Ivana Noble - bibliografie

Bibliography of prof. Ivana Noble, Ph.D.

Monographs


NOBLE, Ivana, NOBLE, Tim, BAUEROVÁ, Kateřina a PARUSHEV, Parush.. Wrestling with the Mind of the Fathers (Yonkers, NY: St Vladimir’s Seminary Press, 2015). [ISBN: 978–0–88141–514–8].


NOBLE, Ivana, NOBLE, Tim, BAUEROVÁ, Kateřina a PARUSHEV, ParushПути православного богословия на Запад в ХХ веке, (Серия

«Современное богословие»). – Москва: Издательство ББИ, 2016. – хiv + 438 с.

[ISBN 978-5-89647-339-8] (podíl / proportion 36,2%).


NOBLE, Ivana, NOBLE, Tim, BAUEROVÁ, Kateřina a PARUSHEV, ParushWays of Orthodox Theology in the West,  SVS, Yonkers, New York, 2015,  p. 384. [ISBN 978-0-88141-505-6] (podíl / proportion 36,2%).


NOBLE, Ivana, BAUEROVÁ, Kateřina, NOBLE, Tim a PARUSHEV, ParushCesty pravoslavné teologie ve 20. století na Západ.  Brno: CDK, 2012. p.411. [ISBN 978-80-7325-290-8] (podíl / proportion 36,2%).


NOBLE, Ivana. Theological Interpretation of Culture in Post-Communist Context: Central and East European Search for Roots. Farnham - Burlington: Ashgate, 2010, s.220 [ISBN: 9781409400073 (hbk); 9780754698487 (ebk)]. {Teologická interpretace kultury v post-komunistickém kontextu: středoevropské a východoevropské hledání kořenů }.


NOBLE, Ivana. Tracking God: An Ecumenical Fundamental Theology. Eugene, Oregon: Wipf & Stock,  2010, s.261. [ISBN: 13: 978-1-60608-700-8]. {Hledání Božích stop: Ekumenická fundamentální teologie; upravená verze české knihy Po Božích stopách: Teologie jako interpretace náboženské zkušenosti }.


NOBLE, Ivana. Po Božích stopách:Teologie jako interpretace náboženské zkušenosti. Brno: CDK. 2004, s.328 [ISBN: 80-7325-053-5]. {Tracking God: Theology as an Interpretation of Religious Experience}.


DOLEJŠOVÁ (NOBLE), Ivana. Accounts of Hope: A Problem of Method in Postmodern Apologia. Bern – Berlin - Bruxelles: Peter Lang, European University Studies, Ser. XXIII, Theology, Vol. 726,  2001, 338 s. [ISBN: 3-906767-54X]. {Důvody k naději: Problém metody v postmoderní apoloogii }.


Edited monographs


NOBLE, Ivana, LINK-WIECZOREK, Ulrike a DE MEY, Peter (eds). Religiöse Bindungen – neu reflektiert: Ökumenische Antworten auf Veränderungen der Religiosität in Europa. Leipzig:  Evangelische Verlagsanstalt, 2011, s. 376; [ISBN: 978-3-374-03022-4]. {Reimagining Religious Belonging: Ecumenical Responses to Changing Religiosity in Europe; ReligiousWays of Orthodox Theology to the West in the 20th Century; Jak si nově představit “patření k”náboženství: Ekumenické odpovědi na měnící se náboženskou situaci v Evropě}.


NOBLE, Ivana, HANUŠ, Jiří a kol.  Křesťanství a romantismus. Brno: CDK, 2011, s. 131. [ISBN: 978-80-7325-250-2]. {Christianity and Romanticism}.


HANUŠ, Jiří a NOBLE, Ivana (eds). Konverze a konvertité. Brno: CDK, 2009, s. 152. [ISBN : 978-80-7325-196-3]. {Conversion and Converts}.


HILBERATH, Jochen, NOBLE, Ivana, OELDEMANN, Johannes, DE MEY, Peter (eds). Ecumenism of Life as a Challenge for Academic Theology. Frankfurt: Lembeck, 2008, s..345; [ISBN: 978-3-87476-572-5]. {Ekumenismus života jako výzva pro akademickou teologii}.


BRINKMAN, Martien, HILBERATH, Jochen, NOBLE, Tim and Ivana (eds). Charting Churches in Changing Europe: Charta Oecumenica and the Process of Ecumenical Encounter. Amsterdam - New York. Rodopi, 2006, s.222. [ISBN: 10: 90-420-2009-1; 978-9-04202-009-2]. {Jednající církve v měnící se Evropě: Charta Oecumenica a proces ekumenického setkávání}.


Sections of monographs


NOBLE, Ivana. “Patristic Synthesis or Non-Synthetic Dialectics? A Critical Evaluation of John Meyendorff‘s Contribution”, in  VAN ROSSUM, Joost a SEKULOVSKI, Goran (eds), The Legacy of Fr. John Meyendorff (1926-1992). Paris: YMCA, přijato k vydání. {Patristická syntéza nebo ne-syntetická dialektika? Kritické hodnocení příspěvku Johna Meyendorffa}


NOBLE, Ivana. “Το μέλλον της ορθόδοξης “διασποράς” υπό το πρίσμα μιας παρατηρήτριας”, in Peter DE MEY and Michel STAVROU (eds),  Καιρός συνεσταλμέωος το λοιπόν... Η μέλλουσα Πανορθόδοξη Σύνοδος. Ζητήματα - διλήμματα – προοπτικές, Athens: Enploe editions, 2015, 273-302, ISBN: 978-960-9550-63-5]. {The Future of Orthodox “diaspora“ through the prism of an observer, in The time remaining is short...: The Forthcoming Pan-Orthodox Synod. Issues. Problems. Prospects}.


NOBLE, Ivana.“Předmluva: Od hermeneutiky textu k hermeneutice zkušenosti”, in Zdenko Širka, Petr Jandejsek, Cristian Panaitescu (eds.). Hermeneutika křesťanské zkušenosti, Karolinum, Praha, 2014, 7-11.


NOBLE, Ivana. “Společnost v zrcadle dějin podle Karla Skalického a Georgije Florovského”, in  ŠTĚCH, František a MÍČKA, Roman (eds), Církev a společnost: Karlovi Skalickému k 80. narozeninám. České Budějovice. KS, 2014, 60-70 [ISBN 978-80-7394-452-0].. {Society in the Mirror of History according to Karel Skalický and George Florovsky }


NOBLE, Ivana. “Vztah člověka k prostoru a k transcendenci na ikonách a obrazech“, in RECHLÍK, Karel, HANUŠ, Jiří a VYBÍRAL Jan (eds), Sensorium Dei, CDK, Brno, 2013, 65-78 [ISBN 978-80-7325-322-6]. {Human relationship to space and to transcendence in icons and paintings}


NOBLE, Ivana, NOBLE, Tim .“A non-synthetic dialectics between the Christian East and West: A starting point for renewed communication”, in BÜCHNER, Christine et al. (eds.), Kommunikation ist Möglich. Theologische, ökumenische und interreligiöse Lernprozesse. Festschrift für Bernd Jochen Hilberath. Matthias Grünewald Verlag, Ostfildern, 2013, 273-281. [978-3-7867-2993-8].{Ne-syntetická dialektika mezi křesťanským Východem a Západem. Začátek obnovené komunikace}, (podíl / proportion 50%).


