prof. PhDr. Noemi Rejchrtová

emeritní profesorka


Disertační a habilitační práce

1973:

 • Politické názory Václava Budovce z Budova, disertační práce na UK FF Praha, s. 241.


1986:

 • Studie k českému utrakvismu zejména doby jagellonské, habilitační práce na UK ETF Praha, s. 322.

Články

1972:

 • Krátkej spis o zlatém věku, Kostnické jiskry. Evangelický týdeník 57, 1972, č. 5, s. 3.


1973:

 • Eschatologické myšlení Václava Budovce z Budova, Křesťanská revue 40, 1973, s. 230-236.

 • Příběh osamělosti bratrského rytíře, Kostnické jiskry 58, 1973, č. 8, s. 3 (Václav Budovec z Budova).

 • Obranné snahy bratrského dějepisectví na počátku 17. století, Kostnické jiskry 58, 1973, č. 12, s. 4.

 • Církev ve světě, Kostnické jiskry 58, 1973, č. 29, s. 3


1975:

 • La pensée eschatologique de Václav Budovec de Budov, Communio Viatorum. A theo­logical journal 18, 1975, s. 129-138

 • Utěšený kvítek. Mozaika dějů, osobností a myšlenek k výročí České konfese z r. 1575 (s Luďkem Rejchrtem), Evangelický kalendář 1975, s. 24-30

 • Brunfelsova služba husitskému odkazu, Kostnické jiskry 60, 1975, č. 24, s. 3 (O čtyř­­svazkovém vydání díla Jana Husa v letech 1524-1525 O. Brunfelsem)

 • Lichva je hřích veliký, Kostnické jiskry 60, 1975, č. 30, s. 2

 • Sto dvacet minut, Kostnické jiskry 60, 1975, č. 38, s. 2 (bitva na Bílé hoře)


1976:

 • Nedopostíte se do nebeského království, Kostnické jiskry 61, 1976, č. 42, s. 2

 • Otec a syn, Kostnické jiskry 61, 1976, č. 14, s. 3 (Jiří Palacký, František Palacký)


1977:

 • Czech Utraquism at the Time of Vaclav Koranda the Younger and the Visual Arts, CV 20, s. 157-170, 233-244.

 • Girolamo Savonarola, Kostnické jiskry 62, 1977, č. 24, s. 3

 • Karel starší ze Žerotína (část) 1, 2, Kostnické jiskry 62, 1977, č. 39, s. 3; č. 40, s. 3


1978:

 • Karel starší ze Žerotína (část) 3, 4, Kostnické jiskry 63, 1978, č. 4, s. 2; č. 5, s. 2

 • Před pěti sty lety, Evangelický kalendář 1978, s. 29-32.


1979:

 • Zápas víry v díle Karolíny Světlé, Evangelický kalendář 1979, s. 48-52.

 • Děti v husitství, Kostnické jiskry 64, 1979, č. 24, s. 2

 • Hussitism and Children, Communio Viatorum 22, 1979, č. 4, s. 201-204


1980:

 • Dětská otázka v husitství, Československý časopis historický 28, č. 1, s. 53-77.

 • Zastavení s Aloisem Jiráskem, Evangelický kalendář 1980, s. 82-85.

 • Znamení. Soubor fotografií Jana Šplíchala (s Luďkem Rejchrtem), Evangelický kalendář 1980, s. 126-128.

 • Dva typy tvůrců, Kostnické jiskry 65, 1980, č. 8, s. 4 (Antonín Dvořák, Thomas Mann).


1981:

 • Odkaz Bernarda Bolzana, Křes'tanská revue 48, č. 7-8, s. 168-173.

 • Husitský kněz o dětech, Evangelický kalendář 1981, s. 80-84.

 • La Réforme en Boh?me et son expression artistique, Conscience et liberté (organe officiel de l’Association Internationale pour la Défense de la Liberté Religieuse), No. 21 (Berne) 1981, s. 78-80


1982:

 • Zur alten Brüderunität. Ein Forschungsbericht über die nach 1945 entstandene Literatur, Unitas Fratrum. Zeitschrift für Geschichte und Gegenwartsfragen der Brüdergemeine 12, (Herrnhut) 1982, s. 74-88

 • Zkušební písemná práce utrakvistického kněze, in: A. Molnár – P. Filipi (edd.),  Do posledních končin. Sborník prací Josefu Smolíkovi k 60. narozeninám, Praha, Ústřední církevní nakladatelství 1982, s. 45-64 (= Studie a texty Komenského evangelické bohoslovecké fakulty. 5)

 • Rub emancipace, Evangelický kalendář 1982, s. 41-43.

 • Die Reformation in Böhmen und ihr Ausdruck in der Kunst, Gewissen und Freiheit. Offizielles Organ der Vereinigung / Internationale Vereinigung zur Verteidigung und Förderung der Religionsfreiheit, Nr. 18, (Bern) 1982, s. 66-68


1983:

 • K společenskému postavení utrakvistických kaplanů, in: Tavola Rotonda 1983, Xenia Amedeo Molnár sexagenario ab amicis oblata, Praha, s. 93-101.


1984:

 • Moudré řešení nebo zrada?, Evangelický kalendář 1984, s. 41-43.


1985:

 • Obrazoborecké tendence utrakvistické mentality jagellonského období a jejich dosah, Husitský Tábor 8, 1985, s. 59-68.

 • Role utrakvismu v českých dějinách: závěrečné shrnutí studie k českému utrakvismu zejména od doby jagellonské, Křesťanská revue 52, 1985, s. 8-12

 • Jan Kollár - světlo a stín suplující poezie, Evangelický kalendář 1985, s. 86-89

 • Dva dokumenty, Kostnické jiskry 70, 1985, č. 29, s. 2


1986:

 • Osudné rozhodnutí?, Kostnické jiskry 71, 1986, č. 35, s. 3 (Karel starší ze Žerotína, k 350. výročí úmrtí)


1988:

 • Rozjímání nad knihou Ecclesiastes pro přítele - atheistu k narozeninám, in: Xenia Spunariana. Sexagenario carissimo amici, sodales, discipuli, Praha 1988, s. 233-239.

 • "Jákobovský zápas" J. A. Komenského, Evangelický kalendář 1988, s. 18-20.

 • Opojení Duchem, Kostnické jiskry 73, 1988, č. 24, s. 2


1989:

 • In memoriam Amedeo Molnár, FHB 13, 1989, s. 625-633.

 • Orientace ve zmatcích hodnot, Evangelický kalendář 1989, s. 92-94.


1990:

 • Komenský a stavovské povstání, Český časopis historický 88, 1990, č. 1-2, s. 63-71

 • Dva typy kacířství, Český časopis historický 88/6.

 • Hodnocení české reformace, protireformace a tolerance v zrcadle "porevoluční" publicistiky, FHB 14, s. 351-358.

 • Opožděné setkání německých a českých historiků, FHB 14, s. 620-623.

 • Kněžství a biskupství v Jednotě bratrské, in: My kážeme Krista ukřižovaného, Úzká rada Jednoty bratrské, Praha, s. 20-25.

 • Bibliographie de Amedeo Molnár, in: Heresis, Revue semestrielle d´Héresiologie médievale, Villegly.


1991:

 • Sondy do postilní literatury pokompaktátního (či předbělohorského) utrakvismu, Folia historica Bohemica 15, 1991, s. 59-71

 • Bechyňkův traktát O pokoji církve v Čechách, Folia historica Bohemica 15, s. 73-90.

