2. odborná

Požadavky ke 2. odborné zkoušce z NZ

Obecně

Druhá odborná zkouška z NZ se skládá ze 3 částí: exegese biblického textu, teologie NZ a hermeneutiky. Student/ka při ní má prokázat, že ovládá metody a postupy kritického výkladu textu, rozumí biblicko-teologickým souvislostem jeho obsahu a orientuje se v teorii výkladu a porozumění.


Student/ka si připraví exegesi 3 oddílů z Nového zákona, každý o rozsahu nejméně 15 veršů. Alespoň jeden z těchto oddílů musí být z evangelií a jeden z epištol. Tuto písemnou přípravu předloží při zkoušce, společně se seznamem literatury ke zkoušce studované.

1. Exegeze

 • Překlad a výklad jednoho z připravených oddílů (viz výše).

2. Teologie Nového zákona

 • Učení Ježíšovo

 • Etika Ježíšova

 • Základy soteriologie; chápání Ježíšova díla v jeho vlastních výrocích; ustanovení Večeře Páně

 • Ježíšův proces

 • Theologie Q

 • Nejstarší vyznavačské formule; evangelium jako zvěst

 • Tituly Ježíšovy: Syn Boží, Kyrios, Christos, Syn člověka

 • Důkazy z Písem: testimonia; reflexní citáty; typologie; alegorie; zaslíbení/naplnění atd.

 • Vzkříšení Kristovo a historické bádání

 • Role metafory u Ježíše a ve velikonoční zvěsti

 • Pavlův život

 • Pavlova eschatologie, pneumatologie a soteriologie

 • Pavlova antropologie a etika

 • Soud dle skutků u Pavla

 • Theologie pastorálních epištol

 • Janovská christologie

 • Církev a svátosti v janovských spisech

 • Eschatologie, ekklesiologie a etika janovského okruhu

 • Theologie epištoly Židům

 • Theologie epištoly Jakubovy

 • Theologie 1.epištoly Petrovy

 • Theologie epištoly Judovy a 2.epištoly Petrovy

 • Theologie Zjevení Janova

 • Výrazy pro zástupnost Kristovy oběti

 • Biblické základy Apostolika

 • Markova christologie a vznik literárního druhu evangelium

 • Matoušova theologie

 • Theologie Lukášova evangelia a Skutků

 • Společné rysy synoptické theologie

 • Ježíšova pokušení

 • Kázání na hoře

 • Uzdravování v evangeliích

 • Vánoční perikopy

 • Pašije

 • Synoptická disputace

 • Křesťanské hymny v NZ

 • Současné trendy novozákonní theologie

 • Bultmann, Dodd

 • A.Schweitzer

3. Hermeneutika
Poslední změna: 6. červen 2017 12:45 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Evangelická teologická fakulta

Černá 646/9, pošt. přihr. 529

115 55 Praha 1


Telefon.: 221 988 + číslo pobočkyID datové schránky UK: piyj9b4Přístup k mailuJak k nám