NOBLE, Ivana. "History Tied Down by the Normativity of Tradition? Inversion of Perspective in the Orthodox Theology: Challenges and Problems“, in  DICKINSON, Colby (ed), The Shaping of Tradition: Context and Normativity, Leuven – Paris – Valpole, MA: Peeters, 2013, 283-296. [978-90-429-2936-4].{Dějiny omezeny normativitou tradice? Výzvy a problémy inverze perspektivy v pravoslavné teologii}.


NOBLE, Ivana. “Re-imagining Religious Belonging:Ecumenical Responses to Changing  Religiosity in Europe“,  in NOBLE, Ivana, LINK-WIECZOREK, Ulrike a DE MEY, Peter (eds). Religiöse Bindungen – neu reflektiert: Ökumenische Antworten auf Veränderungen der Religiosität in Europa. Leipzig:  Evangelische Verlagsanstalt, 2011, 19-36; [ISBN: 978-3-374-03022-4].  { Jak si nově představit “patření k”náboženství: Ekumenické odpovědi na měnící se náboženskou situaci v Evropě}.


NOBLE, Ivana.  “Přirozený svět dosvědčující i zastírající svého Stvořitele”, .in NOBLE, Ivana, HANUŠ, Jiří a kol.  Křesťanství a romantismus. Brno: CDK, 2011, 5-11. [ISBN: 978-80-7325-250-2]. {The Natural World Witnessing and Hiding its Creator}.


NOBLE, Ivana. “Response to René Beaupère: Grace and Challenge of Interconfessional Marriages”, in HILBERATH, Jochen, NOBLE, Ivana, OELDEMANN, Johannes, DE MEY, Peter (eds). Ecumenism of Life as a Challenge for Academic Theology. Frankfurt: Lembeck, 2008, 319-321. [ISBN: 978-3-87476-572-5]. {Odpověď René Beaupèrovi: Milost a výzva mezikonfesijních manželství}.


NOBLE, Ivana. “Exploring Ways for Planning a Major Resource Book for Teaching Ecumenism in Eastern and Central Europe“, in IONITA, Viorel a WERNER, Dietrich (eds), The Future of Ecumenical Theological Education in Eastern and Central Europe. Geneva: CEC-WCC, 2009, 111-119. [ISBN: 2-88070-126-0]. {Formy přípravy pramenů pro plánovanou knihu k výuce ekumenismu ve střední Evropě}.


NOBLE, Ivana. “Czech Churches in Transition“, in K. KUNTER, Katharina a SCHJØRRING, Jens Holger (eds), Die Kirchen und das Erbe des Kommunismus. Erlangen: Martin Luther Verlag, 2007, 67-81. [ISBN: |978-3-87513-155-0]. {České církve v čase proměny}.


NOBLE, Ivana. “ From Sacramentality of the Church to the Sacramentality of the World: An Exploration of the Theology of Alexander Schmemann and Louis-Marie Chauvet“, in BRINKMAN, Martien, HILBERATH, Jochen, NOBLE, Tim and Ivana (eds). Charting Churches in Changing Europe: Charta Oecumenica and the Process of Ecumenical Encounter. Amsterdam - New York. Rodopi, 2006, 165-200. [ISBN: 10: 90-420-2009-1; 978-9-04202-009-2]. {Od sakramentality církve k sakramentalitě světa: Rozbor teologie Alexandra Schmemanna a Louis-Marie Chauveta}.


NOBLE, Ivana. “Tajemství Boha a tajemství člověka ve feministické teologii“, in HAŠKOVÁ, Hana., KŘÍŽKOVÁ, Alena, LINKOVÁ, Marcela. (eds.)  Mnohohlasem. Vyjednávání pro-žensky orientovaných aktivit po roce 1989.  Sociologický ústav AV ČR, Praha, 2006, 221-232. [ISBN:. 80-7330-087-7]. {The Mystery of God and the Mystery of Human Person in Feminist Theology}.


NOBLE, Ivana. „Postmoderní kritika“, in POKORNÝ, Petr a kol., Hermeneutika jako teorie porozumění. Praha, Vyšehrad, 2005, 339-353. [ISBN: 80-7021-790-0]. {Postmodern Critique}


NOBLE, Ivana. “Religious Experience - Reality or Illusion: Insights from Symeon the New Theologian and Ignatius of Loyola“, in BOEVE, Lieven, GEYBELS, Hans a BOSSCHE, Stijn Van den, Encountering transcendence : contributions to a theology of Christian religious experience, Leuven – Paris - Dudley, MA:  Peeters, 2005, 375-393. [ISBN:.90-429-1674-5]. {Náboženská zkušenost – skutečnost nebo iluze: Vhledy od Symeóna Nového teologa a Ignáce z Loyoly}.


NOBLE, Ivana. “Conversion and Postmodernism“, in HELLER, Dagmar (ed),  Bekehrung und Identität: Ökumene als Spannung zwischen Fremdem und Vertrautem. Frankfurt am Main: Verlag Otto Lembeck, 2003. 45-68. [ISBN: 978-3-87476-426-1]. {Konverze a postmodernismus}.


NOBLE, Ivana. “Apophatic Aspects of Theological Conversation“,  in DEMEY, Peter a HAERS, Jacques, Theology and Conversation. Leuven – Paris – Sterling, VA:  Peeters, 2003, 163-175. [ISBN: 978-90-429-1388-2]. {Apofatické aspekty teologického rozhovoru}


NOBLE, Ivana. “Apophatic Elements in Derrida's Deconstruction“, in POKORNÝ, Petr a ROSKOVEC, Jan, Philosophical Hermeneutics and Biblical Exegesis. Tübingen: Mohr Siebeck, 2002. 83-93. [ISBN: 3-16-147894-0]. {Apofatické prvky v Derridově dekonstrukci}.


NOBLE, Ivana. “The Apophatic Way in Gregory of Nyssa“, in POKORNÝ, Petr a ROSKOVEC, Jan, Philosophical Hermeneutics and Biblical Exegesis. Tübingen: Mohr Siebeck, 2002, 323-339. [ISBN: 3-16-147894-0]. {Apofatická cesta u Řehoře z Nyssy}.


NOBLE, Ivana. „Univerzální zakotvení lidských práv ve světle postmoderní kritiky“, in HANUŠ, Jiří,  Křesťanství a lidská práva. Brno, Praha: CDK, Vyšehrad, 2002, 70-73. [ISBN: 978-80702-1537-1]. {Universal Foundation of Human Rights in the Light of the Postmodern Critique}


DOLEJŠOVÁ (NOBLE), Ivana. “Eschatological Elements in Jan Hus’s Ecclesiology and Their Implications for a Later Development of the Church in Bohemia“, in BROSSEDER, Johannes, Verborgener Gott - verborgene Kirche? Die kenotische Theologie und ihre ekklesiologischen Implikationen. Stuttgart – Berlin – Köln: Verlag W. Kohlhammer, Forum Systematik, Bd. 14, 2001, 138-155. [ISBN: 317017259X]. {Eschatologické prvky v eklesiologii Jana Husa a jejich vliv na pozdější vývoj církve v Čechách}.


DOLEJŠOVÁ (NOBLE), Ivana. “Stíny absolutní moci”, in HANUŠ, Jiří,  První sněm celosvětové církve: První vatikánský koncil 1869-1870. Brno: CDK, 2001. 102-105. [ISBN: 80 -85959 -79 -8]. {Shadows of the Absolute Power}.


DOLEJŠOVÁ (NOBLE), Ivana. “Wittgenstein's Account of Religion as a Desire to Become a Different Man“, in BROWNE, Herman B. a  GRIFFITH-DICKSON, Gwen, Passion for Critique: Essays in Honour of F.J. Laishley. Praha: Síť, 1997.  219-233. [ISBN: 80-8604-07-0]. {Wittgensteinovo chápání náboženství jako touhy stát se novým člověkem}.


