Aktuality


 • International Week in Social Work se v Linzi opravdu povedl. Sešli se studenti a učitelé z USA, Kanady, Mexika, Arménie, Turecka, Litvy, Švédska, České republiky, Holandska, Německa a Rakouska.

  Krátce řečeno; Směsice zajímavých a významných témat, diskuse v mezinárodním kontextu, návštěvy zařízení, představení škol na World Cafe, aktivní účast našich studentek a hojně navštívený workshop doc. Křížové.

  Celkově: krása a prospěch mezinárodní spolupráce. • Specializované číslo časopisu "Österreichisches Jahrbuch für Soziale Arbeit - Annual Review of Social Work and Social Pedagogy in Austria", věnované tématu prekarizace životních podmínek a na jehož editaci se podílela doc. Křížová jako členka redakční skupiny, otisklo její příspěvek (společný s doc. T. Matulayovou) k problematice Prekarizace v ČR (Precarisation in the Czech Republic – social workers and their clients in the same boat). Najdete jej na str. 159-174 volně dostupného čísla ZDE.


 • Rozloučení s PhDr. Hanou Janečkovou, Ph. D.


  V pátek 19. dubna 2024 v tichosti odešla po krátké těžké nemoci dr. Hana Janečková. Působila v mnoha institucích jako ILF (Institut lékařů a farmaceutů), později IPVZ (Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví), Diakonie, 3. lékařská fakulta UK, Česká Alzheimerovská společnost a Evangelická teologická fakulta UK.


  K naší fakultě měla velmi silný vztah, pracovala pro ni obětavě a poctivě do poslední chvíle, dokud jí v tom vážná nemoc nezabránila. Její přínos pro rozvoj sociologie medicíny a zdravotnictví a sociální práce zejména na zdravotně sociálním pomezí je trvalý. Velmi se zasloužila o přenos zahraničních přístupů a poznatků, jako je například reminiscenční terapie nebo přístupy zaměřené na člověka. Angažovala se právě v péči o osoby s demencí a vysokého věku. Stále ji vidím, jak se živým zájmem naslouchá, zapisuje si nové poznatky, aby je převedla do své výuky či publikací.


  Z této pamětní fotografie, kterou jsme jí předali u příležitosti jejich 74. narozenin, měla velkou radost. Stihli jsme jí alespoň takto říci "Díky". Upřímnou soustrast její velké rodině.


  Se vzpomínkou na desetiletí spolupráce,


  Eva Křížová, Katedra sociální práce ETF UK a CESMEZ, z.s.
 • ETF podpořila účast 5 studentek sociální a pastorační práce na Mezinárodních dnech pořádaných univerzitou v Linci, Rakousko. Program je k nahlédnutí ZDE. O akci Vás budeme informovat.


 • Vážené studentky a studenti, dnes se propojují sociální pracovnice a pracovníci na celém světě, aby demonstrovali, jaký náš obor má význam pro jedince a společnost, i vy se stáváte součástí této velké komunity. V minulém roce jsme měli možnost, na Mezinárodní konferenci sociálních pracovníků IFSW, se v Praze setkat s velikány sociální práce. Jeden z nich je i Malcolm Payne. Jeho přednáška upozornila na skutečnost, že sociální práce rozumí společnosti a dokáže jí i léčit. Zjednodušeně řečeno bychom se měli stávat odborníky na zlepšování vztahů ve společnosti. Na tuto společnou cestu nám přeji hodně sil, inspirace a kreativity!


  Ke světovému dni sociální práce 19.3.2024
 • Institut sociálního podnikání Ministerstva práce a sociálních věcí připravil mezi dny 29.4. - 20. 6. 2024 vzdělávací program Enviro akademie, který přinese vhled do praktického fungování environmentálního sociálního podnikání. Podpoří zájemce o založení takového podniku, ale i již fungující sociální podniky, aby mohli ve svých aktivitách posílit přínos pro životní prostředí. Proběhne formou 2x seminář v Praze, 2x webinář a 2 studijní exkurze do enviro-sociálních podniků Levandulovny a Kabinetu CB. Program je zdarma.


  Je určen pro sociální podniky a podnikající neziskovky, které mají zájem posílit environmentální přínos své činnosti. Program je vhodný i pro zakladatele nových environmentálních sociálních podniků. Podmínkou je dostatečná motivace k závazku aktivně se účastnit 40 hodin programu a ochota rozvíjet záměr, který každý uchazeč s sebou přinese a popíše v přihlášce. Organizátoři si vymiňují právo vhodné účastníky Enviro-akademie před zahájením vybrat. Mezi lektory bude i Eliška Hudcová z ETF UK.


