• Aktuality

Aktuality

16. října 2019

Srdečně zveme k oslavám 100. výročí založení evangelické bohoslovecké fakulty:
PROGRAM SYMPOSIA "100 LET EVANGELCIKÉ TEOLOGIE V ČESKÝCH ZEMÍCH", úterý, 12. listopadu 2019
Fakulta vznikla jako vzdělávací instituce pro kazatele evangelických církví v samostatném československém státě, a převzala tak funkci, kterou do té doby plnila teologická fakulta ve Vídni. Byla zřízena zákonem Národního shromáždění k 1. říjnu 1919 jako Husova československá evangelická fakulta bohoslovecká v Praze, samostatná vysoká škola se všemi právy a výsadami, včetně práva promočního.


Výuka čtrnáci zapsaných řádných posluchačů třemi profesory a několika lektory byla zahájena v přednáškové místnosti evangelického kostela U Salvátora, později pak přesunuta do prostor pražského Klementina. Fakulta se postupně rozrůstala, v roce 1924 byla na ní zřízena profesura pro systematickou teologii se zřetelem na Církev československou.


Doba temna


V roce 1939 byla s ostatními vysokými školami v protektorátu uzavřena a v letech 1940–1945 bylo vzdělávání kazatelů organizováno pololegálně prostřednictvím dálkového studia řízeného synodní radou Českobratrské církve evangelické. Po válce pak byla činnost fakulty obnovena.


V roce 1950 byla vládním nařízením fakulta rozdělena na dvě samostatné vysoké školy: Husovu československou bohosloveckou fakultu pro výchovu převážně bohoslovců Československé (později husitské) církve a Komenského evangelickou bohosloveckou fakultu pro bohoslovce evangelických církví.


Doba demokratická až po současnost


V květnu 1990 byly obě fakulty společně s římskokatolickou inkorporovány do Univerzity Karlovy a od té doby ETF nese své současné jméno. V roce 1995 získala vlastní budovu, palác Marathon v Černé ulici na Novém Městě pražském.


Na fakultě působili jako učitelé významní myslitelé a vědci, mimo jiné systematický a ekumenický teolog Josef Lukl Hromádka, teolog a filosof Jan Milíč Lochman a církevní historik Amedeo Molnár. Z podnětu jejích učitelů biblické teologie vznikl Český ekumenický překlad Bible, moderní převedení biblických knih z původních jazyků do češtiny.


Fakulta má v současné době 9 kateder, vyučuje v několika studijních programech v bakalářském, magisterském i doktorském stupni české i zahraniční studenty evangelické a ekumenické teologii, sociální a pastorační práci a diakonice. Vedle vzdělávání studentů se její učitelé intenzivně věnují také vědecké práci, např. v Centru biblických studií, pracovišti pro pěstování pokročilých studií založeném Univerzitou Karlovou společně s Akademií věd České republiky. Na fakultě působí také Ekumenický institut, který svou pedagogickou a badatelskou činností zdůrazňuje dialogické pojetí teologie.


Oslavy jubilea


Oslavy stého výročí proběhnou ve dnech 10.–12. listopadu. Začnou v neděli 10. 11. v 19:30 bohoslužbami v kostele U Martina ve zdi, v pondělí 11. 11. bude v 15:00 v Karolinu udělen čestný doktorát prof. Manfredu Oemingovi z Heidelbergu, v úterý 12. 11. se k tématu Sto let evangelické teologie bude konat sympozium v prostorách ETF v Černé 9.


Na oslavy srdečně zveme.
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Evangelická teologická fakulta

Černá 646/9, pošt. přihr. 529

115 55 Praha 1


221 988 216


ID datové schránky UK: piyj9b4


Jak k nám