 • Příspěvek k diskusi o „koexistenci či toleranci“ náboženských vyznání v 15.-17. století, Folia historica Bohemica 15, 1991, s. 443-450

 • Kalich versus kříž. Nezávislá úvaha nad "nezávislou úvahou o symbolice novověkého schismatu" Zdeňka Neubauera. Křesťanská revue 58, s. 134-137.

 • O jednom okruhu Molnárových přátel, Křesťanská revue 58, č. 8, s. 175-178.

 • Bibliografie prací Amedea Molnára od roku 1982, Křesťanská revue 58, č. 9, s. 204-207.

 • Comenius und der Aufstand der böhmischen Stände, Bohemia 32, č. 2, s. 368-379.

 • Na přelomu tisíciletí – do „nového věku“?, Dějiny a současnost 13, 1991, č. 4, s. 2-5

 • Přehled literatury k upřesnění pojmu "reformace - protireformace - tolerance". Prologomena, Český časopis historický 89, č. 5-6, s. 787-796.


1992:

 • Die Freunde Amedeo Molnárs in den letzten zwanzig Jahren, Bohemia 33, č. 1, s. 111-116.

 • Die Territorien des Reichs im Zeitalter der Reformation und Konfessionalisierung. Land und Konfession 1500-1650. 1. Der Südosten, (zpráva) ČČH 90, č. 2,1, s. 292-293.

 • Komenský - představitel českého specifika evropské reformace?, Český časopis historický 90, č. 3, s. 335-342.

 • Protestantské "problémy" s barokem, in: Kultura baroka v Čechách a na Moravě, Historický ústav ČSAV, Praha, s. 27-33.

 • Korbelík duchovní bratru Ondřejovi. Příspěvek k dějinám reformačního hodnocení entuziastické zbožnosti, in: Historia docet, Historický ústav, Praha, s. 437-443.

 • Několik slov k otázce "Molnárova odkazu", Křesťanská revue 59, č. 1, s. 9-10.

 • Za českým historikem Josefem Mackem, Křesťanská revue 59, č. 1, s. 18-19.

 • Vztah české a německé reformace symbolizován Labem, Křesťanská revue 59, 1992, s. 39-42 (Husitství. Příspěvek v katalogu výstavy Labe – proud života)

 • Hans Peterse, Případ Reuchlin, DaS 14, č. 2, (diskuze), s. 17.

 • Vzpomínka na Amedea Molnára, HistL č. 2, s. 62-63.


1993:

 • Role utrakvismu v českých dějinách, in: Traditio et cultus. Miscelanea historica bohemica Miloslao Vlk archiepiscopo Pragensi ... ad annum sexagesimum dedicata, Karolinum, Praha, s. 73-79.

 • Jak jsme přežili komenianské jubileum, KR 60 / 2, s. 46-48.

 • K otázce smyslu českých dějin a selhání duchovních vůdců, KJ 78 / 27.

 • Pán Bůh nás slyší. Jak to dopadlo s neposlušným Jonášem a městem Ninive (s Luďkem Rejchrtem), Slovo a život 2.

 • Vyprávění o Danielovi (s Luďkem Rejchrtem), Slovo a život 3.

 • K otázce smyslu českých dějin a selhání duchovních vůdců, Kostnické jiskry 78, 1993, č. 27, s. 1 (Sv. Jan Nepomucký a M. Jan Hus. Katolické a evangelické pojetí smyslu českých dějin. Kristova pravda a křesťanské svědectví. K projevu Václava Havla na oslavách 600. výročí úmrtí Jana Nepomuckého)


1994:

 • Místo Evangelické teologické fakulty v Univerzitě Karlově (a portréty učitelů církevních dějin), in: 75 let Evangelické bohoslovecké fakulty v Praze, Praha, s. 9-15 a 57-72.

 • České dějiny raného novověku ve světle znalostí uchazečů o vysokoškolské studium evangelické theologie, FHB 17, s. 259-260.

 • Český historik František Šmahel, (s J. Pánkem, M. Polívkou), in: Husitství - reformace - renesance 1, s. 7-25.

 • Ženy na utrakvistických farách doby předbělohorské, in: Husitství - reformace - renesance 2, s. 747-753.

 • Idea národa v husitských Čechách, in: Česká otázka, knižnice SPEKu sv.1, Praha, s. 34-41.

 • Nad Truchlivým J. A. Komenského, ČMM 113, č. 1, s. 95-99.

 • Několik slov o "českobratrství" ve vztahu k Litomyšli, in: Litomyšl. Duchovní tvář českého města, Městský úřad, Litomyšl, s. 71-78.

 • Vyprávění o Samuelovi (s Luďkem Rejchrtem), Slovo a život 2.

 • Nad Truchlivým J. A. Komenského, Časopis Matice moravské 113, 1994, č. 1, s. 95-99

 • České dějiny raného novověku ve světle znalostí uchazečů o vysokoškolské studium evangelické theologie, Folia historica Bohemica 17, 1994, s. 259-260


1995:

 • Několik slov ke spolupráci katolických a evangelických historiků (s Libuší Havlíčkovou), KJ 80/33.

 • Amedeo Molnár (1923-1990), in: Čas Krista. Křesťanství v dějinách, CDK, Brno, s. 89-90.

 • Das Land, das ich dir zeige. Die Brüder Unitat im 15.-17. Jh. und ihre Emigration, in: Landgabe, OIKOYMENH, Praha.

 • Dopis N. R. předsedovi SPEKu, in: Evangelíci o Janu Sarkandrovi, Eman, Heršpice, s. 11-12.

 • Skylla a Charybda církevních dějin, in: Evangelíci o Janu Sarkandrovi, Eman, Heršpice, s. 54-57.

 • K náboženské toleranci v Čechách a na Moravě, KJ 80, č. 24, s. 2.

 • Několik slov ke spolupráci katolických a evangelických historiků, KJ 80.


1996:

 • Protestantské problémy s barokem, Dialog Evropa XXI 7/2, 1996, s. 6-7

 • K specifiku ženské otázky v husitství, Documenta Pragensia 13, 1996, s. 67-68.

 • Amedeo Molnár na rozhraní věků, in: Ministerium Verbi Divini: sborník k 60. narozeninám Pavla Filipiho, Praha, s. 122-124.


1997:

 • Svatý Vojtěch v zrcadle české reformace, Teologická reflexe 3/1, s. 26-30 a Teologické texty 8/3, s. 93-94.

 • Význam Jednoty bratrské, in: Přednášky z XXXIX. běhu LŠSS, Univerzita Karlova, Praha, s. 216-223.

 • Poznámky církevního historika ke kultuře a snášenlivosti, PHS 34, s. 219-223.

 • Otec a syn, EK 1998, Kalich, Praha, s. 89-91.

 • Poznámky církevního historika ke kultuře a snášenlivosti, Právněhistorické studie 34, 1997, s. 219-223


1998:

 • Církevní dějiny a dějiny dogmatu na Rvangelické teologické fakultě UK v Praze, Bulletin Českomoravské komise pro srovnávací církevní dějiny, č. 1, s. 2.

 • Otec a syn, Evangelický kalendář 1998, s. 89-91


1999:

 • Amedeo Molnár, historik a teolog "reformace" (1923-1990), in: Ročenka ETF UK 1996-1999, ETF UK, Praha, s. 43-53.

 • Amedeo Molnár - Historiker und Theologe der "Reformation" (1923-1990), Acta Comeniana 13, s. 143-157.

