• Aktuality

Aktuality

22. dubna 2024

Rozloučení s PhDr. Hanou Janečkovou, Ph. D.


V pátek 19. dubna 2024 v tichosti odešla po krátké těžké nemoci dr. Hana Janečková. Působila v mnoha institucích jako ILF (Institut lékařů a farmaceutů), později IPVZ (Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví), Diakonie Českobratrské církve evangelické, 3. lékařská fakulta UK, Česká Alzheimerovská společnost a Evangelická teologická fakulta UK.


K naší fakultě měla velmi silný vztah, pracovala pro ni obětavě a poctivě do poslední chvíle, dokud jí v tom vážná nemoc nezabránila. Její přínos pro rozvoj sociologie medicíny a zdravotnictví a sociální práce zejména na zdravotně sociálním pomezí je trvalý. Velmi se zasloužila o přenos zahraničních přístupů a poznatků, jako je například reminiscenční terapie nebo přístupy zaměřené na člověka. Angažovala se právě v péči o osoby s demencí a vysokého věku. Stále ji vidím, jak se živým zájmem naslouchá, zapisuje si nové poznatky, aby je převedla do své výuky či publikací.


Z této pamětní fotografie, kterou jsme jí předali u příležitosti jejich 74. narozenin, měla velkou radost. Stihli jsme jí alespoň takto říci "Díky". Upřímnou soustrast její velké rodině.


Se vzpomínkou na desetiletí spolupráce,


Eva Křížová, Katedra sociální práce ETF UK a CESMEZ, z.s.Oznámení – PhDr. Hana Janečková, Ph. D.
PhDr. Hana Janečková, Ph.D.


Narozena v r. 1950, v Hradci Králové. Absolvovala obor sociologie v kombinaci s psychologií na FF UK v r. 1974. V r. 1976 obhájila rigorózní práci „Utváření mezilidských vztahů v pracovních skupinách“ a získala titul PhDr. V r. 2004 získala na základě disertační práce „Kvalita života seniorů a možnosti jejího zlepšení prostřednictvím kvality péče“ titul Ph.D.


Celoživotně se zabývala veřejným zdravotnictvím, sociologií medicíny a gerontosociologií, zejména problematikou zdravotních nerovností a zdravotně sociálním pomezím. Spoluzakládala spolek CESMEZ - Centrum pro sociologii medicíny a zdravotnictví. Vedle Katedry sociální práce ETF působila též na Ústavu ošetřovatelství 3. lékařské fakulty UK. Na FHS UK byla členkou oborové rady Aplikované etiky. Ve výuce sociální práce na ETF se zaměřovala na problematiku sociálních služeb a poskytování dlouhodobé zdravotně sociální péče lidem se zdravotním postižením a křehkým seniorům, a to s důrazem na přístupy zaměřené na člověka, případové vedení a podporu v autonomii a rozhodování. Realizovala výzkumné projekty, které se týkaly kvality zdravotní péče a spokojenosti pacientů, potřeb a vzdělávání neformálních pečujících a vlivu reminiscenční terapie na zdraví a kvalitu života seniorů. Přednášela příležitostně též i v rámci celoživotního vzdělávání, zejména v kurzech Diakonické akademie, kde se věnovala především kvalitě péče o člověka s demencí, jejím etickým a spirituálním aspektům, roli rodiny v péči domácí i institucionální, práci s reminiscencí a komunikačním malignitám.


Patřila k zakladatelům České alzheimerovské společnosti (ČALS), kde byla působila i jako předsedkyně správní rady a podílela se na procesu certifikace kvality služeb pro osoby s demencí jako členka auditorských týmů. Byla členkou odborné skupiny MZČR pro Národní akční plán pro Alzheimerovu nemoc a další obdobná onemocnění. Založila neziskovou organizaci Reminiscenční centrum, z. s., a spolupracovala s Evropskou reminiscenční sítí. Vedla několik inovativních projektů, jejichž cílem bylo větší zapojení lidí s demencí a pečujících rodin do života společnosti, destigmatizace demence a podpora kreativní aktivity a smysluplného uplatnění lidí žijících s demencí. Od založení Diakonie ČCE se účastnila její práce, deset let byla vedoucí úseku vzdělávání, věnovala se rozvoji kvality služeb a zavádění manažerské supervize. Na ETF UK byla pověřena koordinací spolupráce ETF s Diakonií ČCE.


Z monografií, článků a kapitol vybíráme:


  • Reminiscence. Využití vzpomínek při práci se seniory. Portál, 2010,

  • Hesla Domovy pro seniory, Lidé s demencí, Preterapie, Validace, Vysoké stáří. In: Matoušek a kol. Encyklopedie sociální práce, Portál, 2013,

  • Výzkumy v oblasti neformální péče o seniory v České republice na počátku 21. století. Sociální práce/Sociálna práca. 17 (6), s. 42-59, 2017.

  • Reminiscence známá i neznámá. Pasparta, 2021. 204 s.

    ISBN: 978-80-88290-81-0


Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Evangelická teologická fakulta

Černá 646/9

110 00 Praha 1


221 988 216


ID datové schránky UK: piyj9b4


Jak k nám