Požadavky ke zkouškám


Požadavky ke zkouškám


1. blok (1. ročník): esej o knize v rámci Úvodu do studia; požadavky a literatura


2. blok (2.-3. ročník): proseminář a 1. odborná zkouška; požadavky a literatura


3. blok (4.-5. ročník): seminář a 2. odborná zkouška; požadavky a literaturaLiteratura k Systematické theologii.0. Pomůcky:


(především ty, které jsou běžně dostupné v češtině)0.1. Theologické slovníky:Beinert, Wolfgang (vyd.): Slovník katolické dogmatiky, z němč. přel. Michal Altrichter a Leo Hipsch, 477 stran, MCM Olomouc 1994. 


Rahner, Karl / Vorgrimler, Herbert: Teologický slovník, z němč. přel. František Jirsa, doplnil Jan Sokol, 426 stran, Zvon 1996.


McGrath, Alister E. (a kol.): Blackwellova encyklopedie moderního křesťanského myšlení, z angl. přel. J. Dus, L. Miřejovský, M. Plzák a M. Váňa, 593 stran, Návrat domů 2001.


Fries, Heinrich (vyd.): Lexikon theologischer Grundbegriffe 1-2, Kösel Verlag München 1962-1963, též ve 4 paperbacích dtv 4055-4058, München 1970.


Eicher, Peter:  Neues Handbuch  theologischer Grundbefriffe, Kösel Verlag München, 1984; erweiterte Neuausgabe v 5 paperbacích 1991.
0.2. Textové soubory:
Denzinger, Henricus / Schönmetzer, Adolfus: Enchiridion Symbolorum, Definitionum et Declarationum de Reus Fidei et Morum, 954 stran, 34. vyd. Herder 1967, četná starší i novější vyd. (řec./lat.; o něm. překlad doplnil  tzv. Denzinger, Henricus / Hünemann, Peter:  Enchiridion…, 1991).


Neuner, Josef – Roos, Heinrich: Der Glaube der Kirche in den Urkunden der Lehrverkündigung, 1938 a četná další vyd. (něm. překlady); 10. vyd. v licenci DDR St. Benno  1982, 604 stran. Nedostupný slov. překlad Viera Církvi v úradnych dokumentoch jej magisteria, 471 stran, Dobrá kniha, Trnava 1995.


Die Bekenntnisschriften der evangelisch-lutherischen Kirche (lat./něm.), 1228 stran, 1930 a další vyd., 8. vyd. Göttingen 1979.


Niesel, Wilhelm  (vyd.): Bekenntnisschriften und Kirchenordnungen der nach Gottes Wort reformierten Kirche, 358 stran, 1938 a další vyd.


Říčan, Rudolf (vyd.): Čtyři vyznání. Vyznání augsburské, bratrské, heltvetské a české se čtyřmi vyznáními staré církve a se Čtyřmi články pražskými, Spisy KEBF A 15, 412 stran, Kalich 1951. (čes.)
0.3. Dějiny dogmatu a theologie:
Harnack, Adolf: Lehrbuch der Dogmengeschichte 1-3, 1885-1889 a další vyd., 826+538+959 stran.  Anglicky  History of Dogma 1-7, reprint New York 1961.


Loofs, Friedrich: Leitfaden zum Studium der Dogmengeschichte, 1889 a další vyd., 1906 1002 stran.


Seeberg, Reinhold: Lehrbuch der Dogmengeschichte 1-4, 5 sv., 1895-1920 a další  vyd.


Adam, Alfred: Lehrbuch der Dogmengeschichte 1-2,  408+436 stran, Gütersloh 1965, 1968.


Pelikan, : The Christian Tradition. A History of the Development of Doctrine 1-5, 394+329+333+424+361 stran, The University of Chicago Press 1971-1989.


Andresen, carl (vyd.), Handbuch der Dogmen- und Theologiegeschichte  1-3, Göttingen 1980-1984, též paperback UTB.