  Detaily programu a možnost registrace.


  Program v přehlednější vizuální podobě včetně fotek atd. ke stažení zde.

 • První krok na společné cestě za rozvojem sociálního podnikání


  Evangelická teologická fakulta podepsala ve středu 14. února 2024 s Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR Memorandum o vzájemné spolupráci na projektu „Rozvoj ekosystému sociálního podnikání“.


  Projekt vychází jak z potřeb sociálních podniků, tak i expertů, kteří se sociálním podnikáním dlouhodobě zabývají. Klade si za cíl vzdělávat a zvyšovat povědomí o tématu, poskytovat podporu a poradenství všem zúčastněným subjektům, a povzbudit tak vznik a rozvoj sociálních podniků a ekosystémů sociálního podnikání v ČR. Je příležitostí pro studenty naučit se začleňovat aspekty podnikavosti při práci s lidmi, kteří služby sociální práce vyhledávají. Je příležitostí i pro učitele, především z řad Katedry sociální práce, rozšířit své stávající kurzy o nové poznatky a informace, případně rozvíjet další oblast své badatelské činnosti.


  Memorandum, jež podpisem stvrdili děkan fakulty doc. Jan Roskovec, Ph.D. a ředitelka odboru integrace na trh práce MPSV Mgr. Anna Brabcová, má mezi oběma stranami zajistit přenos informací či vzájemnou propagaci a koordinaci aktivit týkajících se sociálního podnikání, a to ve spolupráci s dalšími součástmi Univerzity Karlovy – zejména s Fakultou humanitních studií a Centrem pro přenos poznatků a technologií.  Fotografie ze setkání a podpisu Memoranda naleznete v naší fotogalerii! • Kolegové z partnerské školy ve Freiburgu vyjadřují solidaritu se všemi zasaženými čtvrtečním útokem na FF UK. • Katedra do výuky Metod sociální práce zve na přednášky odborníky z praxe. V listopadu o terénní sociální práci přišli přednášet kolegové z Progressive o.p.s. Pavel Venzara a Klára Hutníková. Téma přednášky naše studenty motivovalo ke konstruktivní diskusi o preventivních programech služeb, řešících situaci osob závislých na návykových látkách.
 • Ve dnech 18. až 20. října 2023 nás navštívili učitelé z University of Applied Sciences ve Freiburg im Breisgau, naší partnerské školy v rámci programu Erasmus. Kromě jejich zapojení do naší výuky jsme uspořádali setkání s reprezentací ETF, abychom se osobně poznali, seznámili se se studijními programy obdobně smýšlejících škol a krátce diskutovali o vztahu mezi sociální prací a teologií, náboženstvím a pastorací. U této příležitosti jsme také vzpomněli 10.výročí založení katedry sociální práce, původně katedry sociální a pastorační práce. Náhled do milého setkání a trvalou vzpomínku umožnil svými fotografiemi dr. Pavel Pěnkava, člen KSP.


  ... prague meets freiburg ... Bachelor Soziale Arbeit
 • U příležitosti 10. výročí založení katedry (pastorační a) sociální práce na ETF UK připravujeme setkání s kolegy z University of Applied Sciences ve Freiburgu in Breisgau, Německo.

  Pozvánka • V prvním týdnu semestru (3.- 4.10. 2023 ) jsme na katedře sociální práce přivítali studenty 1. ročníku SOCIÁLNÍ A PASTORAČNÍ PRÁCE a seznámili je s nejdůležitějšími informacemi a podmínkami studia. Součástí nabitého programu byly také neformální aktivity pro vzájemné poznání a to i se studenty oboru z vyšších ročníků. Studenti měli možnost se osobně setkat s vyučujícími katedry i dalšími učiteli ETF. Zavítal k nám i pan děkan, který studenty seznámil s historií a symbolem loga ETF UK. Díky studentům i všem zúčastněným, kteří se na programu podíleli v náročných podmínkách rekonstrukce naší fakulty.
 • Srdečně zveme všechny studenty prvního ročníku Sociální a pastorační práce ETF UK k účasti na úvodu do studia, seznámení s fakultou a napříč ročníky. Seznamovací dny budou probíhat od úterý 3. 10. do středy 4. 10. 2023 mezi 9:00–14:00 (16:15) hod. v místnosti E ve 3. patře paláce Marathon.


