Samostatné publikace, autorská spoluúčast

Samostatné publikace, autorská spoluúčast

1914:


 • Betlémská kaple (spolu s Al. Kubíčkem), Tiskem Pražské Akciové Tiskárny, 1914, Praha, 23 stran1915:


 • Kniha Z. Nejedlého o husitské písni a bohoslužbě, nákl. vlastním tiskem A. Wiesnera, Praha, 1915, 25 stran (reakce na: Z. Nejedlý, Dějiny husitského zpěvu za válek husitských)1916:


 • Husovi přátelé a nepřátelé v Kostnici, (otisk ze Zlaté Prahy), nákladem vlastním, Praha 1916, s. 16.


 • Tetragonus Aristotelis. Konciliaristický projev s počátku velikého církevního rozkolu, Historický archiv České Akademie č. 41, Česká akademie císaře Františka Josefa pro vědy, slovesnost a umění, Praha 1916, s. 431922: • Z Žižkových mladých let. Zvláštní otisk z Časopisu Společnosti přátel starožitností českých v Praze 30, A. B. Černý, Praha 1922, 31 s.1923: • Puer Bohemus. Dva projevy husitské propagandy (edice s. 8-57), Zvláštní otisk z VKČSN, Královská česká společnost nauk, 1923, s. 58 • Křižácká zvěrstva za válek husitských, Havlíček 12/14/15. listopadu 1923, s. 15 • Pravda o Husovi a husitství, Společenský výbor pro oslavy Husovy v Praze, Praha, s. 39