Hägglund, Bengt: A History of Theology, překlad ze švéd.,  Saint Louis 1968, německy  Geschichte der Theologie. Ein Abriss, 355 stran, Berlin 1983. (Švédský originál: Teologins Historia)


Zahrnt, Heinz:  Die Sache mit Gott. Die protestantische Theologie im 20. Jahrhundert, 512 stran, München 1966, množství paperbackových vydání; anglicky The Question of God. Protestant Theology in the 20th Century, 398 stran, New York 1966.   
Harnack,  Adolf: Dějiny dogmatu, z němč. přel. František Žilka, 372 stran, Knihovna samostatnosti sv. 14,  Praha 1903,  reprint Kalich 1974.


Molnár, Amedeo: Pohyb teologického myšlení. Přehledné dějiny dogmatu, skriptum KEBF, 440  stran,  Kalich 1982.  


Lohse, Bernhard: Epochy dějin dogmatu, z němč. přel. Jan Štefan a kol., 246 stran, Mlýn 2003.  


Berkhof, Luis: Dějiny dogmatu, z angl. přel. Rostislav Matulík, 231 stran, Návrat domů 2003.


Lane, Tony: Dějiny křesťanského myšlení, kolekt. překlad z angl., 286 stran,  Návrat domů 1996.
Hromádka, Josef L.: Křesťanství v myšlení a životě. Pokus o výklad dějinných útvarů křesťanských, 453 stran, Laichterův výbor nejlepších spisů poučných 55,  Laichter 1931. 


Šmelhaus, Vratislav: Řecká patrologie, skriptum KEBF, 277 stran, Kalich 1972.


Pieper, Josef: Scholastika. Postavy a problémy středověké filosofie, z němč. přel. Ivan Ozarčuk, 146 stran, Vyšehrad.


Pieper, Josef: Tomáš Akvinský. Život a dílo, z němč. přel. Martin Pokorný, 159 stran, Vyšehrad 1997.


Pesch, Otto Hermann: Cesty k Lutherovi, z němč. přel. Jaroslav Vokoun,  291 stran, CDK 1999.


Žilka, František: Jan Kalvín. Život a dílo, 117 stran, Comenium 1909.
Barth, Karl: Protestantská teologie v 19. století. 1. Prehistorie, 2. Dějiny, z němč. přel. Bohuslav Vik, 669 stran, skriptum KEBF, Kalich 1987 a 1988.


Hromádka, Josef L.: Přelom v protestantské theologii, k vydání připravil Milan Opočenský, skriptum KEBF, 116 stran,  Kalich 1956; 2. vyd. spolu s Fragmentem etiky, s. 5-107, 1979.


Smolík, Josef:  Současné pokusy o interpretaci evangelia, skriptum KEBF, 74/73/179/163 stran,  Kalich 1966, 21968, doplněné vyd. 41981, Oikumené 51993.


Schoof, Mark: Výzva nového věku. Od Newmana k Janu XXIII., z holandštiny přeložil Karel Floss, 230 stran, Vyšehrad 1971.


Gibellini, Rosino: Teologické směry 20. století, z italského originálu s přihlédnutím k německému překladu přeložili Pavel Reginald Větrovec a David Sanetrník, 664 stran, Kostelní Vydří, Karmelitánské nakladatelství, 2011. Slovensky: Teológia 20. storočia, slovenský překlad Jozefa Tomaščína a Antona Košťála z italštiny, 450 stran, Vydavateĺstvo Michala Vaška Prešov 1999.


Kuschel, Karl-joseph, Teologie 20. století: Antologie,  462 stran, edice Studium 2, Vyšehrad 1995.
Brož, Luděk: Cesta Karla Bartha, 171 stran, Kalich 1988.


Casalis, George: Karl Barth, z franc. přel. Luděk Brož, 120 stran,  Kalich 1968.


Filipi, Pavel: Do nejhlubších hlubin. Život, setkávání, teologie. K stému výročí narození J.L. Hromádky, 460 stran, Kalich 1990.


