Recenze a zprávy

VÝBĚROVÁ BIBLIOGRAFIE FRANTIŠKA MICHÁLKA BARTOŠE (1889 - 1972)


Recense a zprávy:


1910: • Milan Svoboda (ed.), M. Jakoubka ze Stříbra překlad Viklefova Dialogu, Praha 1909, s. 38 + 200, ČČH 16/1910, s. 421-4261911:
 • Kitts, Eust. J.: Pope John XXIII. and master John Hus of Bohemia. London, Constable 1910, XXVIII + 446 s. Zpr.: ČČH 17, 1911, s. 2591912: • J. Sedlák, Několik textů z doby husitské, In: Hlídka 1911, Zpr.: ČČH 18/1912/2, s. 252 • Wyclif, De ente, ČČH 18/1912, 2521913: • J. Sedlák, Několik textů z doby husitské 1912, Zpr.: ČČH 19/1913/2, s. 255-256 • A. Hall, Sigmund und Hus, 1912, Zpr.: ČČH 19, 1913, č. 3, s. 387 • Voborník, Jan : Jeronym Pražský a Boethius. In: Sborník filologický 3, č. 1-4, Zpr.: ČČH 19, 1913, č. 3, s. 387-388 • Kitts, Eust. J.: In the days of the councils. A sketch of life and times of Baldasare Cossa. 1908, XXIV + 422 s., Rec.: ČČH 19, 1913, č. 4, s. 494-498 • Kitts, Eust. J.: Pope John XXIII. and master John Hus of Bohemia. London, Constable 1910, XXVIII + 446 s., Rec.: Bartoš František Michálek, ČČH 19, 1913, č. 4, s. 494-498 • Sedlák, Jan : Štěpána z Pálče, replika proti Husovu traktátu "de ecclesia". In: Hlídka 1910-1912. Zpr.: ČČH 19, 1913, č. 4, s. 506-507 • Sedlák, Jan : Štěpána z Pálče Antihus. In: Hlídka 1910-1912. Zpr.: Bartoš František Michálek, ČČH 19, 1913, č. 4, s. 506-5071914: • Fr. Stejskal, Zbyněk Zajíc z Hasenburka, ČČM 88/1914, s. 450 • Jan Sedlák, Táborské traktáty eucharistické, ČČM 88/1914, s. 450-451 • Jastrebov, Kagda napisal P. Chelčickij svoju Repliku protiv Rokycany, ČČM 88/1914, s. 451-452 • Kamil Krofta, Václav Koranda ml. a jeho názory náboženské, ČČM 88/1914, s. 452-453 • Nové české dějiny (reakce na Otto Placht, Nové české dějiny, (V. Novotný) Klín 2/13.2.1914/3, s. 4-5), Klín 2/27. 2. 1914/4, s. 7. • Zdeněk Nejedlý, Spor o smysl českých dějin, Klín 2/12. 6. 1914/11, s. 5-6 • FMB: Zur Geleisfrage im Mittelalter. In: Zeitschrift für Kirchengeschichte 34, č. 3. [Zpr.]: ČČH 19, 1913, č. 4, s. 507. • K počátkům Petra Chelčického, ČČM 1914, 27-35, 149-160, 303-314., [Zpr.]: ČČH 20 1914, č. 4, s. 494-495 • K traktátovým cyklům Jana Příbrama proti Petru Paynovi a Táborům, LF 41/1914, 112-121 (Příbramovy spisy: „Apologia contra defensores Wicleff, varie eidem insultantes, in audiencia recitata“, „Processus cause M. J. Przibram contra adversarios suos fortissimos et famosissimos, predicatores et sacerdotes Taborenses, Orfanos et Pragenses, simul in unum dicta Wiclef et Petrum Anglicum omni studio defendentes“ a „Život kněží táborských“), [Zpr.]: ČČH 20 1914, č. 4, s. 494-495 • Kybal, Vlastimil : Svatý František z Assisi. Laichter 1913. 252 s. + 44 obr. + 2 mp., Zpr.: ČČH 20 1914, č. 1, s. 131. • Kybal, Vlastimil : O prvních dvou řeholích sv. Františka z Assisi. In: Věstník královské české Společnosti nauk 4, 1913, Zpr.: ČČH 20 1914, č. 1, s. 131 • Sedlák, J. : Tractatus causam mgri J. Hus e parte catholica illustrantes. In: Zpr.: ČČH 20, 1914, č. 2, s. 243-244 • Sedlák, Jan: Drobné texty husitské. 3 řada. In: Hlídka 1913, Zpr.: ČČH 20, 1914, č. 3, s. 358 • Sedlák, Jan: K dokumentům Husovým. In: Zpr.: ČČH 20, 1914, č. 3, s. 358 • Martin, Alfred von : Mittelalterliche Welt- und Lebensanschauung im Spiegel der Schriften C. Salutatis. Historische Bibliothek. Bd. 33.


