Žižkovi“, JSH 6, 1933, 4, s. 125-131 • Zapadlý starý překlad husitské památky do němčiny, JSH 6, 1933, 4, s. 164-165 • Manifesty města Prahy z doby husitské, SPDP 7, 1933, s. 253-309 (Přílohy: I. Vyhlášení čtyř pražských artikulů, s. 275-278, II. Pražský manifest do Benátek, s. 278-282, III. Vyhlášení čtyř pražských artikulů městem Prahou s podrobným jejich odůvodněním, s. 282-285, IV. Manifest městské rady Starého i Nového města Pražského, s. 285-290, V. Manifest tournaiského měšťana Gillesa Mersaulta spoluobčanům, s. 290-302, VI. Manifest města Prahy světu z r. 1430, s. 302-305, VII. Manifest města Prahy a pražského duchovenstva, s. 305-309 • Památce Pavla Kravaře, ČbrKEv 14/1933, s. 47-50 • Kolem husitského vítězství u Domažlic, JSH 6, s. 46 • Emil Smetánka, Petr Chelčický: Dva traktáty, JSH 6, s. 46 • J. Tanner, Život a ctnosti P. Albrechta Chanovského, JSH 6, s. 46-47 • Pro Žižku. List z III. sv. Bohemik Jana Jeníka z Bratřic v rkps. NM, JSH 6, s. 164-165

1934:

 • Táborský biskup a katolický doktor o prostituci, JSH 7, 1934, 1, s. 5-8 (srov. Několik postav z českých dějin, Praha 1941, 50-77) • Listář husitského odboje. Nový list Prokopa Holého, JSH 7, 1934, 1, s. 8-10. (edice) • Revoluční boty na praporci domažlických Chodů, JSH 7, 1934, 1, s. 31 • Z nové literatury o Táboru a Táborství, JSH 7, 1934, 1, s. 33-34 • Kolem bitvy u Lipan, JSH 7, 1934, 2, s. 38-45 • Ohlas táborského manifestu ze Španělska, JSH 7, 1934, 2, s. 56-59 • Kněz Prokop Holý, JSH 7, 1934, 3, s. 73-84 • Neznámý projev rektora Karlovy university na obranu Husovu, JSH 7, 1934, 3, s. 84-86 (edice) • Byl Prokop Veliký ženat?, JSH 7, 1934, 3, s. 111-112 • Obraz Prokopa Holého na Rýnské bráně v Basileji, JSH 7, 1934, 3, s. 112 • O Bartošovy Lipany, JSH 7, 1934, 3, s. 116-118 • Na okraj Urbánkových „Lipan“, JSH 7, 1934, 4, s. 121-124 • O Žižkovu jízdu na Slovensko, JSH 7, 1934, 4, s. 124-127 • Revoluční boty na chodském praporci, JSH 7, 1934, 4, s. 154-155 • Das Auftreten Luthers und die Unität der böhmischen Brüder, Archiv für Reformationsgeschichte 31 / 1 – 2, s. 103 – 120 • Kolem bitvy u Lipan, JSH 7, s. 38-45 • Rukopisy dominikánského kláštera v Sezimově Ústí, JSH 7, s. 69-70 • Husitské ohlasy v „Reformaci císaře Zikmunda“, RS 5, s. 3–16 • Postilový sborník Martina Lupáče z let 1428 – 31, RS 5, s. 92–93 • Nová postila M. Jana Rokycany, RS 5, s. 94-95 • List Jednoty bratrské Volfgangu Muskulovi (s edicí), RS 5, s. 96-97 • Nové rukopisy „Života Augustova“ a otázka, od koho pochází, RS 5, s. 97-98 • Obrana křesťanství, rozšiřovaná hr. F. A. Šporkem, RS 5, s. 103 • Literární přehled (s F. Hrejsou), RS 5, s. 110-135 • Viklefova výstava, RS 5, s. 138 • Nekrology - univ. prof. V. Novotný, ThDr. Ján Slavík, Dr. Ján Kvačala, RS 5, s. 142

1935:

 • Boj proti katolictví a církve nekatolické, Věstník Ústředního spolku jednot učitelských v zemi Moravskoslezské 32, 4. dubna 1935, 24, s.  330-332 • Husův nacionalism, JSH 8, 1935, 1, s. 1-4 • Klatovská synoda táborských kněží z 11. listopadu r. 1424, JSH 8, 1935, 1, s. 4-10 (edice; Příloha: Zápis o dohře klatovské synody táborské na hádání v pražském Karolině, s. 9-10 - edice) • Listář husitského odboje. 2. List nuncia Palomara městu Plzni z 22. března 1434, JSH 8, 1935, 1, s. 13-15 (edice) • Hlídka rukopisů husitských. 1. Protihusitský sborník sevillský. 1. Sborník sevillské Biblioteca Colombina MS 7-3-8, JSH 8, 1935, 1, s. 16-17 • Husův předchůdce doktor Jindřich Bitterfeld, JSH 8, 1935, 1, s. 29-30 • T. G. Masaryk, Hus a Viklef, JSH 8, 1935, 2, s. 33-38 • Pokus Husových přátel o získání krále Zikmunda r. 1414, JSH 8, 1935, 2, s. 39-43 • Předvečer husitské revoluce v osvětlení pražského duchovního (s edicí poznámek v legendě O sv. Ludmile), JSH 8, 1935, 2, s. 43-49 • Husův učitel, JSH 8, 1935, 2, s. 49-51 • Nové cenné datum Husova života, JSH 8, 1935, 2, s. 69 • Rukopisy dominikánského kláštera v Sezimově Ústí, JSH 8, 1935, 2, s. 69-70 • Husův obraz na skle z Curychu, JSH 8, 1935, 2, s. 70-71 • Vzácný dřevoryt Husova poprsí, JSH 8, 1935, 2, s. 71 • Z nové literatury o Husovi, JSH 8, 1935, 2, s. 71 • Z dějin Husince a Husova rodného domku, JSH 8, 1935, 3, s. 73-78 • M. Václav z Dráchova, JSH 8, 1935, 3, s. 78-86 • Legenda o tom, že Hus byl zpovědníkem královny Žofie, JSH 8, 1935, 3, s. 102-103 • Nová zpráva o otčímu Prokopa Velikého, JSH 8, 1935, 3, s. 103 • Václav Tille, Rukopisná bohemika v Admontě, JSH 8, 1935, s. 31 • Ein politisches Pamphlet in einem Heiligenleben. In: Prager Presse 1935, 31. březen • Ein Aufruf und seine Geschichte, Prager Presse 15/1935/161, 10 16. červen • Orationes. Řeči Mikuláše Biskupce a Oldřicha ze Znojma na obranu programu husitské revoluce 1433 na basilejském koncile, in: Archiv Táborský 1, Jihočeská společnost, Tábor, s. 174 (srov. Několik postav z českých dějin, Praha 1941, s. 50 – 77)

1936:

 • Po stopách nezvěstné Husovy rétoriky, JSH 9, 1936, s. 21-28 • Jakoubkův projev o Táborech, JSH 9, 1936, s. 29-34 (překlad) • Rodiště Jakoubka ze Stříbra, JSH 9, 1936, s. 34-35 • Neznámý životopis Husův z doby předbělohorské, JSH 9, 1936, s. 36-38 • Zapadlá památka Husovy činnosti jako rektora Karlovy university, JSH 9, 1936, s. 38-40 • M. Jenek z Prahy, rektor university Karlovy, JSH 9, 1936, s. 41-43 • Ještě jednou o Husových rodičích a jeho rodném městečku, JSH 9, 1936, s. 62-63 • Proces o mlýn v Sezimově Ústí v r. 1400, JSH 9, 1936, s. 66 • Za J. Loserthem, JSH 9, 1936, s. 69 • Česká postila Husova v latinském zpracování, JSH 9, 1936, s. 69-70 • Kroftova kniha o Žižkovi a husitské revoluci, JSH 9, 1936, s. 70-72 • Z nové literatury o Husovi, JSH 9, 1936, s. 72 • Bratrstva táborského sláva i pád. Příloha JSH 9, Tábor 1936, 26 s. • 6. červenec 1915, ČbrKEv 17/1936, s. 34-36 • Zápisky v breviáři kněze Antocha z Přelouče z let 1422-1432, Časopis Archivní Školy 12/(1934)1936, s. 99-110. (edice s. 104-109. Dodatek, s. 110) • Richard Scholz (ed.), Marsilius von Padua: Defensor pacis, ČAŠ 12/(1934)1936, s. 129-133 • Slovenský husita na pražské univerzitě. Národní osvobození 1936. 3. října • Výročí boje o RKZ, NO 16. 2 • Zavřelův Žižka, NO 13. 3. • P. Stránský pro půjčku na obranu státu, NO 10. 6. • V. Flajšhans, NO 1. 7. • A. Patera, NO 26. 7. • Jubileum Tranoscia, NO 210 • Kdy se narodil Třanovský, NO 15. 10. • Rukopisy z Admontu, NO 16. 10. • Das Rätsel des Magisters Claretus. In: Prager Presse 1936. 20. prosince • Boj o Husa a o hus. revoluci po převratě, in: sborník Náš duchovní zápas, 1-4 • M. J. Hus jako rektor Karlovy universit, s. 3-26 – Činnost Společnosti Husova musea v roce 1936, s. 27-29. – Dva rukopisy Milíčových postil v našich sbírkách, s. 30-32

1937:

 • Vzácná památka z reformační minulosti Mikulášského kostela na Staroměstském náměstí, KJ 19 (22), 11. listopadu 1937, 46, s. 284 • Za Jos. Volfem, KJ 1937 • Bude v Karolinu zjištěna Husova světnička, ? 27. listopadu 1937, 279, s • Paprsek do temnot Husova vyhnanství, Národní osvobození 4. července 1937, 156, s. • Dvě rektorské řeči Husovy, Národní osvobození 27. ledna 1937, 4, s • Ze studií husitských. I. Kdy skonal Jan Milíč z Kroměříže? II. Slovenský husita Matěj ze Zvolena, ČMM 61/1937, s. 213-217 • Dvě rektorské řeči Husovy, JSH 10, 1937, s. 1-15. (edice: Řeč M. J. Husi, když se ujal úřadu rektora Karlovy university 20. až 24. října 1409, s. 6-10; Řeč M. J. Husi, pronesená na universitě Karlově úvodem k čtení statut na valném shromáždění university v neděli 3. listopadu 1409, s. 10-15) • Česká královna v husitské bouři, JSH 10, 1937, s. 15-30. (Příloha: Mnichovský fascikl a jiné listiny královny Žofie, s. 26-30.) • Husův přítel a hostitel Jindřich Škopek z Dubé, JSH 10, 1937, s. 32-35 • Zikmund Lucemburský, JSH 10, 1937, s. 36-41 • Z dějin kompaktát, JSH 10, 1937, s. 45 • Za Josefem Pekařem, JSH 10, 1937, s. 46 • Za J. Pekařem, Kalich 16, s. 68–72 • Pětisté výročí skonu Jana Roháče, JSH 10, 1937, s. 47 • Jubileum rukopisu Královédvorského, ČbrKEv 18, 1937, s. 77-86 • Mistr Mikuláš z Loun. Z naší středověké literatury latinské, LF 64/1937, 129-130 • Profesor F. Hrejsa, RS 6, s. 3–9 • Lollardský a husitský výklad Apokalypsy, RS 6, s. 112–114 • Dílo hugenotského spisovatele v překladě J. Kocína, RS 6, s. 126–127 • Tři písmácké sborníky, RS 6, s. 154–156 • Nekrology - Prof. Dr. Jindřich Vančura, Dr. Jan Herben, RS 6, s. 159 • Doslov redaktorův, RS 6, s. 159 • Z naší středověké literatury lat. (Olom. biskup Robert, M. Zdeslav Agregator, M. Mik. z Loun, M. Claretus de Solencia, Tomášek ze Strakonic), LF 64/1937, 127-136 • Tradice a legenda v dějinách Růžového paloučku, Kalich 16, s. 76-83 • V. Klejch, ČB 14, s. 60 • Historik čes. reformace (F. Hrejsa), KJ 15 • Nový vzácný výtisk souboru spisů Komenského o sblížení církví, KJ 15, s.104 • Kolem Husa Karafiátova, KJ, s. 183 • J. Roháč a jeho Sion, KJ, s. 221 • Luther und Petrarca, Prager Presse 7. 2. • Novoročenka M. Kampana, NO 23. 11. • Doslov k Listům F. Marešovi, NO 29. 12. • Eine Gedenkfeier für die Opfer der Prager Exekution v. J. 1621, Prager Presse 25. 4. • W. Wostry, Prager Presse 14. 8. • F. Ryšánek, Prager Presse 26. 8. • R. Urbánek, Prager Presse 7. 9. • Sto let Šafaříkových Slovanských starožitností, NO 27. 9. • F. Hrejsa, NO 17. 1. • Dvě rektorské řeči Husovy, NO 27. 1. • Anketa o RKZ, NO 23. 2. • Chemie a RZK, NO 14. 4. • Vrzalík diskutuje, NO 13. 5. • Proroctví bělohorského vyhnance o legiích, NO 1. 5. • Z tábora nekompromisních obránců RKZ, NO 17. 7. • Sofismata chemiků, NO 13. 7. • Polský odvar Vrzalíka, NO 15. 6. • Prof. Mareše strach z pravdy, NO 25. 7. • F. Hrubý, NO 21. 8. • R. Urbánek, NO 7. 9. • Modlitba bělohorského vyhnance (Stránského) a TGM., NO 14/1937/223 z 21. 9. • Česká otázka a její budoucnost, NO 14/1937/224 z 22. 9. • R. J. Vonka, NO 17. 10. • Husova světnička v Karolinu, NO 27. 11. • Dobrovského korespondence, NO 1. 12. • Za J. Pekařem, KJ č. 4 • Odpověď na útok F. Malínského, Pol. list 5. 12. • Jubileum rukopisu královédvorského, EK 18/1937, 77-86 • Staré letopisy české, JSH 10, s. 48–49

1938:

 • Spisek mladého Jana Herbena o Husovi, KJ 20 (23), 30. června 1938, 27-28, s. 179-180 • Tisíc let našeho zápasu, Nový lid 35, 5. července 1938, 27, s. 417-420; 35, 12. července 1938, 28, s. 433-437 • Subskripce na krásné vydání „Českého státu“ Pavla Stránského, NO 13. dubna 1938 • Českoněmecká filosofie našich dějin, Národní osvobození 14. srpna 1938, 190, s. 13 • Nové světlo do Husova rektorátu na Karlově universitě, JSH 11, 1938, 1, s. 3-11 • Největší dílo táborské literatury. Mikuláše Biskupce Scriptum super quatuor evangelia in unum concordata, 1938, JSH 11, s. 65 – 67 (srov. Několik postav z českých dějin, Praha 1941, s. 50–77) • Mužové z okolí M. Jana, JSH 11, 1938, 2, s. 86-91 (1. Prachatický pán, s. 87-88; 2. Slavný kazatel předhusitské Prahy Jan ze Stříbra, s. 88-89; 3. Poslední pražský inkvisitor Mikuláš, s. 89-91.) • Z nové literatury o Husovi, JSH 11, 1938, 2, s. 96 • Nové světlo do dějin posledního roku života Žižkova, JSH 11, 1938, 3, s. 102-107. (edice: Projev města Prahy o jednání s knížetem Korybutem, s. 105-106; Dvůr Králové Zikmundu Korybutoviči, že ho přijímá za pána, s. 106-107.) • O Husovu kazatelskou metodu, JSH 11, 1938, 3, s. 107-108 • Mužové z okolí M. Jana, JSH 11, 1938, 3, s. 115-116. (4. Kancléř Jakub z Dubé) • Hus a Tomáš Akvinský, JSH 11, 1938, 3, s. 117 • Nestor českých historiků Dr. h. c. Fr. Mareš, JSH 11, 1938, 3, s. 117-118 • Musejní sborník s Husovým kvodlibetem, ČČM 112/1938/3, s. 188-197 • Kolem Komenského Historie persekucí, Archiv Komenského 14, 76-87 • Španělský biskup proti Táboru a Praze (s edicí traktátu Ondřeje z Escobaru), JSH 11, s. 67-70 • Na okraj životního díla O. z Dubé, LF 65, s. 193–200 • Barokní světec Ivan, Kalich 17, 140-145 (srov. Několik postav z českých dějin, Praha 1941, 95-101) • Výstava čes. bible, Kalich 17, s. 90–2 • Basilejská dohra, KJ, s. 9–10 • Letošní jubilea husovská, KJ, s. 16 • J. Blahoslav a V. Solin, KJ, s. 47 • Bojovník doby temna, KJ, s. 92 • Spisek ml. Herbena o Husovi, KJ, s. 172 • B. Balbín a naše reformace, KJ, s. 309 • Zur Deutung der Nová Rada des Smil Flaška z Pardubic, Slavische Rundschau 10, 6, 63-7

1939:

 • Nejstarší grafický list s podobou M. J. Husi, KJ 21 (24), 6. dubna 1939, 15, s. 82 • Německý husita na Karlově universitě, KJ 21(24)/18. května 1939/21, s. 116 • Osud Napoleona Bonaparta, Národní práce 13. srpna 1939, 220, s. 7 • M. Jakoubek ze Stříbra, druhý zakladatel husitství, JSH 12, 1939, 1, s. 1-14 • Zapadlý ctitel M. Jana, JSH 12, 1939, 1, s. 14-17 • Doktor Heřman z Mindelheimu, oběť Táborů, JSH 12, 1939, 1, s. 17-18 • Zajímavá záhada v rektorském kázání Husově z r. 1409, JSH 12, 1939, 1, s. 29 • Nová významná edice díla Husova, JSH 12, 1939, 1, s. 30-31. (Sermones in Bethlehem 1410-11) • Husův ctitel na faře v Trhových Svinech, JSH 12, 1939, 2, s. 33-35 • Francouzský předchůdce Koperníkův a jeho ohlas na Karlově universitě v době předhusitské, JSH 12, 1939, 2, s. 36-39 • Husitské živly v Monumentum Jana Ostroroga, JSH 12, 1939, 2, s. 39-47 • Miličův Angelus a husitská postila v mikulovském sborníku, JSH 12, 1939, 2, s. 62-63 • Právní příručka doby předhusitské a její kritik, JSH 12, 1939, 2, s. 63-64 • Návrh krále Jiřího na utvoření svazku evropských států a jeho původce doktor Martin Mair, JSH 12, 1939, 3, s. 65-82 (edice: Návrh smlouvy o vytvoření svazu evropských států, podaný králem Jiřím evropským dvorům r. 1462, s. 74-82) • Německá kronika v duchovní výzbroji Táborů, JSH 12, 1939, 3, s. 82-85 • Zapomenutý dokument Husovy činnosti v universitní Natio Bohemica, JSH 12, 1939, 3, s. 102-103 • Promoce Husova žáka, JSH 12, 1939, 3, s. 103 • Husův kolega Jan z Hory, JSH 12, 1939, 3, s. 104 • Blahoslavův spolupracovník, ČbrKEv 20, 1939, s. 50-52 • Kdo jest autorem Tkadlečka?, LF 66, 205-8 • M. Jakoubek ze Stříbra, spolubojovník Husův a obnovitel kalicha, JSH 12 / 1939, s. 1–14 (


  Doplněný otisk: M. Jakoubek ze Stříbra, Kalich, Praha 1939, s. 19. Znovu in: Několik postav z českých dějin, Praha 1941, s. 30–49) • Husitské živly v Monumentum Jana Ostroroga, JSH 12/1939, s. 39-47 • Právní příručka doby předhusitské a její kritik, JSH 12, s. 63-64 • Zemřel H. Finke, ČČH 45/1939/1, s. 198-199 • Masaryk a Jednota bratrská, KJ 21(24)/1939/10, 58 • Hugenotský vyhnanec a rajhradský probošt, KJ 93 • Podstata křesťanství v české reformaci, KJ 169 • Památné výročí naší reformace, KJ 212 • Palacký a Dobrovský, KJ 238 • Dva slavné pomníky Husovy, KJ 249 • Výročí vatikánského koncilu, KJ 259 • T. G. Masaryk a studium české reformace, RS 7/1939, 3-9 • Martin Lupáč a jeho spisovatelské dílo (se soupisem jeho literární činnosti), RS 7, s. 115-139 • Neznámý spisek V. Mitmánka?, RS 7, s. 142-143 • Literární přehled za léta 1935 - 8 (s F. Hrejsou), RS 7, s. 143-149 • Nové rukopisy a tisky Jednoty bratrské, RS 7, s. 152 • Nová postila M. J. Rokycany, RS 7, s. 158-160 • Blaník a Tábor, Reformační sborník 7, 163-167 • Pius XI., KJ 52 • Římský papež a český král v boji o mír Evropy, Národní Práce 27. 8. • Dva dávní překladatelé Husových spisů do němčiny, Naše Zprávy 5. 7. • Hlas Pěčky z Radostic, Nový Lid 36, 55 • Osudná chvíle husitské revoluce, Nový Lid č. 32 • Německá obrana M. Jana (Langsdorff), Nový Lid, 436-7 • Nová významná edice díla Husova, KJ 86; JSH 12, s. 30–31 • Tajemství utrpení a smrti, KJ č. 15 • Po stopách Erbenových epigramů, České slovo 28. 6. • Komenský a Bílá hora, Nový Več. 18. 11.