Štefan, Jan: Karl Barth a ti druzí. Pět evangelických theologů 20. století. Barth-Brunner-Tillich-Althaus-Iwand, CDK 2005. 
0.4. Dogmatická kompendia:
Schmidt, Heinrich: Die Dogmatik der lutherischen Kirche, dargestellt und aus den Quellen belegt, 1847 a další vyd. (něm. a lat.)


Heppe, Heinrich:  Die Dogmatik der evangelisch-reformierten Kirche, dargestellt und nach den Quellen belegt, 1861 a další vyd. (něm. a lat.)


Luthardt, Ch.E.: Kompendium der Dogmatik, 1865 a mnohá další vyd.


Hirsch, Emanuel: Hilfsbuch zum Studium der Dogmatik. Die Dogmatik der Reformatoren und der altevangelischen Lehrer quellenmässig belegt und verdeutscht,  1937 a další vyd. 
0.5. Věroučné a katechetické souhrny:
Malý katechismus Dr. Martina Luthera (1529), nejrůznější vydání v různých překladech.


Katechismus westminsterský menší (1647), různá vydání.


Heidelberský katechismus (1563), různá  vydání.


(Hájek, Miloslav) Evangelický katechismus 88, 78 stran, Kalich 1989.


Katechismus katolické církve, z franc. přel. Josef Koláček, 793 stran,  Zvon 1995.
Hromádka, Josef L.: Ústřední principy protestantské, 30 stran, spolek Jeronym, Praha 1925. Hromádka, Josef L.: Zásady Českobratrské církve evangelické, SR ČCE Praha 1927 (92 stran), 21932 (99 stran), 31938 (107 stran), 41946 (68 stran). 


Hromádka, Josef L. a kol.: Zásady Českobratrské církve evangelické, 101 stran,  SR ČCE Praha 1968 a dotisky.
Šebesta, František: Křesťanská věrouka pro školu a dům, 151 stran, Praha 1886.


Brunner, Emil: Věřím, kolekt. překlad  z němč., 126 stran, YMCA 1938 a zahr. reprint.


Dobiáš, František, M.: Repetitorium dogmaticum, 109 stran, rozmnoženina KEBF, Praha 1951.


Dobiáš, František, M.: Křesťanská věrouka. Základní pojmy, 101 stran, rozmnoženina SR, Praha 1945.


Pesch, Otto Hermann: Základní otázky katolické víry, z němč. přel. Věra Měšťanová, 174 stran, edice Dialog 8, Vyšehrad 1997.
1.blok


1.  Úvod do studia teologie:  


(povinné prostudování 1 učebnice, nejraději  Smolíka)
1.1. Učebnice:


(povinná)


Dobiáš, František M.: Úvod do theologie (Theologická encyklopedie), skriptum KEBF, 193 stran,  Kalich 1953.  


Ebeling, Gerhard: Studium der Theologie. Eine enzyklopädische Orientierung, 190 stran, UTB 446, Tübingen 1975. Anglicky The Study of Theology, London 1979.


Smolík, Josef: Úvod do studia bohosloví (1), skriptum KEBF,  242 stran,  Kalich 1978.
1.2. Doplňková literatura:


(nenahrazuje učebnici)
Barth, Karl: Uvedení do evangelické theologie, z němč. přel. Samuel Verner a Luděk Brož, spolu s Brož, Luděk: Cesta Karla Bartha, s. 175-303, Kalich 1988.


Rahner, Karl: Základy křesťanské víry, z němč. přel. Karel Říha a kol.,  635 stran, Trinitas Svitavy 2002. (řím.kat.)   


Hromádka, Josef L.:  Evangelium o cestě za člověkem, Úvod do studia Písem a církevních vyznání, 331 stran, Kalich 1958, reprint 1986.