DOLEJŠOVÁ (NOBLE), Ivana. “Hus a Páleč (realismus versus nominalismus)”, in LÁŠEK, Jan B., Jan Hus mezi epochami, národy a konfesemi. Praha - Bayreuth: Křesťanská akademie, 1995. 84-85.[ISBN: 80-85795-17-5]. {Hus and Páleč (realism versus nominalism)}.


Studies in peer-reviewed journals


NOBLE, Ivana. “The tension between an eschatological and a utopic understanding of tradition in three twentieth-century theologians: Tillich, Florovsky, and Congar”, accepted for publication, Harvard Theological Review, 2016.


NOBLE, Ivana. “The Future of the Orthodox “Diaspora”—An Observer’s Point of View“, St. Vladimir’s Theological Quarterly 60:1-2 (2016) 171–188  [ISSN:. 0036-3227].


NOBLE, Ivana. “The Ecumenical Reevaluation of the Heritage of Jan Hus in the Czech Churches”, Lutheran Forum, 49:4 (2015), 45-48. ISSN 0024-7456.


NOBLE, Ivana. “Three Orthodox Visions of Ecumenism: Berdyaev, Bulgakov, Lossky”, Communio Viatorum 57:2 (2015), 113–140. ISSN: 0010–3713.


NOBLE, Ivana. “Words and Music Born out of Silence. Liturgical and Hesychast Influences on lex orandi and lex credendi in Vladimir Lossky and Fr Dumitru Stǎniloae”, Questions Liturgiques/Studies in Liturgy 96:1-2(2015), 82–101. ISSN 0774-5524


NOBLE, Ivana. “Symbolic Mediation of Wholeness in Western Orthodoxy: Introduction to the Theme”, Logos: A Journal of Eastern Christian Studies 56:1-2 (2015), 265–275  [ISSN: 0024-5895].


NOBLE, Ivana and NOBLE, Tim. “The Starets-Disciple Relationship According to Mother Maria Gysi”, Baptistic Theologies 7:2 (2016), 88–100, ISSN: 1803-618X.


NOBLE, Ivana. “Tradition and Innovation: Introduction to the Theme”, St. Vladimir’s Theological Quarterly 96:1(2015), 7-15. [ISSN:. 0036-3227].


NOBLE, Ivana. “L’avenir de la « diaspora » orthodoxe”, Contacts 65:243 (Julliet-Septembre 2013), 477-497. [ISSN: 0045-8325]. {The Future of Orthodox “diaspora“; Budoucnost pravoslavné „diaspory”}.


NOBLE, Ivana. “Napětí mezi eschatologickým a utopickým pojetím tradice: Tillich, Florovskij, Congar”, Teologická Reflexe 19:1(2013), 34-52. [ISSN: 1211-1872]. {The Tension Between The Eschatological and the Utopic Understandings of Tradition in Theologies of the Twentieth Century: Tillich, Florovsky, Congar }.


NOBLE, Ivana.“Various Christian Traditions in One Ecclesial Body”, Baptistic Theologies 5:1 (2013),  68-83. [ISSN: 1803-618X]. {Různé křesťanské tradice žijící v jednom církevním těle}.


Ivana Noble, “Свободата и креативността на човека в духовния живот според св. Симеон Нови Богослов и Св. Игнацио Лойола” [Svobodata i kreativnostta na choveka v duhovniya zhivot spored Sv. Simeon Novi Bogoslov i Sv. Ignatsio Loyola; Bulgarian; “The Role of Human Freedom and Creativity in Spiritual Life according to St Symeon the New Theologian and St Ignatius of Loyola”],  Богословска Мисъл [Bogoslovska Misl] 16: 3–4 (2012),  22 – 44.


NOBLE, Ivana.  “The Reception of Palamas in the West Today: A Response to Norman Russell”, Θεολογια /Theologia 83:3 (2012), 55-62. [ISSN: 1105-154X]. {Současná recepce Palamy na Západě: Odpověď Normanu Russellovi}.


NOBLE, Ivana a NOBLE, Tim. “A Latin Appropriation of Christian Hellenism: Florovsky’s Marginal Note to Patristics and Modern Theology and Its Possible Addressee”, St. Vladimir’s Theological Quarterly 56:3(2012), 269-288. [ISSN:. 0036-3227]. {Latinská apropriace křesťanského helénismu: Florovského poznámka na okraji a její možný adresát}, (podíl / proportion 50%).


NOBLE, Ivana. „Žebřík mezi zemí a nebem: Jákobův sen v duchovním výkladu Jana Klimaka a Petre Ţuţea“, Teologická reflexe 17: 2 (2011), 144-163. [ISSN: 1211-1872]. {Ladder Ladder Connecting Earth and Heaven: Jacob’s Dream in the Spiritual Interpretation of St John Climacus and Petre Ţuţea}


NOBLE, Ivana. “Your Word is a Lamp to My Feet and a Light to My Path: Critical Work with Pre-critical Methods in Hermeneutics of John Breck”, Communio Viatorum 53:2 (2011), 51-62. [ISSN: 0010-7133]. {Světlem pro mé nohy je tvé slovo, osvěcuje moji stezku“: Kritická práce s před-kritickými metodami v hermeneutice Johna Brecka}


NOBLE, Ivana. “How to Avoid Grand Narratives in Christology: A Challenge of Postmodern Hermeneutics”, Milltown Studies 65 (2010), 42-58.[ISSN: 0032-1428]. {Jak se v christologii vyhnout metanaracím: výzva postmoderní hermeneutiky}.


NOBLE, Ivana. “The Gift of Redemption: Vladimir Lossky and Raymund Schwager on Anselm of Canterbury”, Communio Viatorum 52:1 (2010), 48-67. [ISSN: 0010-7133]. {Dar vykoupení: Vladimír Lossky a Raymund Schwager o Anselmovi z Canterbury}.


NOBLE, Ivana. “Paměť jako břemeno a paměť jako dar: Teologický pohled na přístup k minulosti v post-komunistických zemích”, Studie a texty ETF 1 (2009), 142-150. [ISSN: 1802-6818]. {Memory as a Burden and Memory as a Gift: A Theological Perspective on Approaching the Past in the Post-Communist Countries}.


NOBLE, Ivana. “Memory and Remembering in the Post-Communist Context“, Political Theology 4 (2008), 455-475. [ISSN 1462-317X (print) ISSN 1473-1719 (online)]. {Paměť a pamatování v post-komunistickém kontextu}.


NOBLE, Ivana. “Doctrine of Creation within the Theological Project of Dumitru Stăniloae”, Communio Viatorum 49:2 (2007), 185-209. [ISSN:. 0010-7133]. {Nauka o stvoření v teologickém projektu Dumitru Stăniloae}.


NOBLE, Ivana. „Problém identity a marginalizace u Adorna a Lévinase“, Teologická reflexe 13:1 (2007), 77-89. [ISSN: 1211-1872]. {Problem of Identity and Marginalisation in Adorno and Lévinas}.


NOBLE, Ivana. “Politika, společnost a kultura v kontextu sakramentální teologie Alexandra Schmemanna”, Studia Historica Brunensia C 53 (2006), vydala Masarykova Universita, Brno, 2007, 25-36.. [ISSN: 0231-7710]. {Politics, Society and Culture in the Context of Alexander Schmemann‘s Sacramental Theology}.


