Písemné práce

Bakalářské a diplomové práce v oboru Evangelická teologiePravidla:

Problematiku písemných kvalifikačních prací upravuje Studijní a zkušební řád ( čl. ...).

Termíny pro odevzdání prací jsou každoročně vyhlašovány v harmonogramu akademického roku.

Dobou pro zadávání tématu je čas před zápisem příslušného úseku studia (terminus post quem non).


Postup:

Kdo se hodlá ucházet o některé z vypsaných témat či chce podat návrh tématu vlastního, nechť v náležité chvíli (tj. před zápisem do příslušného semestru) osobně vyhledá předpokládaného vedoucího práce (na katedře SZ to jsou Doc. Prudký, Dr. Sláma, Dr. Čapek), projedná s ním návrh tématu, pracovní pole a zaměření výzkumu, metodický postup atd.; pokud získá výslovný souhlas s vedením takové práce, je tím naplněna "skutková podstata" zadání tématu ve smyslu studijního řádu. U níže vypsaných témat jsou navrhovatelé jmenovitě uváděni; zájemci o témata nechť se obracejí přímo na ně.


Upozornění pro navrhování vlastních témat diplomových prací:

Vzhledem k tomu, že diplomová práce má mít povahu monografické studie, v níž studující prokazuje svou odbornou kompetenci magistra (mistra!) studovaného oboru, nejsou vhodná témata široká či encyklopedicky přehledová (pokud nezpracovávají dosud neznámý či nedostupný materiál, resp. neuplatňují nové metodické přístupy /např. mezioborové studie/).

(Příklad: téma "svědectví o Bohu ve Starém zákoně" či "Hudba ve Starém zákoně a starověkém Orientu" jsou pro svou encyklopedickou šířku nepřijatelná; oproti tomu "Fenomén svědectví v teologii W. Brueggemanna /a jeho kritika/" či "femininní metafory Boha Izraele u předexilních proroků" jsou témata možná...)


Kolokvium:

Starozákonní katedra každoročně v zimním semestru pořádá kolokvium diplomandů.

Látkou kurzu jsou metodické a formální náležitosti při badatelském postupu a při vypracování diplomové práce.

Vzhledem k obvykle nevelkému počtu účastníků mívají zasedání ráz "kolektivní konzultace", sdílení problémů i názorů na jejich řešení.

Kolokvium se obvykle koná 1× měsíčně v celkem třech až čtyřech zasedáních během zimního semestru; účast na kolokviu se u diplomandů katedry má za povinnou.


Písemná práce k první odborné zkoušce (3. ročník)Termín odevzdání:

Dva měsíce před termínem 1. odborné zkoušky.


Návrhy témat:

1. Mezi Sinajem a Siónem

Kniha Jona Levensona, Sinai & Zion: An Entry into the Jewish Bible  představení knihy, její zakreslení do kontextu soudobé odborné diskuse a zhodnocení jejího významu. (vypsal )


2. Perský klíč k dějinám Izraele?

Představení a zhodnocení knihy Jona L.Berquista Judaism in Persia’s Shadow a jeho “sociálního a historického přístupu”. (vypsal )


3. Exil jako východisko křesťanské existence dnes?

Představení a zhodnocení knihy Daniela  L. Smith-Christophera A Biblical Theology of Exile. (vypsal )


4. Vznik víra Izraele a kolektivní paměť

Představení a metodické a teologické zhodnocení knihy Marka S.Smitha The Memoirs of God: History, Memory, and the Experience of the Divine in Ancient Israel. (vypsal )


5. Reptání Izraele jako teologický motiv

Obraz reptajícího Izraele v knihách Exodus a Numeri: důrazy, shody, rozdíly. (vypsal )


6. Mojžíšova zpochybňovaná autorita v knize Numeri.

Výskyty, ozvuky v Pentateuchu i v dalších částech SZ. (vypsal )


Diplomové práce (4.-5. ročník)


Návrhy témat:

1. Starozákonní perikopa – exegeze a interpretace

Exegeze a dějiny výkladu zvoleného textu. Textem mohou být tradiční perikopy, loci probantes či jiné oddíly (dle zdůvodněného návrhu); těžiště tkví ve vlastním exegetickém zpracování, kritickém pojednání příslušné sekundární literatury a představení základních trendů dějin působení (proměny interpretace od starověku podnes).

