Bibliografie doc. PhDr. Eva Křížová, Ph.D.

Výběr nejvýznamnějších prací


Publikační a odborná činnost evidována v databázi OBD.


Monografie


Křížová a kol. Sociální práce v mezioborové perspektivě. Karolinum: Praha, 2023.

Křížová, E. Zdraví, kultura, společnost. Karolinum, Praha, 2018.

Křížová, E. SOS Sociologie pro pomáhající profese. Karolinum, Praha, 2017.

Křížová, E. Alternativní medicína v ČR. Karolinum, Praha, 2015.

Křížová, E. Postavení komplementární a alternativní medicíny v ČR. Národohospodářský ústav Josefa Hlávky. 2011.

Křížová, Eva: Proměny lékařské role z pohledu sociologie. SLON, Praha, 2006.

Křížová, E. a kol.: Alternativní medicína jako problém. Karolinum, Praha. 2004.

Křížová E.: Rovnost (ekvita) v transformovaném zdravotnictví ČR, Studie Národohospodářského ústavu J. Hlávky 3/ 1998, Praha 1998.

Křížová E.: Zdravotnické systémy v mezinárodním srovnání. Šebek/Dvořák, Praha, 1998.

Křížová E.: Úvod k sociologii medicíny a zdravotnictví, nakladatelství Karolinum, Praha, 1993.

Kapitoly v monografiích


Křížová,E: Transformace českého zdravotnictvÍ po roce 1989. Velké dějiny

zemí Koruny české (ed. K. Černý, P. Svobodný). Paseka,2023,s. 471-505.


Křížová Eva, Šantorová Kateřina. Invisible effects of poverty at schools – a challenge for social workers. Proceedings of the VIII ICSSW 2019 / Livro de Atas da VIII ICSSW 2019. Faculdade de Psicologia e Ciências da Educação da Universidade de Coimbra, 2020, s. 165-174.


Simek, J., Krizova, E., Zamykalova, L.: Medical Ethics in the Czech Republic - Experiences in the Post-Totalitarian Country. In: Clark Peter A.(Ed.): Contemporary Issues in Bioethics. InTech, Rijeka, 2012.


Křížová, E.: La difficile transizione dei sistemi sanitari post-socialisti: il caso della repubblica Ceca. In Vicarelli, G. (ed.): Regolazione e governance nei sistemi sanitari europei. Il Mulino .Bologna, 2011. s. 79-91.


Šimek, J., Křížová, E., Zamykalová, L., Mesanyová, M.: Informed Consent, trust and virtue in Czech medicine. In: Gunning, J., Holm, S., Kenway, I.: Ethics, Law and Society, vol. IV. Ashgate, Farnham, 2009, s. 237-244.


Křížová, E.: Marketization of healthcare and changes in the professional status of the medical profession. In: Zeegers, N.E.H.M., Bröring, H.E.: Professions under pressure: lawyers and doctors between profit and public interest. Boom Juridische Uitgevers, Den Haag, 2008.


Křížová, E. : Alternative Medicine: A Dispute on Truth, Power or Money? In: Rehmann-Sutter, Ch., Düwell, M., Mieth, D. (eds.), Bioethics in Cultural Contexts. Dordrecht: Springer 2006. p. 197-210.


Svobodný, P., Křížová, E., Mášová, H., Hnilicová, H., Janečková, H.: Continuity and Discontinuity of the Czech Health Care 1800-2000. Hygiea Internationalis, sv. 3., č. 1, 2005, Linköping University, http://www.ep.liu.se/ej/hygiea.


Křížová, E.: Kvalita života v kontextu všedního dne a Sociologické podmínky kvality života. In Payne, J. a kol.: Kvalita života a zdraví. Triton 2005, s.217-233 a s.351-364.


Křížová, E. Současné proměny lékařské role a vědění jako nástroj moci v demokratizující se společnosti. In Mášová, H., Křížová, E., Svobodný, P.: Kontinuita a diskontinuita českého (československého) zdravotnictví. Karolinum, 2005, s. 147-164.


Křížová, Eva: Sociologie na poli medicíny a zdravotnictví – cizinec nebo vetřelec? Aktér, instituce společnost – k 65. narozeninám Miloslava Petruska. Acta Universitatis Carolinae Philosophica et Historica 1-2001 Studia Sociologova XIII. Karolinum, Praha, 2003. s. 117-131.