NOBLE, Ivana a NOBLE, Tim. “Christ in Contemporary Czech Film“ , Journal of Reformed Theology 1 (2007), 84-106 [ISSN: 1872-5163, Online ISSN: 1569-7312]. {Obrazy Krista v současném českém filmu } (podíl / proportion 50%).


NOBLE, Ivana a VAŇÁČ, Martin. “Ekumenická teologie na přelomu 20. a 21. století”,  Teologická reflexe 1 (2006), 5-26. [ISSN:. 1211-1872]. {Ecumenical Theology at the Turn of 20th and 21st Centuries} (podíl / proportion 50%).


NOBLE, Ivana. “Jan Hus in Ecumenical Discussion“,  Journal of European Baptist Studies 6 (2006), 5-19. [ISSN: 1212-1520]. {Jan Hus v ekumenické diskusi}.


NOBLE, Ivana. „Člověk a svět jako mnohohlas: Exkurs do filosofické prózy Karla Čapka“, Teologie a Společnost, 4 (2006), 23-29. [ISSN: 1214-0740]. {A Human Person and the World as a  Polyphony: Insights from a Philosophical Prose of Karel Čapek}.


NOBLE, Ivana. „Keine Familie, die in sich gespalten ist, wird Bestand haben: Eine ökumenische Interpretation der matthäischen Symbole von Sünde und Umkehr“, Ökumenische Rundschau 4 (2005), 446-461. [ISSN: 0029-8654]. {Žádný dům vnitřně rozdělený nemůže obstát: Ekumenická interpretace matoušovských symbolů hříchu a obrácení; No house divided against itself will stand: An Ecumenical interpretation of Matthean symbols of sin and conversion}.


NOBLE, Ivana. „O možnostech a povaze teologického poznání u Alexandra Schmemanna”, Teologická Reflexe 10:2 (2004), 170-183. [ISSN: 1211-1872]. {The Roots and Nature of Theological Knowledge in Alexander Schmemann}.


NOBLE, Ivana. „A natureza simbólica da existência cristã  segundo Ricoeur e Chauvet”,  Atualidade Teólogica 8:18 (2004) 338-357. [ISSN: 1676-3742]. {O symbolické povaze křesťanské existence podle Ricoeura a Chauveta; On the Symbolic Nature of Christian Existence according to Ricoeur and Chauvet}. (překlad článku z Communia Viatorum 43:1(2001))


NOBLE, Ivana. „Teologie jako věda ve východní a v západní tradici”, Theologická revue, 75:3-4 (2004), 259-272. [ISSN: 1211-7617]. {Theology as Science in Eastern and Western Tradition}


NOBLE, Ivana. „Duchovní situace v ČR: Výzvy, trendy, nová duchovní orientace”, Křesťanská revue 70:6 (2003), 151-158. [ISSN: 0023-4613]. {Spiritual Situation in the Czech Republic: Challeenges, Trends, New Spiritual Orientation}.


DOLEJŠOVÁ (NOBLE), Ivana. The Symbolic Nature of Christian Existence according to Ricoeur and Chauvet. Communio Viatorum,43:1(2001), 39-59. [ISSN:. 0010-7133]. {O symbolické povaze křesťanské existence podle Ricoeura a Chauveta}.


DOLEJŠOVÁ (NOBLE), Ivana. “A Sketch of Divine Love: An Account of the Friendship between George Tyrrell and Maude Petre. “ The Month 32:11 (1999), 431-436. [ISSN: 0027-0172]. {Skica Boží lásky: Příběh přátelství George Tyrrella a Maude Petre}.


DOLEJŠOVÁ (NOBLE), Ivana. “When a Bird Sings: Theological examination of the work of Anthony de Mello SJ and of the Notification of CDF warning against his writings“, The Month 32:1 (1999), 13-18. [ISSN:0027-0172]. {Když pták zpívá: Teologická anaalýza prací Anthonyho de Mello SJ a notifikace Kongregace pro nauku víry, která se staví proti nim}.


DOLEJŠOVÁ (NOBLE), Ivana. “Fundamentalism and Liberalism: Churches Before and After the Velvet Revolution“,  Epworth Review 26:3 (1999), 76-84. [ISSN: 0308-0382]. {Fundamentalismus a liberalismus: Církve před Sametovou revolucí a po ní}.


DOLEJŠOVÁ (NOBLE), Ivana. “The Velvet Revolution: Ten Years On“, The Month 32:9-10 (1999), 361-365. [ISSN: 0027-0172]. {Sametová revoluce: Pohled po deseti letech}.


DOLEJŠOVÁ (NOBLE), Ivana. „Aplikace hermeneutické, fenomenologické a epistemologické metody v současné ekumenické teologii“, Teologická reflexe 4:2 (1998), 138-146. [ISSN: 1211-1872]. {Aplication of Hermeneutical, Phenomenological and Epistemological Method into Current Ecumenical Theology}.


DOLEJŠOVÁ (NOBLE), Ivana. “The gender agenda“, The Month 30:5 (1997), 176-179. [ISSN: 0027-0172]. {Problematika rodu}.


DOLEJŠOVÁ (NOBLE), Ivana. "Nezávislá religionistika" a otázka pomezí mezi filosofií a teologií. Theologická revue 2:6 (1993), 85-86. [ISSN: 1211-7617]. {“Independent”Religious Studies” and the Question of Boundary between Philosophy aand Theology}.


Studies in peer-reviewed collections of articles


NOBLE, Ivana. “Ecumenical Worship: An Invitation and a Challenge“, in JONES, Keith G. a PARUSHEV, Parush R. (eds), Currents of Baptist Theology of Worship Today. Praha: IBTS, 2007, 69-83. [ISBN 80-87006-05-04]. {Ekumenická bohoslužba: pozvání a nároky}.


NOBLE, Ivana. “Eschatological Elements in Hus's Understanding of Orthopraxis“, in  DAVID, Zdeněk V. a HOLETON, David R.,  The Bohemian Reformation and Religious Practice. Vol. 4.  Praha: Academy of Sciences of the Czech Republic Main Library, 2002. 127-141. [ISBN: 978-80866-7501-5]. {Eschatologick prvky v Husově chápání ortopraxe}.


DOLEJŠOVÁ (NOBLE), Ivana. “Nominalist and Realist Approaches to the Problem of Authority: Páleč and Hus“, in  DAVID, Zdeněk V. a HOLETON, David R., The Bohemian Reformation and Religious Practice. Vol. 2.,  Praha: Academy of Sciences of the Czech Republic Main Library, 1998. 49-55. [ISBN: 80-902262-1-3]. {Nominalistické a realistické přístupy k problému autority: Páleč a Hus}.


DOLEJŠOVÁ (NOBLE), Ivana. „Kristus náš bratr: Kristologie z pohledu modernismu a teologie osvobození“, in SKALICKÝ, Karel (ed), Kristus v srdci božího lidu. České Budìjovice: Sdružení sv. Jana Neumanna, 1998, 106-115. [ISBN: 80-86074-05-6]. {Christ our Brother: Christology from the Standpoints of Modernism and Liberation Theology}.


Book reviews in peer-reviewed journals


NOBLE, Ivana. “Wessel Stoker, Is Faith Rational? A Hermeneutical-Phenomenological Accounting for Faith“, Journal of Reformed Theology 5:3(2011), 359-360. [ISSN: 1872-5163]. {Je víra racionální? Hermeneuticko-fenomenologický počet z víry}.