(K inspiraci mohou sloužit některé zdařilé práce z minulých let, např. diplomová práce Jana Rückla /2003/, Petra Fryše /2002/; tyto práce jsou dostupné v knihovně). (vypsal )


2. Argumentace tzv. "formulí milosti" v Jl 2,13

Exegeze oddílu, vyhodnocení způsobu užití převzaté formule jako argumentu (mj. metodou rétorické kritiky). (vypsal )


3. "Boží soud" jako eschatologické kritérium životní praxe

Funkce prorockého zvěstování "soudu Hospodinova" pro životní praxi; eschatologický úběžník a realita života v perspektivě starozákonních proroků. (vypsal )


4. Hospodinovo "Jméno" (šém JHWH) v teologii dtr. spisů

Dějiny bádání, základní terminologický a frazeologický průzkum, souvislosti v Dtr. teologii. (vypsal )


5. Otázka žánru Ž 121

Průzkum jednotlivých možností jak řešit otázku žánru u Ž 121 (vyznání, zaslíbení, požehnání...), vyhodnocení důsledků pro interpretaci; exegeze a dějiny exegeze (případně i dějiny výkladu či užití). (vypsal )


6. Objevování Bible Israele Finkelsteina a starozákonní historická kritika

Otázka Finkelsteinova navazování na tradici historicko-kritického bádání (od Julia Wellhausena přes Martina Notha až po dnešek).(vypsal )


7. Model historie Izraele v pozadí  The Theology of the Old Testament Waltera Brueggemanna.

(vypsal )


8. „Deuteronomisté“ a Hérodotos

Představení a zhodnocení hypotéz o vlivu řeckého dějepisce na utváření tzv. deuteronomistického díla (např. u L.Rosta, F.A.J.Nielsena, J.W.Wesseliuse aj.) (vypsal )


9. Dvojkniha Ezdráš a Nehemiáš

Chronologie popisovaných dějů, kompozice díla a jeho teologie – s ohledem na soudobou diskusi. (vypsal )


10. Exegeze a interpretace žalmu 139

Literární analýza textu, otázka jeho integrity, kanonické souvislosti, homiletická rozcestí. (vypsal )


11. Cesty duše v Českém ekumenickém překladu

Významy slova nefeš a jeho překlad ve starozákonních knihách ČEPu. Role filologie, antropologie, teologie a estetiky při překladu Písma (vypsal )


12. Moderní studie intertextuality a tradiční konkordancie

Představení a porovnání metodického zpracování a konkrétních příkladů (vybraných pasážích Písma) (vypsal )


13. Tzv. formule prokletí v Gn 3,14 a 4,11 – voluntativ nebo indikativ?

Studie ke znění a interpretaci výroku "budiž proklet / budeš proklet / jsi proklet" v Gn 3,14 a 4,11; jedná se o "zaklínací formuli" nebo o /zděšené/ oznámení skutečnosti, že na sebe oslovený právě přivolal prokletí? Studie zahrne jednak samostatný rozbor formule (její terminoogie, frazeologie a souvisejících výrazů), jednak dějiny bádání o dané problematice; tentativně zahrne i dějiny působení (užití, interpretace) daného místa v židovské a křesťanské tradici. (vypsal )


14. »Ohavnost« služby jiným božstvům

Náboženská identita Izraele a její ohrožení v perspektivě deuteronomistické teologie (zejména podle Dt 13); vztah k "jiným náboženstvím". (vypsal )


15. Český ekumenický překlad – analýza vybraných interpretačních prvků překladu.

Analýza překladatelských postupů, v nichž se projevuje interpretační záměr; dokumentace a analýza problému na vybraných fenoméch.

(vypsal )


16. Problematika převodu vlastních jmen v Ekumenickém překladu Písma.

Jazykové a dějinné podklady problematiky, jazykovědná koncepce překladatelů (zásady), typy problémů, hranice kompromisů, detailní pojednání reprezentativních příkladů a kritické vyhodnocení v porovnání s jiným současnými překlady Bible do češtiny.