1940:

 • Stopadesáté výročí skonu Josefa II., KJ 22(25)/22. února 1940/8, s. 45-46 • Husův král, JSH 13, 1940, 1, s. 1-15 • Veliké dílo protihusitské polemiky, JSH 13, 1940, 1, s. 15-19 • Proslulý lékař Karlovy university věku Husova, JSH 13, 1940, 1, s. 37 • Účastníci pražského kvodlibetu z r. 1412 a Husův podíl na něm, JSH 13, 1940, 1, s. 37-38 • Hus a jeho učitelé a kolegové na bohoslovecké fakultě Karlovy university, JSH 13, 1940, 2, s. 41-47 • K 525. výročí kalicha, ČbrKEv 21, 1940, s. 56-61 • Německý obránce Husův proti francouzskému historikovi, JSH 13, s. 47-53 • Německý husita na Karlově universitě a nejstarší tisk Husova díla, JSH 13/1940, 54-57 (srov. Několik postav z českých dějin, Praha 1941, s. 78–94) • Raetorománské martyrologium světové reformace o Husovi a husitství, JSH 13, s. 87-88 • Rektor Karlovy university M. Sulek z Hoštky, JSH 13/1940, 88 • Dvojí sborník E. Chalupného, JSH 13, s. 90 • Jan z Jenštejna a jeho zápas, JSH 13, s. 94-108 (srov. Několik postav z českých dějin, Praha 1941) • Neznámý manifest husitský z r. 1430, JSH 13, s. 128 - 129 • Husův žák Plebán, JSH 13/1940, 129-130 • Puer Bohemus, JSH 13, s. 130-131 • Spisek Johanity Václava v Postilovém sborníku budějovického musea, JSH 13, s. 131 • Z nové literatury o Husovi, JSH 13, s. 132 • Život Mistra Jana Husi, JSH 13, s. 132–133 • O osobnost kronikáře Dalimila, ČMF 26, 509-19 • Prvá česká kniha Komenského, Archiv Komenského 15, 3-9 • Martin Luther a husitství, Český Bratr 17, 255-7 • J. V. Šimák, Naše Zprávy 17. 8. • J. Truhlář, Naše Zprávy 16. 10. • O nového Jungmanna, Nové zprávy, č. 99 • Stopadesáté výročí skonu Josefa II., KJ 22(25)/22. února 1940/8, 45-46 • Dva katoličtí kněží na obranu Husovu, Národní Práce 6. 7. • Karlova universita do dekretu kutnohorského. In: Co daly naše země Evropě a lidstvu. P., Evropský literární klub 1940, s. 61-67

1941:

 • Dva němečtí bohoslovci o husitské bouři, JSH 14, 1941-1945, 1, s. 1-11 • M. Jeronym Pražský, JSH 14, 1941-1945, 2, s. 41-52. (Příloha: Spisy a projevy M. Jeronyma, s. 51-52) • Dva církevní právníci věku Karlova, JSH 14, 1941-1945, 2, s. 53-54 • Po stopách nezvěstné knihy o velikém schismatu, věnované Václavu IV., JSH 14, 1941-1945, 2, s. 70 • Nový dokument k životopisu Jana z Pomuka, JSH 14, 1941-1945, 3, s. 73-76 • Ještě jednou Husovi učitelé a kolegové na bohoslovecké fakultě university Karlovy, JSH 14, 1941-1945, 3, s. 105 • Po stopách nezvěstného vypsání skonu M. Jeronyma Pražského, JSH 14, 1941-1945, 3, s. 105-106 • Husitské Quadragesimale z doby vladislavské, JSH 14, 1941-1945, 3, s. 106 • Dekret kostnického koncilu o Husově glejtě a jeho ohlas v dějinách, RS 8, s. 3-11 • Postily betlémského kazatele J. Protivy, RS 8, s. 48 • Milíčův sermo de die novissimo (s edicí), RS 8, s. 49-58 • Štítný a osudy homiliáře v našich zemích, RS 8, s. 58-64 • Nové spisy Petra a Mikuláše z Drážďan, RS 8, s. 64-67 • Nový Hus (s edicí začátku Disputata NK ČR Praha X. F. 28), RS 8, s. 115 - 121 • Kolem Husova díla kazatelského, RS 8, s. 121-124 • Ještě jeden biblický výklad J. Rokycany, RS 8, s. 125 - 126 • Literární přehled za léta 1939-40 (s R. Říčanem), RS 8, s. 135-147 • Tvůrce slepého mládence, RS 8, s. 148-151 • Jakého vyznání byl Václav Hollar?, RS 8, s. 152-154 • Vzácná památka Jednoty bratrské (s edicí a fotografií dochované části pastýřského listu Úzké rady z r. 1535), RS 8, s. 154–156 • Setkání mladého Descartesa s J. Keplerem, Naše doba 49 / 1941, s. 140–144

1942:

 • Dva náhrobky, KJ 23 (26), 7. května 1942, 19, s. 109-110 • Zapomenutý evang. písmák, KJ 23 (26), 28. května 1942, 22, s. 128 • Nová kniha o Lutherově theologii, KJ 24 (27), 27. srpna 1942, 34, s. 187-188 • Konrád Waldhauser a ohlas jeho díla u nás. K jubileu 20. října, KJ 24 (27), 22. října 1942, 38, s. 211-212 • Německý obránce Husův proti francouzskému historikovi, JSH 13, 1940, 2, s. 47-53 • Německý husita na Karlova universitě a nejstarší tisk Husova díla, JSH 13, 1940, 2, s. 54-57 • Raetorománské martyrologium světové reformace o Husovi a husitství, JSH 13, 1940, 2, s. 87-88 • Rektor Karlovy university M. Sulek z Hoštky, JSH 13, 1940, 2, s. 88 • Dvojí sborník E. Chalupného, JSH 13, 1940, 2, s. 90 • Jan z Jenštejna a jeho zápas, JSH 13, 1940, 3, s. 94-108 • Neznámý manifest husitský z r. 1430, JSH 13, 1940, 3, s. 128-129 • Husův žák Plebán, JSH 13, 1940, 3, s. 129-130 • Puer Bohemus, JSH 13, 1940, 3, s. 130-131 • Spisek johanity Václava v postilovém sborníku budějovického musea, JSH 13, 1940, 3, s. 131 • Z nové literatury o Husovi, JSH 13, 1940, 3, s. 132

1943:

 • Nad dávným zápisem, KJ 25 (28), 25. března 1943, 6, s. 31 • Ze spisovatelských počátků Husových, Věstník ČAVU 52/1943/2, s. 29- • Záhada Reformation Kaiser Sigmunds, Věstník ČAVU 52/1943/2, s. 96-108 • [Mariale Arnesti]. In: Antonianum 18, 1943, s. 175n

1944:

 • Památné výročí z dějin Jednoty bratrské, KJ 26 (29), 4. května 1944, 9, s. 49 • Devadesátka dějepisce Jednoty bratrské J. Th. Müllera, KJ 26 (29), 4. května 1944, s. 50-51 • Ještě jednou o mistru Klaretovi, ČČF 2/1944, s. 143-147 • Památce Matěje z Janova, KČbrEv 25, 1944, s. 68-72 • Speculum aureum. In: VČA 53, 1944 • Collegium pauperum na Karlově universitě. Příspěvky k dějinám Václava IV., Řada II, VČAVU 53/1944, 81-83 • Z počátků theologické a lékařské fakulty University Karlovy. Příspěvky k dějinám Václava IV., VČAVU 53/1944, 83-91 • Král Zikmund, Václav IV. a M. J. Hus v r. 1414, Příspěvky k dějinám Václava IV., Řada II, VČAVU 53/1944, 93-100 • Založení Karlovy university a proces středověkého Huma, VČAVU 53/1944, 91-93 • Ještě jednou o mistru Klaretovi, ČČF (LF) 2/1944, 143-147 • Za prof. F. Žilkou, ND 51, 241- 8 • Výzva falcké církve k nábož. míru v Čechách 1609, ČB 21, 29-31 • Záhada t. zv. Hornorýnského revolucionáře, NV 23, 126-30 • První praž. arcibiskup, PJZ č. 17 • Jos. Šusta, PJZ č. 7 • Po stopách pozůstalosti Komenského, PJZ č. 42 • Evang. poutník k Božímu hrobu (O.Prefát), KJ č. 7 • Poslední bratrský kancionál KJ č. 6 • Románový život Husův z r. 1798, KJ č. 13 • Výročí synody rychnovské z 1494, KJ č. 9 a 12 • Theolog mezi filosofy (Herder,) KJ č. 17 • Vatikánské dokumenty o Waldhauserovi a Miličovi KJ, 142

1945:

 • K životopisu Štítného, ČČF 3, s. 72-8, s. 116-9 • Ještě jednou Husovi učitelé a kolegové na bohoslovecké fakultě university Karlovy, JSH 14, 105 • Po stopách nezvěstného vypsání skonu M. Jeronýma Pražského (Jan de Podio), JSH 14, 105-106 • Rok narození M. Jana Husa, JSH 14, s. 106 • Husitské Quadragesimale z doby Vladislavské, JSH 14, s. 106 • Dr. Václav Mostecký, Dějiny býv. král. města Vodňan, JSH 14, s. 71 • Staroměstská radnice, Kalendář čbr. ev. na 1946, 58–64 • Něm. obránce Jednoty br. (S. Franck), ČB 22, 3–5 • Dva hlasy čes. kněží o vatikánském koncile, KJ, 86–7 • Dva přední soudci Husovi, KJ č. 15 • K. Krofta, KJ č. 22 • O studiu na Husově fak., Vysokoškolské výhledy, vyd. Sociolog. kruh posluchačů, s. 28–33 • Česká charta Spojených národů, NO 29, 5 • Za prof. Šustou, t. 3. 6 • Pravda vítězí. Potlačená kniha o Husovi, t. 67 • Památce 20. 7. 1420, t. d. • Vědecké dílo K. Krofty, t. 24. 8. • Náš americký přítel (S. H. Thomson) v Praze, t. 28. 8. • Jos. Krumpholc t. 19. 10. • Čtyři stati o Dobrovském, VKČSN, s. 25

1946:

 • Za Jos. Th. Müllerem, KJ 31, 15. srpna 1946, 33, s. 194 • Dekret Kutnohorský a naše reformace, Český Zápas 1946, č. 4 • Vášnivý profesor, Národní osvobození 10. února 1946 • Kdo byl Petr Chelčický?, JSH 15, 1946, 1-2, s. 1-8 • Jaroslav Goll a jeho příklad, JSH 15, 1946, 1-2, s. 8-12 • Památce F. A. Slavíka, JSH 15, 1946, 1-2, s. 12-14 • Ještě něco o Dr. Jindřichu Tokovi, JSH 15, 1946, 1-2, s. 29-30 • Z literatury o Husovi z let 1938-46, JSH 15, 1946, 1-2, s. 34-35 • Nové svazky Dvorských desk Království českého, JSH 15, 1946, 1-2, s. 35 • Zápis Alexandra Velikého Slovanům a jeho původce, ČČM 115/1946/1-2, s. 45-49 • Staroměstská radnice, KČbrEv 27, 1946, s. 58-64 • Dva osamělí bojovníci světové reformace (S. Franck a Jac. Acontius), NR 17, 91–103 • Zákony Věčné spravedlnosti, NR 17, 279–282 • Palacký o problému pohraničí, Svob. Zítřek č. 50 • Dekret kutnohorský a naše národ. kultura. ČZ č. 4 • Masaryk a ČČS v r.1928, ČZ, č. 10 • Komenský a Mnichov, ČZ, č. 13 • Zločin a pokání zakladatele Karolina, Beseda 2, č. 8 • M. J. Hus - učitel, Škola a kultura 1, 104–106 • Sté výročí F. A. Slavíka, KJ č. 35 • Žižkův potomek františkánem, KJ č. 36 • Nejstarší český slabikář a Jednota br., KJ č. 42 • Ke dni 6. července 1946, Výbor pro Husovy oslavy při ministerstvu školství a osvěty v Praze, Praha 1946

