PhDr. Jaroslava Šťastná, Ph.D.

vyučující na katedře sociální práce


221 988 501

5. patro, č. dv. 509

konzultační hodiny


Profil v SIS (předměty, rozvrh)

WhoIs


specializace:

Teorie a metody sociální práce,

Komunitní práce, Sociální ekonomika


Jaroslava Šťastná je absolventkou oboru filozofie na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy (PhDr.) a sociologie (Ph.D.) tamtéž. Profesně působila na pozicích jak v oblasti akademické, tak i v nestátním neziskovém sektoru, s jehož různými organizacemi pravidelně spolupracuje. Dlouhodobě se věnuje problematice sociální ekonomiky, komunitního rozvoje, metodám i teoriím sociální práce. Její publikační a přednášková činnost je zakotvena v uvedených tématech.


Od roku 2013 působí jako odborná asistentka na Katedře sociální práce ETF UK. Přednáší též vybranou problematiku oboru sociální práce na FF UK.

Seznam vybraných publikací

Publikační a odborná činnost evidována v databázi OBD.


 • ŠŤASTNÁ, J. (2019). Koncept zplnomocnění a participace v sociální práci. Sociální práce [online]. 2019/ 5. dostupné online: http://www.socialniprace.cz/zpravy.php?oblast=1&clanek=1203

 • ŠŤASTNÁ, J. (2019). Participation and empowerment in social work – reality or endangered ideal? In: Proceedings of the VIII ICSSW 2019 / Livro de Atas da VIII ICSSW 2019. p. 437-443. University of Coimbra. On-line. Dostupné https://www.fpce.uc.pt/icssw/doc/proceedingsbook.pdf. ISBN: 978-989-99775-7-0

 • ŠŤASTNÁ, J. (2019). Výzvy pro sociální práci v době tzv. postmoderní. In: Sborník příspěvků z konference Prestiž, profesionalita a vědeckost české sociální práce. 100 let historie sociální práce v ČR. s. 54-58. [online], dostupné online http://www.budmeprofi.cz/wpcontent/uploads/2019/07/mpsv_sbornik_NET.pdf.. ISBN 978-80-7421-185

 • ŠŤASTNÁ, J . (2017). What is Community Social Work and Who Implements it - Polemical Reasoning. In: Social Work and Human Rights in the 21st Century. International Conference Proceedings. s.34-35, Jihočeská Univerzita České Budějovice. ISBN 978-80-7994-662-7

 • ŠŤASTNÁ, J., KŘÍŽOVÁ, E. (2017). Přístupy uplatňované v sociální práci: eklekticismus teoretických východisek a různorodost praxe očima studentů sociální práce. In: Sociální práce/Sociálna práce ročník 17. s 30-41: ISSN 1213-6204

 • ŠŤASTNÁ, J. (2016). Když se řekne komunitní práce. Praha: Karolinum, ISBN: 978- 80-246-3356-5

 • ŠŤASTNÁ, J. (2014). Život seniorů v místních komunitách– oblast pro nestandardizovanou sociální práci. In: Truhlářová Z., Levická,J., Smutek M (Eds). Sociální práce v kontextu lidských práv. str. 180 – 189. Hradec Králové: Gaudeamus. ISBN 978-80-7435-533-2

 • ŠŤASTNÁ, J. (2014). Měnící se výsledky a výstupy studia sociální ekonomiky na VŠ. Sborník 12. ročníku medzinárodnej vedeckej konferencie Determinanty sociálneho rozvoja – Vzdelávanie ako determinant rozvoja sociálneho podnikania. Banská Bystrica: Univerzita Mateja Bela. ISBN 978-80-557- 0748 -8 On-line. Dostupné z: http://www.ef.umb.sk/konferencie/vdrsp/zb/pdf/Stastna.pdf.

 • ŠŤASTNÁ, J. (2014). Sociologie v kontextu oboru sociální práce. In: Šubrt J. a kol. Soudobá sociologie VI (Oblasti a specializace). Univerzita Karlova v Praze, ISBN: 978-80-246-2558-4

 • ŠŤASTNÁ, J. (2010). Hodnocení dopadů sociálního podnikání-pilotní ověření metodiky Social Return on Investment. Fórum sociální práce, Vol.I, č.2. str. 189 – 192. ISNN: 1804-3070

 • ŠŤASTNÁ, J. (2010). Sociální exkluze na místní úrovni a strategie jejich překonávání. In Sociální práce, roč.X, č. 1, s. 127-136. ISNN 1213-6204

 • Průvodce zadáváním veřejných zakázek – nové možnosti zhodnocení veřejných prostředků (2009). Kolektiv autorů. Praha: Otevřená společnost. ISBN 978-80-87110-16-4.

 • ŠŤASTNÁ, J. (2009). Veřejné zakázky a jejich společensky odpovědné zadávání. In Veřejná správa, č. 24

 • ŠŤASTNÁ, J (2009). Sociální kapitál jako předpoklad a důsledek sociální ekonomiky. In: Veřejné zakázky jako nástroj podpory sociální ekonomiky a lokálního rozvoje. Kolektiv autorů. FSE UJEP, ISBN 978 – 80 – 7414 – 090 – 7.


Poslední změna: 17. únor 2022 10:18 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Evangelická teologická fakulta

Černá 646/9

110 00 Praha 1


221 988 216


ID datové schránky UK: piyj9b4


Jak k nám