Co je Diakonika?


Komunitní krizová a pastorační práce - diakonika je obor, který v bádání a praxi propojuje teologii a komunitní spolupráci za krizových podmínek.

• Zabývá se vytvářením a pěstováním prostředí vzájemné péče při spolužití rozmanitých zájmových skupin i jednotlivců ve společném světě.

• Základy oboru jsou křesťanské, jeho užití je otevřené světu.


Diakonika se studuje v navazujícím magisterském studiu. Máme zkušenost, že na svoje bakalářské vzdělání u nás navazovali například fyzioterapeuti, policisté, hasiči, sociální pracovníci, duchovní, právníci. Přitahovala je možnost učit se myslet a jednat pastoračně, komunitně a krizově. Ne všichni uspěli. V Diakonice jde o poměrně náročné studium se stálou reflexí vlastních přesvědčení a předpojatostí, osobních způsobilostí a společenských souvislostí.


Co jednotlivá slova a sousloví znamenají?

Výraz Diakonika je odvozen od řeckého slova diakonia - služba. Služba druhým má v Bibli řadu podob a je konkrétním výrazem Boží lásky. V Diakonice učíme, že pomáhat/sloužit může každý. Jak, to závisí na situaci a obdarování (charismatu).


Praktická teologie se s oporou v dalších teologických oborech a za pomoci teoretické reflexe zabývá praxí církve – Božího lidu – v minulosti i přítomnosti a jejími konkrétními podobami. Zkoumá proto rozmanité důrazy víry v jednotlivých křesťanských tradicích a čtyři základní úkoly církve - vytvářet společenství (řec. společenství koinonia), sloužit (řec. služba diakonia), slavit (řec. slavení leiturgia) a svědčit (řec. svědectví martyria).


Pojem teologie je odvozen z řeckých výrazů theos (Bůh) a logos (slovo); doslova přeloženo znamená „bohosloví“. V evangelickém pojetí se teologie pomocí vědeckých metod zabývá reflexí a výkladem zkušeností a výpovědí víry.


Označení evangelický se vztahuje k řec. slovu euangelion, což v překladu znamená „dobrá zpráva“. Evangelické církve zdůrazňují, že základní autoritou je pro ně evangelium, učení Bible. Diakonika se učí na Evangelické teologické fakultě Univerzity Karlovy a staví proto především na evangelické teologii.


Pojmy teoretická reflexe, kritická reflexe atp. označují základní přínos vysokoškolského vzdělávání pro praxi. Reflektovat zde znamená promýšlet a zasazovat do různých souvislostí – společenských, historických, mocenských. Reflektovat lze například díky tomu, že se už jiní autoři tématem zabývali, popsali ho a něco z něj vyvodili („teoretická reflexe“). Poctivá vědecká reflexe vede k pochybnostem („kritická reflexe“).


Pastorace neboli pastýřské vedení je jedním z důležitých projevů života (křesťanského) společenství. Vychází z biblické metafory pastýře ovcí (jímž je v Bibli někdy sám Bůh, jindy někdo z lidí) a vyjadřuje úkol pečovat o společenství.


Komunitním přístupem ke krizím - neštěstím a katastrofám - se zabývá předmět psychosociální krizová spolupráce. Sleduje, jak lidská společenství zvládají neštěstí a jejich dopady v daném okamžiku i v průběhu let a jak se na další neštěstí připravují. Podporuje odolnost a připravenost. Důraz klade na začleňující prostředí, nikoli (jen) na začlenění a účast jedinců.


Komunitou se myslí společenství (např. společenství obce).


Termín krize se používá natolik široce a v tolika oborech, až někdy ztrácí schopnost označovat, jak upozorňují autoři české bezpečnostní terminologie.

Diakonika přitom stojí uprostřed řady „krizových“ oborů a usiluje o to učinit je navzájem srozumitelnými. V Diakonice proto pojem „krize“ používáme s vědomím, že něco jiného znamená v bezpečnostní situaci státu a v zákoně o krizovém řízení a něco jiného v prožívání jedince při emoční krizi například po rozvodu.


• Všechny uvedené pojmy - praktická teologie, pastorace, komunitní přístup, krize, reflexe, transdisciplinární přístup - se promítají do hlavního přínosu Diakoniky, což je komunitní pastorace neboli pastorace spolužití/m.

• Je to novinka, pro mnoho lidí neznámá: Naši studenti se učí vytvářet a pěstovat prostředí vzájemné péče při spolužití rozmanitých zájmových skupin i jednotlivců. Znamená to, že jsou vychováváni pro duchovní působení v terénu.

• Teologickým východiskem komunitní pastorace je Boží jednání pro lidi a v lidech, kdy Kristův osvobozující Duch oslovuje, proměňuje a uschopňuje skupiny, společenství i jednotlivce.


Komunitní pastorace pak znamená toto Boží jednání rozpoznávat, odpovídat na ně a podílet se na něm jeho sdělováním a sdílením.


V praxi se komunitní pastorace zabývá:


• kulturním rozborem neboli porozuměním prostředí,

• situačním rozborem, tedy porozuměním, co potřebuje celek, na který se pastorace zaměřuje, v dané /nepříznivé/ situaci, a jak tuto situaci zvládá,

• kulturně a situačně přiměřenou komunitní intervencí, která spočívá ve slovu a obřadu a která posiluje vzájemnost.


Poslední změna: 28. květen 2020 11:22 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Evangelická teologická fakulta

Černá 646/9, pošt. přihr. 529

115 55 Praha 1


Telefon.: 221 988 + číslo pobočky


podatelna@etf.cuni.czID datové schránky UK: piyj9b4Přístup k mailuJak k nám