Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV)

Zvýšení kvality vzdělávání na UK a jeho relevance pro potřeby trhu práce


Registrační číslo: CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_015/0002362


Operační program: Výzkum, vývoj a vzdělávání


Celková výše dotace: 189 808 200,36 Kč


Webová stránka celouniverzitního projektu


Dílčí projekt Evangelické teologické fakulty UK s názvem "Biblická archeologie" se soustředí na vzdělávání akademických pracovníků formou spolupráce s Univerzitou Tel Aviv a evropskými univerzitami. Výsledky a poznatky jsou zpracovávány do materiálů pro společné semináře. Dané materiály jsou také zainkorporovány do výuky ve studijním oboru Evangelická teologie. Součástí projektu jsou i blokové semináře probíhající zpravidla dvakrát ročně za účasti zahraničních expertů (zvl. historiků specializovaných na starověké dějiny oblastí Blízkého východu a archeologů). Cílem projektu kromě zvýšení jazykové kompetence je prohloubit znalost starověkých dějin a biblické archeologie ve světle nejnovějších interpretačních metod.Délka trvání projektu: 6/2017 - 12/2022

Poslední změna: 2. březen 2023 13:48 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Evangelická teologická fakulta

Černá 646/9

110 00 Praha 1


221 988 216


ID datové schránky UK: piyj9b4


Jak k nám