  Pozvánku naleznete na odkaze ZDE. • Ve středu 23. srpna 2023 proběhla na Ministerstvu zemědělství konference k výročí 10 let systematické podpory sociálního zemědělství v ČR. Na organizaci se aktivně spolupodílela Eliška Hudcová, která měla příspěvek o sociálním zemědělství a jeho potenciálu pro sociální práci a vedla panelovou diskusi s tématem sociální inkluze na venkově se zahraničními hosty. Kromě akademiků (Jihočeská univerzita, Wageningen University and Research, University of Kassel, Hungarian University of Agriculture and Life Sciences, Swedish University of Agricultural Science, Slovenská zemědělská universita v Nitře), na konferenci vystoupila řada odborníků z dalších profesních organizací. Přítomni byli také ministři Marian Jurečka a Marek Výborný a zástupce Evropské Komise Mátyás Szabó.


  Do programu konference můžete nahlédnout ZDE.
 • Čerstvě vydaná ENCYCLOPEDIA OF THE SOCIAL AND SOLIDARITY ECONOMY je volně k dispozici pro nekomerční a zejména akademické užití na tomto

  odkazu: zde. V pravé liště lze dokument stáhnout jako pdf (Download pdf). • Doc. Eva Křížová se autorsky podílela na speciálním díle prestižní edice Velké dějiny zemí Koruny české věnovaném Lékařství kapitolou Transformace zdravotnictví po r. 1989. Publikace přináší široký historický obraz problematiky zdraví, nemocí, léčení na našem území od dávných dob do současnosti. Vydalo nakladatelství Paseka, 2023.

 • Na konci roku 2022 byla ustavena Focus Group Social Farming and Innovations, která vznikla v rámci EU Common Agricultural Policy (CAP) Network, Evropského inovačního partnerství pro produktivitu a udržitelnost zemědělství (EIP-AGRI). EIP-AGRI bylo zahájeno Evropskou komisí v roce 2012 a sdružuje aktéry ze světa zemědělství (zemědělce, poradce, výzkumníky, podniky, nevládní organizace atd.) do celosvětové sítě EIP za účelem propojení výzkumu s praxí. Od roku 2012 vzniklo v tomto partnerství 49 expertních skupin, přičemž poslední tři na konci roku 2022.


  Do partnerství pro sociální zemědělství a inovace bylo na základě výběrového řízení jmenováno dvacet odborníků ze čtrnácti Evropských zemí. Českou republiku ve skupině zastupuje doc. Moudrý z Fakulty zemědělské a technologické Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích a dr. Hudcová z Evangelické teologické fakulty Univerzity Karlovy, která se zaměřuje na přemostění sociálního zemědělství a ekologické sociální práce.


  Cílem této skupiny je vyhodnotit stav sociálního zemědělství na evropské úrovni, zmapovat hlavní výzvy a příležitosti, sdílet příklady dobré praxe, popsat aktuální trendy a důležité oblasti pro rozvoj sociálního zemědělství, případně identifikovat opatření a výzkumné záměry pro další období.


  První setkání fokusní skupiny proběhlo na konci ledna 2023 v Praze, druhé setkání je plánováno na květen v Římě.


  Kompletní seznam členů a popis skupiny: https://eu-cap-network.ec.europa.eu/social-farming-and-innovations_en
 • Katedra sociální práce ETF UK spolu s kolegy z Katedry teologické etiky a Katedry praktické teologie vydává novou kolektivní publikaci: Sociální práce v mezioborové perspektivě.

  Více informací o publikaci zde
 • Ve středu 25.01.2023  uspořádalo nakladatelství Portál besedu ke knize Strategie a postupy v sociální práci, kterou vytvořil ve spolupráci s našimi předními odborníky (včetně některých členů naší katedry)  pan doc. PhDr. Oldřicha Matouška, CSc.
 • Zkouškové je v plném proudu, naši studenti prezentují vybranou metodu sociální práce.
 • V posledním čísle časopisu Caritas et veritas (https://www.caritasetveritas.cz/), věnovanému komunitním aspektům pandemie, byl zveřejněn rozhovor Karla Šimra s Hanou Janečkovou o společenském zvládání pandemie.
 • Doc. Eva Křížová se stala členkou Akademického sněmu AV ČR 2022- 2026