NOBLE, Ivana. “Bruce T. Morrill: Divine Worship and Human Healing“, Communio Viatorum 53:3 (2011), 91-94. [ISSN: 0010-7133]. {Recence knihy Bruce Morrilla: Bohoslužba a lidské uzdravení}.


NOBLE, Ivana. „Nad knihou J.S. Trojana Ježíšův příběh-výzva pro nás“, Křesťanská revue  65:1 (2007), 5-7. [ISSN: 0023-4613]. {On the book of Jakub Trojan: The Story of Jesus as a Challenge for Us}.


NOBLE, Ivana. “Political and Liturgical Theology in Dialogue: Review Article of B.T. Morrill: Anamnesis as Dangerous Memory and Practicing Catholic”, Communio Viatorum 48:3 (2006), 262-270. [ISSN: 0010-7133]. {Politická a liturgická teologie v rozhovoru: Recenzní článek knih Bruce Morrilla: Anamnesis jako nebezpečná paměť a Praktikující katolík}.


NOBLE, Ivana. “A Hundred Years of Phenomenology: Perspectives on a philosophical tradition. Ed. Robin Small”, Communio Viatorum 45:2 (2003), 169-172. [ISSN: 0010-7133] {Recence knihy Sto let fenomenologie: Filosofická tradice z různých perspektiv. Ed. Robin Small}.


DOLEJŠOVÁ (NOBLE), Ivana. „Recenze knihy Pavla Ambrose: Kam směřuje česká katolická církev? Teologie obnovy místní církve v Čechách a na Moravě, její základní pastorační postoje a orientace pro třetí tisíciletí. Jezuité 9:1, 2000, 26-27. [ISSN: 1210-3489]. {Pavel Ambros: Where Czech Catholic Church is Heading? Theology of Renewal of the Local Cchurch in Bohemia and Moravia, Its Basic Pastoral Trends and Orientation towards the Third Millenium}.


DOLEJŠOVÁ (NOBLE), Ivana. „Betrayal: German Churches and the Holocaust. Ed. by Robert P. Ericksen & Susannah Heschel“, The Month 33:11 (2000), 451-452. [ISSN: 0027-0172]. {Recenze knihy Zrada: Německé církve v dobe holokaustu. Eds. Robert P. Ericksen & Susannah Heschel}.


DOLEJŠOVÁ (NOBLE), Ivana. “Louis Dupré. Religious Mystery and Rational Reflection: Excursions in the Phenomenology and Philosophy of Religion“. Heythrop Journal 41:3 (2000), 357-358. [ISSN: 0018-1196]. {Recenze knihy Louise Dupré: Tajemství a racionální reflexe: Exkurs do fenomenologie a filosofie náboženství}.


DOLEJŠOVÁ (NOBLE), Ivana. „Anthony C. Thiselton. Meaningful theology? Interpreting God and the Postmodern Self: On Meaning, Manipulation and Promise. The Month 30:1 (1997), 39-40. [ISSN: 0027-0172]. {Recenze knihy Anthonyho T. Thiseltona: Smysluplná teologie? Interpretace Boha a Postmoderního “já”: O smyslu, manipulaci a zaslíbení}.


Editorials in peer-reviewed journals


NOBLE, Ivana. “On Transfigurative Freedom and Perverted Humility”, Communio Viatorum 56:3 (2014), 221-224.


NOBLE, Ivana. “Truth Encountered in the Detail. Editorial”, Communio Viatorum 55:3 (2013), 123-127.


NOBLE, Ivana. “The Gift and the Task of Understanding. Editorial”, Communio Viatorum 54:2 (2012), 123-127.


NOBLE, Ivana. “The Holy Spirit Blowing accross the Eastern-Western Borders. Editorial”, Communio Viatorum 53:3 (2011), 1-6 [ISSN: 0010-7133]. {Duch svatý, který fouká napříč rozdělením Východu a Západu}.


NOBLE, Ivana. “Economic Crisis - Crisis of an Ideology. Editorial”, Communio Viatorum 51.3 (2009), 1-3, [ISSN: 0010-7133]. {Ekonomická krize – krize ideologie}.


NOBLE, Ivana. “Joys and Challenges of Academic Writing. Editorial”, Communio Viatorum 50:2 (2008), 123-125, [ISSN: 0010-7133]. {Radosti a problémy akademického psaní}.


NOBLE, Ivana. “Tools for Imagining the Unimaginable: Editorial”, Communio Viatorum 2(2006), 85-87. [ISSN: 0010-7133]. {Radosti a problémy akademického psaní}.


NOBLE, Ivana. “Theology and Culture. Editorial“, Communio Viatorum 46:3 (2004), 213-215. [ISSN: 0010-7133]. {Teologie a kultura}.


NOBLE, Ivana. “Floods and Secularisation. Editorial”, Communio Viatorum 44:3 (2002), 221-224 [ISSN: 0010-7133]. {Duch svatý, který fouká napříč rozdělením Východu a Západu}.


Editorial activities


NOBLE, Ivana (ed). St. Vladimir’s Theological Quarterly 96:1(2015), thematic issue  on Tradition and Innovation [ISSN:. 0036-3227].


NOBLE, Ivana (ed). Communio Viatorum 53:3 (2011), thematic issue on The Holy Spirit in The Western and Eastern Christian Traditions  [ISSN: 0010-7133]. {Tématické číslo věnované Duchu svatému ve západních a východních křesťanských teologiích}.


NOBLE, Ivana (ed). Communio Viatorum 52:1 (2010), thematic issue on the notions of Redemption [ISSN: 0010-7133]. {Tématické číslo věnované pohledům na vykoupení}.


NOBLE, Ivana (ed). Communio Viatorum 48:2(2006), thematic issue on the Relationsips among Theology, Philosophy and Literture [ISSN: 0010-7133]. {Tématické číslo věnované vztahům mezi teologií, filosofií a literaturou}.


NOBLE, Ivana (ed). Communio Viatorum 46:3 (2004), thematic issue on Theology and Culture. [ISSN: 0010-7133]. {Tématické číslo věnované vztahu mezi teologií a kulturou}.


NOBLE, Ivana (ed). Communio Viatorum 43:2 (2001), thematic issue on Theological Hermeneutics. [ISSN: 0010-7133]. {Tématické číslo věnované teologické hermeneutice}.


HRADILEK, Pavel a DOLEJŠOVÁ (NOBLE), Ivana (eds). Budoucnost modernismu? Ročenka časopisu Getsemany, Praha: Síť, 1999, s. 149. [ISBN: 80-860040-11-9] {The Future of Modernism},  (podíl / proportion 50%).


Studies in journals and collections of articles


NOBLE, Ivana. “Conversion in a Religiously Pluralistic Society”, Mission Today 5-6(2009),5-8; “Konverze v nábožensky pluralitní společnosti, I.část”, Misiologické info 5-6 (2009), 3-4; II.část 1(2011), 23-29 [nemá ISSN].


NOBLE, Ivana. „Dědictví reformních idejí: Konzervativní a progresivní proudy v CČSH“, Dingir 3(2006), 89-91. [ISSN: 1212-1371]. {Heritage of the Reform Ideas: Conservative and Progressive Streams within the Hussite Church}.


NOBLE, Ivana. „Od sakramentality církve k sakramentalitě světa“ Getsemany 7-8 (2005), 148-155; překlad z angl. originálu, Filip Outrata. [ISSN: 1210-485X]. {From the Sacramentality of the Church to the Sacramentality of the World}.


NOBLE, Ivana. “Mlčící církev”, Dingir 2 (2005) 60-61. [ISSN: 1212-1371]. {The Silent Church}.