Křížová, E.: Práva pacientů jako prubířský kámen demokracie – pohled sociologie na formulaci a interpretaci práv pacientů. S. 124-146. a Trh a zdravotnictví. S. 97-114. In.: Šimek, J., Špalek, V., Křížová, E., Janečková, H.: Etické aspekty transformací zdravotnických systémů v rozvinutých státech světa. Karolinum, Praha, 2002.


Křížová E.: Die neudefinierte Aufgabe der Patientenrechte in der demokratischen Entwicklung der tschechischen Gesellschaft. In: Hofmeister H. (ed.): Der Mensch als Subjekt und Objekt der Medizin. Neukirchener, Neukirchen-Vluyn, 2000, s. 165-171.


Křížová E.: The Patients. Rights as an Important Issue in the Process of Civic Emancipation in the Czech Republic. in: den Exter A., Hermans H.: The Right to Health care in Several European Countries, Kluwer Law International, 1999, 153-66.

Články v impaktovaných časopisech zahraničních i českých


Křížová, Eva. Transformace českého zdravotnictví po r. 1989 - příběh na

pokračování (část 1 a 2). Dějiny věd a techniky LV (3), 2022, s.

127-172.


Křížová, E., Janečková, H., Běláček,J. Family carers' perspectives on integrated community care in the Czech Republic. Cent Eur J Public Health. 2016;24(4):289-296 (IF = 0.798)


Křížová, E., Byma, S.: The integration of homoeopathy into the Czech health care. European Journal of Integrative medicine 6 (2014): 277-285. (IF=0,649)


Křížová E: Volunteering and Mutual Aid in Health and Social Care in the Czech Republic as an Example of Active Citizenship. Cent Eur J Public Health. 2012;20(2):110-115 (IF = 0.798)


Křížová, E., Brzyski, P., Strumpel, C., Billings, J., Lang, G.: Health promotion for older people in the Czech Republic in a European perspective. Cent Eur J Public Health 2010; 18 (2): 63–69 ((IF= 0.798)


Rambousková J, Dlouhý P, Krízová E, Procházka B, Hrncírová D, Andel M. Health behaviors, nutritional status, and anthropometric parameters of Roma and non-Roma mothers and their infants in the Czech Republic. J Nutr Educ Behav. 2009 Jan-Feb;41(1):58-64. (IF=1.474)


Křížová, E., Šimek, J.: Theory and practice of informed consent in the Czech Republic. J Med Ethics 33:273-7.2007. (IF= 1.691)


Křížová, E.: The discrepancy between rhetoric and practice in communication patterns of Czech physicians persists, though to a smaller extent than before. Bulletin of Medical Ethics (Bull. Med. Eth.) č. 187, April, 2003. 13-15.


Křížová E., Šimek J.: Rationing of expensive medical care in a transition country – nihil novum? Journal of Medical Ethics 2002, 28, 308-312. (IF= 1.691)

Ostatní vybrané články v odborném tisku a populárně naučných periodicích (výběr)


Křížová,E: Udržitelnost jako nové téma medicíny a zdravotnictví.

Psychosom 20(3-4). s. 94-103. 2022.

Křížová, E. Zdravotní sebepéče jako aktivita sociální práce — příspěvek aromaterapie k integrativnímu pohledu na zdravotně-sociální služby pro seniory. Forum sociální práce / Sociálna práca. Czech and Slovak Social Work 2017, č. 2, str. 66-74.

Šťastná, J., Křížová E. Přístupy uplatňované v sociální práci: eklektismus teoretických východisek a různorodost praxe. Sociální práce (Sociálna práca), 2017, 17, 2, s. 30-41

Křížová, E. Specific techniques of exploring spirituality as a part of holistic social work . Czech and Slovak Social Work , ERIS Journal - Summer 2016, 2016, 4, 50-56

Křížová, E. Hlavní motivací mediků je pomáhat lidem - zatím. Prakt. Lék. 2016; 96(2): 88– 90

Křížová, E. Zdroje autority alternativní medicíny. Dingir 18 (2): 60-61. 2015

Křížová, E. Využití archivovaných datových souborů z reprezentativních sociologických výzkumů ve výuce a realizaci sociálního výzkumu. Sociální práce (Sociálna práca), 2015, 15(4), 58-70.

Křížová, E., Strobachová, I. Diskuze o medicíně a zdravotnictví jako součást výuky humanitních základů lékařství. Praktický lékař 94(2) 2014: 69-74.