  Odkaz na https://www.avcr.cz/…26/ v sekci "Představitelé vysokých škol jmenovaní Radou vysokých škol (kategorie podle čl. 11 odst. 1 písm. c) Stanov AV ČR)" • Ve dnech 10.-12. října 2022 proběhl na Univerzitě v Neubrandenburgu (Německo) pro studenty sociální práce, zemědělství, krajinného managementu a zemědělské ekonomiky pilotní kurz o sociálním zemědělství. Lektoři se v něm zaměřili především na to, jaké jsou přínosy zapojení do zemědělských činností pro lidi s různými typy znevýhodnění. Pilotní kurz je jedním z výsledků projektu SoFarTEAM – sociální práce v sociálním zemědělství (reg.č. 2020-1-DE01-KA203-005660) podpořeného z programu Erasmus+. Dvě přednášky měla na kurzu Eliška Hudcová.


  V prvním říjnovém týdnu roku 2022 proběhla v rámci téhož projektu konference Sociální zemědělství a zahradní terapie v praxi na CARITAS VOŠ sociální, které se zúčastnilo téměř 70 posluchačů. Kromě Elišky Hudcové měl na konferenci příspěvek i Jan Zámečník z ETF UK s názvem „Sociální zemědělství, integrální ekologie a lokálnost“.
 • Dne 29. 9. 2022: katedra SP ETF UK se zúčastnila Noci vědců s letošním názvem "VŠEMI SMYSLY". Link zde • Dnes, 13. září, se sešli zástupci Katedry sociální práce Evangelické teologické fakulty UK s kolegy z Vyšší odborné školy sociálně pedagogické a teologické Jabok, aby doladili výkon praxí našich studentů.
 • Zveme vás na konferenci Sociální zemědělství a zahradní terapie v praxi, která se uskuteční 6. října v olomoucké VOŠ sociální. Na konferenci vystoupí Eliška Hudcová a Jan Zámečník z ETF UK. Pozvánka
 • POSLEDNÍ VÝZVA!

  Hledáme studenty, kteří by se rádi, pod dohledem reminiscenčních asistentek i režisérského vedení, zapojili tvorby mezigeneračního reminiscenčního představení, ztvárňujícího vzpomínky několika starších lidí.

  Součástí je i školení Reminiscenčního centra, kde vás vybaví potřebnými znalostmi o metodě reminiscence - práce se vzpomínkami. Pro studenty zapsané do volitelného předmětu Reminiscence tak bude účast na projektu uznána zároveň jako plnění praktických úkolů stanovených pro získání zápočtu.

  Herecké zkušenosti nejsou důležité! Důležité ale je, aby vás zajímaly životní příběhy, abyste uměli (nebo se s námi naučili) ocenit jedinečnost každého takového příběhu a abyste se zúčastnili společných setkání. Pokud vás tato nabídka zaujala, obraťte se na Hanu Čížkovou na adrese cizkova@jabok.cz, pro více informací kontaktujte Alenu Fendrychovou (alena.fendrychova@scps.diakonie.cz, tel 739244668). Přihlašujte se do 14. září.


  Pozvánka • S hlubokým zármutkem oznamujeme, že zemřel doc. PhDr. Oldřich Matoušek, klíčový člen Katedry sociální práce FF UK, se kterou naše katedra spolupracuje. Pan docent byl, garant studia, zakladatel oboru sociální práce v ČR, respektovaný teoretik a praktik a zasadil se o vznik jedinečného souhrnu odborné literatury v oboru sociální práce. Bude nám všem velice chybět.
 • Studentům prvního ročníku, kteří prezentují své semestrální práce z předmětu Metody sociální práce I, končí letní semestr 2022.
 • Dům Dobra – nadační fond, který pomáhá osobám z Ukrajiny postižených válkou.– právě otevírá svou čtvrtou pobočku a v souvislosti s tím velmi uvítá více dobrovolníků, aby mohl nadále pokračovat ve své činnosti.Více informací ZDE! • Adaptační centrum pro ukrajinské děti na Chodově (spadá pod OPU - Organizaci pomáhající uprchlíkům) hledá dobrovolníky, kteří by mohli pomáhat profesionálním lektorům s adaptačními skupinami.

  Pro dobrovolnictví není potřeba odborná kvalifikace, tu zajišťuje lektor. Více informací ZDE! • Dne 31. 3. 2022 proběhlo na fakultě setkání absolventů a studentů programu Sociální a pastorační práce. Zazněl na něm mimo jiné příspěvek doc. PhDr. Evy Křížové, Ph.D., který si můžete přečíst na následujícím odkaze: Sociální práce zahleděná do budoucna


  Fotografie si můžete prohlédnout zde. Děkujeme za ně PhDr. Pavlu Pěnkavovi, Ph.D.