  [Zpr.]: ČČH 20, 1914, č. 2, s. 259 • Prohaska, Dragutin: M. J. Husi spis o svatokupectví, Časopis pro moderní filologii 1913, [Zpr.]: ČČH 20 1914, č. 1, s. 117 • Otto Placht, Nové české dějiny, (V. Novotný) Klín 2/13.2.1914/3, s. 4-5. FMB, Nové české dějiny (reakce na předchozí), Klín 2/27. 2. 1914/4, s. 7. (se zmínkou o článku FMB z únorové České kultury) • Zdeněk Nejedlý, Spor o smysl českých dějin, 2/12. 6. 1914/11, s. 5-6
1915:
 • Jan Sedlák, Mikuláš z Drážďan, ČČM 89/1915, s. 251-252 • M. Uhlirz, Die Genesis der vier Prager Artikel, ČČM 89/1915, s. 252-253 • K. Krofta, M. Jan Hus, ČČM 89/1915, s. 378-379 • A. Císařová-Kolářová, Žena v hnutí husitském, ČČM 89/1915, s. 379 • F. J. Ryšánek, Petr Chelčický a mistr Protiva, ČČM 89/1915, s. 379-380

1916:

 • Josef Hanuš, Fr. Faustýn Procházka, ČČM 90/1916, s. 240-243 • J. Sedlák, M. Jan Hus, ČČM 90/1916, s. 117 • R. Urbánek, Věk Poděbradský - I; J. Bidlo, Akty Jednoty bratrské - I, ČČM 90/1916, s. 117 • Německého husity Petra Turnova o zvyklostech východní církve, ČČM 90/1916, s. 117-118 • Studya i materialy do historyi ustawodawstwa synodalnego w Polsce, ČČM 90/1916, s. 376 • Jan Putna, M. Jeroným Pražský, ČČM 90/1916, s. 377 • V. Novotný (ed.), Monitorium konstantinopolského patriarchy Jana na uchvatitele církevního majetku v Čechách z r. 1418, ČČM 90/1916, s. 377 • Fr. Bednář, Pavel z Kravař; J. Th. Müller, Magister Nikolaus von Dresden; A. Jung, Friedrich Reiser  ČČM 90/1916, s. 377-378 • V. Vojtíšek, O studiu městských knih českých, ČČM 90/1916, s. 378-379 • Německého husity Petra Turnova spis o řádech a zvycích církve východní (obsah: O stycích a vztazích mezi Husity a církví řeskou, 1-9; Projevy sympathií k církvi řecké v husitských traktátech, 9-13 (9-12: edice traktátu „De organis“ (partes); 13: Jan Příbram „De ritibus misse“ (partes)); Petra Turnova traktát o zvyklostech a obřadech řecké církve, 13-25), VKČSN, 1-25, [Zpr.] ČČH 22, 1916, č. 1, s. 238-239 • Valdenský biskup Štěpán z Bazileje a jeho účast v ustavení Jednoty bratrské, ČČM 1916, 273-277, [Zpr.]: ČČH 22, 1916, č. 3, s. 494 • Paměti M. Jeronýma Pražského, Lumír 44, 289-302, [Zpr.]: ČČH 22, 1916, č. 3, s. 494

1917:

 • J. Th. Müller, Der Waldenserbischof Weihe der ersten Brüderpriest, ČČM 91/1917, s. 82-83 • H. Böhmer, Mag. Peter von Dresden - Die Waldenser in Zwickau und Umgegend, ČČM 91/1917, s. 336-337
1918:
 • Jaromír Čelakovský, Klášter sedlecký, jeho statky a práva v době před válkami husitskými, ČČM 92/1918, s. 85 • J. Th. Müller, Hymnologisches Handbuch zum Gesangbuch der Brüdergemeine, ČČM 92/1918, s. 85-86 • B. Mendl, Vývoj pražské populace od válek husitských, ČČM 92/1918, s. 87 • Ferd. Hrejsa, K českým náboženským dějinám za prvních let Ferdinanda I. - B. Optát, ČČM 92/1918, s. 286-287 • F. Žilka, Hus pro nás, Kalich 5(1)/únor 1918/5, s. 185-186
1919:
 • Aug. Neumann, K životopisu Jindřicha Frimara, ČČM 93/1919, s. 190 • J. Sedlák, Táborské traktáty eucharistické, ČČM 93/1919, s. 190-191 • J. Bidlo, Vzájemný poměr české a polské větve Jednoty bratrské v době od r. 1587-1609, ČČM 93/1919, s. 192

1922:

 • Fr. Stejskal, Svatý Jan Nepomucký, Kalich 7/1922/5-6, s. 240-247 • Dr. Kazimierz Kolbuszewski: Ruchy husyckie w Polsce i wplyw ich na pismiennictwo, Kalich 7/1922/3, s. 136-137
1923:
 • Josef Volf, rec. Jan Amos Komenský, Historie o těžkých protivenstvích církve české, úvod dra F. M. Bartoše, ČČM 97/1923, s. 80-82 • Josef Volf, rec. Dějiny Jednoty bratrské I., přel. FMB, ČČM 97/1923, s. 277-281 • G. Gonnet (ed.), Enchiridion fontium Valdensium 1, ThPř KR 26/1959/1, s. 30-31 • Jakoubkova postilla na Apokalypsu, LF 1, 119-130, [Zpr.]: ČČH 29, 1923, č. 3-4, s. 551 • Finke, Acta concilii, Kalich 8/1923, s. 187-189 • Josef Th. Müller, Dějiny Jednoty Bratrské – I, Jednota Bratrská, Praha, s. 368, Zpr.: ČČH 29, 1923, č. 3-4, s. 553
1924:
 • Sborník historických prací prof. Mart. Koláře o dějinách Tábora, ČČM 98/1924, s. 284-286

1927:

 • Soupis rukopisů Národního musea v Praze – II, Melantrich, Praha, s. 424, [Zpr.]: ČČH 33, 1927, č. 3, s. 650

1928:

 • Jaroslav Bidlo, Dějiny Slovanstva, ČČM 102/1928, s. 84-93 • Acta concilii Constanciensis. Vierter (Schluss-) Band. Hrsg. H. Finke, ČČM 102/1928, s. 305-309 • Literární činnost M. Jana Rokycany, M. Jana Příbrama, M. Petra Payna, Sbírka pramenů k poznání literárního života československého. Vyd. III. tř. Č. Akad. Skupina III. Práce bibliografické. Č. 9., Česká akademie věd a umění, Praha, s. 114, [Zpr.]: ČČH 34, 1928, č. 3, 659

1930:

 • V. Vojtíšek, O pečetech a erbech měst pražských a jiných českých, JSH 3, 1930, 4, s. 27 • Z letošní literatury o Husovi, JSH 3/1930, 104-105

1931:

 • Husitství s cizina, JSH 4, 1931, s. 140-141 • Fr. Roubík, Dějiny Chodů u Domažlic, JSH 4, 1931, s. 141-142

1932:

 • Husitika a bohemika několika knihoven německých a švýcarských, JSH 5, 1932, s. 70-71 • Picards et Picarti. In: Bulletin de l'histoire du protestantism français 1931-1932, [Zpr.]: ČČH 38, 1932, č. 3-4, s. 640 • Fr. Šimek, Jakoubek ze Stříbra: Výklad na Zjevení sv. Jana I, JSH 5, 151

1933:

 • Kolem husit. vítězství u Domažlic, JSH 6, 1933, 1, s. 46 • Petr Chelčický, Dva traktáty, ed. E. Smetánka, JSH 6, 1933, 1, s. 46 • J. Tanner, Život a ctnosti P. Albrechta Chanovského, ed. J. Vašica, JSH 6, 1933, 1, s. 46-47 • Jakoubek ze Stříbra, Výklad na Zjevení sv. Jana, JSH 6, 1933, 3, s. 122-123 • Manifesty města Prahy z doby husitské, JSH 6, 1933, 3, s. 123-124 (autorec.) • TGM, Cesta demokracie, JSH 6, 1933, 4, s. 167 • J. Lesíkov (Ant. Vomáčka), Úvahy o bitvě u Lipan, JSH 6, 1933, 4, s. 167 • J. Pekař, České katastry 1654-1789, JSH 6, 1933, 4, s. 167-168 • Manifesty města Prahy z doby husitské (autoreferát), JSH 6, s. 123-124 • Fr. Šimek, Jakoubek ze Stříbra: Výklad na Zjevení sv. Jana II, JSH 6, s. 122-123 • Václav Novotný, Historické spisy Petra z Mladoňovic a jiné zprávy a paměti o M. Janovi Husovi a M. Jeronymovi z Prahy, ČAŠ 9-10/1933, s. 296-301
1934:
 • Jan Slavík, Husitská revoluce, JSH 7, 1934, 3, s. 118-119 • Literatura 500. výročí bitvy u Lipan, JSH 7, 1934, 4, s. 155
1935:
 • Husitika v Admontě, V. Tille-J. Vilíkovský, JSH 8, 1935, 1, s. 31
1936:
 • K. Krofta, Listy z náboženských dějin českých, JSH 9, 1936, s. 72-73 • Kamil Krofta, Žižka a husitská revoluce, JSH 9/1936, s. 70-72 • Zavřelův Žižka, Národní Obrana 13. 3. 1936 • Slovenský husita na pražské univerzitě. Národní osvobození 1936. 3. října. ([Zpr.]: ČČH [43], 1937, č. 1, s. 177) • Das Rätsel des Magisters Claretus. In: Prager Presse 1936. 20. prosince. ([Zpr.]: ČČH [43], 1937, č. 1, s. 176) • Rukopisy, Svaz národního osvobození, Praha, s. 128.([Zpr.]: ČČH [42], 1936, č. 2, s. 425)
1937:
 • Staré letopisy české, ed. F. Šimek, JSH 10, 1937, s. 48-49 • J. Dobiáš, Dějiny Pelhřimova, JSH 10, 1937, s. 49
1939:
 • Husitské živly v Monumentum Jana Ostroroga, JSH 12/1939, s. 39-47 ([Zpr.:] ČČH 47, 1946, č. 1-4, s. 376) • Hledání podstaty v Jednotě bratrské, vlastním nákladem, Kalich, Praha 1939, s. 16.([Zpr.]: Bartoš František Michálek, ČČH 47, 1946, č. 1-4, s. 377) • Hus, Jan : Mag. Jo. Hus Sermones in Betlehem 1410-11. Část 1. [Ed.]: Flajšhans, Václav In: VKČSN 1938. ([Zpr.]: ČČH [45], 1939, č. 3-4, s. 564)

1940:

 • Život Mistra Jana Husi podle sepsání pražského kazatele z let 1611-1619, JSH 13, 1940, 3, s. 132-133

1941:

 • Václav Mostecký, Dějiny býv. král. města Vodňan, JSH 14, 1941-1945, 2, s. 71

1944:

 • Speculum aureum. In: VČA 53, 1944. ([Zpr.]: ČČH 47, 1946, č. 1-4, s. 376) • Nová kniha o Lutherově theologii (E. Seeberg, Grundzüge der Theologie Luthers), KJ 24(27)/1942/34, 187-189

1946:

 • Život M. J. Husi podle sepsání pražského kazatele z let 1611-1619. [Ed.]: Císařová-Kolářová, Anna. P., Společnost Husova muzea 1940. 72 s. Husitský archiv. Sv. 5. ([Zpr.]: ČČH 47, 1946, č. 1-4, s. 376) • Vischer, Melchior : Jan Hus. Sein Leben und seine Zeit. Bd. 1, 2. Frankfurt a. M., Societäts-Verlag 1940. ([Rec.]: ČČH 47, 1946, č. 1-4, s. 221-224) • Bednář, František: Obsahová stránka katechismů bratrských. In: Zásady Jednoty českých bratří. P., Kalich 1939. ([Zpr.]: ČČH 47, 1946, č. 1-4, s. 377) • Hromádka, Josef Lukl : Smysl bratrské reformace. In: Zásady Jednoty českých bratří. P., Kalich 1939. ([Zpr.]: ČČH 47, 1946, č. 1-4, s. 377) • Dobiáš, František Mrázek: Učení Jednoty bratrské o večeři Páně. Z theologie doby Lukášovy a doby po Blahoslavovi, Kalich, Praha 1940. 228 s.([Rec.]: ČČH 47, 1946, č. 1-4, s. 231-234) • Bartoš, František Michálek: Hledání podstaty křesťanství v české reformaci. P., Kalich 1939. 16 s. ([Zpr.]: Bartoš František Michálek, ČČH 47, 1946, č. 1-4, s. 377)

1947:

 • Z dějin hesla Pravda vítězí, JSH 17, 1948, 1, s. 17 (autoref.)

