• Aktuality

Aktuality

8. května 2022

Evangelická teologická fakulta UK oznamuje kandidáty do akademického senátu pro volby, které proběhnou elektronicky 17. až 18. května.


Výsledky voleb

Do učitelské komory byli zvoleni

(hlasovalo 36 z 45 oprávněných voličů):

Do studentské komory byli zvoleni

(hlasovalo 103 z 325 oprávněných voličů):

Tabita Landová: 30 hlasů

Jan Kranát: 29 hlasů

Martin Vaňáč: 27 hlasů

Petr Sláma: 23 hlasů

Ondřej Fischer: 21 hlasů

Pavel Pěnkava: 20 hlasů

Marta Slámová: 64 hlasů

Františka Keprtová: 60 hlasů

Lalia Diopová: 49 hlasů

Adam Pokorný: 40 hlasů

Sára Šimková: 39 hlasů

Adéla Rozbořilová: 36 hlasů


Náhradníci do učitelské komory:


Náhradníci do studentské komory:

Alžběta Matochová: 16 hlasů

Pavol Bargár: 13 hlasů

Ondřej Michálek: 33 hlasů

Marek Lis: 24 hlasů

Milan Kocanda: 22 hlasů

Oskar Vogl: 21 hlasů

Mariia Synko: 20 hlasů

David Novotný: 19 hlasů

Christos Bogkots: 13 hlasů


Kandidáti


Kandidáty na funkční období 2022–2024 jsou:


Učitelská komora:

Studentská komora:

BARGÁR Pavol

FISCHER Ondřej

KRANÁT Jan

LANDOVÁ Tabita

MATOCHOVÁ Alžběta

PĚNKAVA Pavel

SLÁMA Petr

VAŇÁČ Martin

BOGKOTS Christos, 1. ročník EvT (Bc.)

DIOPOVÁ Lalia, 1. ročník EvT (nav. mag.)

KEPRTOVÁ Františka, 3. ročník SPP

KOCANDA Milan, 2. ročník EvT (Bc.)

LIS Marek, 1. ročník dokt. studia

MICHÁLEK Ondřej, 1. ročník TSE

NOVOTNÝ David, 1. ročník EvT (Bc. – angl.)

POKORNÝ Adam, 3. ročník EvT (Bc.)

ROZBOŘILOVÁ Adéla, 3. ročník TKT

SLÁMOVÁ Marta, 1. ročník SPP

SYNKO Maria, 3. ročník EvT (Bc.)

ŠIMKOVÁ Sára, 2. ročník EvT (Bc.)

VOGL Oskar, 1. ročník EvT (Bc.)


Všichni jste též srdečně zváni na předvolební shromáždění, které se bude konat v době fakultních konvokací v úterý 10. května v 11:00 ve velké posluchárně, kde se Vám kandidáti představí. Medailonky studentských kandidátů naleznete níže.

Oskar Vogl, 1. ročník EvT (Bc.)


Vážená akademická obci!

Mé jméno je Oskar Vogl. Jsem student oboru evangelická teologie s jednoznačným záměrem stát se farářem v Českobratrské církvi evangelické. Jako takový sleduji se stále větším znepokojením trend odluky naší fakulty od ČCE. Domnívám se, že zde dochází k zásadnímu nepochopení toho, co znamená odluka církve od státu. Jako ETF UK máme čtyři studijní obory: EVT, SPS, TSE, TKT. Aniž bych se chtěl kohokoliv, jakkoliv dotknout, domnívám se, že bez existence ČCE si velká část absolventů těchto oborů může jít sednout buďto za kasu v supermarketu, nebo do čekárny na úřadu práce. Nejinak se to má s ČCE. Ta, ať se její vedení tváří jakkoliv, bez absolventů naší fakulty bude jen těžko shánět faráře a farářky, pastorační pracovnice a pracovníky, lidi pracující s mládeží atd…