Milne, Bruce: Poznejte pravdu. Průvodce křesťanskou vírou, z angl. Michael Waloschek a Jan Vopalecký  přel., 289 stran, Návrat domů 2. vyd. 1999. (evangelikální)
Povinně též: Esej o přečtené knize z kterékoli disciplíny v rámci Úvodu do studia


ze ST např. výklad Kréda:J. M. Lochman: Krédo, Praha 1996


W. Pannenberg: Das Glaubensbekenntnis, Gütersloh 1972 (The Apostles Creed, London 1972)


K. Barth: Credo, München 1935


K. Barth: Základy dogmatiky , Praha 1952


K. Barth: La confession de foi de l'eglise, Neuchatel 1946 (Das Glaubensbekenntnis, Zürich 1967)


A. E. McGrath: Affirming Your Faith, Leicester 1991nebo:


J. M. Lochman: Desatero, Praha 1994


J. M. Lochman: Otče náš, Praha 1993


J. L. Hromádka: Evangelium o cestě za člověkem, Praha 19862


P. Pokorný: Vznik christologie, Praha 1989


G. Ebeling: Podstata křesťanské víry, Praha 1996


J. Ratzinger: Úvod do křesťanství, Brno 19912


S. Guthrie: Christian Doctrine, Atlanta 199422. blok


2. První odborná zkouška:


(povinné důkladné prostudování 1 jednosvazkové dogmatiky uvedené pod 2.2. , např. Pöhlmanna)podmínky ke zkoušce: kredity alespoň z 1 přednášky z oboru, započtený proseminář


podmínky pro započtení prosemináře: referát, seminární práce k tématu prosemináře


podmínka účasti na prosemináři: zápočet z Dějin dogmatu2.1. Výklady Kréda:


(nenahrazují povinnou dogmatiku)
Lochman, Jan Milíč: Krédo. Základy ekumenické dogmatiky, z němč. přel. Bohuslav Vik, 286 stran, Kalich 1996.


Lochman, Jan Milíč: Desatero. Směrovky ke svobodě. Nástin etiky pod zorným úhlem Desatera, z němč. přel. Bohuslav Vik, 154 stran, Kalich 1994.


Lochman, Jan Milíč: Otče náš. Křesťanský život ve světle modlitby Páně, z němč. přel. František Schilla, 154 stran, Kalich 1993.


Pokorný, Petr: Vznik christologie. Předpoklady teologie Nového zákona, z němč. přel. Jaroslav Vanča, 218 stran, Kalich 1989.


Pokorný, Petr: Apoštolské vyznání. Výklad nejstarších křesťanských věroučných textů, 139 stran, Mlýn 1994.


Barth, Karl:  Credo, 173 stran, München 1935 a další vydání.


Barth, Karl:  La Confession de foi de l´Eglise. Explication du Symbole des Apôtres d´ apr?s le catéchisme de Calvin, Nauchâtel/Paris 1943. Německy Das Glaubensbekenntnis der Kirche. Erklärung des Symbolum Apostolicum nach dem Katechismus Calvins, Zürich 1967.


Barth, Karl:  Základy dogmatiky, z němč. přel. J.B. Jeschke a J.B. Souček, skriptum KEBF, 182 stran, Kalich 1952.


Mc Grath, Alister E.:  Affirming Your Faith. Exploring the Apostles´ Creed, 140 stran, Leicester 1991.


Pannenberg, Wolfhart: Das Glaubensbekenntnis ausgelegt und verantwortet vor den Fragen der Gegenwart, 1972, GTB Siebenstern 1292, 185 stran, Gütersloh 51990. Anglicky The Apostles´  Creed in the Light of Today´s Questions, London 1972, 178 stran, London 1988.


Ratzinger, Josef: Úvod do křesťanství, překlad z němč., 255 stran, Petrov 1991 (předtím Řím 1982).2.2.  Jednosvazkové dogmatiky:


(jedna z nich představuje povinnou četbu!!)Althaus, Paul: Grundriss der Dogmatik, 1929/1932, 280  stran,  Gütersloh 51959. (lut.)


Boice, James M.: Základy křesťanské víry, z angl. Miroslav palát přel., 647 stran,  Návrat domů 1999. (evangelikální)  


Guthrie, Shirley C.:  Christian Doctrine, 413 stran, Atlanta 1968, 2. revid. vyd. 434 stran, Atlanta 1994.  