(vypsal )


17. Problém "ošklivého příkopu" v biblické teologii 20. století

Zpracování typologie možností, jak rozmanité přístupy k Písmu řeší fenomén historické distance. Řešení dané otázky zakreslit do příslušného kontextu daného biblicko-teologického kontextu. (vypsal )


18. Mary Douglas (1921-2007) a kulturně-antropologická interpretace Starého zákona

Představení autorky v souvislosti s vlivy, z nichž čerpala /E. Durkheim/, analýza studií soustředěných na starozákonní texty, tematizace pojmu identita v rámci daném referenčními biblickými texty /zde zvl. Lv-Dt, Ez, Neh/ a aplikovanou metodou. (vypsal )


19. Symbol býka a kult Hospodinův

Nábožensko-dějinné představení problematiky ve světle archeologie, relevantních biblických i nebiblických textů v kontextu problematiky synkretistických prvků v kultu JHWH. (vypsal )


20. Působení židovsko-křesťanského dialogu na starozákonní biblistiku

Židovsko-křesťanský dialog je výrazným fenoménem v křesťanské teologii druhé poloviny 20. století; významně se v něm angažovali také někteří starozákonníci. Práce by měla zmapovat, analyzovat a vyhodnotit dopad tohoto fenoménu na oblast /křesťanské/ starozákonní biblistiky. Možno vymezit na pole exegeze /určité texty/ nebo na oblast biblické teologie a hermeneutiky.

(vypsal )


21. Feministické čtení dějin Izraele na pozadí etnoarcheologie Carol L. Meyersové

Představení autorky, zařazení v rámci širšího proudu feministické teologie, analýza autorčiných interpretačních ‚vstupů' /hermeneutiky/, zhodnocení přínosu jejích základních studií, kritické hodnocení. (vypsal )


22. Ideologickokritická interpretace Starého zákona na angloamerické starozákonní scéně

Dobové pozadí vzniku daného diskurzu, vlivy Frankfurtské školy, analýza základních postulátů, představení ústředích postav (Gerard West, David Clines, Daniel R. Carroll, Jonathan Dyck, Robert Carroll, David Jobling ad.), závěrečné věcné hodnocení. (vypsal )


23. Problém řazení Spisů v Hebrejské Bibli

Srovnání odlišností základních kodexů, vliv na vydávání novodobých edic (Kittel, BHS, BHQ ad.), možnosti teologické interpretace založené na rozdílném pořadí jednotlivých knih Spisů. (vypsal )


24. Vliv Karla Bartha na dění ve starozákonní teologii ve 20. století

Rozbor prvních třech dekád 20. století /liberální a dialektická teologie, reakce na nástup nacionálního socialismu ad./, otázka přijetí a odmítání přirozené teologie, důležité postavy a díla vzhledem k proměně základních důrazů v žánru teologií Starého zákona. (vypsal )


25. Teorie vymezení textové jednotky

Strategie ohraničení textové jednotky, přehled základních teorií, rozbor jejich vlivu na možné proměny teologické interpretace. (vypsal )


26. Recepce tzv. hebrejského myšlení v českém prostředí

Představení problematiky, vlivy (Boman), důležité postavy (Hejdánek, Balabán ad.), jejich pojetí hebrejského myšlení, srovnání s tzv. řeckým myšlením, analýza odlišností hebrejského a řeckého myšlení, kritická evaluace. (vypsal )


27. Starozákonní motivy zpracované v literární tvorbě novodobých spisovatelů USA

Rozbor biblických motivů přejatých v americké literatuře, například v dílech Johna.Steinbecka, Nathanaela Westa nebo Williama Faulknera. Hodnocení jejich kreativního zpracování, hledání  ústředních důrazů v kontextu, do kterého autoři psali a v němž žili. (vypsal )


28. Lidská oběť ve starozákonním a mimobiblickém podání

Rozbor základních textů souvisejících s lidskou obětí (Gen 22; Sd 11,31-40; 1 Kr 16,34; 2Kr 3,27; Am 2,1), zařazení do kulturního a dějinně-náboženského kontextu Předního Východu (zvl. podle ANET, TUAT ad.), srovnání a vyhodnocení. (vypsal )


29. Cesta Mieke Bal (1946) Starým zákonem od strukturalismu k poststrukturalismu

Rozbor tří ústředních studií nizozemské autorky z 80. let, které se soustřeďují na tématiku literární koherence vybraných textů, na jejich subverzi a na hledání odlišné a nové interpretace (konkrétně jde o studie Lethal Love: Feminist Literary Readings of Biblical Love Stories; Murder and Difference: Gender, genre, and scholarship on Sisera's death a Death and Dissymmetry: The Politics of Coherence in the Book of Judges).

(vypsal )Poslední změna: 4. říjen 2017 08:34 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Evangelická teologická fakulta

Černá 646/9

110 00 Praha 1


221 988 216


ID datové schránky UK: piyj9b4


Jak k nám