DOLEJŠOVÁ (NOBLE), Ivana. „Feministická kritika křesťanství: Její přínos a meze“, Getsemany 5(1999) 106-116. [ISSN: 1210-485X]. {Feminist Critique: Its Contribution and Limits}.


DOLEJŠOVÁ (NOBLE), Ivana. „Postmoderní kritika křesťanství", Getsemany 4(1999) 79-84. [ISSN: 1210-485X]. {Postmodern Critique of Christianity}.


DOLEJŠOVÁ (NOBLE), Ivana, “Předmluva“, in  HRADILEK, Pavel a DOLEJŠOVÁ Ivana. Budoucnost modernismu? Ročenka časopisu Getsemany, Praha: Síť, 1999, 7-8. [ISBN: 80-860040-11-9] {Foreword}.


DOLEJŠOVÁ (NOBLE), Ivana, „Portréty modernismu“, in  HRADILEK, Pavel a DOLEJŠOVÁ Ivana. Budoucnost modernismu? Ročenka časopisu Getsemany, Praha: Síť, 1999, 14-19. [ISBN: 80-860040-11-9] {Portraits of Modernism}.


DOLEJŠOVÁ (NOBLE), Ivana, „Co dluží modernismu CČSH“, in  HRADILEK, Pavel a DOLEJŠOVÁ Ivana. Budoucnost modernismu? Ročenka časopisu Getsemany, Praha: Síť, 1999, 40-44. [ISBN: 80-860040-11-9] {What the Hussite Church Owes to Modernism}.


DOLEJŠOVÁ (NOBLE), Ivana. “The Bible as a Tool for Resistance, Christian 1 (1998),10 [ISSN: 0301-7745]. {Bible jako nástroj odporu }.


DOLEJŠOVÁ (NOBLE), Ivana. „Maria: Vzor církve“, Getsemany 12(1997) 249-252. [ISSN: 1210-485X]. {Mary: The Type of the Church}.


DOLEJŠOVÁ (NOBLE), Ivana. „Portréty modernismu“, Getsemany 5 (1997) 108-113. [ISSN: 1210-485X]. {Portraits of Modernism }.


DOLEJŠOVÁ (NOBLE), Ivana. „Papežství jako ekumenická otázka“, Getsemany 4 (1997) 84. [ISSN: 1210-485X]. {Papacy as an Ecumenical Question}.


DOLEJŠOVÁ (NOBLE), Ivana. „Problém fundamentalismu v exegezi“, Getsemany 1 (1997) 5-6. [ISSN: 1210-485X]. {Problem of Fundamentalism in Exegesis}.


DOLEJŠOVÁ (NOBLE), Ivana. „Vztah mezi církví jako institucí a společenstvím“, Getsemany 11 (1996) 230-232. [ISSN: 1210-485X]. {Relationship between the Church as an Institution and as a Community}.


Entries in general encyclopaedias


NOBLE, Ivana. “Phenomenon of Relion”,  in BRIGGS, John H.Y. (ed.) A Dictionary of European Baptist Life and Thought. Milton Keynes: Paternoster, 2009, 387-388. [ISBN: 978-1-84227-535-1]. {Fenomen náboženství}.


NOBLE, Ivana, NOBLE, Tim.  “Orthodox Theology in Western Europe in the 20th Century“, in: European History Online (EGO), published by the Leibniz Institute of European History (IEG), Mainz 2013-07-04. URL: http://www.ieg-ego.eu/noblei-noblet-2013-en URN: urn:nbn:de:0159-2013070204 {Pravslavná teologie v západní Evropě ve 20. století}, (podíl/proportion -50%).


NOBLE, Ivana. “Religious Language”, in BRIGGS, John H.Y. (ed.) A Dictionary of European Baptist Life and Thought. Milton Keynes: Paternoster, 2009, 425. [ISBN: 978-1-84227-535-1]. {Náboženský jazyk}.


NOBLE, Ivana. “Secularisation”, in BRIGGS, John H.Y. (ed.) A Dictionary of European Baptist Life and Thought. Milton Keynes: Paternoster, 2009, 456-457. [ISBN: 978-1-84227-535-1]. {Sekularizace}.


DOLEJŠOVÁ (NOBLE), Ivana. „Augustinus “, in Encyklopedická edice Listy: Velké náboženské postavy. Ed. ROSKOVEC, Vladimír. PrahaEncyklopedický dům, 1998, 2/377. [ISBN: 80-86044-10-6].


DOLEJŠOVÁ (NOBLE), Ivana. „Dietrich Bonhoeffer“ , in Encyklopedická edice Listy: Velké náboženské postavy. Ed. ROSKOVEC, Vladimír. PrahaEncyklopedický dům, 1998. 6/381. [ISBN: 80-86044-10-6].


 DOLEJŠOVÁ (NOBLE), Ivana. „František z Assisi“, in Encyklopedická edice Listy: Velké náboženské postavy. Ed. ROSKOVEC, Vladimír. PrahaEncyklopedický dům, 1998, 12/387 [ISBN: 80-86044-10-6].


DOLEJŠOVÁ (NOBLE), Ivana. „Jan Hus“, in Encyklopedická edice Listy: Velké náboženské postavy. Ed. ROSKOVEC, Vladimír. PrahaEncyklopedický dům, 1998, 14/389 [ISBN: 80-86044-10-6].


DOLEJŠOVÁ (NOBLE), Ivana. „Ignác z Loyoly“, in Encyklopedická edice Listy: Velké náboženské postavy. Ed. ROSKOVEC, Vladimír. PrahaEncyklopedický dům, 1998, 15/390. [ISBN: 80-86044-10-6].


DOLEJŠOVÁ (NOBLE), Ivana. „John Henry Newman“, , in Encyklopedická edice Listy: Velké náboženské postavy. Ed. ROSKOVEC, Vladimír. PrahaEncyklopedický dům, 1998, 33/408. [ISBN: 80-86044-10-6].


Text-books


BAUER, Kateřina, JANDEJSEK, Petr (ved.), NOBLE, Ivana (eds). Hledání Ježíšovy tváře: Christologická             čítanka. Jabok, Praha 2008, s. 159. [ISBN : 978-80-904137-5-7]. {Searching for the Face of Jesus: A             Christological Reader}. Podíl: Autorka statí: “George Tyrrell – Slovo a Duch v christologii”, “Dumitru             Stăniloae – Nový Adam a nový život”, 70-74; 87-91. {George Tyrrell – The Word and Spirit in        Christology; Dumitru Stăniloae – A New Adam and a New Life}. (podíl / proportion 7 %).


DOLEJŠOVÁ (NOBLE), Ivana a kol. Úvod do teologického myšlení I-III. Pracovní texty IES. Síť, Praha, 1996; rozšířené a revidované vydání, 1997 a 1999, s. 290. [nemá ISBN] {Introduction to Theological Thought}. (podíl / proportion 75,5 %).


Translations


KELLY, Kevin T. Rozvod  druhý sňatek: Tváří v tvář výzvě. Brno: CDK, 2012, s.270 [ISBN: 978-80-7325-279-3]. {Divorce and Second Marriage: Facing the Challenge}


NOBLE, Timothy. „Záblesky vykoupení“, Teologický sborník 8:2 (2002), 32-40. [ISSN: 1211-3808]. {Redeaming Features}.


NOBLE, Timothy. „Přístupy k Písmu v teologii osvobození“, Teologický sborník 5:3 (1999), 35-46. [ISSN: 1211-3808]. {Approaches to the Scripture in the Liberation Theology }.