Hromádka, Josef L.: Základy dogmatiky, rozmnoženina, Spolek posluchačů HČEFB, Praha1931.


Kreck, Walter: Grundfragen der Dogmatik, 326  stran, München 1970.


Migliore, Daniel L.:  Faith Seeking Understanding, 312 stran, Grand Rapids 1991. Česky: Víra usilující rozumět: úvod do křesťanské teologie, 395 stran, Mlýn, Jihlava, 2009.


Ott, Heinrich (a Kol.): Die Antwort des Glaubens. Systematische Theologie in 50 Artikeln, 480 stran, Stuttgart a Berlin 1972; nedávno vyšlo rozš.vyd.  


Pöhlmann, Horst Georg: Kompendium evangelické dogmatiky,  překlad posledního něm. vydání, přel. Jan Štefan a kol., 434 stran, Mlýn 2002.
2.3.  Cvičebnice:


(nenahrazují povinnou dogmatiku!)
Barth, Hans Martin: Taschentutor Dogmatik, 388 stran, 2. přeprac. vyd. Göttingen 1985. („trhací kalendář“)


Frey, Christofer: Dogmatik, Studienbücher Theologie, 232 stran, Gütersloh 1977, 3. dopl. a přeprac. vyd. 252 stran, 1993. (2. svazek tvoří orientační plány)


McGrath, Alister E.:  Christian Theology. An Introduction, 603 stran, 2. vyd. Oxford 1996.


Mildenberger, Friedrich: Grundwissen der Dogmatik. Ein Arbeitsbuch, 306 stran, Kohlhammer Verlag  Stuttgart 1982, 4. zcela nově zprac. vyd. připravil Heinrich Assel, 336 stran. (formát A4 s obrázky, obsahuje testy)
3. blok


3. Druhá odborná zkouška:


(povinná dobrá obeznámenost s 1 obsáhlejší dogmatikou – z jednosvazkových sem patří pouze ty, které jsou uvedeny níže jako 3.2., nikoli výše pod 2.2. uvedené stručné jednosvazkové dogmatické přehledy - dle vlastního výběru; zda je vámi zvolená méně než trojsvazková dogmatika pro zkoušku dostačující, či zda je nutné ji doplnit četbou některého z dalších titulů, je třeba konzultovat se zkoušejícím; jiné tituly, než jsou ty zde uvedené, rovněž prosím napřed konzultovat!; konfesijní orientaci uvádíme jen u autorů, u nichž  je pro jejich koncepci určující)podmínky ke zkoušce: kredity alespoň z 1 přednášky z oboru, započtený seminář


podmínky pro započtení semináře: referát, seminární práce k tématu semináře


podmínka účasti na semináři: 1. odborná zkouška
3.1. Klasické dogmatické koncepty:


(zvolit pouze po konzultaci!)
Tomáš akvinský: Summa theologická,  6 sv., překlad z lat., vydali profesoři bohovědného učiliště řádu dominikánského, stovky stran, Olomouc 1933-1940.


Melanchthon, Philipp: Loci, různá vydání, různé překlady. 


Calvin, Jan: Učení náboženství křesťanského 1, 2, z lat. přel. František Šebesta, 119 a 183 stran, Pardubice 1890 a 1895. (překlad prvních 2 knih čtyřsvazkové Instituce 1559, nedokončen)


Calvin, Jan: Instituce. Učení náboženství křesťanského, z lat. přel. F.M. Dobiáš, 342 stran, Kalich 1951. (překlad jednosvazkové první Instituce 1536)  


Schleiermacher, Friedrich: Der christliche Glaube nach den Grundsätzen der evangelischen Kirche im Zusammenhange dargestellt 1-2, 1830-1831 a další vyd., kritické vyd. ve 2 sv., vyd. M. Redeker, 71960 Berlin, nyní v jednom svazku.       