  (Naši katolíci o Husovi jindy a dnes – Byl jenom Hus vlastencem? – Husovy zásluhy literární – Hus a kněžstvo – Hus a celibát – Husovo kacířství – Kostnický proces – Klevety a pomluvy – Hus se dovolával Písma a Písmo jej odsoudilo – Půjčky Husovy a doktora Johánka – P. Jos. Šafařík o Husovi – Hus nízce lichotí zločinci Janu XXIII.? – Církev a upalování kacířů – Hus a Andělský doktor o popravách kacířů – Osvícený francouzský katolík o smyslu Husova skonu – Dílo husitských válek) • O Žižkův hrob, Žižkův sbor, Čáclav, s. 20 • Josef Th. Müller, Dějiny Jednoty Bratrské – I, Jednota Bratrská, Praha, s. 368 (překlad)1924: • Bratr Řehoř, tvůrce Jednoty Bratrské, Kostnická jednota, s. 32 • M. Jan Hus v bohoslužbě a úctě církve podobojí a v podání prvého století po své smrti, S dějinami svátku 6. července a otiskem nových svědectví o Husově jihočeském původě (s edicemi „Starý veršovaný Husův životopis“ a „Litomyšlské nepomucké divadlo o Husovi z 1710“), Národopisný Věstník Českoslovanský, 16, 20-38. Zvl. ot.,Vlastním nákladem, Praha, s. 19 • O čáslavské ostatky Žižkovy, Vlastivědné museum pro východní Čechy v Chrudimi, Chrudim, s. 29 (Zvláštní otisk z 2. svazku Vlastivědného sborníka východočeského. Obsah: I. Řešení prof. J. V. Šimáka, s. 5 - 6; II. Nová rozprava, s. 6 - 7; III. Nové námitky prof. J. V. Šimáka, s. 8 - 10; IV. Žižkův dvojí pohřeb, s. 10 - 13; V. Vznik čáslavského náhrobku i epitafu, s. 13 - 26 (s. 18 - 19, pozn. 30: edice Žižkova epitafu v kronice Hediově; s. 19: překlad.); VI. Závěr, s. 26 - 27; VII. Dodatek: Z osudů čáslavského náhrobku Žižkova, s. 27 - 29) • Sporné otázky Žižkova života, Žižkova doba IX, Památník Odboje, 1924, s. 31 • Jan Žižka z Kalicha, Otisk z Českobratrského kalendáře, s. 30 • Jan Žižka za Kalicha, Žižkova doba VIII., Památník odboje, s. 40 • Jan Žižka z Kalichu, Českobratrský evangelický sbor v Žižkově, Praha 1924, s. 32 • Jan Žižka z Trocnova, Ministerstvo školství a národní osvěty ve Státním nakladatelství, Praha, s. 47 (Ed. písně „Ktož jsú boží bojovníci“, s. 42–43) • Listy bratra Jana Žižky. Připojen list J. Roháče a Prokopa Holého (vydal a výklady napsal), Kostnická jednota, Praha, s. 32 • Dva Žižkovi obránci proti soudu Františka Palackého, Havlíček 13/1924/41, 16 s • Bratr Jan, in: Sborník Žižkův. Příležitostné besedy 7, Ústřední nakladatelství a knihkupectví učitelstva českoslovanského v Praze, Praha 1924, s. 5-221925: • Do čtyř pražských artikulů (edice: „Eleccio multiplex", „Responsio Magistrorum ad litteram sacerdotum Thaboriensium“, „Táborská, jak se zdá, odpověď“, „Chiliastické provolání“, „Jakoubkův okružník proti chiliastům z Rakovníka 22. ledna 1420“, „List pražské university neznámému pánu o podmínkách dovolené války ze 17. února 1420“, „Jakoubkův projev De prediis et potestate coactiva“, „Pražská universita stanoví podmínky, za jakých je husitům přípustno bojovati“ a „Chiliastický traktát neznámého autora“), Otisk ze Sborníku příspěvků k dějinám města Prahy V, s. 111 • Eneáš Silvius [Piccolomini], jeho život a jeho Česká kronika, Volné myšlenky československé, 1925 - Počet stran: 61 • Literární činnost M. Jakoubka ze Stříbra, Sbírka pramenů k poznání literárního života v Čechách. 3., Česká akademie věd a umění, Praha, s. 72 • Z Husových a Žižkových časů, Črty a podobizny. B. Kočí, Praha 1925, s. 176 • Listy Mistra Jana Husi, CČS a Kostnická jednota, Praha, s. 48 • Zapadlé dílko bratrské vědy (Oldřich Velenský; Příloha: Předmluva dílka Velenského, s. 23 - 26 (edice předmluvy k jeho knize „In hoc libello gravissimis certissimisque et in sacra scriptura fundatis racionibus variis probatur Apostolum Petrum Rhomam non venisse neque illic passum. Proinde satis frivole et temere Romanus pontifex se Petri successorem iactat et nominat etc.“), Otisk z VKČSN, s. 28 • F. M. Bartoš, Jaroslav Motyčka - Husův památník k 6. červenci 1925. Sborník o životě a díle velikého hlasatele pravdy a bojovníka za svobodu svědomí a myšlení M. Jana Husa, vydaný r. 1925, kdy Národní shromáždění po vůli věrného lidu československého a v duchu jeho dějin prohlásilo 6. červenec památným dnem Československé republiky, (2. vydání), Volná myšlenka, Praha 1925, 80 s.1926: • Soupis rukopisů Národního musea v Praze – I, Melantrich, Praha, s. 330 • Nejstarší Husovy životopisy a jejich svědectví o Mistrově rodišti, Otisk z ČZ, nákladem vlastním, Praha, s. 391927: • Soupis rukopisů Národního musea v Praze – II, Melantrich, Praha, s. 424 • O „Nového Bartoše“, vlastním nákladem, Praha, s. 16 • M. J. Hus a český biskup (Otisk ze 4. čísla