TILLICH, Paul. Dějiny křesťanského myšlení. Praha: Pracovní vydání pro potřebu IES, 1999. p. 349. [nemá ISBN] {A History of Christian Thought}.


TYRRELL, George. “Vztah mezi teologií a zbožností”,  in DOLEJŠOVÁ, Ivana. Úvod do teologického myšlení. 3rd ed. Praha: Pracovní texty IES, 1999,  III.část: Čítanka, 89-96. [nemá ISBN]. {Theology and Devotion}.


BOFF, Leonardo. „Integrace negativního: Příspěvek svatého Františka k procesu individualizace”, in DOLEJŠOVÁ, Ivana. Úvod do teologického myšlení. 3rd ed. Praha: Pracovní texty IES, 1999,  III.část: Čítanka, 64-79. [nemá ISBN]. {Integration of the Negative: A Contribution oof St Francis to the Process of Individualisation}.


ENDEAN, Philip. „Změny v duchovní formaci“, Getsemany 10 (1996), 204-207. [ISSN: 1210-485X]. {Changes in Spiritual Formation}.


Mozarabská liturgie: Eucharistická modlitba. Getsemany 11(1993), 14-15. [ISSN: 1210-485X]. {Mosarabic Liturgy: Eucharistic Prayer}.


Eucharistická modlitba doma a v nemocnici. Theologická revue 63:1 (1992), obálka. [ISSN: 1211-7617]. {Eucharistic Prayer at Home and in Hospital}.

           

Other publications

Reports


NOBLE, Ivana. “Churches in the Post-Communist Countries and Democratic Citizenship“, in Europe, Democratic Citizenship and Education (ed. Peter Schreiner, Elza Kuyk). Intereuropean Commission on Church and School, Otepää, 2006, s.14 [nemá ISBN]. {Církve v post-komunistických zemích a demokratické občanství }.


Biographical notes


NOBLE, Ivana a NOBLE, Tim. NOBLE. „Rozumět znamená měnit se. Pár slov o hermeneutice a o církvi k 70. narozeninám Jana Konzala”,  Teologie a Společnost S(2005) 10-12. [ISSN: 1214-0740]. {To Understand Means to Change. A Couple of Words on Hermeneutics and the Church for Jan Konzal’s 70th Birthday}.  (podíl / proportion 50 %).


Interviews, discussions


NOBLE, Ivana. “Dvacet let svobody...”, Setkání 19.3(2009), 4-6. [ISSN:1212-8074]. {Twenty years of freedom... }.


NOBLE, Ivana. “Czech Protestantism and liturgy: finding a balance between sacredness and authenticity“, Communio viatorum 48.3 (2006), 203-222. [0010-3713]. ]. {Český protestantismus a liturgie: Jak najít vyváženost mezi posvátnem a autentičností}.


NOBLE, Ivana a NOBLE, Tim. “Nad teologií 20. století. Anketa”, Teologie a společnost 5 (2004) 20. [ISSN: 1214-0740]. {On Theology of the 20th Century. A Discussion}.  (podíl / proportion 50 %).


NOBLE, Ivana. „Bůh ani v kalhotách ani v sukni... Rozhovor s Jiřím Hanušem“, Teologie a společnost 1(2004), 24-27. [ISSN: 1214-0740]. {God neither in Trousers nor in Skirts... An Interview with Jiří Hanuš}.


NOBLE, Ivana a NOBLE, Tim. „Diskuse o sapienciálních knihách“, Teologický sborník 4 (2002), 24. [ISSN: 1211-3808]. {Discussion on the Sapiential Books}. (podíl / proportion 50 %).


 DOLEJŠOVÁ (NOBLE), Ivana. “Skutečných ateistů je dnes málo: Rozhovor s Janem Jandourkem”,  MF DNES, 14. července 2001, p. B1 a B5. [ISSN: 1210-1168]. {There Are Very Few Convinced Atheists: An Interview with Jan Jandourek}.


DOLEJŠOVÁ (NOBLE), Ivana. “Co byste na své církvi změnili, kdybyste mohli?”,  AD 12:2 (2001) 23. [ISSN: 0862-6952]. {What What Would you Change in Your Church if You Could?}.


DOLEJŠOVÁ (NOBLE), Ivana.  “Vzít druhé vážně, rozhovor s Michaelem Hurley S.J. a Tomášem Pavlů S.J. o ekumenismu”, Jezuité, 8:1 (1999), 21-23. [ISSN: 1210-3489]. {To take the Others Seriously: A Conversation with Michael Hurley SJ and Tomáš Pavlů SJ on Ecumenism}.


DOLEJŠOVÁ (NOBLE), Ivana.Nemá smysl vytvořit nějakou nadcírkev: Rozhovor s Martinou Kutovou”, Mana, leden-březen 1997. Praha: Biblická jednota, 1997, 14-15. [nemá ISSN]. {There is No Point in Creating Some Meta-Church: An Interview with Martina Kutová}.


DOLEJŠOVÁ (NOBLE), Ivana.Periskop”, Český zápas 77:15 (1997) 4. [ISSN: 0323-1321]. {Periscope}.


 DOLEJŠOVÁ (NOBLE), Ivana. “Prorazit cestu: Rozhovor s Janem Spoustou”, Getsemany 10(1996), 194-195. [ISSN: 1210-485X]. {To Pass through a Closed Door: An Interview with Jan Sousta}.


Pastoral texts


NOBLE, Ivana. Opravna duší. Ranní meditace. Calder, Bratislava, 2012. s184. [ISBN: 978-80-970531-5-4]. {Soul/Tyre Repairs. Morning Meditations}.


NOBLE, Ivana. “Zklidnit hladinu našeho života”, rozhovor o ignaciánských duchovních cvičeních s Šárkou Grauovou, in Český bratr 6 (2010), 32-33. [ISSN: 0009-0778]. {To Calm down the Surfice of our Lives: A Conversation on Iignatian retreat with Šárka Grauová}.


NOBLE, Ivana. „Exercicie v ingaciánské tradici“, Bratrstvo: evangelický časopis pro mládež, 3 (2010), 23 . [ISSN: 1212-9351]. {Retreat in Ignatian Tradition}.


NOBLE, Ivana. “Advent: Stoupnout si trochu stranou: Rozhovor s Janem Mamulou”, in Český bratr 14 (2006), 15-17. [ISSN: 0009-0778]. {Advent: An Invitation to Step Aside: An Interview with Jan Mamula}.


NOBLE, Ivana. Jsem farářka (osobní výpověď), in VODÁKOVÁ, Alena a VODÁKOVÁ (eds), Olga. Rod ženský: Kdo jsme, odkud jsme přišly, kam jdeme? Praha: Slon, 2002, 76-79. [ISBN: 80-86429-18-0] {Being a Priest: Personal Reflection}.


 DOLEJŠOVÁ (NOBLE), Ivana. „Výklad 2. Královské 20-25”, Mana, říjen-prosinec 2001. Praha: Biblická jednota, 2001, 9-12. [nemá ISSN]. {Interpretation of 2 Kings 20-25}.


DOLEJŠOVÁ(NOBLE), Ivana. „Výklad Písně písní“, Mana, leden-březen 1997. Praha: Biblická jednota, 1997, 10-13. [nemá ISSN]. {Interpretation of the Song of Songs}.


DOLEJŠOVÁ(NOBLE), Ivana. „Řeč v podobenstvích”. Český zápas 73:4 (1993), 2. [ISSN: 0323-1321]. {Speech in Parables}.