1948:

 • M. J. Hus, Betlémské poselství, JSH 17, 1948, 1, s. 22-23 • Ferd. Hrejsa, Dějiny křesťanství v Československu, JSH 17, 1948, 1, s. 23 • Promluvy mistrů Mikuláše z Litomyšle a Jana z Mýta na Universitě Karlově z let 1386 a 1393, JSH 17, 1948, 2, s. 52 • Nový svazek Hrejsových Dějin křesťanství v Československu, JSH 17, 1948, 2, s. 55 • Památka na unitářského mučedníka v Karolinu. In: Nábož. revue 19, 1948, ([Zpr.]: ČČH 50, 1947-1949 [vyd. 1949], č. 1. díl 2, s. 276) • Dvě husitské postily ze Stříbra, TE 1, s. 70-79. (též zvláštní otisk s. 12) ([Zpr].: Bartoš František Michálek, ČČH 50, 1947-1949 [vyd. 1949], č. 1. díl 2, s. 271-272) • Dvě knihy o Husovi, TE 1, s. 51-52 • Z literatury vzešlé z jubilea Karlovy university, TE 1, s. 237-238

1949:

 • Katalogy knihoven kolejí Karlovy university, JSH 18, 1949, 1, s. 26 • Účty hradu Karlštejna, JSH 18, 1949, 1, s. 26-27 • B. Ryba, Rozluštění lat. Nápisu na stěně kaple Betlémské, JSH 18, 1949, 2, s. 63-64 • Th. Dr. Jar. Kadlec: Dějiny kláštera Svaté koruny, JSH 18, 1949, 3, s. 94 • Bednář, František : Jakub Bílek, Jan Augusta v letech samoty 1548-1564. 1942. Zpr.: ČČH 50, 1947-1949 [vyd. 1949], č. 1. díl 2, s. 273-274 • Bednář, František : J. Blahoslava Naučení mládencům. (edice). P., Kalich 1947. Zpr.: ČČH 50, 1947-1949 [vyd. 1949], č. 1. díl 2, s. 273-274 • Josef Pelikán, Účty hradu Karlštejna z let 1423 - 1434, JSH 18 / 1949, s. 26–27 • Fr. Šimek, M. J. Rokycana, obránce pravdy a zákona Božího, JSH 18 / 1949, s. 63 • Šimek, František : M. J. Rokycana, obránce pravdy a zákona Božího. P., Laichter 1949. Zpr.: ČČH 50, 1947-1949 [vyd. 1949], č. 1. díl 2, s. 272 • Bohumil Ryba, Rozluštění lat. nápisu na stěně kaple Betlémské, JSH 18 / 1949, s. 63–64 • Ryba, Bohumil: Nový Hus. 7 proslovů z let 1398-1410. (Edice). Zpr.: Bartoš František Michálek, ČČH 50, 1947-1949 [vyd. 1949], č. 1. díl 2, s. 269-270 • Kniha o sociální krisi v našich městech v době před husitskou revolucí (F. Graus), JSH 18/1949, 70-72 • Jar. Kadlec, Dějiny kláštera Svaté Koruny, JSH 18 / 1949, s. 94 • Thomson, S. Harrison: Czechoslovakia in European History. 2. vyd. Princeton, Princeton University Press 1944. 390 s. Rec.: ČČH 48-49, 1947-1948 [vyd. 1949], č. 1, s. 260-262 • Thomson, S. Harrison : The Writings of R. Grosseteste. Cambridge Univ. Press 1940. Zpr.: ČČH 48-49, 1947-1948 [vyd. 1949], č. 1, s. 550 • Váša, Pavel: Jan Blahoslav Pochodně zažžená. P., Laichter 1949. Zpr.: ČČH 50, 1947-1949 [vyd. 1949], č. 1. díl 2, s. 274 • Krofta, Kamil: O bratrském dějepisectví. P., Laichter 1946. Zpr.: ČČH 50, 1947-1949 [vyd. 1949], č. 1. díl 2, s. 275-276 • Sedlák, J.: Husovy promluvy promoční. Zpr.: ČČH 50, 1947-1949 [vyd. 1949], č. 1. díl 2, s. 269-270 • Flajšhans, Václav (ed.): Indices (edice). [Úvod]: Císařová-Kolářová, Anna. 1945. Zpr.: ČČH 50, 1947-1949 [vyd. 1949], č. 1. díl 2, s. 269-270 • Stein, Evžen: Želivský jako náboženská osobnost. [Vyd.]: Bartoš, František Michálek. VKČSN 1947. Zpr.: ČČH 50, 1947-1949 [vyd. 1949], č. 1. díl 2, s. 271-272 • Sokol, Vojtěch: Tůma Přeloučský. Spis o původu Jednoty bratrské a o chudých lidech. P., Melantrich 1947. Zpr.: ČČH 50, 1947-1949 [vyd. 1949], č. 1. díl 2, s. 272 • Jacob, E. F.: Essays in the Conciliar Epoch. Manchester, Manchester Univ. Press 1943. Zpr.: ČČH 50, 1947-1949 [vyd. 1949], č. 1. díl 2, s. 331-332 • Císařová-Kolářová, Anna: M. J. Hus. Betlémské poselství. 2 svazky. Laichter 1947. Zpr.: ČČH 50, 1947-1949 [vyd. 1949], č. 1. díl 2, s. 269-270 • Molnár, Amedeo : Bratr Lukáš, bohoslovec Jednoty. P., Husova fakulta 1948. Zpr.: ČČH 50, 1947-1949 [vyd. 1949], č. 1. díl 2, s. 273 • Bartoš, František Michálek : Dvě husitské postily ze Stříbra. In: Theologia evangelica 1, 1948, Zpr.: Bartoš František Michálek, ČČH 50, 1947-1949 [vyd. 1949], č. 1. díl 2, s. 271-272 • Jos. Dobrovský, Cyril a Metod, apoštolové slovanští, TE 2, s. 177