1947:

 • Knížka o katolickém historikovi M. J. Husa, Národní osvobození 26. června 1947 • Památce Petra Chelčického, JSH 16, 1947, 1-2, s. 1-9 • Původce slova Tábor, JSH 16, 1947, 1-2, s. 27 • Zderazská paní v Husově listě z 16. června 1415, JSH 16, 1947, 1-2, s. 27 • Vir integerrimus, JSH 16, 1947, 1-2, s. 29. (Karel Hrdina) • Chelčický a valdenští, JSH 16, 1947, 3-4, s. 33-38 • Husův ctitel J. Bradáček z Krumlova, JSH 16, 1947, 3-4, s. 39-41 • Předhusitský kazatel johanita Tomášek, JSH 16, 1947, 3-4, s. 42-44 • Původce Quadragesimale admontského, JSH 16, 1947, 3-4, s. 44-47 • O nový znak města Tábora, JSH 16, 1947, 3-4, s. 73-74 • Odkud pocházel Jan Roháč z Dubé, JSH 16, 1947, 3-4, s. 74 • Summa super epistolas et evangelia, JSH 16, 1947, 3-4, s. 74 • Dvojí sváteční postila Matouše z Krakova, JSH 16, 1947, 3-4, s. 75 • Profesor Rudolf Urbánek sedmdesátníkem, JSH 16, 1947, 3-4, s. 77-78 • Za královstvím kněze Jana, ČČM 116/1947/2, s. 175-179 • Rektor Jan Šindel, VČAVU 56/1947, 27-34 • Husova osobnost. 6. července 1415 byl upálen Mistr Jan Hus, Věstník zemské rady osvětové v Praze 1/1947/16-17, 189-191

1948:

 • Památka na unitářského mučedníka v Karolinu, Náboženská revue 19, 1948, s. 45-48 • Básník rukopisu Hradeckého, JSH 17, 1948, 1, s. 1-6 • Po stopě památného tisku Petra Voka z Rožmberka, JSH 17, 1948, 1, s. 16-17 • J. V. Jirsík a Vatikánský koncil, JSH 17, 1948, 1, s. 17-18 • Šafhůzská bible do Prahy, JSH 17, 1948, 1, s. 18 • Jubileum nálezu Jistebnického kancionálu, JSH 17, 1948, 1, s. 18 • Sedmdesátka prof. Z. Nejedlého, JSH 17, 1948, 1, s. 21 • Karlova universita v době Husově a husitské revoluce, JSH 17, 1948, 2, s. 25-31 • Vzácný dokument z dějin knihovny Karlovy university, JSH 17, 1948, 2, s. 31-34 • Nový rukopis sváteční postily M. Václava z Dráchova, JSH 17, 1948, 2, s. 52 • Z posledního zápasu o M. Jana, JSH 17, 1948, 3, s. 57-60. (edice: Avisamentum fiendum processus contra Jo. Hus, s. 58-59) • Neznámý spis proti Chelčickému a prvotní Jednotě bratrské, JSH 17, 1948, 3, s. 60-64 • Osobnost předhusitského skladatele Záviše, JSH 17, 1948, 3, s. 78-79 • Kvodlibet Šimona z Tišnova na Karlově universitě r. 1416, JSH 17, 1948, 3, s. 79 • Ohlas Husova díla mezi jihoslovany, JSH 17, 1948, 3, s. 80 • Paměť o táborských výbojích roku 1425, JSH 17, 1948, 3, s. 80 • O autora nejstaršího novodobého českého spisku o Husovi, JSH 17, 1948, 3, s. 80-81 • Druhý sněm husitské revoluce v Čáslavi r. 1422, JSH 17, 1948, 4, s. 89-91 • Nález husitského pokladu ve Stříbře, JSH 17, 1948, 4, s. 91-93 • O rodiště a počátky otce české reformace, Milič z Kroměříže, JSH 17, 1948, 4, s. 93-95 • Domnělá kázání Husova pronesená na Krakovci, JSH 17, 1948, 4, s. 107 • Jan Lintner, Zpráva o Husově úctě z r. 1633, JSH 17, 1948, 4, s. 108 • Literatura o Husovi v l. 1947-8, JSH 17, 1948, 4, s. 110-111 • Šest set let Karlovy university, KEv 29, 1948, s. 35-39 • Katalogy knihoven kolejí Karlovy university, JSH 17, s. 26 • Bohumil Ryba, Promluvy mistrů Mikuláše z Litomyšle a Jana z Mýta na universitě Karlově z let 1386 a 1393, JSH 17, s. 52 • O rodiště Aug. Heřmana, TE 1, s. 47-48 • Dvě husitské postily ze Stříbra, TE 1, s. 70-79. (též zvláštní otisk s. 12) • Nový rukopis Komenského Truchlivého, TE 1, s. 225–226

1949:

 • Z boje o Žižku, KJ 13. října 1949, 41, s. 1-2 • Slezský přítel Komenského, KJ 17. listopadu 1949, 46, s. 3 • Z husitských postil Národní a Universitní knihovny v Praze, JSH 18, 1949, 1, s. 1-7 • Hus, lolardství a devotio moderna v boji o národní bibli, JSH 18, 1949, 1, s. 7-12 • Z Betlémské kaple, JSH 18, 1949, 1, s. 15-17 • K Husovu spisku o českém pravopise, JSH 18, 1949, 2, s. 33-38 • Pravda v pojetí M. J. Husa, JSH 18, 1949, 2, s. 38-41 • Za Aug. Neumannem, JSH 18, 1949, 2, s. 62 • Za Janem Menšíkem, JSH 18, 1949, 2, s. 62 • Za K. Hrdinou, JSH 18, s. 94 • Palackého Documenta M. J. Hus, JSH 18, 1949, 3, s. 65-67 • Kdo vymohl Čechům Dekret kutnohorský?, JSH 18, 1949, 3, s. 67-70 • Kniha o sociální krisi v našich městech v době před husitskou revolucí, JSH 18, 1949, 3, s. 70-72 (Mendl) • Lipany a Morava, JSH 18, 1949, 3, s. 91-92 • Po stopách nezvěstných rukopisů Starých letopisů, JSH 18, 1949, 3, s. 92 • Synodní zápověď kalicha r. 1417, JSH 18, 1949, 3, s. 93 • Sněm husitské revoluce v Betlémské kapli, JSH 18, 1949, 4, s. 97-102 • Nová betlémská postila M. Jakoubka ze Stříbra, JSH 18, 1949, 4, s. 103-105 • Nově odhalené zbytky nápisů v Betlémské kapli, JSH 18, 1949, 4, s. 117 • Vznik české bible a husitství, JSH 18, 1949, 4, s. 117-118 • Heslo Pravda vítězí u Husa, v husitské revoluci a u Komenského, JSH 18, 1949, 4, s. 118 • Jan Menšík – F.M.B., Hus a literatura staročeská, JSH 18, 1949, 2, s. 41-42 • Husův učitel dr. Jan Štěkna a Kaple Betlémská, VČAVU 58/1949 (1950), 5-13 • Hus a literatura staročeská (s Janem Menšíkem), JSH 18 / 1949, s. 41–42 • Nový obraz Husova upálení z XV. stol., JSH 18 / 1949, s. 119 • Bouře nad Kralickou, TE 2 / 1949, s. 218–230 • Sborník husitského kazatele asi z r. 1415, VČA 57 / 1949, s. 15–33 • Bohoslovecké přednášky Dobrovského, KJ č. 15 / 1949 • Nové výklady o Husovi (V. Chaloupecký), KJ č. 27 / 1949 • T. G. Masaryk a CČS r. 1928, ČZ 29/1949/10, 41 • Projevy Petra Payna - Engliše na koncile basilejském 1433, JSH 18, Archiv táborský II. • M. J. Rokycana, Obránce pravdy a zákona božího, JSH 18, s. 63

1950:

 • Hus na filosofické fakultě Karlovy university, KJ 29. června 1950, 26-27, s. 2 • Nejstarší český překlad bible a Betlémská kaple, KJ 35, 5. ledna 1950, 1, s. 2 • Lessing v Praze a ohlas jeho díla u Dobrovského, LF 74/1950, s. 27-35 • Nový, falešný a přece pravý Komenský, ČMM 69/1950, s. 94-101 • Přehled předhusitských postil, JSH 19 / 1950, s. 1–6 • Praha a Heidelberk v Kostnici, JSH 19 / 1950, s. 6–9 • Hus a první biskup litomyšlský Jan Vlk, JSH 19 / 1950, s. 9–11 • Nový rukopis Miličovy postily, JSH 19, s. 23 • Jistebnická postila z r. 1409, JSH 19, s. 23 • Třetí postila husitská ze Stříbra, JSH 19, s. 24 • Kdy vznikla postila Želivského?, JSH 19, s. 23–24 • Pan Řehoř Husova listu z 16. června 1415, JSH 19, s. 24 • Dva nové rukopisy Husovy postily De tempore, JSH 19, s. 25 • Konec Prokopa Velikého, JSH 19, s. 25–26 • Nová vydání Husových a Žižkových listů, JSH 19, s. 28–30 • Urbář z roku 1378 a účty kláštera třeboňského z let 1367 - 1407, JSH 19, s. 30 • Monumenta Vaticana, IV (Acta Gregorii) XI. Pars I. (1370 - 1372), JSH 19, s. 30–31 • K. Hrdina, Mistr Jan Kampanus: Mecenáši Karlovy university, JSH 19, s. 31 • Fr. Šimek, Petr Chelčický: Síť víry, JSH 19, s. 31 • Chelčický a velký učitel táborského komunismu (Viklef), JSH 19 / 1950, s. 33–37 • Doktor Jan Borotín a Kronika starého kolegiáta, JSH 19/1950, 37-43 • Husův přítel z Českých Budějovic (M. Faulfiš), JSH 19, s. 43–44 • K datu Husova narození, JSH 19, s. 62–63 • Nové rukopisy Husových postil, JSH 19, s. 63 • Husovy Knihy o příhodách české země, JSH 19, s. 63 • T. zv. husitský pranýř r. 1417, JSH 19, s. 63–64 • Josefinský osvícenec na Žižkově kalichu (František Kresl z Qualtenberka), JSH 19/1950, 65-74 • O básníku písně o Pravdě – Spravedlnosti, JSH 19 / 1950, s. 84–85 • Husův odpůrce M. Hašek, JSH 19/1950, 112 • Ještě jednou tak zvaný husitský pranýř, JSH 19, s. 112 • Kdo byl Petr Chelčický?, (námitky V. Chaloupeckého) JSH 19, s. 112–113 • K postile Jana Želivského, JSH 19, s. 113 • J. Vilikovský, Písemnictví českého středověku, JSH 19, s. 115 • Groh, Soupis prací V. Flajšhanse, JSH 19 • Husův učitel Dr. J. Štekna a Kaple Betlémská, VČA 58 / 1950, s. 5–13 • Sen Komenského o založení Akademie věd, VČA 58 / 1950, 39-41, 62-65, 93-98; 125-132 • Lessing v Praze a ohlas jeho díla u Dobrovského, LF 74/1950, 27-35 • Český překlad bible a Betlémská kaple, KJ č. 1 • Památce bojovníků selského povstání r. 1775, KJ č. 14 • Hus na filosofické fakultě Karlovy university, KJ • Hrad pana Jana z Chlumu, KJ č. 26 • Po stopách Komenského Umění kazatelského, KJ č. 40 • Nová vydání Husových a Žižkových listů, JSH 19, s. 28 - 30 • Petr Chelčický, Síť víry, JSH 19, s. 31

