The Churches’ Response of Welcome to the Migrant Other

The Churches’ Response of Welcome to the Migrant Other (NF-CZ07-ICP-4-334-2016)

Vstřícný postoj církví vůči uprchlíkům a migrantům


Welcome to the webpage of the institutional cooperation project No. NF-CZ07-ICP-4-334-2016 supported by the Programme EEA and Norway Grants - EEA Scholarship Programme; Bilateral Scholarship Programme.

This project aims to enhance cooperation between institutions in the Czech Republic and Norway.

The project is being carried out together with the School of Mission and Theology in Stavanger, now part of the newly-formed VID Specialized University.


The project ran from January 1 to September 30, 2016.


The project is being led from the Czech side by Tim Noble, PhD., with the assistance of Prof. Ivana Noble.


Focussing on the idea of mission as a key component of the self-understanding of the task of Christian churches and on the growing importance in theology of the theme of hospitality, the project will examine how the welcoming of the other, as other, without seeking to impose different religious expressions, can be understood as an integral and necessary part of Christian mission. Christian values of love and hospitality are also thus expressed in their fullness. Thus the influx of people from other cultures and faiths is to be regarded not as a chance to buy conversion for help, but to reach out to and grow through the encounter with the other. Christian mission then will be seen in terms of the practice of hospitality, with all the risks and benefits such a practice involves.

 • So far the project has seen us make contact at different levels with people involved with work with refugees. We have especially worked with people in Charles University who are trying to do something to address the problems in Czech society and are working on assisting in the production of an online encyclopaedia on migration, supplying or encouraging our doctoral students to supply theological entries.

 • Tim Noble has led a study day of the Středoevropské centrum misijních studií  (Central European Centre of Mission Studies) on the theme of the project. http://www.missioncentre.eu/cs/node/123

 • He has also participated in a one day conference with and on Czech volunteers who have helped in refugee camps.

 • Ivana Noble has lectured at a conference in the Institut Catholique on the theme of conversion in a Czech context, working with the experiences of Jan Hus, and its relevance for today in a situation of flux.

 • A conference on hospitality with the active participation of representatives from our Norwegian sister institution is being organised by the Protestant Theological Faculty in Prague in cooperation with Anthropos Research Group, Faculty of Theology and Religious Studies, KU Leuven and the grant project “The Churches’ Response of Welcome to the Migrant Other” (NF-CZ07-ICP-4-334-2016):


  • Risks of Hospitality: Imagination and Reality

   International Scientific Doctoral and Post-Doctoral Conference


   20-22 May 2016

   venue: Jabok College, Salmovská 8, Prague   PROGRAMME

   FINAL REPORT


 • Lecture "The Syrian Christians and the Question of the Future Role in Post-War Syria: Any Role Whatsoever?"

  15 September 2016


Vítejte na stránkách projektu institucionální spolupráce č. NF-CZ07-ICP-4-334-2016, podpořeného grantem z Norska (EEA Scholarship Programme; Bilateral Scholarship Programme).

Cílem projektu je zlepšit spolupráci mezi institucemi v České republice a Norsku.

Partnerskou institucí pro tento projekt je School of Mission and Theology ve Stavangeru, nyní součást nově ustavené univerzity VID (VID Specialized University).


Projekt probíhal od 1. ledna do 30. září 2016.


Z české strany projekt vede Tim Noble, Ph.D., za pomoci prof. Ivany Noble, Ph.D.


Jakým způsobem lze chápat postoj přijímání druhého právě jako druhého, bez ohledu k jakýmkoli dalším náboženským kritériím, jako nedílnou a nezbytnou součást křesťanské misie? Právě na tuto otázku se projekt – na pozadí vnímání misie jako klíčové součásti sebeporozumění a úkolu křesťanských církví a s vědomím rostoucího významu tématu pohostinnosti v teologii – zaměřuje. Při tomto přístupu docházejí svého plného vyjádření také křesťanské hodnoty lásky a pohostinnosti. Příliv lidí odlišných kultur a vyznání bychom neměli vidět jako příležitost kupovat za naši pomoc nové konverze ke křesťanství, ale jako šanci obrátit se ven a růst skrze setkání s druhým. Proto projekt zkoumá křesťanskou misii a praxi pohostinnosti, ke které vede, se všemi riziky a výhodami, jež takový postup přináší.

 • Pro první fázi projektu bylo klíčové navazování kontaktů s lidmi, kteří s uprchlíky na různých úrovních pracují. Významné bylo zejména zahájení spolupráce se skupinou z Univerzity Karlovy, jež se ve snaze přispět k řešení problémů v české společnosti zaměřila na spolupráci při přípravě on-line encyklopedie o migraci; do té řešitelé a jejich doktorandi přispívají teologicky zaměřenými hesly.

 • Tim Noble se také účastnil jednodenní konference s českými dobrovolníky a dobrovolnicemi, kteří pomáhali v uprchlických táborech, o této jejich zkušenosti.

 • Ivana Noble přednášela na konferenci v Katolickém institutu v Paříži (Institut catholique de Paris) na téma konverze v českém kontextu, na postavě a teologii Jana Husa ukázala, jak jeho přístup může být relevantní také pro nynější situaci přílivu uprchlíků.

 • Ivana Noble a Tim Noble připravili mezinárodní konferenci o pohostinnosti s aktivní účastí zástupců norské sesterské instituce. Organizace konference byla vedle Norského projektu Vstřícný postoj církví vůči uprchlíkům a migrantům (NF-CZ07-ICP-4-334-2016) a ETF UK zastřešena Anthropos Research Group z Fakulty teologie a religionistiky Katolické univerzity v Lovani.


  • Téma konference: „Rizika pohostinnosti: fantazie a skutečnost“

   Mezinárodní vědecká konference pro doktorandy a postdoktorandy

   20.–22. května 2016

   místo konání: Jabok, Salmovská 8, Praha 2   PROGRAM

   ZPRÁVA


 • Přednáška "The Syrian Christians and the Question of the Future Role in Post-War Syria: Any Role Whatsoever?" 15. září 2016


FINAL REPORT ON THE PROJECT here

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA PROJEKTU zde


MAIN PROJECT OUTPUTS


NEJVÝZNAMNĚJŠÍ VÝSTUPY PROJEKTU

For more information on the project contact Tim Noble at timnoble@tiscali.czInformation about EEA and Norway Grants on http://www.dzs.cz/en/eea-and-norway-grants or http://www.eeagrants.cz/en/Pro další informace o projektu kontaktujte Tima Noble (timnoble@tiscali.cz)Informace o Norských fondech a fondech EHP naleznete na stránkách

http://www.dzs.cz/cz/norske-fondy-a-fondy-ehp/ nebo http://www.eeagrants.cz

Poslední změna: 14. říjen 2021 00:40 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Evangelická teologická fakulta

Černá 646/9

110 00 Praha 1


221 988 216


ID datové schránky UK: piyj9b4


Jak k nám