 • 80 let Evangelické bohoslovecké fakulty v Praze (Předneseno 30. 3. 1999 v Karolinu při slavnostním shromáždění), Kostnické jiskry 84, 1999, č. 16, s. 1-2

 • K roli českého protestantismu (evangelictví) v národních dějinách, Týden


2000:

 • Bratru Janu Augustovi k pětistým narozeninám, Evangelický časopis Český bratr 76, 2000, č. 11, s. 4-5


2005:

 • Comenius und der Aufstand der böhmischen Stände, in: Comenius und der Weltfriede, hrsg. W. Korthaase, S. Hauff, A. Fritsch, Deutsche Comenius - Gesselschaft, Berlin 2005, s. 409-425.

Referáty a recense:

1972:

 • Fichtův „Pojem vzdělance“ [J. G. Fichte, Pojem vzdělance (Praha 1971)], Kostnické jiskry 57, 1972, č. 3, s. 4

 • Nad Evangelickým kalendářem na rok 1973, Kostnické jiskry 57, 1972, č. 39, s. 3


1973:

 • Chvála sentimentality [A. M. Trappová, S písní kolem světa (Praha 1971)], Kostnické jiskry 58, 1973, č.18, s. 4, č. 22, s. 3

 • Ohledávání kořenů [V. Šmelhaus, Řecká patrologie (Praha 1971)], Kostnické jiskry 58, 1973, č. 3, s. 4


1974:

 • Jde o evangelium [L. Brož, Evangelium dnes (Praha 1974)], Kostnické jiskry 59, 1974, č. 30, s. 3

 • Mladé kázání [J. Updike, O farmě (Praha 1973)], Kostnické jiskry 59, 1974, č. 5, s. 4

 • Učitel svědomité citlivosti k pravdě [R. Říčan, Dvanáct století církevních dějin (Praha 1973)], Kostnické jiskry 59, 1974, č. 32, s. 4

 • Vyznání a obrana [Mikuláš z Pelhřimova, Vyznání a obrana Táborů, z latinského originálu přeložili a úvodní studii a poznámku napsali F. M. Dobiáš – A. Molnár (Praha 1972)], Kostnické jiskry 59, 1974, č. 16, s. 2


1975:

 • Husitství a reformace ve Spiši [O. Šimek, Husitizmus a reformácia na Spiši (Bra­tislava 1971)], Kostnické jiskry 60, 1975, č. 16, s. 4

 • Nová Husova postilla [Jan Hus, Postilla adumbrata. Liber cura Comissionis ad Hussii Opera omnia edenda ab academico Collegio historiae creatae vulgatus, Opera omnia, sv. 13, redigoval A. Molnár (Praha 1975)], Kostnické jiskry 60, 1975, č. 39, s. 3

 • Varovná znamení Hieronyma Bosche [H. Volavková, Hieronymus Bosch (Praha 1975)], Kostnické jiskry 60, 1975, č. 36, s. 4

 • Vnukové Boží [J. Pečírka – J. Krčálová, Leonardo da Vinci (Praha 1975)], Kost­nické jiskry 60, 1975, č. 31, s. 4


1976:

 • Čtenářské poznámky k EK [Evangelický kalendář 1976], Kostnické jiskry 61, 1976, č. 2, s. 4

 • Husovy výklady [Jan Hus, Výklady; připraveno péčí komise pro vydávání spisů M. J. Husa (Praha 1975), Opera omnia, sv. 1], Kostnické jiskry 61, 1976, č. 24, s. 3

 • Jan Blahoslav – předchůdce J. A. Komenského [Sborník studií k čtyřstému výročí úmrtí Jana Blahoslava. 1571-1971. Studie byly předneseny na mezinárodním kolokviu „Jan Blahoslav – předchůdce J. A. Komenského“, které se konalo 1. – 3. září 1971 v Muzeu J. A. Komenského v Uherském Brodě, uspořádali a k vydání připravili S. Bimka – P. Floss (Uherský Brod 1974)], Kostnické jiskry 61, 1976, č. 5, s. 4

 • Nová učební pomůcka [P. Filipi, Sbírka latinských textů pro bohoslovce (Praha 1976)], Kostnické jiskry 61, 1976, č. 40, s. 4

 • O české literární renesanci [J. B. Čapek, Paradox české renesance, in: Annali dell’Istituto Universitario Orientale, Sezione Slava, Napoli 1975, s. 119-150], Kostnické jiskry 61, 1976, č. 25, s. 4


1977:

 • Rok je přesně ohraničený výsek času ... [Cyrilometodějský kalendář na rok 1977], Kostnické jiskry 62, 1977, č. 4, s. 4

 • Žena v náboženství [F. Heiler, Die Frau in den Religionen der Menschheit (Berlin – New York 1977)], Křesťanská revue, 44, 1977, s. 45-46

 • J. Popelová, Zrození filozofie (Praha 1977), Kostnické jiskry 62, 1977, č. 4, s. 3

 • Svícen [M. Matouš, Svícen. Světlo paradoxu. Modlitby a meditace na biblické motivy (Praha 1976)], Kostnické jiskry 62, 1977, č. 8, s. 3


1978:

 • J. Loužil, Bernard Bolzano (Praha 1978), Kostnické jiskry 63, 1978, č. 37 s. 4

 • Byl Václav Hollar evangelík? [V. Denkstein, Hollarovy rané kresby z let 1625-1930, Umění 25, 1977, č. 3, s. 193-223], Kostnické jiskry 63, 1978, č. 16, s. 4


1979:

 • A. Molnár, Jean Hus, témoin de la vérité (Paris 1978), Communio Viatorum 22, 1979, č. 1-2, s. 95-96

 • J. Gurevič, Kategorie středověké kultury (Praha 1978), Kostnické jiskry 64, 1979, č. 5, s. 4

 • Na podzim tohoto roku vydal Ústav čs. a světových dějin prvý svazek ..., Kostnické jiskry 64, 1979, č. 37, s. 3 (Obsahový přehled. Folia historica bohemica. Sv. 1)

 • Jiřina Vacková, Božena Němcová v hudbě (Česká Skalice 1979), Kostnické jiskry 64, 1979, č. 19, s. 4

 • Nad životem a dílem F. M. Bartoše, Kostnické jiskry 64, 1979, č. 18, s. 3 (Z před­nášky proslovené 29. 4. 1979 v Poděbradech u příležitosti 90. výročí narození F. M. Bartoše, 5. 4. 1889)


1980:

 • Toleranční jubileum a Zazděná slečna [Matěj Václav Kramerius a jiní, Zazděná slečna a jiné příhody pro vyražení (Výbor z próz), uspořádala J. Janáčková (Praha 1980)], Kostnické jiskry 65, 1980, č. 43-44, s. 6

 • Manifestes hussites [A. Molnár, Husitské manifesty (Praha 1980)], Kostnické jiskry 65, 1980, č. 25, s. 4


1981:

 • J. K. Zeman, The Hussite Movement and the Reformation in Bohemia, Moravia and Slovakia (1350-1650), Theologische Literaturzeitung 106/1981/1, Nr. 1, s. 46-47.

 • Amedeo Molnár, Husitské manifesty, Husitský Tábor 4, 1981, s. 286-287.

 • A. Molnár, Husitské manifesty (Praha 1980), Communio Viatorum 24, 1981, s. 93-95

 • Reaktion auf fünf Ausgaben Molnárs Monographie über die Waldenser, CV 24, č. 4, s. 257-261.

