Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV)

Zvýšení kvality vzdělávání na UK a jeho relevance na trhu práce


Registrační číslo: CZ.02.2.69/0.0/16_015/0002362


Operační program: Výzkum, vývoj a vzdělávání


Celková výše dotace: 189 808 200,36 Kč


Webová stránká projektuDílčí projekt Evangelické teologické fakulty UK s názvem "Biblická archeologie" se soustředí na posílení mezinárodní spolupráce studentů a akademických pracovníků formou společných seminářů a účastí na archeologickém výzkumu na vybraných lokalitých v Izraeli (zde zvláště Tel Azeka a oblast Jeruzaléma a nejbližšího okolí). Uvedená spolupráce probíhá s univezitami Tel Aviv a Heidelberg. Výsledky a poznatky z pobytů jsou zpracovávány do materiálů pro společné semináře pořádané na některé ze zúčastněných univerzit. Dané materiály jsou zainkorporovány do výuky ve studijním oboru Evangelická teologie. Semináře probíhají za účasti zahraničních expertů (zvl. archeologů). Cílem projektu kromě zvýšení jazykové kompetence je prohloubit znalost starověkých dějin v oblastí Předního východu a biblické archeologie ve světle nejnovějších interpretačních metod podpořených praktickými zkušenostmi, které studenti pod vedením akademických pracovníků získávají na pravidelných studijních pobytech v konkrétních archeologických lokalitách.


Délka trvání projektu: 6/2017 - 12/2022


Poslední změna: 20. listopad 2017 10:21 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Evangelická teologická fakulta

Černá 646/9, pošt. přihr. 529

115 55 Praha 1


Telefon.: 221 988 + číslo pobočkyID datové schránky UK: piyj9b4Přístup k mailuJak k nám