Případová supervize - REMEDIUM


Případová supervize 2024Institut Remedium Praha, nositel akreditace EASC, ve spolupráci s ETF UK otevírají výcvik případové supervize, který začne v lednu roku 2024. Detaily o výcviku najdete v jeho ANOTACI


Profil absolventa

Supervizní index

Výcviková rozvojová dohodaSupervizní výcvik „Vedoucí a týmy“


Srdečně zve všechny zájemce na druhou úroveň supervizního výcviku akreditovaného Evropskou asociací pro supervizi a koučování: Supervize vedoucích + Supervize týmová vztahově-komunikační. Začátek výcviku předpokládáme v prvním pololetí roku 2023.


Pozvánku naleznete ZDE

Aktualizované a podrobnější informace pak najdete ke stažení v dokumentu ZDE.
Případová supervize

Zde budou zveřejňovány informace o kurzu, který bude zahájen při 1.setkání: 22. až 24. ledna 2020.

Formuláře a dokumenty ke stažení:


Dohoda ETF UK - REMEDIUM Praha


Přihláška WORD Přihláška PDF


Přijímací pohovory: 6. 12. 2019 v době od 14 do 16 hod.

13. 12. 2019 v době 11-13 a 14-16 hod.

Místo konání: V budově ETF: Černá ul. 646/9, 110 00 Praha - Nové Město, kancelář č. 219 (pracovna dr. B. Baštecké, 2. patro (vevo od výtahu či schodiště)

Poplatek za přijímací pohovor: 750,- Kč. Nutno uhradit předem na č.ú. 85439011/0100 , v.s. 81, do účelu platby prosíme uvést příjmení.


Vstupní kritéria výcviku zjišťovaná při podání přihlášky a ověřovaná při přijímacím pohovoru:

Účast ve výcviku je podložena čtyřstrannou dohodou (pořádající organizace – odborní garanti – lektoři - účastník) uzavřenou před zahájením výcviku.

Minimální věk při vstupu do výcviku: 30 let

VŠ vzdělání humanitního směru - Bc., Mgr. (doložené dokladem o nejvyšším dosaženém vzdělání)


Strukturovaný profesní životopis na max. jednu A4

Motivační dopis (1 strana A4) ve struktuře:

• Představte své silné stránky (na co jsem hrdý/á v oblasti dovedností, znalostí a postojů) na svém pracovním místě;

• Uveďte, v čem se chcete ve své pracovní oblasti rozvíjet?

• Uveďte, jak na svém pracovním místě dosahujete nadhledu?


Odevzdání 3 zpracovaných úkolů:

• vytvořte formální mapu vašeho organizačního zasazení (= „pavouka“) a vyznačte v ní svoji pozici

• popište poslání, vizi a hodnoty své organizace (v případě OSVČ svého pracovního působení)

• popište tři problematické situace, s nimiž se při své práci setkáváte a které podle vašich zkušeností mohou ohrožožovat organizaci či tým nebo Vaše pracovní působení

45 supervizních sezení (supervize přijatá) zachycených v supervizním indexu (z toho min. 15 sezení individuální případové supervize)

absolvování 300 hodin postgraduálního vzdělávání v min. 50hodinových kurzech, výcvicích, aktivitách z oblasti práce s jednotlivcem, skupinou, sebezkušeností apod.

sebehodnocení v oblasti rozvoje (1 strana A4): uveďte, co jste ze svého 300hodinového vzdělávání dozvěděl/a o svém rozvoji, nadhledu, zodpovědnosti a schopnosti spolupracovat

minimálně 5letá zkušenost s přímou prací s klienty, přičemž přímá práce s klienty pokračuje též za doby vstupu do výcviku a trvání výcviku


Osvědčení o absolvování výcviku

Po absolvování výcviku obdrží účastníci osvědčení o absolvování, splní-li:

100% účast na zahajovacím bloku prvního setkání a posledním bloku všech setkání výcviku

90% předepsaných hodin ze sedmi výcvikových setkání (= ze 144 hodin)

90% předepsaných hodin ze šesti kolegiálních skupin (= ze 48 hodin)

100% supervize supervize s mentorem

100% individuálních úkolů zaměřených na osobní a supervizní rozvoj

1 individuální konzultaci s lektorem

Organizace stanoví podmínky (viz dohoda s účastníkem výcviku) pro možnost náhrady zmeškaných hodin u účastníků, kteří výše uvedená pravidla z vážných důvodů nejsou schopni dodržet.

Pouze držitel osvědčení o absolvování výcviku může přistoupit k závěrečné evaluaci.


Potvrzení - pokud účastník nenaplní požadovaný počet hodin a úkolů a nenahradí je, obdrží od organizace potvrzení o počtu hodin reálné docházky.

Osvědčení o supervizní způsobilosti


Absolventi supervizního výcviku předloží materiály naplňující vstupní požadavky pro evaluaci. Po posouzení úplnosti, srozumitelnosti a dosažené supervizní úrovně mohou přistoupit k evaluačnímu setkání (případně po splnění požadavku o doplnění evaluačních materiálů).


Evaluační setkání - bude dohodnuto po skončení kurzu.


Poslední změna: 27. červenec 2023 20:49 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Evangelická teologická fakulta

Černá 646/9

110 00 Praha 1


221 988 216


ID datové schránky UK: piyj9b4


Jak k nám