XIII. ročníku Dělnické osvěty), vlastním nákladem, Praha 1927, s. 12 • M. J. Hus a Vatikán, Kostnická jednota, Praha, s. 151928: • Literární činnost M. Jana Rokycany, M. Jana Příbrama, M. Petra Payna, Sbírka pramenů k poznání literárního života československého. Vyd. III. tř. Č. Akad. Skupina III. Práce bibliografické. Č. 9., Česká akademie věd a umění, Praha, s. 114 • Život, to jest šlechetné obcování ctného svatého kněze Mistra Jana Husi, kazatele českého. Od kněze Jiříka Heremity, věrného kazatele českého sepsaný a nyní nově vytištěný, (přeložil a úvodem opatřil), Oldřich Lipš, Praha, s. 16 • Katolický učenec francouzský E. de Bonnechose o Husovi, vybral a přeložil, Oldřich Lipš, Praha, s. 161931: • Husitství a cizina, Čin, Praha 1931, s. 264. (srov. Několik postav z českých dějin, Praha 1941, 50-77) • Husitika a bohemika několika knihoven německých a švýcarských (Přílohy: 1. Memorandum německých theologů o válce s Husity, podané braniborskému kurfiřtovi Fridrichovi Hohenzollerskému a radům ostatních kurfiřtů, kteří se shromáždili v Norimberce koncem dubna 1430, 82-88; II. Začátek traktátu „Puer Bohemus“, 88-90), Zvláštní otisk z VKČSN, s. 921932:
 • Manifesty města Prahy z doby husitské, Obec hlavního města Prahy, 1932, Počet stran: 561933: • Úvodem; Soupis spisů Dra. Fr. Loskota, in: A. Loskotová, Dr. Fr. Loskot, Nákladem vlastním, Praha, 5-6 a 83-841934: • Hus a město Kostnice 1415-1915, Publikací Společnosti Husova musea č. 5, Společnost Husova musea, Praha 1934, s. 36 • Lipany, Knihovna Svazu Národního Osvobození, (trojí vydání), s. 94 • Prokop Veliký, Moravský legionář, Brno, 1934, s. 104 • Poslání M. Ondřeje Galky králi Vladislavu Varnečíkovi (s edicí „Tractatus Mag. Andreae Galka de dotatione Constantini“, s. 11 - 36), Zvláštní otisk z VKČSN, Praha, s. 36 • M. Pavel Kravař, Otisk z Věstníku Matice Opavské, s. 81935: • O Husa a o Husovi, Knihovna Svazu Národního osvobození. 104, Svaz národního osvobození, Praha, s. 132 • Viklef a Čechy. Průvodce výstavou, Blahoslavova společnost, s. 7 • Půlstoletí husitského bádání a nové nálezy husitských památek, Společnost Husova musea, Praha, s. 28 • Listy Bratra J. Žižky, 2. vydání, Kostnická jednota, Tábor, s. 321936: • Jihlavská kompaktáta, K 500. výročí dne 5. července 1436, Synodní rada ČCE, Praha, s. 15 • M. J. Hus jako rektor Karlovy university, Publikací Společnosti Husova musea č. 7, Společnost Husova musea, Praha, s. 32. • M. Jakoubek ze Stříbra, spolubojovník a nástupce Husův, Rada starších CČS, Příbram, s. 24 • Listy Mistra Jana Husa (výbor upravil), Sbor Husův, Tábor, s. 48 • Rukopisy, Svaz národního osvobození, Praha, s. 128 • Bratrstva táborského sláva i pád, Příloha JSH Ročník IX., Tábor 1936, s. 261937: • Listy profesoru F. Marešovi o RKZ, Svaz národního osvobození, Praha, s. 48 • Úvod, in: A. Loskotová (přel.), Mussoliniho kniha o Janu Husovi, muži pravdy, Jan Jiránek, Turnov, s. 3–4 • Úvod, in: F. Šimek (ed.), Staré letopisy české, s. 1–17 • Vložka, in: V. Dědek (ed.), P. Gesinii de Bezdězí Parentatio heroibus Bohemis, s. 2 • Úvod in: Staré letopisy české. [Vyd.]: Šimek, František, Hist. spolek a Společnost Husova musea, Praha 1937. 17+179 s1938: • Básník Oráče a smrti, in: Jan ze Žatce, Oráč a smrt, ed. P. Eisner, s. 73-7 • Bible kněze Jakuba, faráře u sv. Mikuláše na Starém městě v Praze, in: Kapitoly knihovědné a knihovnické Janu Emlerovi k šedesátce, Československá společnost knihovědná, Praha 1938, s. 83-86 • Tisíc let našeho zápasu, (otisk o 23 str. vyšel až 1945). Jan Žižka, Prokop Veliký, Jiskra a bratrstvo, in: Armáda a národ, 132-40 • Z kroniky Bartošova rodu (soukromý tisk), s. 8 • Tisíc let našeho zápasu, Pokorný a spol., Brno, s. 241939: • Myšlenka Blaníka u Bedřicha Smetany, Ročenka Chudým dětem 51, 74-9 • Karlova universita do Dekretu kutnohorského, in: Co daly naše země Evropě a lidstvu - I, 61-67 • Výzva Svazu evangelických církví k pokání z 8. XI. (s Jar. Šimsou) • Mikuláš z Pelhřimova. Biskup Táborského bratrstva, Sbor Husův, Tábor, s. 36 • Hledání podstaty křesťanství v české reformaci, Kalich, Praha, s. 16 • Historický rozbor Rukopisu Královedvorského a Zelenohorského, Kalich, Praha, s. 32 • Po stopách pozůstalosti M. J. Husi, Otisk z ČAŠ 15, Společnost Husova musea, Praha, s. 22 (Zvláštní otisk z ČAŠ roč. 15-16. Obsah: I. Husovy písemnosti v archivu Karlovy university, s. 3 - 11; II. Nad autogramem M. Jana Husi, s. 11-22) • M. Jakoubek ze Stříbra. Husův spolubojovník a obnovitel kalicha. K 525. výročí husitského kalicha, vlastním nákladem, Praha, s. 19 (