 • Srdečně vás zveme na setkání absolventů a studentů programu Sociální a pastorační práce, které proběhne 31. března 2022 v učebně E ve třetím patře ETF UK.

  Akce proběhne u příležitosti Mezinárodního dne sociální práce, který letos vychází na 15. března.


  Přihlašujte se, prosím, na tomto odkaze. • Zveme studenty i další pracovníky ETF UK k účasti na Online Kulatém

  stole, který organizuje pod záštitou senátorky Adély Šípové společnost

  Kolibřík Corporate Social Responsibility. První takový proběhl v loňském

  listopadu, kdy se mohli diskutující zapojit do definování sociálně

  znevýhodněných skupin, které by měly být podpořeny v integračním

  sociálním podniku dle připravovaného zákona.


  Tento navazující kulatý stůl proběhne 7. února v 15.30 na adrese:

  https://meet.jit.si/…ani


  Prezentující budou Veronika Kašáková, která představí svůj nadační fond a programy pomáhající mladým dospělým opouštějícím instituce s integrací do běžného života, na toto téma naváže Mgr. Magdaléna Rausová z Tripitaka z. s. se zkušenostmi s programy určenými na podporu zaměstnávání mladých dospělých opouštějící instituce, a následovat budou odbornice Ing. Irena Provazníková a Martina Horváthová z IQ Roma servis.


  Věříme, že tyto debaty jsou přínosné pro studenty i další pracovníky VŠ, kteří mohou přinést nové vhledy do dané problematiky. Za KSP ETF UK bude přítomna Eliška Hudcová.


  Organizaci kulatých stolů zajišťuje Adéla Kubíčková, adela@csrteam.cz • Ve středu dne 19.1.2022 se zástupci profesních spolků sešli s panem ministrem práce a sociálních věcí Mariánem Jurečkou, aby  diskutovali o prioritách současné sociální práce,  kterými jsou především vznik zákona o sociálních pracovnících,  profesní komory sociálních pracovníků,  posílení vzdělání a vzdělávání a v neposlední řadě i propagaci sociální práci na veřejnosti.  Jednání se zúčastnil i člen Katedry sociální práce ETF UK, Pavel Pěnkava. • Děkujeme všem, kteří se zapojili do zimní sbírky pro lidi bez domova!
 • Již několik let probíhá spolupráce mezi naší Katedrou sociální práce a VIVES University of Applied Science (Applied Social Studies) v belgickém Kortrijku. Na podzim 2021 se podařilo spolupráci prohloubit, a to díky zapojení studentek naší katedry do předmětu belgických kolegyň s názvem „Socio-educational care work in international perspective“. Studentky spolu vedly několik rozhovorů s cílem nahlédnout pod pokličku stejného studijního programu v jiné zemi. Tímto našim studentkám velmi děkujeme za jejich zcela dobrovolnou aktivitu a velikou ochotu.

  Co si studentky z rozhovorů odnesly?


  Já jsem měla možnost hovořit se studentkou bakalářského denního programu Ortopedagogiky Julií Laplace. Přiblížila jsem jí naše studium, jednotlivé předměty a poslala jí odkaz na webové stránky fakulty. Hovořila jsem tom, že naše studium sociální práce na ETF je obohaceno o pastorační část/předměty, kterou velmi oceňuji. Velmi ji překvapilo, že jak já, tak kolegyně Barbora Uhrová, jsme obě ocenily teologickou část studia a vnímáme to jako přidanou hodnotu studia budoucích sociálních pracovníků. Shodly jsme se na tom, že studujeme, abychom pomáhaly lidem v jejich konkrétních potřebách. Na rozdíl od Julie, která je zatím jen studentkou, já již pracuji a snažím se již nyní znalosti získané studiem promítnou ve své práci.Vyzdvihla jsem také odbornost a laskavý přístup vyučujících, podnětné a přitom rodinné prostředí fakulty, které velmi pomáhá při plnění povinností spojených se studiem. Zmínila jsem se také o knihovně, která je součástí fakulty, kde máme možnost čerpat podklady potřebné ke studiu. Součástí rozhovoru byla také reflexe z praxí, které jako studenti ETF musíme v rámci studia absolvovat.