Barth, Karl: Die Kirchliche Dogmatik I/1-IV/4, 9185 stran, Zürich 1932-1970; Studienausgabe, Zürich 1986-1993,  31 sv.. Anglicky Church Dogmatics, 14 sv., Edinburgh1936-1977; francouzsky Dogmatique, 27 sv., Gen?ve 1953-1980.


Tilich, Paul: Systematic Theology 1-3, 300+187+434 stran, Chicago 1951-1963. Německy (autorizovaný překlad) Systematische Theologie 1-3, 352+194+534 stran, Stuttgart 1955-1966. Francouzsky.


Feiner, Johannes / Löhrer, Magnus  (vyd.),  Mysterium salutis. Grundriss heilsgeschichtlicher Dogmatik 1-5, 7 sv., stovky stran, Benzinger Verlag 1965-1976.3.2.  Obsáhlejší dogmatiky 20.st.:


(jedna z nich podle vlastního výběru představuje povinnou četbu!!; u  vícesvazkových děl neuvádíme zvláštní tituly jednotlivých svazků; didakticky zvlášť vhodné tituly jsou podtrženy)3.2.1. Jednosvazkové:Aulén, Gustaf: The Faith of the Christian Church, 1947, 403 stran, Philadelphia 21960. (Švédský originál: Den allmänneliga kristna tron, 1923, další vydání  revidovány.)


Althaus, Paul: Die christliche Wahrheit. Lehrbuch der Dogmatik, 1947/1948,  728 stran, Gütersloh 61962. (lut.)


Barth, Hans Martin: Dogmatik, 862 stran,  Gütersloh  2001, 2. oprav. vyd. 2002.


Berkhof, Hendrikus, Christian Faith. An Introduction to the Study f the Faith, 568 stran, Grand Rapids 1979. (Holandský originál: Christelijk Geloof, Nijkerk 1973.)


Berkhof, Luis: Systematic Theology, 784 stran, 1939/1941, od 1958 Banner of Truth.


Elert, Werner: Der christliche Glaube. Grundlinien der lutherischen Dogmatik, 1940,   587 stran,  51960, Hamburg (lut.)


Härle, Wilfried: Dogmatik, 720  stran, 2. oprav. vyd. Berlin 1995.


Kraus, Hans-Joachim, Reich Gottes - Reich der Freiheit. Grundriss systematischer Theologie, 442 stran, Neukirchen 1975.  Nové vyd. pod titulem Systematische Theologie im Kontext biblischer Geschichte und Eschatologie, 591 stran, Neukirchen 1983. (ref.)


Macquarrie, John: Principles of Christian Theology, 477 stran, New York 1966.


Müller, Gerhard Ludwig. Dogmatika pro studium i pastoraci, 888 stran, Kostelní Vydří : Karmelitánské nakladatelství, 2010


Ott, Ludwig: Grundriss der katholischen Dogmatik, 1952 a další vyd. (řím.kat.), 605 stran,  7. vylepš. vyd. Freiburg 1965.


Schlink, Edmund: Ökumenische Dogmatik. Grundzüge, 828 stran, Göttingen 1983.   


Sebestyén, Jenö: Református dogmatika,  Budapest  1940. (ref., maďarsky)


Török, István: Dogmatika, 501 stran, Amsterdam 1985. (ref., maďarsky)


Trillhaas, Wolfgang: Dogmatik, 581 stran, Sammlung Töpelmann,  Berlin 1966.


Vogel, Heinrich: Gott in Christo. Ein Erkenntnisgang durch die Grundprobleme der Dogmatik, 1060 stran, Berlin 1951.    
3.2.2. Dvousvazkové:
Jenson, Robert W.:  Systematic Theology 1-2, 244+380 stran, Oxford 1997-1999.


Joest, Wilfried: Dogmatik 1-2, 697 stran, UTB 1336+1413, Göttingen 1984 a 1986.


Prenter, Regin: Schöpfung und Erlösung. Dogmatik 1-2, 554 stran, Göttingen 1958 a 1960. (Dánský originál: Skabelse og Genl?sning.)