1950:

 • Říčan, Rudolf: Od úsvitu reforamce k dnešku. YMCA 1948. Zpr.: ČČH 50, 1947-1949 [vyd. 1949], č. 1. díl 2, s. 276 • A. L. Krejčík, Urbář z r. 1378 a účty kláštera třeboňského z let 1367 - 1407, JSH 19, s. 30 • J. Vilikovský, Písemnictví českého středověku, JSH 19, s. 115 • Soupis prací V. Flajšhanse, JSH 19, s. 115-116

1951:

 • Mag. Joh. Hus: Quodlibet, ed. B. Ryba, JSH 20 / 1951, s. 159–160 • Vavřinec z Březové, Píseň o vítězství u Domažlic, JSH 20 / 1951, s. 120

1954:

 • Milan Machovec: Husovo učení a význam v tradici českého národa, KR 21/1954/6, s. 189-192 • Václav Husa (ed.) Naše národní minulost v dokumentech, KR 21/1954/10, s. 311

1951:

 • Vavřinec z Březové, Píseň o vítězství u Domažlic, JSH 20, 1951, 3, s. 120 • Mag. Joh. Hus: Quodlibet, JSH 20, 1951, 4, s. 159-160

1952:

 • Josef Macek: Husitské revoluční hnutí, JSH 21, 1952, 2, s. 74-75 • Z. Nejedlý: O smyslu českých dějin, JSH 21, 1952, 2, s. 76 • Staročeský překlad spisu Jana Guallensis o čtyřech stěžejních ctnostech, JSH 21, 1952, 3, s. 118-119 • Josef Macek, Husité na Baltu a ve Velkopolsku, JSH 21, 1952, 4, s. 150-151 • J. A. Komenský: Historie o těžkých protivenstvích církve české, ThPř KR 19/1952/4-5, s. 153-154 • Fr. Šimek, Staročeský překlad spisů Jana Quallensis o čtyřech stěžejních ctnostech, JSH 21, s. 118-119
1953:
 • Jos. Macek: Tábor v husitském revolučním hnutí I, JSH 22, 1953, 1, s. 37-39 • R. H. Hilton a H. Fagan: Anglické povstání r. 1381, JSH 22, 1953, 1, s. 39 • M. J. Hus: Česká kázání sváteční, JSH 22, 1953, 1, s. 39-40 • Staročeské vojenské řády, JSH 22, 1953, 1, s. 40 • Husitské skladby Budyšínského rukopisu, JSH 22, 1953, 3, s. 100-104 • O Dobrovského pojetí osudů slovanské bohoslužby v Čechách, SH 1 / 1953, s. 7-26, Zpr.: ČČH 2 [52], 1954, č. 1, s. 176 • Alb. Auer, Leidenstheologie im Spätmittelalter, ThPř KR 20 / 1953 / 2 – 3, s. 89–90 • Jiří Daňhelka, Husitské skladby Budyšínského rukopisu, JSH 22, s. 100–104 • H. Fagan - R. N. Hilton, Anglické povstání r. 1381, JSH 22, s. 39 • Fr. Šimek, M. J. Hus: Česká kázání sváteční, JSH 22, s. 39–40 • Fr. Svejkovský, Staročeské vojenské řády, JSH 22, s. 40 • Karel Krofta, O bratrském dějepisectví, Reformacya v Polsce 11