1951:

 • Budovec a Slavata, ČMM 70/1951, s. 486-494 • Jistebnický kancionál a Betlémská kaple, JSH 20, 1951, 1, s. 1-6 • Za prof.. V. Flajšhansem, JSH 20, 1951, 1, s. 14-16 • Husův kolega, kartusián Jan Rode z Hamburka, JSH 20, 1951, 1, s. 24-25 • Postila Husova žáka v Mikulovském sborníku I 58, JSH 20, 1951, 1, s. 25-26 • Z dějin hesla Pravda vítězí, JSH 20, 1951, 1, s. 26 • Žižkův meč, JSH 20, 1951, 1, s. 26-27 • Po stopách Husovy Dcerky ve Francii, JSH 20, 1951, 1, s. 27-28 • Nový rukopis Husovy postily sváteční, JSH 20, 1951, 1, s. 29-30 • Postila Dr. J. Štěkny (+ 1407), JSH 20, 1951, 1, s. 30 (Překlad in Sobótka 6, Wroclaw, s. 14–25) • Žižka a Korybut, JSH 20, 1951, 2, s. 33-57. (Dodatek: Žižka a Tábor v l. 1423-1424, s. 55-57) • Marxistický obraz Tábora v dokumentech, JSH 20, 1951, 2, s. 64-67 • O Žižkův list z Orlíka Domažlickým, JSH 20, 1951, 2, s. 74-75 • Nový sborník spisů Chelčického a jiná husitika v Pešti, JSH 20, 1951, 2, s. 75-76 • Za Jar. Prokešem, JSH 20, 1951, 2, s. 79 • Prvý sněm husitské revoluce, JSH 20, 1951, 3, s. 81-87 • Nový projev Husův, JSH 20, 1951, 3, s. 93-99. (Dodatek: Zapadlý dokument z akt komise víry na koncile kostnickém, s. 98-99.) • Nová literatura o Betlémské kapli, JSH 20, 1951, 3, s. 119-120 • Po stopách obrazů v Betlémské kapli z doby Husovy, JSH 20, 1951, 4, s. 121-127 • Nový husitský theolog a nové dílo M. Jana z Libelu, JSH 20, 1951, 4, s. 156-157 • Postila pražského husity z doby revoluce, VČA 60/1951/5, s. 121-135 • Pokroky a naděje husitského bádání, ČZ č. 15–17 • V. Budovec z Budova, Kalendář Blahoslav • Budovcova obrana Jednoty br. a svobody svědomí z r. 1604, TE 4 / 1951, s. 88–101 • Komenský a Pascal, KR 18 / 1951, s. 240–251 • Kdo napsal Betlémský manifest? KJ č. 8 • Jistebnický kancionál, KJ č. 11 • Památce V. Budovce, KJ č. 25 • Hus a generál řádu dominikánského, KJ č. 27 • Nová betlémská kázání Jakoubkova, KJ č. 29 • Po stopách obrazů v Betlémské kapli z doby Husovy, KJ č. 44 • Husitský sborník Jenský, KJ č. 45 • Vavřinec z Březové, Píseň o vítězství u Domažlic, JSH 20, s. 120 • Mag. Jan Hus, Quodlibet, JSH 20, s. 159-160

1952:

 • Jenský kodex a jeho původce, JSH 21, 1952, 1, s. 1-13 • Postní kázání pražská z doby husitské revoluce, JSH 21, 1952, 1, s. 34 • Zlomek husitské postily z Loun, JSH 21, 1952, 1, s. 34-35 • Peštský sborník Chelčického, JSH 21, 1952, 1, s. 35 • Nová postila M. Jana Rokycany, JSH 21, 1952, 1, s. 36-37 • Po stopách nezvěstného spisu táborského biskupa Mikuláše z Pelhřimova, JSH 21, 1952, 1, s. 37-38 • Za Václavem Chaloupeckým, JSH 21, 1952, 1, s. 38 • Za Vojtěchem Sokolem, JSH 21, 1952, 1, s. 39 • Hus a česká bohoslužba, JSH 21, 1952, 2, s. 41-48 • Husitský sborník novoříšský, JSH 21, 1952, 2, s. 67-68 • Nové práce o Husových spisech, JSH 21, 1952, 2, s. 76 • Pád Želivského, JSH 21, 1952, 3, s. 77-89. (Dodatek: K datování Jakoubkova Výkladu na Zjevení Janovo, s. 88-89) • Kdo zavinil zničení Betlémské kaple?, JSH 21, 1952, 3, s. 89-92 • Oslepl Žižka r. 1421 opravdu?, JSH 21, 1952, 3, s. 93-95 • Národohospodářská diskuse na Karlově universitě v době Husově, JSH 21, 1952, 3, s. 113-114 • Husitský diplomat Matěj Engliš, JSH 21, 1952, 3, s. 114-115 • K referátu o knize laureáta státní ceny Jos. Macka, JSH 21, 1952, 3, s. 117 • Z nové literatury o Husovi, JSH 21, 1952, 3, s. 117-118 • Novinky o Betlémské kapli, JSH 21, 1952, 3, s. 118 • Milič a jeho škola v boji proti sociální metle velkoměsta, JSH 21, 1952, 4, s. 121-132 • Na obranu, JSH 21, 1952, 4, s. 133-136 (proti F. Grausovi, recensi na Čechy v době Husově) • Vypsání lidového hnutí husitského v okolí Kozího a Sezimova Ústí poč. jara 1415, JSH 21, 1952, 4, s. 146 • Velké výročí Betlémské kaple, EK 32, 1952, s. 64-71 • Jakoubkova Betlémská postila z prvního roku revoluce 1419-20, ThPř KR 19/1952/4-5, s. 119-127 • Devět kusů zlatých M. J. Husa a jejich vzor, ThPř Kr 19/1952/3, s. 74-78 • Nejstarší polský kronikář a jeho český původ, VČA 61 / 1952, s. 1–9 • Postylla Dr. J. Szezeknu, Sobótka 6, Wroclaw, s. 14–25 • Husitský sborník Jenský a Karlova universita, KJ č. 1 • Jak se dostal kodex Boh. z Čechtic do Jeny, KJ č. 7 • Nový Chelčický, KJ č. 9 • Naposledy na Moravě, (Komenský) KJ č. 17 • Betlémská kázání z husitské revoluce, KJ č. 21 • Vrcholné dílo Komenského, KJ č. 30

1953:

 • O Dobrovského pojetí osudů slovanské bohoslužby v Čechách, SH 1/1953, s. 7-26 • Hus revolucionář, KJ 38, 2. července 1953, 26, s. • Nový Budovec?, ČMM 72/1953, s. 175-183 • Na okraj díla Z. Nejedlého o husitství. K 75. výročí jeho narození, JSH 22, 1953, 1, s. 4-8 • O původce antithesí Jenského kodexu, JSH 22, 1953, 1, s. 8-17 • Dvě nová husitika Mikulovská, JSH 22, 1953, 1, s. 28 • Něco nového o M. Klaretovi, JSH 22, 1953, 1, s. 28-29 • Deník budějovického humanisty a právníka Šimona Proxena ze Sudetu, JSH 22, 1953, 1, s. 29-30 • Útok pražského kazatele na tábory, JSH 22, 1953, 1, s. 30-31 • Byl Oldřich ze Znojma v Kostnici?, JSH 22, 1953, 1, s. 31-32 • Vznik a osudy protestu proti Husovu upálení, JSH 22, 1953, 2, s. 50-60 • Kachlík s Žižkou z Lichnice a záhada jeho erbu, JSH 22, 1953, 2, s. 67-68 • Prokop Veliký a Karlova universita, JSH 22, 1953, 2, s. 70-71 • O čest táborského hejtmana (Chval z Machovic), JSH 22, 1953, 3, s. 77-81 • Husův přítel a dobrodinec Lidéř, JSH 22, 1953, 3, s. 98 • Písek v počátcích husitské revoluce, JSH 22, 1953, 3, s. 98-100 • Kodex Bohuslava z Čechtic, EK 33, 1953, s. 61-69 • Matěj z Janova a kalich, ThPř KR 20/1953/1, s. 23-25 • Betlémská kázání Jakoubka ze Stříbra z let 1415-6, ThPř KR 20/1953/2-3, s. 53-65; 20/1953/4-5, s. 114-122 • Nová Betlémská kázání Jakoubkova z 1415 - 6, ThPř KR 20 / 1953 / 4 - 5, s. 118–122 • Památce Mikuláše Koperníka, Církevní věstník 4, s. 18–19 • Dopis redakci (proti kritice J. Macka), Nový mysl, s. 550–551 • Mistr Jirásek v boji o Husa a husitskou tradici v l. 1921 – 1929, KR 20 / 1953, s. 279–285 • Osudy převratné knihy Koperníkovy, EK 1954, Kalich, Praha 1953, s. 123–135 • Kodex Bohuslava z Čechtic, EK 1953, s. 61–69 • Speculum aureum, Reformacya w Polsce – XI. • Kníže Bořivoj na Moravě a založení Prahy, in: Josef Dobrovský 1753 - 1953. Sborník studií k dvoustému výročí narození, Nakladatelství ČSAV, Praha, s. 430–440

1954:

 • Z husitského a bratrského dějepisectví, SH 2/1954, s. 83-112 (I. Ztracená kronika o husitské revoluci a vznik kroniky Vavřince z Březové, s. 83-97; II. Nový historik táborský, s. 97-103; III. Nový historik bratrský, s. 103-112) • Husitství a česká bible, KR 21/1954/3, s. 79-85 • Obnovení Betlémské kaple, KR 21/1954/5, s. 142-144 • Z dějin biblické konkordance u nás, KR 21/1954/6, s. 176-178 • Památce křesťanského humanisty Z. Gelenia, KR 21/1954/10, s. 297-300 • Písek v březnu 1420, JSH 23, 1954, 1, s. 26-27 • Zaniklá památka z doby husitských táborů r. 1419, JSH 23, 1954, 1, s. 27 • Moravský augustinián mezi Husovými soudci, JSH 23, 1954, 1, s. 28 • Husův přítel Petr z Chotělic, JSH 23, 1954, 1, s. 28 • Ještě o diplomatu husitské revoluce Matěji Englišovi, JSH 23, 1954, 1, s. 28 • Polský husita M. Martin z Lenčice mezi rektory Karlovy university, JSH 23, 1954, 1, s. 28-29 • Zakladatel Tábora (P. Hromádka z Jistebnice), JSH 23, 1954, 2, s. 44-48 • O horu Bzí, JSH 23, 1954, 2, s. 59-60 • O obraz Prokopa Holého v Basileji, JSH 23, 1954, 2, s. 60 • Osudy převratné knihy Koperníkovy, EK 34, 1954, s. 123-135 • Konec kněží táborských, ThPř KR 21/1954/5, s. 134-141 • V. Chaloupecký, Středověké legendy prokopské, ThPř 21 / 5, 147-149 • Dobrovského pojetí husitství a reformace, Slavia 23 / 2 – 3, 198–200 • Pravda a pojetí v zápase M. J. Husa, EK 1954, s. 37–42 • Husitská bible z Nymburka, KR 21 / 1954 / obálka č. 5 • Za Rudolfem Holinkou, KR 21 / 1954, s. 12 • Husitský apoštol Jičína (Pavel ze Slavíkovic), KJ č. 7 • Sociální program husitské revoluce a jeho ohlas v cizině, KJ č. 7 • Z dějin kaple Betlémské, KJ č. 22 • Mluvčí čtvrtého stavu na staroměstském popravišti, KJ č. 23 • Lounský obránce Husova odkazu (P. Špička), KJ č. 25 • Husitský mučedník Mikuláš Drážďanský, KJ č. 30 • Nález zlomku Husovy postily ve Vratislavi, KJ č. 31 • Táborský manifest v knihovně německého kardinála Mikuláše Kusy, KJ č. 33 • Evangelický doktor J. Viklef, KJ č. 34 • Výročí krvavé knížky, KJ č. 41 • Ve studentské koleji Betlémské kaple, KJ č. 42

1955:

 • Basilejský revolucionář a husitské ohlasy v jeho díle, SH 3/1955, s. 111-143. (Dodatek. K husitským ohlasům na basilejském koncilu, s. 139-143) • Jak jsem se dostal na Husovu fakultu KJ 40, 13. ledna 1955, 2, s. 3 • Jak jsem se stal profesorem HF, KJ č. 3. • Rakouský světec a husitství, KJ 1955, č. 14, ? • Kdo je Kristián?, LF 3(78)/1955/1, s. 14-27 • Dobrovského vydání listů Jeronýmových, KR 22/1955/1, s. 28-29 • Nový historik bratrský (autor vypsání odchodu Bratří do Polska 1548), KR 22/1955, 255-258 • O Kristiána, KR 22/1955/8, s. 268-271 • Nepravá památka táborská, KR 22/1955/9, s. 280-281 • Poslední bitva M. J. Rokycany (disputace o kalichu 1465), KR 22/1955/10, s. 312-317 • Hus a Gerson, KJ č. 23. • Pravda v pojetí a zápase M. Jana Husa, EK 35, 1955, s. 37-42 • O Husovo autorství Výkladu Summae naturalium Alberta Vel., ThPř KR 22/1955/4-5, s. 109-111 • Poslání Panny Orleánské husitům, KR 22 / 1955, s. 116 • Jindřich Vančura, (přednáška v Historickém klubu) • Hrdina husitské revoluce (J. Krása), KJ č. 10 • Vzácná památka bratrská v Moskvě, (Lukášův Výklad Zjevení) KJ č. 18 • Český Zákon v Oxfordě, KJ č. 27 • Husitské památky na strahovské výstavě, KJ č. 30 • Husitský mučedník (Stašek), KJ č. 31 • Generál kapucínů v bouřích reformace (B. Occhino), KJ č. 41 • O původce Jenského kodexu, KJ č. 43

1956:

 • Příspěvky k dějinám Karlovy university v době Husově a husitské, SH 4/1956. (I. Kolem Dekretu kutnohorského, s. 33-40; II. Dva Husovi žáci - lékaři, s. 40-42; III. Nad největším dílem Husovým, s. 43-55; IV. Kostnický proces M. Jeronyma Pražského, s. 56-64; V. Německý bohoslovec husitský na Karlově universitě, s. 65-70) • Bratrský spisovatel Jan Josquin, LF 4(79)/1956/2, s. 239-242 • Ze studentských let M. J. Husa, KR 23/1956/1, s. 25-29 • Tři zápisy Komenského, KR 23/1956/2, s. 49-50 • Čeněk Dušek o Rakousku a slovanství v roce Omladiny, KR 23/1956/4, s. 123-124 • Palacký a Augustin Smetana, KR 23/1956/5, s. 137-139 • Jesuitský obránce husitského krále (I. Cornova), KR 23/1956/6, s. 184-187 • Z mladých let B. Řehoře, KR 23/1956/8, s. 245-247 • Příchod Jana Želivského do Prahy, KR 23/1956/8, s. 249-251 • Nová kniha o Žižkovi, KR 23/1956/8, s. 253-256 • Kdy vznikla Jednota bratrská?, KR 23/1956/9, s. 267-271 • Karolinum a česká reformace, EK 36, 1956, s. 45-49 • Erasmus a česká reformace, ThPř KR 23/1956/1, s. 7-12; 23/1956/2, s. 34-41 (Překlad: Erasmus und die böhm. Reformation, CV 1 / 1958, s. 116–123) • Bratrský šlechtic v rodě filozofa G. W. Leibnize, ThPř KR 23/1956/4, s. 119-120 • Z mladých let B. Řehoře, KR 23 / 1956, s. 241–243 • Původce Života Miličova, in: Katalog Miličovy výstavy v Kroměříži, s. 2 • Karolinum a čes. reformace, EK, s. 45–49 • Ze studentských let M. J. Husa, KR 23 / 1956, s. 25–29 • Kdy vznikla Jednota bratrská?, KR 23 / 1956, s. 267–269 • Šalda – theolog, přednáška v Jirchářských čtvrtcích. • Památce M. Petra Engliše, KJ č. 3 • Poslední Táborita a čeští evangelíci, (Jeník z Bratřic) KJ č. 8 • P. J. Šafařík, KJ č. 9 • Největší dílo kněze J. Čapka, KJ č. 13 • Posluchačka bratrských kazatelů v Betlémské kapli, (A. Trejtlarová) KJ č. 23 • Husův učitel Dr. Štěpán z Kolína, KJ č. 24 • Nová historická památka bratrská (Apologie z ok. 1541), KJ č. 30 • Husův žák, rektor Karlovy university Zdislav ze Zvířetic, KJ č. 34 • Husův žák Ondřej z Myslibořic, KJ č. 43 • Vydání nejslavnějšího díla Husova (De ecclesia), KJ č. 35

1957:

 • Z politické literatury doby husitské, SH 5/1957, s. 21-70. (I. Protihusitský veršovec Jakub Trch, s. 21-30; 2. Kněz Jan Čapek, s. 31-42; 3. Vavřinec z Březové, s. 42-65; Dodatek. Vavřincovy manifesty a některé jeho sporné práce, s. 65-67) • Petrarcův učitel kanonista Johannes Andreae a Arnošt z Pardubic, LF 5(80)/1957/1, s. 62-63 • Bitva o kalich v Basileji 1437, KR 24/1957/2, s. 45-48 • První česká spisovatelka, KR 24/1957/4, s. 119-122 • Toleranční veršovec a kantor, vydavatel Komenského, J. Bláha, KR 24/1957/7, s. 218-219 • Vánoční poselství z Betlémské kaple (Martina Klatovského z r. 1543), KR 24/1957/10, s. 289-293 • Švýcarský či bratrský obránce Budovcův, ThPř KR 24/1957/1, s. 21-24 • E. Petrů, Soupis díla Petra Chelčického a literatury o něm, ThPř KR 24/1957/5, s. 147-148 • Jubilejní dar Českobr. církve ev., Jednoty br. a Jednoty českobr., KR 24 / 1957, s. 12–13 • M. Petr Engliš v zápase husitské revoluce, Universitas Carolina 3 / 1, s. 25–48 • Chorvatský žák Husův (Martin z Križevců), KJ č. 2 • Původce chorálu Ktož jsú Boží bojovníci, KJ č. 3 • Nová práce o Jenském kodexe, KJ č. 6 • Nový projev Husův z Merseburku, KJ č. 7 • List Prokopa Holého moravskému příteli, KJ č. 14 • Prvé poslání seniora J. Lorence, KJ č. 17 • Husův učitel Dr. J. Štěkna, KJ č. 20 • Nový kazatel kaple Betlémské (Boh. Jafet), KJ č. 21 • Husův kolega Dr. Petr Stupna, KJ č. 22 • Anglická kniha o soc. názorech Jednoty br. (P. Brock), KJ č. 22 • Proces krakovského husity (M. Jindřich Čech), KJ č. 30 • Žižkův děd a otec, KJ č. 36 • Dva náhrobky v Betlémské kapli, KJ č. 41 • Stopadesát let od vydání prvého novodobého vydáni spisu Husova, KJ č. 42

1958:

 • Kučtajn Žižkova listu Domažlickým, Časopis SPSČ 66/1958, s. 100-101 • Vrcholné dílo J. A. Komenského, KJ 24. července 1952, 30-31, s. 3 • Budovec a sedláci, KR 25/1958/1, s. 23-25 • Klimentský farář v r. 1541, KR 25/1958/5, s. 136-139 • August Sedláček o Husovi a Žižkovi, KR 25/1958/6, s. 184-187 • Betlémská kaple a kronikář Kosmas, KR 25/1958/7, s. 205-207 • Záhadná památka literatury táborské (Sermones de Antichristo), ThPř KR 25/1958/1, s. 11-14 • Filosof Vitelo a Přemysl II., ThPř KR 25/1958/3, s. 65-69 • Bratský sborník Ribayův, ThPř KR 25/1958/4, s. 115-116 • G. Gonnet (ed.), Enchiridion fontium Valdensium I., CV 1, 1958, 4, s. 289-290 • Erasmus und die böhmische Reformation - I, CV 1, 1958, 2-3, s. 116-123; 1, 1958, 4, s. 246-257 • Erasmus und die böhmische Reformation – II, (překl. ThPř KR 1956), CV 1958/4, 246-257 • Hus jako student a profesor Karlovy university, AUC - Phil. et Hist. 1958, 2, s. 9-26 (Dodatek: Husovy projevy promoční, s. 25-26) • Pavel Vlodkovic a Čechy, Slezský sborník 56 / 1958, 179-192 • Posledních deset let husovského studia, ČL 6 / 1958, 448-451 • Kučtajn Žižkova listu Domažlickým, ČSPSČ 66/1958, 100-101 • Záhada kronikáře Dalimila, KJ č. 5., 30. ledna, s. 3 • Husitský prorok selských vzpour v německé literatuře, KJ č. 7 • Husitský král, KJ č. 9 • Neznámá kniha B. Němčanského, KJ č. 16 • Nakladatel Dějin národu českého (F. Tempský) o Palackém, KJ č. 24 • Setkání s Mistrem Švabinským, KJ č. 25 • Dobrý anděl M. J. Husa, KJ č. 26 • Oliver Cromwell, KJ č. 31 • Dva pražští hejtmani z doby revoluce, KJ č. 32 • Otec Prokopa Holého, KJ č. 40