  - Petra Pávová


  Rozhovory se studenty z partnerské univerzity ETF v Kortrijku v Belgii proběhly ve velmi přátelském duchu. Věřím, že rozhovory byly přínosem rovněž i pro partnerskou stranu. Společně jsme diskutovali o zkušenostech ze studia Sociální a pastorační práce i z praxí během bakalářského programu. Kromě řady shodných prvků jsme přišli i na několik odlišností, a ty bych zde ráda sdílela. České univerzitní vzdělání je většinově založeno na ose: přednášky, samostudium a zkoušky, to belgické je ovšem zaměřeno na práci v menších skupinách a vypracovávání písemných prací, referátů nebo reflexí v daných týmech. Další rozdíl najdeme např. při volbě tématu bakalářské práce, belgičtí studenti si téma volí v návaznosti na blokovou praxi ve třetím ročníku.

  - Hana Cardová
 • Katedra sociální práce ETF UK Vám přeje vše dobré do roku 2022! • Snažíme se o co největší podíl projektové výuky metod sociální práce a celkově individuální přístup  ke studentům. • Studenti katedry sociální práce, KSP a ETF srdečně všechny zvou k dobročinné sbírce zimního vybavení (ponožky, čepice, šály, rukavice...) pro klienty organizace Naděje.


  Věci, které byste chtěli do sbírky věnovat, můžete od pondělí 13. prosince do pátku 19. prosince vkládat do boxu umístěném ve vstupní hale budovy ETF v Černé ulici, před prostorem bývalé kavárny Marathon. Nejpozději v sobotu bude obsah boxu převezen do Naděje a rozdán mezi potřebné.

  Prosíme o sdílení zprávy ve Vašem okolí a případný příspěvek.

  Pozvánka ZDE


 • Seminář s tématem Pomoc obětem sexuálních deliktů v náboženském kontextu proběhl ve dnech 3. a 4. prosince 2021 na půdě naší fakulty.


  "Na semináři se studenti seznámili se základními rysy pachatelů a oběti sexuálního násilí nebo s faktory ovlivňujícími dopad traumatu na další život. Studenti zjistili, jak jsou trestné činy proti lidské důstojnosti v sexuální oblasti upraveny v českém a kanonickém právu. Dotazovali se, jak jsou tyto trestné činy vyšetřovány a dozvěděli se i mnoho dalších užitečných informací."


  Celé ohlédnutí za seminářem z pera Kateřiny Chromcová a Daniela Bartoně naleznete ZDE. • Ve dnech 24. a 25. listopadu 2021 proběhlo ve francouzském Annonay mezinárodní setkání zástupců platforem pro sociální zemědělství. Přítomni byli sociální pracovníci, zemědělci a další odborníci z Francie, Belgie, Švýcarska, Španělska, Velké Británie a Nizozemí. ČR reprezentovala Eliška Hudcová, jakožto odborná asistentka na ETF UK, Katedře sociální a pastorační práce. Pro více detailů o události nahlédněte SEM.


 • Výjezdní pracovní setkání katedry sociální práce v Krkonoších. • V měsíci říjnu, uspořádala katedra sociální práce setkání v bývalé kavárně Marathon pro studenty všech třech ročníků studijního oboru sociální a pastorační práce. Po online-výuce toto setkání mělo za účel stmelit studenty s kantory. • Eliška Hudcová se dne 15.10.2021 zúčastní jako panelista diskuse na téma Sociální práce a sociální služby v rámci konference Agriculture as an Actor or Aocial Inclusion https://www.agasi.sk/, kterou pořádá Zemědělská univerzita v Nitře spolu s asociací Druživa pod záštitou OECD. Program konference naleznete v příloze ZDE.


 • Katedra sociální práce zve všechny studenty prezenčního studia k Setkání studentů programu Sociální a pastorační práce v pátek 15. 10. 2021. Více informací naleznete v pozvánce.


 • Pracovníci katedry sociální práce zdraví a přejí mnoho štěstí do nastávajícího akademického roku. • Ve středu 23. června došlo v Karolinu na slavnostní předání cen Univerzity Karlovy. Laureátky a laureáti byli zveřejněni už 7. dubna u příležitosti oslav Dne vzdělanosti. Ocenění od rektora Univerzity Karlovy prof. MUDr. Tomáše Zimy, DrSc. převzala také Bc. Barbora Deutschová, které byla udělena Mimořádná cena rektora Univerzity Karlovy za mimořádnou občanskou statečnost a obětavost. • Katedra sociální práce ETF UK připravuje s kolegy teologických oborů mezinárodní mezioborový kurz Places of Hope, určený domácím i zahraničním studentům sociální a pastorační práce, telogie a diakoniky.