1954:

 • Amedeo Molnár, Historik české reformace, KR 21/1954/4, s. 115. • V. Chaloupecký, Středověké legendy prokopské, ThPř KR 21/1954/5, s. 147-149 • Husa, Naše národní minulost v dokumentech, KR 21 / 1954, s. 311 • Machovec, Husovo učení, KR 21 / 1954, s. 189–191

1955:

 • František Heřmanský (přel.), Husitská kronika, KR 22/1955/3, s. 93 • (A. Gregor (ed.))Hus proti svatokupcům, KR 22/1955/5, s. 160 • V. z Březové, Husitská kronika, KR 22 / 1955, s. 93 • Z. Svobodová, Dobrovský a něm. filologie, KR 22 / 1955, s. 128 • Husovy Knížky o svatokupectví, KR 22 / 1955, s. 160

1956:

 • Hans Denck, Schriften 1, ThPř KR 23/1956/1, s. 29 • F. G. Heymann, John Žižka, KR 23 / 1956, s. 253 – 254 • H. Denck, Schriften I., ThPř KR 29, • Nová kniha o Žižkovi (F. G. Heymann, John Žižka), KR 23/1956/8, s. 253-254
1958:
 • Ed. Petrů, Soupis díla Petra Chelčického a literatury o něm, Časopis SPSČ 66/1958, s. 63-64 • Blaschka, Monumentum Thorunense, ThPř KR 25, s. 122 • Zasláno (o Mackově kritice spisku o Paynovi) ČČH 6 / 1958, s. 619 • Stegmüller, Repertorium commentariorum in Sententias P. Lombardi, LF 6/1958, 282-283
1959:
 • Z nové literatury o dějinách Karlovy university, ThPř KR 26/1959/2, s. 60-61 • Budovec v nových Československých dějinách, ThPř KR 26/1959/2, s. 61-62 • Viklefův komentář celé bible, ThPř KR 26/1959/2, s. 63 • E. Urbánková, Zbytky knihovny M. V. Korandy ml., ThPř KR 26/1959/2, s. 63-64 • Husovy univerzitní promluvy, ed. A. Schmidtová, ThPř KR 26/1959/5, s. 151-152 • E. Urbánková, Zbytky knihovny M. V. Korandy ml., ThPř KR 26/1959/4, 63-64 • Gonnet, Enchiridion fontium Valdensium, ThPř KR 26 / 1959, s. 30–31

1960:

 • Josef Klik, F. M. Bartoš, Ze zápasů české reformace, Časopis SPSČ 68/1960/1, s. 60-61

1966:

 • Fr. Šmahel, Jeroným Pražský, KJ č. 19 • B. Varsík, Husitské revolučné hnutie a Slovensko, KJ č. 27
1967:
 • Mezník, Jaroslav: Dva problémy z počátků husitské revoluce. In: ČČH 15[65]/1967/2, s. 193-203. Diskuse: Bartoš František Michálek, ČČH 15 [65], 1967, č. 6, s. 865-870; odpověď: Mezník Jaroslav, ČČH 15 [65], 1967, s. 870-872

1968:

 • Dvě nové publikace – J. Nechutové – o německém husitovi Mikuláši z Drážďan, ThPř KR, 85-89
1969:
 • Anglický životopis Husův M. Spinky, KJ č. 13Poslední změna: 21. říjen 2021 15:39 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Evangelická teologická fakulta

Černá 646/9

110 00 Praha 1


221 988 216


ID datové schránky UK: piyj9b4


Jak k nám