Křížová, E., Tošner, J.: Vzorce a hodnoty dobrovolnictví v sociálních a zdravotních službách. Fórum sociální politiky. Roč. 5, č. 1:24-30.2011

Křížová, E.: Jak dál v otázce sdělování informací o zdravotním stavu, prognóze a léčbě? Praktický lékař sv. 84, č. 8, 2004, s. 479-82.

Křížová E.: Jak jsou mladí čeští lékaři spokojeni s povoláním? Praktický lékař 83, č. 11.2003, s. 647-9.

Křížová, E., Šimek, J., Malina, A, Grundová, D., Trčková, M. Zdravotnické technologie v empirickém šetření. Praktický lékař sv. 83, č. 12, 2003, s. 690-4.

Křížová, E., Grundová, D.: Genderová problematika lékařské profese, Zdravotnictví v ČR, sv. 6, č. 1-2, 2003: 61-65.

Křížová, E.: Kvalita života v kontextu všedního dne. Zdravotnictví v ČR, sv. 6, 2003, sv. 6, č. 3-4:117-123.

Křížová E.: Nekonvenční medicína z pohledu praktických lékařů. Praktický lékař. Sv. 82, č. 7, 2002, s. 425-9

Křížová E.:Jak si lidé vysvětlují své nemoci? Zdravotnictví v České republice, roč. 5, č. 1-2, 2002, 51-55.

Křížová, E., Grundová D.: Identifikace s povoláním u začínajících lékařů a role sociálního kapitálu. Zdravotnictví v ČR, roč. 5, č. 3-4. s. 134-8. 2002.

Křížová, E.: Sociologické podmínky kvality života. Zdravotnictví v České republice roč. 5, č. 3-4. 2002, s. 151-156.

Křížová E.: Jak užívají čeští pacienti alternativní léčebné postupy a jak hodnotí jejich efekty. Prakt. lék. sv. 81, 2001, č. 1, s. 32-38

Křížová E.: Reformy zdravotnictví v postkomunistických zemích- Slovinsko. Zdravotnické noviny sv. 48, č. 2 (s.4) a č. 3 (s. 3-4), 1999

Křížová E.: Korporativismus, solidarita a dostatek zdrojů - klíč k německému zdravotnictví. Zdravotnictví ČR, roč. 2, č. 1, s. 31-38, 1999

Křížová E.:Reforma zdravotnictví v České republice po roce 1989 očima veřejného mínění. Zdravotnické noviny roč. XLVIII, č. 34, 1999, s. 14-15

Křížová E.: Národní zdravotní služba ve Velké Británii (máme se čím inspirovat?). Zdravotnictví ČR, roč. 1, č. 3, 1998, s. 26-32

Křížová E.: Složité cesty zdravotnictví USA. Zdravotnictví ČR, roč. 1, č. 4, 1998, s. 26-33

Křížová E.: Reformy britské Národní zdravotní služby v 90. letech, Zdravotnické noviny, roč. XLVI, č.8 , s. 12-13, 1997

A další.

Popularizační články, diskuse


Host pořadu historie.cs na téma lidového léčitelství (13.2. 2021)

Křížová, E. Alternativní medicína – diskuse v kruhu. Vesmír, sv. 97, č. 11, 2018, s. 640-1.

Křížová, E.: Může být ČR Finskem střední Evropy? Hospodářské noviny 2009.

Křížová, E.: Etika v růžové ordinaci. Lidové noviny 2006.

Křížová, E.: Doutnající potřeba změny v českém zdravotnictví. Vita Nostra Revue 1/2003, 47-48

Křížová E.: Není to potěšující, ale v debatě o českém zdravotnictví jsme se nepohnuli dál. Vita Nostra Revue sv. 11, č. 4/2002., s. 58-62.

Křížová E.: Bude zdraví novou občanskou ctnostní ”člověka ekonomického” ?, Lidové noviny, 3. 4. 1997.

Křížová E.: K výuce sociologie na lékařských fakultách, Bulletin MZ ČR 2/6:1991.

Křížová E.: Ke vztahu lékař-pacient, Bulletin MZ ČR 2/12:1991.


Poslední změna: 29. březen 2023 13:30 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Evangelická teologická fakulta

Černá 646/9

110 00 Praha 1


221 988 216


ID datové schránky UK: piyj9b4


Jak k nám