Jako člen akademického senátu bych se proto rád stal styčným důstojníkem mezi fakultou a církví. Je třeba znovu vybudovat vztah mezi těmito institucemi. Ovšem nikoliv vztah patologický, jaký můžeme pozorovat například na bohoslovecké fakultě v Bratislavě, nýbrž vztah zdravý, založený na vzájemném respektu a oboustranném uvědomění, že tyto instituce jedna bez druhé mohou jen těžko existovat, neboť naši absolventi potřebují církev a církev potřebuje naše absolventy. Přeji si vztah mezi fakultou a církví, který bude otevírat nové možnosti rozvoje na obou stranách. Vztah, který našim studentům bude otevírat možnosti vzdělávání nad rámec běžného universitního měřítka a církvi tak bude do budoucna produkovat vysoce kvalitní lidský kapitál.

Jakožto člověk velmi dobře orientovaný v církevních strukturách jsem přesvědčen, že výše zmíněného mohu dosáhnout k prospěchu a radosti všech zúčastněných.

O. VoglMarta Slámová, 1. ročník SPP


Jméno mé jest Marta Slámová a toho času jsem studentkou I. ročníku sociální a pastorační práce na naší fakultě.

Jsem členkou Českobratrské církve evangelické, kde jsem mimo jiné byla zvolena do seniorátního odboru pro mládež, pro volební období 2019 – 2021.

Volné chvíle trávím učením se krkolomných jazzových akordů na kytarou, nebo procházkami v uličkách staré Prahy. V současné době jsem zástupkyně vedoucí 5. skautského oddílu ve Staré Boleslavi, kde se aktivně snažíme předávat zodpovědnost za budoucnost organizace na mladší členy. V tomto duchu bych ráda pokračovala také na universitní půdě – dobré fungování fakulty nezávisí pouze na akademicích, ale také na studentech. Důležitými tématy pro mě jsou mezioborová diskuse, vnitřní i vnější vztahy fakulty a otázky týkající se kvality výuky.Mgr. Adéla Rozbořilová, 3. ročník TKT


Mé jméno je Adéla Rozbořilová a jsem studentkou třetího ročníku oboru Teologie křesťanských tradic na Institutu ekumenických studií ETF.

Kromě ekumenické teologie, kterou v současnosti studuji na ETF, jsem v minulosti absolvovala magisterské studium oboru Český jazyk a literatura na FF UK, studovala jsem také uměnovědy na FF MU.

Jsem členkou Českobratrské církve evangelické, která je mým duchovním domovem a ráda se podílím na tom, aby byla dobrým duchovním domovem i dalším. Proto se snažím aktivně podílet na jejím běhu. V letech 2019‒2021 jsem byla řádnou členkou Celocírkevního odboru mládeže. Do r. 2021 jsem také byla ve výboru celorepublikového Sdružení evangelické mládeže. V současnosti působím v Martinském grémiu, které se podílí na správě kostela sv. Martina ve zdi. Od roku 2020 pracuji jako šéfredaktorka církevního měsíčníku Český bratr.

Na fakultě bych se ráda zabývala podporou spolupráce a propojenosti mezi studenty různých oborů a podílela se na rozvoji studentského života fakulty. Přála bych si, aby fakulta byla pro studenty (i zaměstnance) komfortním, inspirativním a bezpečným prostředím.

Klíčovým tématem je pro mne kvalita studia. Protože mám zkušenost i z jiných oborů, ráda bych pomáhala fakultě více se otvírat mezioborovým dialogům, a to nejen napříč fakultou, ale i na mezifakultní úrovni. Také bych ráda pracovala na rozvoji rozsáhlé knihovny, kterou fakulta disponuje, a která je pro studenty humanitních oborů naprosto zásadním studijním zdrojem. V souvislosti s nadcházející rekonstrukcí fakulty, která se dotkne i knihovny, bude jistě důležitým tématem fungování a další budoucnost knihovny.Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Evangelická teologická fakulta

Černá 646/9

110 00 Praha 1


221 988 216


ID datové schránky UK: piyj9b4


Jak k nám