 • Staročeská bible drážďanská a olomoucká s částmi Bible litoměřicko-třeboňské. Kritické vydání nejstaršího českého překladu bible ze 14. století. I. Evangelia. Ed. V. Kyas (Praha 1981), Communio Viatorum 24, 1981, č. 4, s. 261-262

 • Církevní dějiny (Z činnosti kateder), in: Ročenka Komenského evangelické boho­slovecké fakulty v Praze (1978-1980), Praha, Komenského evangelická bohoslo­vecká fakulta 1981, s. 19-21

 • Reaktion auf fünf Ausgaben Molnárs Monographie über die Waldenser [A. Molnár, Storia dei Valdesi I. Dalle origini all’adesione alla Reforma (1. vyd. Torino 1974); Valdenští. Evropský rozměr jejich vzdoru (1. vyd. Praha 1973)], Communio Viatorum 24, 1981, č. 4, s. 257-261

 • Ohlas pěti vydání monografie o valdenských [A. Molnár, Storia dei Valdesi I. Dalle origini all’adesione alla Reforma (1. vyd. Torino 1974); Valdenští. Evropský rozměr jejich vzdoru (1. vyd. Praha 1973)], Křesťanská revue 48, 1981, č. 9-10, s. 233-236

 • První český překlad bible [Staročeská bible drážďanská a olomoucká s částmi Bible litoměřicko-třeboňské. Kritické vydání nejstaršího českého překladu bible ze 14. sto­letí. I. Evangelia. Ed. V. Kyas (Praha 1981)], Kostnické jiskry 66, 1981, č. 36, s. 2

 • Sympozium k dvoustému výročí tolerančního patentu, Kostnické jiskry 66, 1981, č. 22, s. 1-2

 • Vlastní životopis Bernarda Bolzana [B. Bolzano, Vlastní životopis, ed. M. Pavlíková (Praha 1981)], Kostnické jiskry 66, 1981, č. 15, s. 3


1982:

 • Staročeská Bible drážďanská a olomoucká, I: Evangelia, Husitský Tábor 5, s. 329.

 • Ivan Hlaváček, Studie k dvoru Václava IV. (1. část), Husitský Tábor 5, s. 332.

 • Staročeská bible drážďanská a olomoucká s částmi Bible litoměřicko-třeboňské. Kritické vydání nejstaršího českého překladu bible ze 14. století. I. Evangelia, ed. V. Kyas (Praha 1981), Husitský Tábor 5, 1982, s. 329

 • Církevní dějiny (Z činnosti kateder), in: Ročenka Komenského evangelické boho­slovecké fakulty v Praze (1980-1982), Praha, Komenského evangelická bohoslo­vecká fakulta 1982, s. 15-17


1983:

 • Podzim ve znamení gotiky [Legenda o sv. Kateřině, ed. J. Pelán (Praha 1983) – výstava Parléřovské umění v Porýní], Kostnické jiskry 68, 1983, č. 31, s. 4


1984:

 • Nové podněty pro hodnocení husitství (článek "Husitství a jeho vyústění v době předbělohorské a pobělohorské" in: Studia comeniana et historica XIII/1983/25 ), Křesťanská revue 51, s. 117-118 .

 • Robert Kalivoda, Husitství a jeho vyústění v době předbělohorské a pobělohorské (Studia Comeniana et historica 13, 1983, č. 25, s. 3-44), Communio Viatorum 27, 1984, č. 1-2, s. 94-95

 • Nad střetem dvou výkladů dějin [Pavel Skála ze Zhoře, Historie česká. Od defe­nestrace k Bílé hoře, k vydání připravil J. Janáček (Praha 1984)], Kostnické jiskry 69, 1984, č. 34, s. 2

 • O smíchu [A. M. Pančenko – D. S. Lichačov, Smích staré Rusi (Praha 1984)], Kost­nické jiskry 69, 1984, č. 30, s. 3

 • Úskalí nepoctivosti, Kostnické jiskry 69, 1984, č. 40, s. 2 (příspěvek do diskuse o veřejné modlitbě laiků)


1985:

 • P. Spunar, Rodzina i dzieci w poglądach Jana Husa (Śląski Kwartalnik Historyczny Sobótka 1983, s. 745-756), Husitský Tábor 8, 1985, s. 351-352

 • J. Eršil, České stavovství a pohusitský katolicismus. K problematice vzájemného vztahu (Folia historica Bohemica 6, 1984, s. 99-108), Husitský Tábor 8, 1985, s. 376

 • Winfried Eberhard, Konfessionsbildung und Stände in Böhmen 1478 bis 1530, Communio Viatorum 28, 1985, č. 1-2, s. 81-83

 • Pavel Skála ze Zhoře, Historie česká. Od defenestrace k Bílé hoře, k vydání připravil J. Janáček (Praha 1984), Communio Viatorum 28, 1985, č. 1-2, s. 83-85

 • Jaroslav Eršil, České stavovství a pohusitský katolicismus. K problematice vzájemného vztahu, Communio Viatorum 28, č. 1-2, s. 85-86.

 • J. Hus, Drobné spisy české (Praha 1985), Communio Viatorum 28, 1985, s. 246-248

 • Confessio Taboritarum, ed. A. Molnár – R. Cegna (Roma 1983), Communio Viatorum 28, 1985, s. 245-246

 • Řemeslníci a nadšenci nad Petrem Vokem z Rožmberka Anežky Svobodové (Melantrich 1985), Kostnické jiskry 70, 1985, č. 39, s. 3

 • Nad cherubským poutníkem Angela Silesia [Angelus Silesius, Cherubský poutník, přebásnil M. Matouš (Praha 1984)], Kostnické jiskry 70, 1985, č. 20, s. 4


1986:

 • K Metodějovu výročí [Jubilejní sborník k 1100. výročí smrti sv. Metoděje, arci­biskupa Velké Moravy, ed. Pavel Aleš (Praha 1985)], Křesťanská revue 53, 1986, s. 191-192

 • Katedra církevních dějin (Zprávy kateder), in: Ročenka Komenského evangelické bohoslovecké fakulty v Praze (1982/83-1983/84), Praha 1986, s. 25-26

 • Osudové rozhodnutí?, Kostnické jiskry 71, 1986, č. 35, s. 3 (Diskuse o Karlu st. ze Žerotína v časopise Studia Comeniana et historica od roku 1983)

 • Táboři pro italské čtenáře [A. Molnár, I Taboriti. Amanguardia della rivoluzione husita (sec. XV.) (Torino 1986)], Kostnické jiskry 71, 1986, č. 22, s. 3

 • A. Molnár, I Taboriti. Amanguardia della rivoluzione husita (sec. XV.) (Torino 1986), Communio Viatorum 29, 1986, s. 175-176

 • Člověk rozumu dobrého, zdravého a rozšafného [V. Březan, Životy posledních Rožmberků. Sv. 1-2., ed. J. Pánek (Praha 1986)], Kostnické jiskry 71, 1986, č. 16, s. 3

 • J. Hus, Drobné spisy české (Praha 1985), Kostnické jiskry 71, 1986, č. 3, s. 3


1987:

 • D. R. Holeton, The Communion of Infants and Hussitism (Communio viatorum 27, 1984, s. 207-225), Husitský Tábor 9, 1987, s. 413

 • Katedra církevních dějin (Zprávy kateder), in: Ročenka Komenského evangelické bohoslovecké fakulty v Praze (1984/85-1985/86), Praha 1987, s. 24-25