  Brožuru ke kurzu naleznete ZDE


 • Vyšlo nové číslo časopisu Annual Review of Social Work and Social Pedagogy in Austria - 3/2021 zaměřené na participaci v sociální práci, k dispozici zde


 • Nerovnosti v současné společnosti - studentský seminář ze Sociologického praktika 2020

  zde


 • Studenti sociální a pastorační práce ETF pomáhají

  zde • Upozorňujeme na zajímavou publikaci k sociální práci norsko-slovenského kolektivu   Marek Stachoň Hans-Jørgen Wallin Weihe (Eds.), Sociálna práca a súčasnosť: slovensko-nórske perspektívy, Stavanger 2016

  odkaz


 • Časopis Sociální práce/Sociálna práca 3/2020 zveřejnil úvahu doc. Evy Křížové nad platností Foucaultova myšlenkového odkazu v době koronavirové

  pdf

  odkaz


 • Rozhovor s doc. Křížovou "O OTEVŘENOSTI, STEREOTYPECH A ROLI TEOLOGIE VE VÝUCE SOCIÁLNÍ PRÁCE", Český bratr 6/2020 

  zde

 •  ETF UK podepsala memorandum o spolupráci se Společností sociálních pracovníků České repulbiky.

  zde

 • Dlouhodobý spolupracovník  a pedagog PSP MUDr. Kalvach hovoří s TV Univerzity Karlovy (TVUJ) na téma koronavirus a starší generace.


  zde

 • Studentka Pastorační a sociální práce ETF UK Barbora Deutschová organizuje ubytování po osoby bez domova ve spolupráci  Řádu maltézských rytířů a pražského  magistrátu.

  zde

 • Chudoba v Česku - studentský seminář ze Sociologického praktika 2020 a aktivní link na přiložený dokument

  zde

 • Chudoba v Česku - studentský seminář ze Sociologického praktika 2020 a aktivní link na přiložený dokument

  zde

 • Studentka 3. ročníku Pastorační a sociální práce ETF UK Johana Vorlová napsala sociálně laděnou báseň, inspirovanou praxí v romských osadách na východním Slovenku.


  zde

 • Nová publikace doc. Křížové na téma chudoby a vzdělání: Invisible effects of poverty at schools – a challenge for social workersInvisible effects of poverty at schools – a challenge for social workers, s. 165-174

  Zde

 • Doc. Eva Křížová publikovala příspěvek s názvem JE SPIRITUALITA SOUČÁSTÍ KVALITY ŽIVOTA A JAKÉ MÍSTO MÁ V SOCIÁLNÍ PRÁCI? ve sborníku z konference  KVALITA ŽIVOTA 2019 Interdisciplinarita ako bohatstvo poznania založené na rozmanitosti, mezinárodní,  jež se konala 3.-4.10. 2019 ve Staré Lesné,  s. 263-274.  


  zde
 • Při příležitosti kongresu XXIII. gerontologické dny Ostrava byla dne 16. října 2019 udělena cena PhDr. Haně Janečkové, Ph.D., za mimořádný přínos v oboru gerontologie pro rok 2019 v kategorii sociální, konkrétně za dlouhodobou výzkumnou činnost v oblasti reminiscenčních technik s dopadem na kvalitu života seniorů. Cenu za ni převzala Mgr. Iva Kuzníková Ph.D., vedoucí Katedry zdravotně sociálních studii Fakulty sociálních věd Ostravské univerzity (https://fss.osu.cz/kas/), dr. Janečková zaslala do Ostravy svoji zdravici na videonahrávce.  Na fotografii je Iva Kuzníková a Hana Janečková při neformálním předání ceny v Praze dne 14.11.2019

 • PhDr. Hana Janečková Ph.D. ve spolupráci se studenty 3. lékařské fakulty sdružených v iniciativě "Medici na ulici" (https://cuni.cz/UK-9687.html) uspořádala a moderovala dne 27.11.2019 mezioborový seminář Společnosti sociálního lékařství a řízení péče o zdraví ČLS JEP s názvem "Lidé bez domova mezi námi - chudí a nemocní". Seminář proběhl ve velkém sále Lékařského domu za účasti více než padesáti odborníků z řad výzkumníků, pedagogů, studentů zdravotnických i sociálních oborů i pracovníků z praxe sociálních služeb i veřejné správy z Prahy a jiných měst. Na semináři vystoupila Milena Johnová, radní pro oblast sociální politiky a zdravotnictví MHMP, externí lektorka katedry pastorační a sociální práce ETF a Pavel Pěnkava, pedagog katedry PSP ETF UK, předseda Rady pro rozvoj sociální práce (RAROSP) a vedoucí sociálních kurátorů oddělení sociální prevence MČ Prahy 1. Další obrázky a komentáře k této události najdete na facebooku https://www.facebook.com/Medicinaulici/.