Schmaus, Michael: Der Glaube der Kirche 1-2. Handbuch katholischer Dogmatik , 791 +  933 stran, München 1969-1970. (řím.kat.)


Weber, Otto: Grundlagen der Dogmatik 1-2, stran, Neukirchen 1955 a 1962, stran 708+816 Berlin (DDR) 1977.


Zvěřina, Josef: Teologie agapé. Dogmatika 1-2, 408 a 455 stran, 1992 a 1994. (řím.kat.)3.2.3. Třísvazkové:Brunner, Emil: Dogmatik 1-3, 363+407+503 stran,  Zürich 1946-1960 a další vyd.  Francouzsky Dogmatique 1-3, Gen?ve 1964-1967, anglicky The Christian Doctrine 1-3, Philadelphia 1949-1962.


Ebeling, Gerhard: Dogmatik des christlichen Glaubens 1-3,  414+547+585 stran, Tübingen 1979, též Berlin (DDR).


Fiorenza, Francis S. – Galvin, John P. (vyd.): Systematická teologie. Římskokatolická perspektiva 1-3, kolektivní překlad z angl.,  285+289 +2000 stran, CDK Brno / Vyšehrad 1996-2000. 


Oden, Thomas:  Systematic Theology 1-3, 448+608+560 stran, San Francisco 1989-1992.


Pannenberg, Wolfhart: Systematische Theologie 1-3,  515+564+767 stran, Göttingen 1988-1993,   Anglicky Systematic Theology,  473+499+713 stran, Grand Rapids 1991-1993.


Staniloae, Dumitru: Orthodoxe Dogmatik 1-3, Gütersloh 1984-1995 (pravosl.) 


Thielicke, Helmut: Der evangelische Glaube. Grundzüge der Dogmatik 1-3,  611+585+648 stran, Tübingen 1968-1978, Anglicky The Evangelical Faith 1-3, 420+477+484 stran, Edinburgh 1978nn.   
3.2.4. Vícesvazkové:
Auer, Johannes / Ratzinger, Joseph: Kleine katholische Dogmatik II-IX,  celkem 3829 stran, Regensburg 1972nn.


Fritzsche, Hans Georg: Lehrbuch der Dogmatik 1-4, 408+410+335+550 stran, Berlin (DDR) 1964-1988.


Schmaus, Michael: Katholische Dogmatik, stovky stran, různá, stále rozšiřovaná a aktualizovaná vydání, poslední, 6. vyd. Max Hueber Verlag München,  I-V.3.3.3. Vybrané monografie klasiků systematické teologie 20. stol. v češtině:


(nenahrazují, pouze doplňují četbu některé z dogmatik!)


Balthasar, Hans urs von: Síla křesťanské naděje, z  němč. přel. Jan Spousta, 124 stran, Velehrad 1995.


Balthasar, Hans urs von: Cesty k ujasnění. Rozlišování duchů, z němč. přel. Lea Švancarová, 178 stran, edice Velké postavy světové teologie, CDK 1998.  


Balthasar, Hans urs von: Pravda je symfonická. Aspekty křesťanského pluralismu, , z němč. přel. Marek Skovajsa,  174 stran, edice Dialog 15, Vyšehrad 1998.


Barth, Karl:  Učení o Písmu svatém. Kapitoly z prolegomen dogmatiky 1,2, zpracovali F.M. Dobiáš a J.B. Souček,  216 stran,   rozmnoženina  SR ČCE 1943. 


Barth, Karl: Poznání Boha a služba Bohu podle učení reformace. Syllabus z 20 přednášek o skotském vyznání z r. 1560, z němč. přeložil a k vydání připravil Bohuslav Pospíšil, 142 stran, skriptum KEBF, Kalich 1955. 


Barth, Karl: Boží božství a Boží lidství. Sedm kratších textů,  z němč. přel. Petr Gallus a Jan Štefan,  219 stran, edice Velké postavy světové teologie, CDK 2005.


Bonhoeffer, Dietrich: Následování. Výklad Kázání na hoře, z němč. přel. F.M. Dobiáš a Amedeo Molnár,  132 stran,  Kalich 1962, zahr. reprint.   