 • Nad literaturou z přelomu roku, Kostnické jiskry 72, 1987, č. 3, s. 6

 • R. Kalivoda, Komenskýs Emendationsbegriff und reformatorisches Denken, in: Comeniusforschungsstelle im Institut für Pädagogik der Ruhr-Universität Bochum. Mitteilungsblatt (ed. K. Schaller, Nr. 20, 1987, Dezember 1987), Communio Viatorum 30, 1987, s. 277-278


1989:

 • Studien zum Humanismus in den böhmischen Ländern, hrsg. von Hans-Bernd Harder und Hans Rothe (Köln 1988), Slovenská literatúra 36, 1989, č. 4, s. 383-385

 • L. Petráňová, Domovní znamení staré Prahy (Praha 1988), Kostnické jiskry 74, 1989, č. 1, s. 3

 • Kdo je ten mladík? Aneb účinná pomoc mladým [V. Placht, Přehled dějin křesťanství naší vlasti (Plzeň 1988)], Kostnické jiskry 74, 1989, č. 28, s. 3


1990:

 • Hodnocení české reformace, protireformace a tolerance v zrcadle „porevoluční“ publicistiky, Folia historica Bohemica 14, 1990, s. 351-358

 • J. Kolár, České znění Cesty do Jeruzaléma Martina Křivoústého (Strahovská knihovna 18-19, 1983-84, vyd. 1990, s. 67-95), Folia historica Bohemica 14, 1990, s. 445-447

 • Opožděné setkání německých a českých historiků, Folia historica Bohemica 14, s. 620-623

 • Dva typy kacířství [Martin Buber, Chasidská vyprávění (Praha 1990) – Sören Kirkegaard, Čistota srdce aneb chtít jen jedno (Praha 1989)], Český časopis histo­rický 88, 1990, č. 6, s. 929-930

 • Historia o životu doktora Jana Fausta, ed. J. Kolár (Praha 1989), Český časopis historický 88, 1990, č. 4, s. 606-607

 • Leif Grane, Die Kirche im 19. Jahrhundert, Český časopis histo­rický 88, 1990, č. 4, s. 613

 • Soren Kirkegaard, Čistota srdce aneb chtít jen jedno, ČČH 88, č. 6, s. 929-930.

 • Katedra církevních dějin (Zprávy kateder), in: Ročenka Komenského evangelické bohoslovecké fakulty v Praze (1986/87 – 1987/88), Praha 1990, s. 26-27


1991:

 • Comenius in World Science and Culture (ed. J. Pánek, Praha 1991), Folia historica Bohemica 15, 1991, s. 549-551

 • Julie Nováková, Čtvrt století nad Komenským, Folia historica Bohemica 15, s. 551-554; Český časopis historický 89, č. 3, s. 452.

 • Josef Macek, Víra a náboženství v jagellonském věku (Studia Comeniana et histo­rica, 19, 1989, č. 39, s. 5-36), Český časopis historický 89, 1991, č. 2, s. 278-279

 • Harm Klueting, Das Konfessionelle Zeitalter 1526-1648 (Stuttgart 1989), Český časopis historický 89, 1991, č. 3, s. 450

 • O jednom okruhu Molnárových přátel, Křesťanská revue 58, 1991, s. 175-178


1992:

 • Jaroslav Pánek, Zápas o Českou konfesi (Praha 1991), Český časopis historický 90, 1992, č. 1, s. 125-126

 • Walter Schamschula, Geschichte der tschechischen Literatur. Bd. I (Köln 1990), Český časopis historický 90, 1992, č. 2, s. 276

 • Die Territorien des Reichs im Zeitalter der Reformation und Konfessionalisierung. Land und Konfession 1500-1650. 1. Der Südosten, hrsg. Anton Schindling – Walter Ziegler (Münster 1989), Český časopis historický 90, 1992, č. 2, s. 292-293

 • Poznámka k článku Hanse Peterse, Případ Reuchlin (Dějiny a současnost 14, 1992, č. 2) s. 14-17


1993:

 • Kniha o pravém a lichém křesťanství [P. Lotar, ... domov můj (Praha 1993)], Kostnické jiskry 78, 1993, č. 43, s. 3

 • Nad otázkou dvou Janů v českých dějinách [V. Vlnas, Jan Nepomucký. Česká legenda (Praha 1993)], Křesťanská revue 60, 1993, č. 5, s. 139-141

 • Klaus Ganzer, Aspekte der katholischen Reformbewegungen im 16. Jahrhundert, Mainz 1991, Český časopis historický 91, 1993, č. 3, s. 494

 • Jak jsme přežili komeniánské jubileum, Křesťanská revue 60, 1993, s. 46-48

 • R. Kalivoda, Husitská epocha a J. A. Komenský (Praha 1992), Studia Comeniana et historica 23, 1993, č. 50, s. 91-92


1994:

 • Eduard Maur, Tomáš Müntzer, Praha 1993, Český časopis historický 92, 1994, č. 3, s. 578-579

 • Tomáš ze Štítného, Řeči besední, ed. M. Nedvědová (Praha 1992), Listy filologické 117, 1994, č. 1-2, s. 154-155


1995:

 • Ještě nad starozákonní inspirací české literární tvorby (recense na výstavu "Starý zákon v české literární tvorbě v Čechách"), KR 62/10, s. 270-272.

 • J. Nechutová, Úděl a útěcha (Heršpice 1995), Teologická reflexe 1, 1995, s. 178-179

 • Mír domu tomuto [J. Hus, Sermo de pace. Ed. F. J. Dobiáš a A. Molnár (Praha 1995)], Literární noviny 6, 1995, č. 32, s. 5


1996:

 • P. Spunar a kol., Kultura středověku (Praha 1995), Teologická reflexe 2/2, 1996, s. 184-186

 • Nad kázáními Jana Kolára [Nedělní, svátečné a příležitostné kázně a řeči, ed. L. Kusáková (Praha1995)], Kostnické jiskry 81, 1996, č. 5, s. 3


1997:

 • Jan Hus mezi epochami, národy a konfesemi. Sborník z mezinárodního sympozia, konaného 22. – 26. září v Bayreuthu (ed. J. B. Lášek, Praha 1995), Teologická reflexe 3, 1997, č. 1, s. 73-74


1998:

 • Církevní dějiny a dějiny dogmatu na Evangelické teologické fakultě UK v Praze, Bulletin Českomoravské komise pro srovnávací církevní dějiny, 1998, č. 1, s. 2


2004:

 • O. Odložilík, Deníky z let 1924-1948, ed. M. Sekyrková (Praha 2003), Český časopis historický 102, 2004, č. 2, s. 428-429


2005:

 • Petr Chelčický. Myslitel a reformátor (Jaroslav Boubín, Petr Chelčický. Myslitel a reformátor), (Praha 2005), Teologická reflexe 11, 2005, s. 90-91


Samostatné a ostatní publikace, autorská spoluúčast na kolektivních dílech

1974:

 • Než vyznali společně. Vyprávění o vzniku České konfese r. 1575 (s Luďkem Rejchrtem), Synodní rada ČCE, Praha 1974, s. 22.


1977:

 • Slovem obnovená, Čtení o reformaci (s Amedeo Molnárem a Luďkem Rejchrtem), Kalich, Praha, s. 268.


1978:

 • J. A. Comenii Opera omnia (DJAK) 3 (ediční spolupráce), Academia, Praha, s. 633.