  Doplněný otisk: M. Jakoubek ze Stříbra, spolubojovník Husův a obnovitel kalicha,  JSH 12 / 1939, s. 1-14. Dodatek: Doplněk k soupisu Jakoubkových prací, s. 19. Znovu otištěno in: Několik postav z českých dějin, Praha 1941, s. 30–49) • Hledání podstaty v Jednotě bratrské, vlastním nákladem, Kalich, Praha 1939, s. 16 • Bojovníci a mučedníci, Obrázky z dějin české reformace, Kalich, Praha, s. 192 • O kalich, Pokrok, Praha, s. 86 • Knihy a osudy, Knihovna Pokroku, Praha, s. 88 • Úvod a poznámky, in: E. Stein, Palacký, Život a vědecké působení Dobrovského, Beneš Krabice z Weitmile, Panování císaře Karala IV., Knihovna Pokroku, Praha • Hus, Jan : Mag. Jo. Hus Sermones in Betlehem 1410-11. Část 1. [Ed.]: Flajšhans, Václav In: VKČSN 1938 • Palacký, František: Život a vědecké působení Josefa Dobrovského. [Ed.]: Bartoš, František Michálek. Pokrok 1939. 16 s1940: • Mladý Dobrovský o nepomucké legendě (s edicí Dobrovského práce „Recension und Kritische Anmerkungen über des Reichstädter Herrn Dechants von Schönfeld am 25. May“ z r. 1783), vlastním nákladem, Praha, s. 16. • Návrh krále Jiřího na utvoření Svazu evropských států a jeho původce M. Mair, Otisk z JSH XII, s. 20 • Ohlas Husova díla ve světě, Nákladem vlastním, Praha, s. 32 • Do čtyř pražských artikulů. Z myšlenkových a ústavních zápasů let 1415-1420, 2. doplněné vydání, Blahoslavova společnost, Praha, s. 75 • Poslední Lucemburkové v Čechách, Knihovna Pokroku - 159, Pokrok, Praha 1940, s. 80 (Obsah:  Osud Václava IV, s. 3 - 27; Česká královna v husitské bouři, s. 28 - 50; Zikmund Lucemburský, s. 51 - 65; Básník v husitské bouři, (M. Vavřinec z Březové) s. 66 - 80) • Obrázky z našich dějin, Knihovna Pokroku, Praha, s. 79 • Nové obrázky z našich dějin, Knihovna Pokroku, s. 64 • Úvod, in: Josef, Hendrich (přel.), Jan Amos Komenský, Poselství Jednoty bratrské o vzácném statku jednoty, řádu a kázně, Kalich, Praha 1940, 95 s.1941: • Světec temna Jan Nepomucký, List z českých dějin, Kostnická jednota, Praha, s. 84 (srov. Několik postav z českých dějin, Praha 1941, 102-171) • Dvě stati z českých dějin, Kalich, Praha, s. 12 • Počátky české bible, Kalich, Praha, s. 31 • M. Jeroným Pražský, otisk z JSH 14, Kalich, Praha, s. 34 • Několik postav z českých dějin, Život a práce, Praha 1941, s. 174 (Obsah: Jan z Jenštejna, s. 9–29; Jakoubek ze Stříbra, s. 30–49; Mikuláš z Pelhřimova, s. 50–77; Husitští apoštolové a mučedníci německé národnosti (Ulrich Grünsleder, Jan Drändorf, Fridrich Reiser a Martin Luther), s. 78–94; Barokní světec Ivan, s. 95–101; Jan Nepomucký (s překladem kanonizační bully papeže Benedikta XIII.), s. 102–171) • Dopisy Josefa Dobrovského s Aug. Helfertem, vydal s užitím přepisu J. Volfa, KČSN, s. 179 • Devět statí z českých dějin, Pokroku, Praha, s. 64 • Vláda Václava IV. a počátky husitství. Husitská bouře a král Zikmund (1378-1437), Národní kronika česká III, 150-308 (Censura propustila jen str. 150-160)1944: • Biskupství v Jednotě bratrské (cyklostyl), Evangelické dílo, Praha, s. 30 • O původce Historia von D. Johann Fausten, KČSN, Praha 1944, s. 121945: • Rukopisy děkanství karlštejnského, VKČSN 1944 / 5, s. 18 (Edice: I. Nekrologické záznamy v kalendáři žaltáře karlštejnského, chovaného nyní v knihovně Národního musea, s. 11–13; II. Zlomek účtů mistra kuchyně královské z doby Karla IV., s. 13–18) • Slované a Němci před tisíciletím. Zvláštní otisk z časopisu Český zápas číslo 12 a 15, Blahoslav, Praha 1945, s. 241946: • Život M. J. Husi podle sepsání pražského kazatele z let 1611-1619. [Ed.]: Císařová-Kolářová, Anna. P., Společnost Husova muzea 1940. 72 s. Husitský archiv. Sv. 5 • Co víme o Husovi nového, Pokrok, Praha, s. 140 (Obsah: Co víme o Husovi nového, s. 7-96; Pravda o Husovi a husitství, otisk spisku z 1923, s. 97-124; Svátek 6. července, z knížky Z Husových a Žižkových časů, s. 124-129; O Husa a jeho pravdu. Odpověď Jos. Pekařovi, z Nové svobody 1925, s. 129-134; Manifest k památnému dni Mistra Jana Husa v roce 1938, s. 135-137; Pravda vítězí, z Národního Osvobození 6. 7. 