  Program semináře


  Plakát Chudí a nemocní  Obrázek ze semináře 27.11.- přednáší Pavel Pěnkava
  Pavel Pěnkava ve svém centru sociální prevence • Zástupce Katedry pastorační a sociální práce ETF UK

  PhDr. Pavel Pěnkava, Ph.D. vystoupil v rámci celoživotní vzdělávání lékařů, na kurzu pořádaném Institutem postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví. • V letošním roce vyšla monografie na téma řízení sociálních procesu v České republice,  kterou sepsal tým autorů pod vedením  pana profesora Igora Tomeše.  PhDr. Pavel Pěnkava z Katedry  pastorační a sociální práce,  zpracoval 5.  kapitolu: Znovu začleňování marginálních  sociálně ohrožených skupin.  Vzhledem k tomu, že zajišťuje výuku povinně volitelného předmětu, Sociálně deviantní skupiny,  který je určen pro studenty třetího ročníku,  je možné tento zdroj použít jako studijní materiál. 


  ŠÁMALOVÁ, K. a TOMEŠ, I. (editoři)  a kolektiv autorů. Řízení sociálních procesů v České republice, Praha: Karolinum, 2017. ISBN:978-80-246-4180-5


 • Pozvánka na studentský workshop  2019

  zde


 • Časopis Forum sociální práce 2/2018 zveřejnil příspěvek Ondřeje Fischera (Aspekty spirituality v příkladech teologicko-filozofického vzdělávání pro sociální práci) a Evy Křížové (Mezinárodní křižovatky sociální práce) z KPSP ETF UK

  zde


 • Časopis Forum sociální práce 1/2018 zveřejnil příspěvek Pavla Pěnkavy (Posunula se společnost v náhledu na řešení bezdomovectví?) z KPSP ETF UK

  zde


 • Nakladatelství Karolinum vydalo publikaci Evy Křížové

  „Zdraví, kultura, společnost“ (2018)

 • VÝSLEDKY DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ - ZÁJEM O DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ SOCIÁLNÍCH PRACOVNÍKŮ

  zde

 • Ve dnech 18.4. - 20.4.2018 se za naší katedru zúčastnili PhDr. Eva Křížová,

  Ph.D. a PhDr. Pavel Pěnkava, vědecké konference Sekce sociální patologie České

  sociologické společnosti - Luhačovice 2018 s tématickým zaměřením

  „VÝVOJOVÉ ZMĚNY SOCIÁLNĚ >PATOLOGICKÝCH JEVŮ V PROMĚNÁCH ČASU". Dr. Eva

  Křížová prezentovala příspěvek: Pastorační streetwork jako nová forma

  prevence pouliční kriminality, který vychází z tématu zpracovaného v

  diplomové práci studentky Diakoniky Daniely Klenovcové.

  fotografie • Pozvánka na

  studentský workshop dne 28.4. 2018

  zde


 • Časopis Fórum sociální práce/Social Work Forum  2/2017 informuje o rozvojových projektech   v článku Šťastná, Křížová: Inovace výuky v oboru sociální práce na Katedře pastorační a sociální práce Evangelické teologické fakulty UK 

  zde

 • Časopis Fórum sociální práce/Social Work Forum  2/2017  zveřejnil článek E. Křížové  "Zdravotní sebepéče jako aktivita sociální práce — příspěvek aromaterapie k integrativnímu pohledu na zdravotně-sociální služby pro seniory"

  zde

 • Czech Protestant News informoval 27.11.2017 o mezinárodní konferenci zprávou s názvem „Interdisciplinary and international conference on sociology and social work at the Protestant Theological Faculty of Charles University"

  zde

 • Nakladatelství Karolinum vydalo UČEBNICI DR. Evy KŘÍŽOVÉ: SOS - SOCIOLOGIE PRO POMÁHAJÍCÍ PROFESE (2017)

 • Napsali o nás iforum
Poslední změna: 10. červen 2024 10:44 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Evangelická teologická fakulta

Černá 646/9

110 00 Praha 1


221 988 216


ID datové schránky UK: piyj9b4


Jak k nám