 • Administrátor Václav Koranda O lichvě, in: A. Molnár a kol. (edd.), Příspěvky k ději­nám utrakvismu, Praha, Kalich 1978, s. 129-152 (= Acta reformationem bohemicam illustrantia. 1)


1980:

 • Zprávy o svátostech, O rotách českých, O nejvyšším biskupu Pánu Kristu (s Milanem Opočenským, úvod Amedeo Molnár), Kalich, Praha, s. 107.


1982:

 • Karel starší ze Žerotína, Z korespondence (na překladech spolupracovali Amedeo Molnár a Luděk Rejchrt), Odeon, Praha, s. 462.


1983:

 • Uvedení, in: N. Rejchrtová (ed.), Směřování. Pohled do badatelské a literární dílny Amedea Molnára provázený příspěvky domácích i zahraničních historiků a theologů. Sborník k šedesátinám Amedea Molnára, Praha, Kalich 1983, s. 9-10, 26-27, 45-49, 128-129, 167, 179


1984:

 • Václav Budovec z Budova, Melantrich, Praha, s. 271.

 • Jan Bechyňka, kněz a literát, in: A. Molnár (ed.), Praga mystica. Z dějin české reformace, Praha, Komenského evangelická bohoslovecká fakulta 1984, s. 5-34 (= Acta reformationem bohemicam illustrantia. 3)


1985:

 • Počátky tolerančního evangelictví. Studijní texty Komenského evangelické boho­slovecké fakulty v Praze, Praha, Ústřední církevní nakladatelství 1985, 176 s. (= Acta reformationem bohemicam illustrantia. 4)


1987:

 • Jan Amos Komenský, O sobě (s Amedeo Molnárem), Odeon, Praha, s. 384.


1989:

 • Rytíř v božské komedii, in: N. Rejchrtová (ed.), Václav Budovec z Budova, Anti­alkorán, Praha Odeon 1989, s. 7-30

 • Výkladové poznámky k Historii perzekucí, in: J. A. Comenii Opera omnia (DJAK) 9 / 1 (ediční spolupráce), Academia, Praha, s.52-198, 378-430.


1990:

 • Collegio Carolino ad honorem. Sborník projevů a příspěvků ze setkání zástupců mnichovského střediska bohemistického bádání Collegia carolina s českou historickou obcí v Praze v květnu roku 1990, (sestavila), Historický ústav ČSAV, s. 94.

1991:

 • Poselství utrakvistické mystiky ovlivněné Chelčickým, in: Z. Beneš – E. Maur – J. Pánek (edd.), Pocta Josefu Petráňovi. Sborník prací z českých dějin k 60. narozeninám prof. dr. Josefa Petráně, Praha 1991, s. 191-205

 • Město jako středisko náboženského života, in: Česká města v 16.-18. století. Sborník příspěvků z konference v Pardubicích 14. a 15. listopadu 1990, Historický ústav ČSAV, Praha, s. 163-173

1992:

 • Jan Amos Komenský, Informatorium školy mateřské (ed., úvodní studie s J.Langmeierem), Kalich, Praha, s.144.

 • Protestantské „problémy“ s barokem, in: Z. Hojda (ed.), Kultura baroka v Čechách a na Moravě, Praha Historicky? U?stav ČSAV 1992, s. 27-33

 • Korbelík duchovní bratru Ondřejovi. Příspěvek k dějinám reformačního hodnocení entuziastické zbožnosti, in: M. Polívka – M. Svatoš (edd.), Historia docet. Sborník prací k poctě šedesátých narozenin prof. Ivana Hlaváčka, Praha 1992, s. 437-443

1993:

 • Role utrakvismu v českých dějinách, in: Z. Hledíková (ed.), Traditio et cultus. Miscelanea historica bohemica Miloslao Vlk archiepiscopo Pragensiae eias collegis amicisque ad annum sexagesimum dedicata, Praha 1993, s. 73-79

 • Idea národa v husitských Čechách, in: Česká otázka. Naše duchovní tradice. Sborník příspěvků z pracovního sejití pořádaného Spolkem evangelických kazatelů v Brně 25. – 27. 4. 1993, Praha 1994, s. 34-41


1994:

 • Husitství - reformace - renesance 1, Sborník k 60. narozeninám Františka Šmahela (uspořádala s Jaroslavem Pánkem a Miloslavem Polívkou), Historický ústav AV ČR, Praha, s. 432.

 • Husitství - reformace - renesance 2, Sborník k 60. narozeninám Františka Šmahela (uspořádala s Jaroslavem Pánkem a Miloslavem Polívkou), Historický ústav, Praha, s. 433 - 779.

 • Husitství - reformace - renesance 3, Sborník k 60. narozeninám Františka Šmahela (uspořádala s Jaroslavem Pánkem a Miloslavem Polívkou), Historický ústav, Praha, s. 795 - 1135.

 • hesla: antitrinitarismus, Česká konfese, hugenoti, Hus Jan, husitství, Chelčický Petr, jednota bratrská, Kalvín Jan, kalvinismus, Komenský Jan Amos, konfese, luterství, Luther Martin, Melanchton Filip, moravští bratří, Servet Miguel, valdenští, Zwingli Ulrich in: Pavlincová, Helena a kol., Slovník tří nejvýznamnějších monoteistických náboženství, Judaismus - křesťanství - islám, Mladá fronta, Praha.

 • Ženy na utrakvistických farách doby předbělohorské, in: J. Pánek – M. Polívka – N. Rejchrtová (edd.),  Husitství – reformace – renesance 2, Sborník k 60. narozeninám Františka Šmahela, Praha 1994, s. 747-755

 • Český historik František Šmahel, in: Jaroslav Pánek – Miloslav Polívka – Noemi Rejchrtová (edd.),  Husitství – reformace – renesance. Sv. 1, Praha 1994, s. 7-25, spoluautoři J. Pánek – M. Polívka

 • Místo Evangelické teologické fakulty v Univerzitě Karlově, in: J. Halama (ed.), 75 let Evangelické bohoslovecké fakulty v Praze, Praha 1994, s. 9-15

 • Katedra církevních dějin, in: Jindřich Halama (ed.), 75 let Evangelické bohoslovecké fakulty v Praze, Praha 1994, s. 57-72

 • Několik slov o „českobratrství“ ve vztahu k Litomyšli, in: M. Skřivánek (ed.), Litomyšl. Duchovní tvář českého města, Litomyšl 1994, s. 71-78


1995:

 • Úvodem, in: Jan Hus, Dcerka. O poznání cesty pravé k spasení, upravil F. Žilka. 2. vyd., Praha, Kalich 1995, s. 5-10

 • Několik slov ke spolupráci katolických a evangelických historiků, Kostnické jiskry 80, 1995, č. 33, s. 4 (spoluautorka Libuše Havlíčková) (Komise pro studium života a díla M. Jana Husa při České biskupské konferenci. Odpověď časopisu Kostnické jiskry na dopis společnosti Veritas; s textem dopisu)

 • Das Land, das ich dir zeige. Die Brüder-Unitat im 15.-17. Jh. und ihre Emigration, in: Landgabe. Festschrift für Jan Heller zum 70. Geburtstag, předmluva M. Prudký, Praha 1995, s. 238-244

 • Dopis N. R. předsedovi SPEKu, in: P. Keřkovský (ed.), Evangelíci o Janu Sar­kand­rovi, Heršpice 1995, s. 11-12