1959:

 • Kdy vznikl Biskupcův výklad na Zjevení Janovo?, Časopis SPSČ 67/1959/1, s. 11-13 • Kníže Zikmund Korybutovič v Čechách, SH 6/1959, s. 171-221 • Milíčovo obrácení, ThPř KR 26/1959/2, s. 33-37 • Prvotní Jednota bratrská a Devotio moderna, ThPř KR 26/1959/2, s. 38-42 • Nová postila pražského kazatele husitského z doby revoluce a nové zlomky postily Matěje z Janova, ThPř KR 26/1959/2, s. 42-44 • Husitský hejtman Petr z Chrástu, ThPř KR 26/1959/2, s. 44-45 • Nevlastní bratr Petra Chelčického?, ThPř KR 26/1959/2, s. 46-47 • Ztracený historický spis V. Budovce, ThPř KR 26/1959/2, s. 47-54 • Tři velké politické projevy Budovcovy, ThPř KR 26/1959/2, s. 54-56 • Budovec v nových Československých dějinách, ThPř KR 26 / 1959, s. 61–62 • Památce Husova životopisce a ochránce V. Novotného, ThPř KR 26/1959/2, s. 56-60 • Výročí Majestátu, KJ 44, 12. března 1959, 10, s. 3 • Nová recense Dalimila a záhada jeho osobnosti, LF 7(82)/1959/1, s. 92-100 • Nové spisy Budovcovy, LF 7(82)/1959/2, s. 250-255 • Výročí Kutnohorského dekretu, KR 26/1959/1, s. 2-3 • Jubileum Dekretu kutnohorského, KJ č. 3 • Hus a Rožmberk, KJ č. 13 • Hrdina zápasu o Majestát, KJ č. 20 • Velký sněm r. 1609 – 10, KJ č. 24 • Dílo Majestátu, KJ č. 26 • Na místech poslední bitvy Žižkovy, KJ č. 30 • Sedlecký opat – odpadlík, KJ č. 32 • Hus rektorem Karlovy university, KJ č. 36 • Nová katolická obrana M. Jana Husa – Abbé Boulier, KJ č. 40 • Husova reforma českého pravopisu a Betlémská kaple, KJ 44, 2. července 1959, 25, s. 3 • Viklefův komentář celé bible, ThPř KR 26 / 1959, s. 63 • Boulier, ThPř KR, s. 151–152 • W. Budovec´s Defence of the Brethren and of Freedom of Conscience in 1604, Church History 28, s. 3 – 13

1960:

 • Kolem poslední bitvy Žižkovy, Časopis SPSČ 68/1960/4, s. 197-203 • Cesta Adolfa Harnacka za podstatou křesťanství, ThPř KR 27/1960/3, s. 65-70 • Nad husitských sborníkem z Nymburka, LF 8(83)/1960/1, s. 123-127 • Vilém Tell a historik Jednoty bratrské, KR 27/1960/2, s. 42-45 • Husitská revoluce v zápase o mír, KR 27/1960/3, s. 74-78 • Dva přátelé Husovi, KR 27/1960/9, s. 268-271 • Hus´ Commentary on the Sentences of Peter Lombard, CV 3, 1960, 2, s. 145-157 • Hus, Lollardism and Devotio Moderna in the Fight for a National Bible, CV 3, 1960, 3-4, s. 247-254 • Husitská revoluce v zápase o mír, KR 27, 74-78 • Husův kolega M. Petr z Koněprus, KJ č. 1 • Reformační vítězství v letošním roce, KJ č. 4 • Neznámá básnička o Prokopu Velikém, KJ č. 5 • M. Brikcí z Budína Maďar či Slovák?, KJ č. 9 • Památce Kutnohorského sněmu z r. 1485, KJ č. 11 • Učitel Německa – Melanchton, KJ č. 14 • M. Havel mezi čerty, KJ č. 19 • Betlémská přísaha, KJ č. 24 • Památce Grunwaldu, KJ č. 26 • Bible kněze J. Gaudencia, věrného druha J. Želivského, KJ č. 28 • Nový cenný rukopis Husovy postily, KJ č. 33 • Nové písně husitské, KJ č. 38 • Kolem bitvy u Malešova, ČSPS 68, s. 157–94 • Kolem poslední bitvy Žižkovy, ČSPSČ 68/1960/4, 197-203

1961:

 • Mikuláš z Husi, Časopis SPSČ 69/1961/4, s. 197-204 • Několik záhad v životě Prokopa Velikého, SH 8/1961, s. 157-195 (edice: Zápis moravských husitů z 7. června 1421, Nos Wilhelmus de Persteyn, capitaneus … continentur pronunc etc., s. 182-184) • Nový pramen k dějinám českého chiliasmu?, ThPř KR 28/1961/1, s. 10-16 • Konec Mikuláše Biskupce, ThPř KR 28, 1961, 3, s. 90-93 • Husitští kazatelé a postily věku poděbradského, ThPř KR 28, 1961, 5, s. 147-151 • Pochvalný hlas o selské vzpouře, KJ 1961, 40, s. • Vznik Jenského kodexu a jeho záhady, LF 9(84)/1961/2, s. 253-263 • Vrcholná bitva M. Jakoubka ze Stříbra, KR 28/1961/8, s. 245-248 • O Březanově autorství České kroniky, JSH 30, 1961, 1-2, s. 80-81 • Lettre de Majesté de Rodolphe II,, de l¨année 1609, CV 4, 1961, 2, s. 165-180 • Vznik Jenského kodexu a jeho záhady, LF 9(84)/1961/2, 253-263 • Nový pramen k dějinám českého chiliasmu, ThPř KR 28/ 1 / 2, 10-16 • Benátská bible, Jenský kodex a nejstarší bible ruská, KJ č. 3 • M. P. Mladoňovic v Kutné Hoře, KJ č. 5 • Diplomat husitské revoluce Matěj Engliš, KJ 1961, č. 15 • Kněz osmačtyřicátník na cestách Husových, KJ č. 25 • Památce Mikuláše z Pelhřimova, KJ č. 26 • Husitský vyslanec do Cařihradu v r. 1451, KJ č. 29 • Kardinál Kusa a husitský biskup Lupáč, KJ č. 35 • Pochvalný hlas evangelického kazatele o selské vzpouře r. 1525, KJ č. 40 • Mikuláš z Husi, ČSPSČ 69/1961/4, 197-204

1962:

 • Po stopách nejmladšího starého letopisce, SH 10/1962, s. 71-92 • Spinoza a Komenský, KR 29/1962/5, s. 149-154 • Kdy byl zavražděn kníže Václav svatý?, KR 29/1962/9, s. 268-271 • Žižkova jízda na Slovensko a sirotčí anabase, JSH 31, 1962, 1-2, s. 83-87 • Cusanus and the Hussite Bishop M. Lupáč, CV 5, 1962, 1, s. 35-46 • Chebský soudce, EK 1963, 58-63 • Husitští kazatelé a postily věku poděbradského, ThPř KR 29, 147-151 • Kníže mezi sirotčími hejtmany, KJ č. 1 • Historik husitské revoluce – V. z Březové – na děkovné pouti za vítězství u Domažlic, KJ č. 4 • Vzácná památka reformační – zápisky rodiny Vodňanských z Uračova – do statního majetku, KJ č. 12 • Úder z Vatikánu, KJ č. 13 • Záhadný nápis o založení kolínského hradu, KJ č. 19 • Rozluštění záhadného nápisu na hradu Potštejně, KJ č. 22 • O Mikuláši z Husi, KJ č. 24 • Nejstarší pomník M. Jana Husa, KJ č. 24 • Odpověď krále Jiřího na úder z Vatikánu, KJ č. 27 • Za akad. Urbánkem, KJ č. 27 • Žižkova sestra a válka o jeho Kalich, KJ č. 31 • Konec husitské Čáslavě, KJ č. 36 • Konec legendy o Žižkově jízdě na Slovensko, KJ č. 40

1963:

 • Osud Husova evangelisty Petra Mladoňovice, ThPř KR 30, 1963, 4, s. 79-85 • Obrácení Miliče z Kroměříže, KJ 1963 • Z počátků husitského básníka Jana Čapka, LF 86/1963/2, s. 327-329 • Blahoslav či Bílek? – spisovatelem Života Augusty?, KR 30/1963/5, s. 108-110 • Žižkův zeť, jeho sestra a děd, JSH 32, 1963, 1-2, s. 1-6 • Konec dvou hejtmanů sirotčího bratrstva – Jíry z Řečice a J. Královce, JSH 32, 1963, 3-4, s. 182-187 • An English Cardinal and the Hussite Revolution, CV 6, 1963, 1, s. 47-54 • A delegate of the Hussite Church to Constantinople in 1451-2, Byzantoslavica 24/1963/2, 287-292; 25/1964/1, 69-74 • Chebský soudce, EK 43, 1963, s. 58-63 • O autora díla Speculum aureum, Studia Zrodloznawcze 8, 146-148 • Z počátků husitského básníka Jana Čapka, LF 86/1963/2, 327-329 • Anglický kardinál v zápase s husitskou revolucí, KJ č. 1 • Německá obrana husitské revoluce F. Seibta, KJ č. 3 • Táborský sjezd v Nymburce 1433, KJ č. 5 • Nový paprsek do soukromého života P. Chelčického, KJ č. 11 • Příchod Palackého do Prahy, KJ č. 15 • Historik V. Březan a Jednota bratrská, KJ č. 17 • Dvě evangelické bible z 1613, KJ č. 21 • Dva důvěrní žáci Husovi – Farář a Jiří z Bělé, KJ č. 24 • Pád sirotčího Tachova, KJ č. 27 • Pražská revoluce, podnícená svatovítským proboštem, KJ č. 31 • Obrácení Miliče z Kroměříže, KJ č. 33 • Jeden ze stavitelů pevnosti táborské, KJ č. 43 • Kopernik i Komenski, Studia i materialy z dziejow nauki polskiej, seria C Z, 7. 1963, 5-29


1964:

 • Velké výročí dějepisectví naší reformace, KR 31/1964/5, s. 102-103 • Dva hejtmané táborského bratrstva, JSH 33, 1964, 1-2, s. 83-88 (nebo: Dva hejtmani táborského bratrstva – Mareš Kršňák a Buzek ze Smolotel, JSH 33, 53-58) • Osudy Žižkových hrobů, JSH 34, 1965, 3-4, s. 202-211 • Po stopách obrazů v Betlémské kapli v době Husově, ČČM 133/1964/3, s. 129-142. Polemika s M. Vlkem, ČNM 1961, s. 151 – 169. Dodatek: Kdo byl Hans Schwalb?, s. 139 – 141 (Kašpar Schalbe) • Jiří Poděbradský a J. A. Komenský v zápase o mír světa, EK 44, 1964, s. 56-60 • Poslání pražského mistra Vladislavu II., AUC-HUCP 1964, 5, 1-2, s. 165-172 • Rozloučení D. Huma, Náboženská revue 35, 42-48 • Poslání pražského mistra – P. Žídka – králi Vladislavu II., HUCP V/1, 165-172 • Velké výročí dějepisectví naší reformace – Hrejsovy České konfese, KR 31, 102-103 • Husitské vítězství u Domažlic r. 1431, Minulostí západočeského kraje 3, 145-155 • Památce Seb. Castellia, KJ č. 1 • Nový obraz P. Chelčického, KJ č. 8 • Nález cenného textu táborského manifestu z r. 1430, KJ č. 11 • Čas vše mění, i časy. Br. Jan Hermon z Brandýsa n. O., KJ č. 13 • Návrh krále Jiřího na ustavení svazu evropských států, KJ č. 33 • Obrazy v Betlémské kapli v době Husově, KJ č. 24 • Mikuláš Kusa a husitská revoluce, KJ č. 27 • Velké výročí české reformace, KJ č. 37 • Výročí kostnického koncilu, KJ č. 38 • Das Jubiläum des Konzils von Konstanz, Zeichen der Zeit 19, 31-32

1965:

 • Hus a český stát, ČČM 134/1965/2, s. 69-82 • Apologie de M. Jean Huss contre son apologiste, CV 8, 1965, 1, s. 65-74 • Wer ist der Verfasser der Reformation Kaiser Sigmunds, CV 8, 1965, 2-3, s. 123-144 • O rok narození Husova, LF 88/1965/2, s. 115-120 • Americká edice husitských památek, ThPř KR 32, 1965, 5, s. 106-107 • Na obranu M. J. Husa proti jeho obránci, in: Hus stále živý, s. 104-106 • M. Lupáč a Jednota bratrská, KR 32, s. 89-91 • Kdy se narodil M. J. Hus?, KJ č. 2 • Husova rodina, KJ č. 10 • Nová postila J. Želivského, KJ č. 14 • Po stopách husitského právníka – J. Jesenice, KJ č. 19 • Co čekalo Husa, kdyby byl odvolal?, KJ č. 25 • Prvý sněm husitské revoluce, KJ č. 30 • Žijí dosud potomci Husova bratra?, KJ č. 36 • Jak bylo uctěno výročí Husovy smrti před 200 lety?, KJ č. 36 • Osudy Žižkových hrobů, JSH 34, s. 202-211

1966:

 • Počátky Jana Želivského v Praze, ThPř KR 33, 1966, 2, s. 44-47 • Pocta tvůrci Husovy slávy, KJ 51, 13. července 1966, 25, s. 2 • Nové světlo do osudů českého překladu Kalvínovy Instituce, KJ 51, 30. listopadu 1966, 41, s. 3 • Ein neuer Band der Mag. Johannis Hus Opera omnia, CV 9, 1966, 4, s. 298-300 • Hus´ Trial and the Two French Bibles, CV 9, 1966, 1-2, s. 108-111 • Réponse a la réponse de Paul de Vooght, CV 9, 1966, 3, s. 175-180 • O básníka husitských skladeb sborníku budyšínského a o Rozmlouvání o vzniku husitské bouře z r. 1424, LF 89/1966/2, s. 133-138 • Dvacet let diskuse o záhadě, kdo byl P. Chelčický, ČZ č. 37 • Boj o Husa v l. 1899 – 1908 v České akademii, KJ č. 1 • Výročí velkého husitského kazatele a státníka – M. Lupáče, KJ č. 14 • Diplomat husitské revoluce a žák M. Jeronýma Pražského Matěj Engliš, KJ č. 19 • Pocta tvůrci Husovy slávy – P. Mladoňovicovi, KJ č. 25 • Kdo napsal první český životopis Žižkův?, KJ č. 34 • Nové světlo do osudů prvního českého překladu Kalvínovy Instituce, KJ č. 41 • Jubilejní pocta bojovníku – J. Jeseniovi, KJ č. 43

1967:

 • Nová německá knížka o Husovi, KR 34/1967/4, s. 95-96 • Šalda - theolog, KR 34/1967/9, s. 208-215 • O Husově autorství rétoriky z r. 1402, LF 90/1967/2, s. 177-179 • Kardinal Kaspar Migazzi im Kampf um Michael Servet in der Zeit Josephs II. in Österreich, CV 10, 1967, 4, s. 275-277 • Předhusitský kazatel a básník Johlín z Vodňan v Trutnově, Krkonoše, Podkrkonoší 3, s. 55–59 • Dílo a osud polského husity Ondřeje Galky, Slavia 37/1967/1, s. 63-74 • Kardinal Migazzi im Kampfe um Michael Servet in der Zeit Josephs II., CV 10, s. 275–257 • Hrst vzpomínek na prof. Hrejsu, KJ č. 3 • Sběratel a znalec husitik v 16. stol. – V. Rosa, KJ č. 25 • Pozdrav Boh. Součkovi, KJ č. 28 • Komenský a Royal Society, KJ č. 31 • Velké výročí Jednoty bratrské a její výzva evangelické inteligenci, KJ 52/1967, č. 32, 3 • Objev protokolů o procese husitského mučedníka, KJ č. 40 • Pětisté výročí Erasma Rotterdamského, KJ č. 42 • Kde byl popraven J. Roháč z Dubé?, ČZ č. 42

1968:

 • Svobodný protestantismus a jeho nedobojovaný zápas v našich dějinách, ThPř KR 35, 1968, 5, s. 97-104 • Stopami husitských biblí, KJ 53, 8. května 1968, 18, s. 4 • Kdy budeme vzpomínat šestistého výročí narození Husova?, KJ 53, 26. června 1968, 25, s. 2 • Husitští kazatelé v boji proti hrůzám mučení a poprav, KJ 53, 8. července 1968, 26, s. 3 • Husovi doktoři, ševci, krejčí a písaři, KJ 53, 8. července 1968, 26, s. 4 • O rehabilitaci mistra Jana Husa, KJ 53, 25. září 1968, 32, s. 2 • Původce pověsti o blanických rytířích, KJ 53, 20. listopadu 1968, 40, s. 3 • Bible Petra Mladoňovice a nový husitský iluminátor – J. Reček, KJ č. 4 • Hrdinská obrana Třebíče před 500 lety a její německý obdivovatel, KJ č. 8

1969:

 • Po stopách emigrantské rodiny Harnackovy, KJ 54, 15. ledna 1969, 3, s. 4 • První Dubček v našich dějinách, KJ 54, 12. února 1969, 7, s. 2 • Rodiče a rodina Bratra Řehoře, KJ 54, 19. března 1969, 12, s. 3 • Otec české reformace, KJ 54, 25. června 1969, 25, s. 4 • První knížka o Betlémské kapli, KJ 54, 2. července 1969, 26, s. 3 • Velké výročí husovského bádání, KJ 54, 17. září 1969, 32, s. 2 • První sbor Jednoty bratrské, KJ 54, 12. listopadu 1969, 39, s. 3 • Počátky Františka Palackého v Praze, JSH 38, 1969, 1, s. 33-42. (Dodatek: O autora spisu Tentamen, s. 40-42) • Reformní program M. Jana Kardinála z Rejštejna, vyslance Karlovy university pro koncil kostnický, JSH 38, 1969, 2, s. 99-118 • Das Rätsel des Tetragonus Aristotelis, CV 12, 1969, 3, s. 159-164 • Der Grosse Staatsmann der hussitischen Revolution, Illuminator Johann Reček, Mediaevalia Bohemica 1, 1969, 1, s. 116-128 • Účast M. J. Husa na staročeské bibli, Strahovská knihovna III.

1970:

 • Osmdesátka prof. dr. M. Spinky, KJ 55, 21. ledna 1970, 4, s. 3 • Písař husitských biblí a osudy jeho díla, KJ 55, 25. února 1970, 9, s. 3 • Hrst vzpomínek na Josefa Pekaře, KJ 55, 22. dubna 1970, 16, s. 2 • Holandský mistr, jenž odvolal v Kostnici názory Husovy, KJ 55, 1. července 1970, 25, s. 2 • Největším statkem národa jsou jeho velcí lidé, KJ 55, 23. září 1970, 33, s. 3 • K článku Fr. Laichtera „K Bartošovým vzpomínkám“, KJ 55, 14. října 1970, 36, s. 3 • Původ a rodina Bratra Řehoře, tvůrce Jednoty bratrské, JSH 39, 1970, 1, s. 58-66 • Co víme o Husovi nového, JSH 39, 1970, 2, s. 126-132 • Strahovské Zjevení a záhada jeho původce, JSH 39, 1970, 4, s. 256-258 • Ze zápisků podkrkonošského faráře z doby bělohorské bouře, LF 93/1970/1, s. 54-59

1971:

 • Vzpoura Jednoty bratrské proti jasnému zákazu Ježíšovu, KR 38/1971/1, s. 3-4 • Pomýšlí ještě Národní muzeum na vydání Jenského kodexu?, KR 38/1971/9, s. 201-203 • Z dějin Karlovy university v době husitské, JSH 40, 1971, 1, s. 54-63. (1. Husův žák a ctitel M. Jan Bradáček z Krumlova, s. 54-57; 2. Kněz Jan Gaudencius, s. 57-59; 3. Největší dílo kněze Jana Čapka, s. 59-62); 40, 1971, 2, s. 115-122. (4. Pařížský mistr, jenž odvolal v Kostnici názory Husovy, s. 115-119; 6.. M. Ondřej z Myslibořic, s. 119-121.) • Nejstarší svědectví o Husově rodném domku v Husinci, JSH 40, 1971, 4, s. 215-216 • Leben in Deutschland noch Nachfahren von Hussens Bruder?, CV 14, 1971, 2-3, s. 165-168 • O původce prvého politického programu českého, Právněhistorické studie 1971/16, s. 161-176

1972:

 • Konec táborských „pikartů“, JSH 41, 1972, 1, s. 41-44 • Bojovníci a státníci husitští a Universita Karlova, HUCP XII/1-2, 1972, 7-65 • Osudy polského husity v Táboře a v Čechách, JSH 41/1972, 111-114

1978:

 • L´Unité des Freres Tcheques et les Réformateurs, CV 21, 1978, 1-2, s. 29-48; 21, 1978, 3-4, s. 139-155

1990:

 • TGM a Husův odkaz, ČZ 70/1990/37, 1
Poslední změna: 21. říjen 2021 15:41 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Evangelická teologická fakulta

Černá 646/9

110 00 Praha 1


221 988 216


ID datové schránky UK: piyj9b4


Jak k nám