Evangelická teologie (Mgr.)
Charakteristika oboru

Dvouletý magisterský obor navazuje na předchozí bakalářské studium. Poskytuje hlubší vhled do všech klasických disciplín evangelické teologie v jejích historických i dnešních souvislostech. V detailním a kritickém setkání s křesťanskou tradicí tak studenti proniknou až ke kořenům evropské kultury a vzdělanosti a získají široké kompetence ke kritickému myšlení obecně, protože dokáží kriticky analyzovat a interpretovat texty, porozumět komplexním problémům, posoudit jejich možná řešení a brát ohled na pluralitní situaci současného světa. Tyto kompetence vedou ke schopnosti se samostatně, srozumitelně a zdůvodněně vyjadřovat, vést rozumný dialog na základě širokých vědomostí a v neposlední řadě produkovat kvalitní texty.


Studenti pracují s biblickými i souvisejícími mimobiblickými texty v původních jazycích, osvojují si pravidla hermeneutiky, pracují intenzivně s dříve získanými znalostmi a dovednostmi na výkladu a praktických aplikacích textů. Osvojují si interpretaci křesťanské tradice v její šíři, s důrazem na znalost českých dějin v kontextu evropském i světovém.

Cílem je teologické poznatky reflektovat v ekumenické perspektivě, s ohledem na problematiku etickou a sociální, jakož i s ohledem na současnou podobu a praxi křesťanstva, především v českém a evropském prostředí. Součástí je studium fenoménu světových náboženství a kultury, mezináboženský rozhovor a kritická reflexe současných filosofických a náboženských myšlenkových proudů. Studium rozvíjí i schopnost samostatné vědecké práce prostřednictvím metod obvyklých v humanitních vědách, případně dalších spolupracujících oborech.


Profil absolventa

1. Znalosti:

Absolventi jsou vybaveni důkladnou znalostí oboru evangelická teologie v jejím klasickém rozdělení do dílčích disciplín. Absolvent bude znát dějiny všech dílčích disciplín teologie a současný stav jejich bádání. Je vybaven znalostí biblické, systematické i historické teologie v evangelické perspektivě, znalostí teologie světových náboženství, důležitých otázek a směrů současné filosofie. Zná přístupy k církevní praxi v ekumenickém rozměru ve všech základních oblastech (katechetika, homiletika, liturgika i poimenika).


2. Dovednosti:

Absolventi mají dobré schopnosti v oblasti porozumění a výkladu textů křesťanské tradice, umí je interpretovat v příslušných literárních, historických a ideových kontextech. Dovedou se orientovat v primární i sekundární literatuře jednotlivých disciplín a vést kritický rozhovor s dosavadním bádáním jak v oblasti těchto disciplín, tak v příbuzných oborech v ekumenické a mezinárodní perspektivě. Dovedou uplatnit tyto přístupy spolu s obecnou kritickou metodologií, užívanou v oblasti humanitních věd, v komplexu všech dílčích disciplín evangelické teologie a dalších příbuzných oborů.


3. Cíl studia:

Cílem navazujícího magisterského studia je příprava k duchovní službě v církvích, dále v oblasti katechetické, vzdělávací a pastorační (vězeňství, armáda, zdravotnictví, policie, hasiči). Absolventi se ale stejně dobře mohou uplatnit v oblasti médií, v oblasti sociální, kulturní, školství či veřejné správy, kde se vyžadují specifické znalosti a dovednosti při práci s lidmi a dobré humanitní vzdělání.


Další informace


Volitelné předměty

Jako volitelné předměty je možno zapisovat předměty, které jednotlivé katedry nabízejí, často distanční formou prostřednictvím Moodle. Vřele doporučujeme cizojazyčné předměty. Dále je možno volit jakékoliv předměty na fakultě či UK, které nejsou pro daný studijní obor povinné či povinně volitelné.


Studijní plány a další informace


Podat přihlášku


Kompletní informace, včetně podmínek přijetí a formulářů přihlášek, v informačním systému UK:Další požadavky k přijímacím zkouškám


Zeptejte se nás...


Máte zájem o podrobnější informace? Neváhejte a kontaktujte buď studijní oddělení - Mgr. Karolína Surovcová

(informace o přijímačkách, požadavcích atd.) nebo odpovědnou osobu, garanta oboru doc. Jiřího Mrázka, Th.D. (náplň studia, uplatnění atd.).Poslední změna: 30. listopad 2023 18:25 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Evangelická teologická fakulta

Černá 646/9

110 00 Praha 1


221 988 216


ID datové schránky UK: piyj9b4


Jak k nám