 • Skylla a Charybda církevních dějin, in: P. Keřkovský (ed.), Evangelíci o Janu Sar­kand­rovi, Heršpice 1995, s. 54-57


1997:

 • Vojtěšská tradice dnes, in: M. Balabán (ed.), Logos a svět. Sborník k sedmdesátinám L. Hejdánka a J. S. Trojana, Praha 1997, s. 217-220


1998:

 • Pravda zákona Kristova v pochopení pozdního utrakvismu, in: J. Mrázek – Š. Brodský – R. Dvořáková (edd.), Epitoauto. Sborník k pětašedesátinám Petra Pokorného, Třebenice 1998, s. 157-162

 • Význam Jednoty bratrské. Příběh (ne)zakomplexované menšiny, in: 540. výročí za­ložení Jednoty bratrské. 25. 4. 1998, Letohrad. Sborník, Ústí nad Orlicí 1998, s. 36-43


1999:

 • O tom, proč se křesťanský rytíř Písni písní šikovně vyhnul, in: R. Stránský (ed.), Šír ha-šírim. Sborník k sedmdesátinám Milana Balabána, Praha Onyx 1999, s. 122-124


2005:

 • Comenius und der Aufstand der böhmischen Stände, in: W. Korthaase – S. Hauff –  A. Fritsch (edd.), Comenius und der Weltfriede, Berlin 2005, s. 409-425


Medailony a bibliografie

1983:

 • Jubileum teologa a historika Am. Molnára, Kostnické jiskry 68, 1983, č. 3, s. 5


1989:

 • In memoriam Amedeo Molnár, Folia historica Bohemica 13, 1989, s. 625-633 (bibliografie prací od roku 1982: s. 627-633)


1990:

 • Bibliographie de Amedeo Molnár, in: Heresis, Revue semestrielle d’Héresiologie médievale (Villegly) 1990


1991:

 • Bibliografie prací A. Molnára od roku 1982, in memoriam Amedeo Molnár, Křesťanská revue 58, 1991, s. 204-207


1992:

 • Za českým historikem Josefem Mackem, Křesťanská revue 59, 1992, s. 18-19


1993:

 • Vzpomínka na Amedea Molnára, Historické listy 2, 1992, s. 62-63


1994:

 • Amedeo Molnár (1923-1990), in: J. Halama (ed.), 75 let Evangelické bohoslovecké fakulty v Praze, Praha 1994, s. 66-68

 • Amedeo Molnár (1923-1990), Teologický sborník 1, 1995, č. 1, s. 89-90 (Přetištěno ze sborníku „75 let Evangelické bohoslovecké fakulty v Praze“, Praha 1994, s. 66-68)

 • Gustav Adolf Skalský (1857-1926), in: J. Halama (ed.), 75 let Evangelické bohoslovecké fakulty v Praze, Praha 1994, s. 58-59

 • Ferdinand Hrejsa (1867-1953), in: J. Halama (ed.), 75 let Evangelické bohoslovecké fakulty v Praze, Praha 1994, s. 59-61

 • František Michálek Bartoš (1889-1972), in: J. Halama (ed.), 75 let Evangelické bohoslovecké fakulty v Praze, Praha 1994, s. 61-63

 • Rudolf Říčan (1899-1975), in: J. Halama (ed.), 75 let Evangelické bohoslovecké fakulty v Praze, Praha 1994, s. 63-65

 • Eva Melmuková (roz. Šašecí, narozena 1932), in: J. Halama (ed.), 75 let Evange­lické bohoslovecké fakulty v Praze, Praha 1994, s. 69-70

 • Martin Wernisch (narozen 1962), in: J. Halama (ed.), 75 let Evangelické boho­slo­vecké fakulty v Praze, Praha 1994, s. 71-72


1996:

 • Amedeo Molnár na rozhraní věků, in: L. Beneš (ed.), Ministerium Verbi Divini. Sborník k 60. narozeninám Pavla Filipiho, Praha 1996, s. 122-124


1999:

 • Amedeo Molnár, historik a teolog „reformace“ (1923-1990), in: Ročenka Evange­lické teologické fakulty UK 1996-1999, Praha, Evangelická teologická fakulta UK 1999, s. 43-53

 • Amedeo Molnár – Historiker und Theologe der „Reformation“ (1923-1990), Acta Comeniana 13, 1999, s. 143-157


2008:

Pedagogická činnost - Vedení disertačních prací, Evangelická teologická fakulta UK


 • Halama, Ota: Otázka svatých v české reformaci: její proměny od doby Karla IV. do doby České konfese, Praha 2001. 235 s. Disertační práce (ThD.), Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, Katedra církevních dějin (tiskem Brno 2002, 239 s.)

 • Diles, Robert Allen: The Old Testament and restoration: a comparison of the approach to and use of the Old Testament in restoration movements of Fifteenth-century Tabor and Nineteenth-century North America, as seen in the Confessio Taboritarum of Nicholas Biskupec of Pelhřimov and in selected works of Alexander Campbell, Praha 2005. Disertační práce (ThD.), Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, Katedra církevních dějin

 • Zemek, Petr: Reformace, protireformace a rozvinutí poreformačního katolictví v Uherrském Brodě – křesťanská víra v proměnách času, Praha 2006. Disertační práce (ThD.), Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, Katedra církev­ních dějin (tiskem Uherský Brod 2006, 508 s. + 16 s. obr. příl.)

Pedagogická činnost - Vedení diplomových prací, Evangelická teologická fakulta UK


 • Bernát, Libor: Dejiny reformácie v hornotrenčianskom kontuberniu v XVI. až XVII. storočí, Praha 1997, 414 s., map. příl.

 • Tóbias, Attila: Dějiny Reformované Křesťanské církve na Slovensku v letech 1945-1968: slovensko-maďarské vztahy v církvi, Praha 1997, 57 s., příl.

 • Hejzlar, Samuel: Blouznivci naší reformace: období 17. a 18. století ve východních Čechách, Praha 1998, 53 s

 • Bochníčková, Romana: Křesťanství v myšlení Karoliny Světlé, Praha 2000, 59 s.

 • Fučíková, Ivana: Prostituce a theologie, Praha 2000, 66 s.

 • Marjanko, Zbyněk: Krabčický ústav: historie ústavu od jeho založení 1. 11. 1864 do r. 1885, úmrtí zakladatele Václava Šuberta, Praha 2000, 95 s., obr. příl.

 • Krátký, Vladimír: Husův ohlas v učení Jana Rokycany, Praha 2001, 60 s.

 • Satke, Jan: Přístupy k Jednotě bratrské a její misijní působení od jejích počátků až do roku 1530, Praha 2001, 67 s.

 • Urbanová, Jana: Zpívejte Hospodinu píseň novou (Žalm 149,1), příspěvek k teo­logické interpretaci specifika českého baroka, Praha 2001, 71 s., příl.

 • Stejskal, Vlastislav: Tajní evangelíci na střední Moravě, Praha 2001, 55 s., příl.

 • Mach, Leoš: Vznik a vývoj potolerančních evangelických sborů ve východních Čechách (Vysoké Mýto, Choceň, Litomyšl), Praha 2002, 86 s.

 • Macková, Olga: Josef Křenek, Praha 2002, 109 s., obr. příl.

 • Daněčková, Jana: Tři nedoceněné básnické osobnosti evangelické církve 20. století, Praha 2003, 72 s.

 • Kovácsová, Silvia: Z galejí na svobodu, protireformace v Uherském království pod vládou Leopolda I., 1671-1681, Praha 2003, 66 s., obr. příl.