1945, s. 137-139) • Pražskij universitét Karla IV. do Kutnohorskago dekreta (překlad stati z r. 1939), Orbis, Praha, s. 19 • Čtyři stati o Dobrovském, KČSN, Praha 1946, s. 25 • Rukopisy Královédvorský a Zelenohorský, 2. vydání, Práce, Praha, s. 112 • Kdo jest K. Krofta, Orbis, Praha, s. 38 • Bojovníci a mučedníci, 2. vydání, Kalich, Praha, s. 222 • Kdo byl Petr Chelčický?, vlastním nákladem, Tábor 1946, s. 81947: • Čechy v době Husově, 1378 - 1415, Jan Laichter, Praha, s. 523 • Kdo jest J. Goll, Orbis, Praha, s. 29 • Mistr Jan Hus: Listy a projevy. Životopis od Jiříka Heremity, (k tisku připravil a úvody opatřil), Ministerstvo informací, Praha, s. 48 • Z dějin hesla Pravda vítězí, Česká akademie věd a umění, Praha, s. 24 • Chelčický a Valdenští, (dále: Husův ctitel J. Bradáček z Krumlova; Předhusitský kazatel johanita Tomášek; Původce Quadragesimale Admontského) vlastním nákladem, Tábor, s. 16 • Památce Petra Chelčického, vlastním nákladem, Tábor, s. 111948: • O podstatu křesťanství a dědictví Jednoty bratrské, Kalich, Praha, s. 71 (Kapitoly: Hledání podstaty v Jednotě bratrské, s. 12 – 32, rozšířený přetisk: Hledání podstaty v Jednotě bratrské, vlastním nákladem, Praha 1939) • Kdo jest F. Palacký, Orbis, Praha, s. 54 • Literární činnost M. J. Husi, Česká akademie věd a umění, Praha 1948, s. 140 • Dopisy J. Dobrovského s J. P. Ceronim, KČSN, s. 207 • Karlova universita v době Husově a husitské revoluce – Vzácný dokument z dějin knihovny Karlovy university, Nákladem vlastním, Tábor 1948, s. 12 • Úvod a poznámky, in: F. Loskot (ed.), Milíč, Poslání Urbanu V. a Spisek o Antikristu, Blahoslavova společnost, Praha, s. 5-9 a 28-29 • Knihy a zápasy, HČEFB, Praha, s. 3871949: • Světci a kacíři, HČEFB, Praha, s. 336 • Petri Payne Anglici, Positio, replica et propositio in concilio Basiliensi a 1433 atque oratio ad Sigismundum regem a. 1429 Bratislaviae pronunciatae, Sbor Husův, Tábor, s. 92 • Listy Br. Jana a Kronika velmi pěkná o J. Žižkovi, Blahoslav, Praha 1949, s. 5 – 37 • In memoriam K. Hrdiny, in: M. J. Kampanus, Mecenáši Karlovy university, HF, Praha, 77-80 • Doslov, in: Listy dvou Janů, ed. Anna Císařová-Kolářová a Jiří Daňhelka, ELK, Praha, 207-2151951: • Z dějin kaple Betlémské, Blahoslav, Praha, s. 60 • Žižka a Korybut, Otisk z Jihočeského sborníku historického roč. 20, Tábor 1951, s. 33-571952: • Dva slavní rodáci podblaničtí (Matěje z Janova a Vojtěch Raňkův z Ježova), Jihočeská společnost, Tábor 1952, s. 31 • Úvod, in: J. B. Jeschke (ed.), Mistr Jan Hus, Postilla, Vyloženie svatých čtení nedělních, KEFB, Praha, s. 5–91953: • Doslov in: A. Císařová – Kolářová (ed.), Martin Lupáč, Hádání o kompaktátech, s. 34–431954:
 • Autograf M. J. Husi, UK, Praha, s. 591955: • Kosmas a Gallus, Čech a Lech, in: Česko-polský sborník vědeckých prací – I, red. M. Kudělka, Praha 1955, s. 73-83 • Dvě studie o husitských postilách, Rozpravy ČSAV Řada společenskovědní. Roč. 65. Seš. 4., s. 1001956: • Jednota a reformátoři, in: Jednota bratrská 1457 - 1957, Sborník k pětistému výročí, Kalich, Praha, s. 109–146 • M. Petr Payne, diplomat husitské revoluce, Kalich, Praha, s. 75 (Překlad: Řeč M. Petra Engliše, pronesená jménem husitského poselství ke králi Zikmundovi v Bratislavě r. 1429, s. 51–73)1958: • Petr Chelčický, duchovní otec Jednoty Bratrské (v příloze edice „Zápis o smíru táborského hejtmana Jana z Kremže s Kunrátem ze Sulevic a jejich straníky z 30. března 1424“), Kalich v ÚCN, Praha, s. 351959: • Ze zápasů české reformace, Kalich, Praha 1959, s. 178 (Do svazku je zařazeno 12 autorových prací, které byly z největší části již časopisecky publikovány a jednají o Miličovi, Husovi, Jenském kodexu, Budovci z Budova, Komenském. Připojena je studie o J. Dobrovském)1960: • Hus, Hussites, Jerome of Prague, Peter Payne, in: Encyklopaedia Britannica1965: • Husitská revoluce I. Doba Žižkova 1415-1426, 240 s. • Soupis pramenů k literární činnosti M. Jana Husa a M. Jeronýma Pražského (s Pavlem Spunarem), Historický ústav ČSAV, Praha, s. 3691966: • Několik problémů a naděje husovského bádání, in: Husův sborník. Soubor prací k 550. výročí M. Jana Husa, red. R. Říčan – M. Flegl, KEBF, Praha 1966, s. 6-19 • Problém Husových tzv. Betlemských kázání, in: Husův sborník. Soubor prací k 550. výročí M. Jana Husa, red. R. Říčan – M. Flegl, KEBF, Praha 1966, s. 42-47 • Husitská revoluce II, Vláda bratrstev a její pád 1426 - 1437, Academia, Praha, 264 s.1967: • O soupis literatury, vzešlé z Jednoty bratrské, in: Bratrský sborník. Soubor prací přednesených při symposiu konaném 26. a 27. září 1967 k pětistému výročí ustavení Jednoty bratrské, red. R. Říčan, KEBF, Praha 1967, s. 86 – 891970: • Vzpomínky husitského pracovníka, Kalich, Praha, 138 s1986:


 • The Hussite Revolution, 1424-1437. [Ed.]: Klassen, John Martin. Boulder, Columbia University Press 1986. XX, 204 s. East European Monographs. 2031997:


 • Masarykova česká filosofie, 2. vydání, in: Havelka, Miloš (ed.), Spor o smysl českých dějin 1895 - 1938, Torst, Praha, s. 369–3861998:


 • Karlova universita do Dekretu kutnohorského, in: Co daly naše země Evropě a lidstvu – I. Od slovanských věrozvěstů k národnímu obrození, Evropský literární klub, Praha 1998, s. 122-1342001:


 • Masarykova česká filosofie, in: T.G. Masaryk ve třech stoletích. Rozhovor generací o Masarykových náboženských názorech, red. J. Smolík – J. Štěpán, L. Marek, Brno 2001, 73-75


 • Svobodný protestantism a jeho nedobojovaný zápas v našich dějinách, in: in: T.G. Masaryk ve třech stoletích. Rozhovor generací o Masarykových náboženských názorech, red. J. Smolík – J. Štěpán, L. Marek, Brno 2001, s. 244-245

Poslední změna: 21. říjen 2021 15:37 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Evangelická teologická fakulta

Černá 646/9, pošt. přihr. 529

115 55 Praha 1


221 988 216


ID datové schránky UK: piyj9b4


Jak k nám