Bonhoeffer, Dietrich: Na cestě ke svobodě. Listy z vězení, z němč. přel. Miloš Černý, Miroslav Heryán  a Jan Šimsa, 287 stran, Vyšehrad 1991.


Brož, Luděk: Evangelium dnes, 166 stran, Kalich 1974.


Bultmann, Rudolf: Dějiny a eschatologie, z angl. přel. Břetislav Horyna, 129 stran,  Oikumené 1994.


Bultmann, Rudolf: Ježíš Kristus a mytologie, z angl. přel. Ivo Tretera,  66 stran, Oikumené 1995.


Congar, Yves  M.J.:  Za církev sloužící a chudou, překlad z franc., 130 stran,  Kostelní Vydří 1995. 


Dobiáš, František M.:  Christologie, 175 stran,  rozmn. rukopis, Praha 1944.


Dobiáš, František M.:  Soteriologie, 135 stran,  rozmn. rukopis, Praha 1951.


Dobiáš, František M.:  Katolictví. Svátosti, 59 stran,  rozmn. rukopis SPHF, Praha 1947.


Ebeling, Gerhard: Podstata křesťanské víry, z němč. přel. O.A. Funda,  159 stran,  Oikumené 1996.


Filipi, Pavel: Hostina chudých. Kapitoly o večeři Páně,   158 stran, Kalich 1991.


Kasper, Walter: Dogma pod Božím slovem, z němč. přel. Jiří Němec, 127 stran, Česká katolická charita 1971,  Studium 4, 2. vyd. Vyšehrad 1996.


Küng, Hans: Být křesťanem. Křesťanská výzva, z němč. přel. Stanislav Štýs, 295 stran, CDK 2000.


Lochman, Jan Milíč:  Theologie a filosofie. Několik kapitol z dějin problému, 193 stran, skriptum KEBF, Kalich 1958.


Lochman, Jan Milíč: Theologie a náboženství. Teologický pohled do dějin náboženství, 117 stran, skriptum KEBF, Kalich 1963.


Lübac, Henri de: Katolicismus. Společenská hlediska dogmatu,  z franc.  přel. Terezie Brichtová, 287 stran, Kostelní Vydří 1995.


Moltmann, Jürgen: Bůh ve stvoření, z němč. přel. Zdeňka Růžičková, 287stran,  edice Velké postavy světové teologie, CDK Brno 1999.


Pesch, Otto Hermann: Existuje? Poznání Boha dnes, z němč. přel. Markéta Klauberová,  213 stran, edice Dialog 13, Vyšehrad 1998.


Pokorný, petr / Veselý Josef: Perspektiva víry. Úvod do eschatologie, 207 stran, Kalich 1992.


Ratzinger, Josef:  Eschatologie. Smrt a věčný život, z němč. přel. Helena Kozlová a Pavel Váňa, 183 stran, Brno 1996, 2. vyd. 2004.


Robinson, J.A.T.: Čestně o Bohu, z angl. přel. František Marek, 144 stran, edice Váhy, Mladá fronta 1969.


Schillebeeckx Edward: To čiňte na mou památku. Studie k eucharistické teologii, překlad z holandštiny, 125 stran, edice Studium 5, Vyšehrad 1998.  


Souček, Josef Bohumil: Bláznovství kříže. Smysl a význam paradoxu v Novém zákoně, 109 stran, Kalich 1932,  2. vyd. Eman 1996.  


Tillich, Paul: Biblické náboženství a ontologie. Výbor ze studií, esejů a kázání, kolekt. překlad z angl. a němč., 239 stran, skriptum KEBF, Kalich 1990.


Tillich, Paul: Odvaha být, z angl. přel. D. Mikšík, 138 stran, Edice Cogitatio religionis 1, CDK 2004.
Poslední změna: 14. duben 2017 11:29 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Evangelická teologická fakulta

Černá 646/9

110 00 Praha 1


221 988 216


ID datové schránky UK: piyj9b4


Jak k nám