 • Najmon, Viktor: Skrytá katolická církev od roku 1948 do roku 1989, Praha 2003, 73 s.

 • Vondrová, Martina: Proměny manželství v dějinách křesťanských církví, Praha 2003, 60 s.

 • Ryšavá, Vendula: Lidová zbožnost konce 18. – 1. pol. 19. století, (+ pověry u Romů v minulosti a dnes), Praha 2003, 67 s.

 • Prokop, Ondřej: Dějiny evangelické církve a.v. ve Slezsku, Praha 2003 (obhájeno 2004), 126 s., obr. příl.

 • Formánková, Tereza: Labyrintem moci a práva: příspěvek k diskusi o spravedlivém boji v husitské teologii, Praha 2004, 65 s.

 • Chlápek, Petr: YMCA a její význam pro českou společnost, Praha 2004, 303 s.

 • Hřebíček, Robert Jan: Kníže Václav: příspěvek do diskuse ohledně vybraných problémů současného václavského bádání, Praha 2004, 95 s.

 • Just, Jiří: Italský humanismus a Jednota bratrská: dílo F. Petrarky a L. Vally ve spisech českých bratří do doby Lukáše Pražského, Praha 2004, 97 s.

 • Voňavková, Věra: Evangelický farář Štěpán Šoltész, Praha 2004, 71 s.

 • Zbytovská, Adéla: Pochopení manželství v české reformaci v období od nástupu české reformace po Jana Amose Komenského, Praha 2006, 112 s.

 • Matucha, Michael: Večeře Páně u Michaela Weisse, Praha, 2005, 53 s. (na katedře religionistiky)

Recenze – film, divadlo, výstavy


1972:

 • Euridika, Kostnické jiskry 57, 1972, č. s. 4 (divadelní hra, J. Anouilh)

 • Jsem špatná, špatná ženská, Kostnické jiskry 57, 1972, č. 18, s. 4 (divadelní hra, R. O. Hirson)

 • Na rožni, Kostnické jiskry 57, 1972, č. 31, s. 3 (film Giullieta a duchové, režie F. Fellini, 1965)

 • Ztratí-li se pevný bod, Kostnické jiskry 57, 1972, č. 20, s. 4 (divadlo, J. Nestroy, Provaz o jednom konci)


1973:

 • Tázání nejen moderní, Kostnické jiskry 58, 1973, č. 5, s. 4 (film Baron Trotta, režie J. Schaaf, 1971)

 • Slunečnice, Kostnické jiskry 58, 1973, č. 16, s. 4 (film, režisér V. de Sicca)


1975:

 • Dobrodružství nejen Poseidonu, Kostnické jiskry 60, 1975, č. 5, s. 4 (film Dobrodružství Poseidonu, režie R. Neame, I. Allen, 1972)

 • Oliver Cromwell, Kostnické jiskry 60, 1975, č. 13, s. 2 (anglický historický film)


1976:

 • Hledání místa člověka v přírodě, Kostnické jiskry 61, 1976, č. 41, s. 3 (film Děrsu Uzala, režie A. Kurosawa, 1975)

 • Nic nového, Kostnické jiskry 61, 1976, č 18, s. 2 (film Můj bratr Anastázia, režie A. Sordi, 1975)

 • Rodinný portrét, Kostnické jiskry 61, 1976, č. 30, s. 4 (film, režie L. Visconti, 1974)

 • Umění vzpomínat, Kostnické jiskry 61, 1976, č. 32, s. 4 (film Amarcord, režie F. Fellini, 1973)

 • Ženské vědění, Kostnické jiskry 61, 1976, č. 36, s. 3 (výstava Heleny Chvojkové)


1977:

 • Scény z manželského života, Kostnické jiskry 62, 1977, č. 10, s. 3 (film, režie I. Bergman, 1973)


1978:

 • Jitřní paní, Kostnické jiskry 63, 1978, č. 36, s. 3 (divadelní hra, A. Casona)


1979:

 • Nevinný, Kostnické jiskry 64, 1979, č. 18, s. 3 (film, režie L. Visconti, 1976)


1980:

 • Vyučování Dony Margaridy, Kostnické jiskry 35, 1980, č. 6, s. 4 (divadelní hra, R. Athayde)


1983:

 • Podzim ve znamení gotiky [Legenda o sv. Kateřině, ed. J. Pelán (Praha 1983) – výstava Parléřovské umění v Porýní], Kostnické jiskry 68, 1983, č. 31, s. 4

 • Tomáš Becket aneb Čest Boží, Kostnické jiskry 68, 1983, č.22, s. 3 (divadelní hra, J. Anouilh)


1984:

 • Magická Praha Jana Šplíchala, Kostnické jiskry 69, 1984, č. 31, s. 3 (výstava)


1986:

 • Fanny a Alexandr, Kostnické jiskry 71, 1986, č. 8, s. 3 (film, režie I. Bergman, 1982)


1989:

 • Oběť, Kostnické jiskry 74, 1989, č. 10, s. 4 (film, režie A. Tarkovskij, 1986)

 • Společenství vztahů, Kostnické jiskry 75, 1989, č. 6, s. 4 (divadelní hra, Cukrárna Myriam, I. Klíma)


1995:

 • Ještě nad starozákonní inspirací české literární tvorby, Křesťanská revue 62, 1995, s. 270-272 (referát o výstavě Starý zákon v české literatuře a knižní tvorbě 19. a 20. sto­letí, Strahovský klášter)

Literatura pro děti


 • Pán Bůh nás slyší. Jak to dopadlo s neposlušným Jonášem a městem Ninive, Slovo a život, 1993, č. 2, s. 74-75 (Báseň a prozaické vyprávění pro děti) (spoluautor Luděk Rejchrt)

 • Vyprávění o Danielovi, Slovo a život 1993, č. 3, s. 96-97 (Prorok Daniel v jámě lvové. Převyprávění pro děti) (spoluautor Luděk Rejchrt)

 • Vyprávění o Samuelovi, Slovo a život, 1994, č. 2, s. 182 (Převyprávění biblického příběhu ze Starého zákona. V rubrice Dětem) (spoluautor Luděk Rejchrt)

Osobnost a dílo Noemi Rejchrtové


 • Milan Balabán, Soukromé umění naší paní No, Křesťanská revue 63, 1996, č. 8, s. 221-222 (Obrazy a plastiky)

 • Rejchrtová Noemi, in: Kdo je kdo 91/92. Česká republika. Federální orgány ČSFR, II, Praha 1991, s. 805-806

 • Rejchrtová Noemi, in: Kdo je kdo v České republice 94/95, Praha 1994, s. 475

 • Noemi Rejchrtová (narozena 1940), in: 75 let Evangelické bohoslovecké fakulty v Praze, red. J. Halama, Praha 1994, s. 68-69

 • Rejchrtová Noemi, in: J. Pánek – P. Vorel (edd.), Lexikon současných čes­kých historiků, Praha 1999, s. 255

 • Rejchrtová Noemi, in: J. Tomeš a kol., Český biografický slovník XX. století, III, Praha 1999, s. 32

 • Miroslav Novotný, Životní jubileum Noemi Rejchrtové, Jihočeský sborník histo­rický 69-70, 2000-2001 [2001], s. 246-247


Poslední změna: 21. říjen 2021 12:27 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Evangelická teologická fakulta

Černá 646/9

110 00 Praha 1


221 988 216


ID datové schránky UK: piyj9b4


Jak k nám