Commentaries on current affairs, radio programmes


NOBLE, Ivana. „Haggar“ ČRO, Radiožurnál,  pořad: “Ženy v Bibli”, 12. července 2014 v 09:05, in http://www.rozhlas.cz/nabozenstvi/krestanskytydenik/_zprava/zeny-v-bibli-hagar--1372810 NOBLE, Ivana. “Jak se zobrazují Cyril na ikonách v Srbsku a Bulharsku”, ČRO, Radiožurnál,  pořad: “Výzvy přítomnosti”, 7. července 2013 v 22:40, on http://www.rozhlas.cz/ nabozenstvi/vyzvy/_zprava/jak-se-zobrazuji-cyril-s-metodejem-na-ikonach-v-srbsku-a-bulharsku—1232217 NOBLE, Ivana. Cyklus ranních úvah - “Řeč obrazu a příběhu. Úvahy o ikonách a jejich biblickém poselství”, Čro Vltava, vše na http://hledani.rozhlas.cz/iradio/?defaultNavigation=+generic3:^%22834x_Rann%C3%A D%20%C3%BAvaha%22$&query=Ivana+Noble&from=&to=&porad=834x_Rann%C3%AD+%C3%BAva ha&offset=0

NOBLE, Ivana. “O dialogu západního a východního křesťanství s teoložkou Ivanou Noble”, in Doteky víry 15.9. 2012; http://www.rozhlas.cz/nabozenstvi/dotekyviry/_zprava/1111602. {On a Dialogue between Western and Eastern Christianity Advent with a Theologian Ivana Noble}.


NOBLE, Ivana. “Studium teologie napomáhá k celistvějšímu pohledu na svět“, 27.2. 2011; http://www.rozhlas.cz/nabozenstvi/vyzvy/_zprava/856848. {Theology Studies Help to Gain a More Complex Perception of the World}.


NOBLE, Ivana. “Proč studovat teologii”, 19.2. 2011; http://www.rozhlas.cz/nabozenstvi/zpravy/_zprava/853400. {Why to study Theology}.


NOBLE, Ivana. “Co je smyslem Velikonoc”, in Doteky víry 4.4. 2010); http://www.rozhlas.cz/nabozenstvi/vyzvy/_zprava/715960. {What is the Meaning of Easter}.


NOBLE, Ivana. “Velikonoce a jejich tajemství”, 3.4. 2010; http://www.rozhlas.cz/nabozenstvi/zpravy/_zprava/715718. {The Mystery of Easter}.


NOBLE, Ivana. “Institut ekumenických studií”, in Doteky víry 12.2. 2010; http://www.rozhlas.cz/nabozenstvi/zpravy/_zprava/694489. {What is the Meaning of Easter}.


NOBLE, Ivana. “Pravoslavné Vánoce a Zjevení Páně”, 10.1. 2009; http://www.rozhlas.cz/nabozenstvi/zpravy/_zprava/534013. {The Orthodox Christmas and Western Epiphany}.


NOBLE, Ivana. „Náboženství v zemích EU: Velká Británie“, 23. 5. 2009 http://www.rozhlas.cz/nabozenstvi/zpravy/_zprava/585370. {Religion in EU Countries: Great Britain}.


NOBLE, Ivana. „Velká Británie“, 23.5. 2009; http://www.rozhlas.cz/nabozenstvi/eu/_zprava/587459.{Great Britain}.


NOBLE, Ivana. „Dušičky nám připomínají spojení generací minulých i budoucích“, in Křesťanský týdeník,  31.10 2009; http://www.rozhlas.cz/nabozenstvi/zpravy/_zprava/654974. {The All Souls Celebrations Remind us about the Connections between the Past and te Future Generations}.


NOBLE, Ivana.  „Cyrilometodějská mise a kořeny naší duchovní a kulturní identity“, 5.7. 2009; http://www.rozhlas.cz/nabozenstvi/prameny_proudy/_zprava/602469.{Cyrilomethodian Mission and Roots of oOur Spiritual and Cultural Identity}.


NOBLE, Ivana. „Hromnice“, 31.1. 2009; http://www.rozhlas.cz/nabozenstvi/zpravy/_zprava/541894. {Candlemas}.


NOBLE, Ivana. „Cyril a Metoděj a hlásání víry v 21. století“, 6.6. 2008; http://www.rozhlas.cz/nabozenstvi/vyzvy/_zprava/471875. {Cyril, Methodius and Proclamation of Faith in the 21st Century}.


NOBLE, Ivana. Slovo na neděli, 17.5. 2008; http://www.rozhlas.cz/nabozenstvi/slovonanedeli/_zprava/455703. {A Word for Sunday}.


NOBLE, Ivana. “Hod boží velikonoční“, 23.3. 2008; http://www.rozhlas.cz/nabozenstvi/zpravy/_zprava/436259. {Easter Day}.


NOBLE, Ivana. “Bílá sobota“, 22.3. 2008; http://www.rozhlas.cz/nabozenstvi/zpravy/_zprava/436187. {Holy Saturday}.


NOBLE, Ivana. “Poselství a historie Velikonoc“, 21.3. 2008; http://www.rozhlas.cz/nabozenstvi/zpravy/_zprava/436695. {The Message and the History of Easter}.


NOBLE, Ivana. “Postní doba“, 23.3. 2008; http://www.rozhlas.cz/nabozenstvi/zpravy/_zprava/422068. {The Season of Lent}.


NOBLE, Ivana. “S teoložkou Ivanou Noble, zakladatelkou Ekumenického institutu o knize Po božích stopách a nejen o ní“, in Hovory o víře, 26.4. a 6.5. 2008. http://www.rozhlas.cz/nabozenstvi. {A Conversation with a Theologian Ivana Noble, the Founder of the Institute of the Ecumenical Studies, on Her Book: Tracking God and about Other Things}.


NOBLE, Ivana. “Putování po rumunských pravoslavných klášterech“, in Paprsky naděje, 22.7. 2006; http://www.rozhlas.cz/nabozenstvi/paprskynaděje/_zprava/261992. {Pilgrimage to the Romanian Monasteries}.

NOBLE, Ivana. “Apoštolky evangelia“, 23.4. 2006; http://www.rozhlas.cz/vltava/publicistika/_zprava/240896 {Apostles of the Gospel}.

NOBLE, Ivana. “Sobotní doteky víry s teoložkou Ivanou Noble”, in Doteky víry 10.12. 2003; http://www.rozhlas.cz/nabozenstvi/dotekyviry/_zprava/1111602. {Saturday’s Encounters with Faith with a Theologian Ivana Noble}.

Ivana Noble od roku 2002 pravidelně připravuje pro ČRo 3 Vltava Ranní úvahy, každý rok to je přibližně 15 textů – viz web: www. nabozenstvi.rozhlas.cz


Art Exhibitions


My work has been included into the major exhibition: Stone, Colours, Paper: Litograph Worhshop of Petr Korbelář, Mánes, Prague, April 2014


Icons and Images of Biblical Narratives (together with Fr. Dobromir Dimitrov)


· Gallery of the Bulgarian Cultural Institute in Prague, May 2013


· Festival Spirit and Scripture, Vsetín, May 2013


Biblical Litographs, Plein va Sienna, Amsterdam, November 2012


Exhibition of litographs, Mini-Gallery Palma, Benešov, May 2011


Poslední změna: 11. červen 2017 12:23 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Evangelická teologická fakulta

Černá 646/9, pošt. přihr. 529

115 55 Praha 1


Telefon.: 221 988 + číslo pobočkyID datové schránky UK: piyj9b4Přístup k mailuJak k nám