Volby do AS ETF


Volby do AS ETF UK (21.–22. 5. 2024)

Vážená akademická obci!


Jak mnozí víte, naše fakulta má svůj samosprávný orgán - akademický senát. Ten mimo jiné schvaluje rozpočet, vnitřní předpisy a volí děkana (příště 2026). V senátu jsou rovně zastoupeni učitelé a studenti (6+6). Mandát stávajícího senátu končí 30. září 2024 a proto AS ETF vyhlašuje volby.


Tyto volby proběhnou prostřednictvím elektronické aplikace v úterý 21. května (12:00-23:59 hodin) a ve středu 22. května (0:00-23:59 hodin). Kandidovat může každý člen akademické obce fakulty, učitel i student, navrhovat kandidáty může rovněž každý člen akademické obce. Prosím obracejte se s návrhy na možné kandidáty na členy volební komise:


doc. Jan Rückl (ruckl@etf.cuni.cz), předseda volební komise

Mgr. Zdenko Širka, PhD. (sirka@etf.cuni.cz),

Adam Pokorný (adam.pokorn@seznam.cz).


Navržený kandidát musí s kandidaturou souhlasit. Volební komisi hodně usnadníte práci, když zjistíte a doplníte poznámku, že kandidát s kandidaturou souhlasí. Seznam kandidátů bude vyvěšen na webových stránkách ETF v pondělí 20. května. Navržení kandidáti mohou sebe a svůj program představit na webových stránkách ETF, osobně pak na shromáždění akademické obce ETF v úterý 21. května v 11:00 hodin ve Velké posluchárně.


Q.B.F.F.F.


Mgr. Jan Kranát, PhD.

předseda AS ETF


Mgr. Marek Lis

místopředseda AS ETF

Elektronická aplikace ke hlasování


[hlasování je uzavřeno]


Seznam hlasování (přehled)


Hlasování do studentské komory


Hlasování do učitelské komory


Hlasovat lze v úterý 21. května (12:00-23:59 hodin) a ve středu 22. května (0:00-23:59 hodin).

Máte 1 až 6 hlasů, které můžete použít, případně se můžete zdržet hlasování.

Svou volbu musíte potvrdit.

Volby budu ukončené 22. května 2024 23:59, po tomto termínu na odkazu uvidíte výsledky voleb.

Seznam kandidátů (řazeno abecedně)


Kandidáti do studentské komory AS ETF:

Kandidáti do učitelské komory AS ETF:


 • Vojtěch Adamec

 • Milan Kocanda

 • Marek Lis

 • David Novotný

 • Klára Ptáčková

 • Sára Šimková

 • Jan Tkáčik

 • Jan Traxler

 • Filip Žilka

Představení kandidátů (řazeno abecedně)

Vojtěch Adamec

Sociální a pastorační práce

Jsem Vojtěch Adamec, studuji pastorační a sociální práci, jsem profesionální hasič a předsedou výboru i zakladatelem spolku lunestorm.com.

Moje ambice jsou zejména intrapersonální, tedy zvelebování našich vnitřních zahrádek tak, aby kvetl i svět okolo nás. Naopak také vyladit náš skvělý fakultní dvoreček tak, aby se zde každý cítil hezky a přijat; vesele se mohl rozvíjet v půvabný květ, jež jednou přinese šťavnaté ovoce.

Tomu připisuji i nominaci, jež mi byla nabídnuta.


Jednotlivé cíle, které, v případě svého jmenování, budu uskutečňovat vůči fakultě, jsou:

 • Zachování a budování charakteru fakulty a její subkultury formou obnovení pravidelných společenských aktivit a podporu současných, či nově vznikajících.

 • Podporu aktivit jednotlivců s cílem zachování jejich energie a zvýšení jejich úspěšnosti při dosahování cílů.

 • Další budování adekvátního prostředí pro pohodlné mezioborové interakce, formální i neformální.

Milan Kocanda

3. ročník, Evangelická teologie

Milí studenti!

jmenuji se Milan Kocanda. Na ETF studuji již čtvrtým rokem bakalářský obor Evangelická teologie a v příštím akademickém roce budu pokračovat v magisterském studiu.

Senátorem akademického senátu ETF UK jsem se stal před dvěma měsíci jako náhradník. Během této doby jsem se stihl zorientovat ve fungování senátu, zmapovat probíraná témata a poznat kolegy senátory. Protože mé volební období trvalo pouze krátce, chtěl bych se znovu ucházet o místo senátora na naší fakultě. Rád bych pokračoval v práci, kterou započali mí kolegové, a přidal do ní také vlastní píli.


Body, kterým bych se jako senátor chtěl věnovat, jsou:

 • rozvíjení komunikace mezi vedením fakulty, senátem a studenty

 • podpora spolupráce mezi naší fakultou a Českobratrskou církví evangelickou, zejména s ohledem na nízký počet studentů, kteří se hlásí na teologický obor

 • podpora studentských aktivit pro rozvoj vzdělávání

S novou podobou naší fakulty po rekonstrukci nastává čas i nového období fakultního života. Rád bych proto byl pojítkem mezi námi studenty a institucí, ve které trávíme čas rané dospělosti, a mnozí z nás i čas profesního a osobního růstu.

Děkuji za Vaši podporu.

Ptáčková, Klára

2. ročník, Sociální a pastorační práce

Jmenuji se Klára Ptáčková, jsem studentkou druhého ročníku Sociální a pastorační práce. Letos jsem byla zvolena do Akademického senátu Univerzity Karlovy, kde jsem se zapojila do sociální, ekonomické a petiční komise, a také do pracovní skupiny zaměřující se na práci s prvními ročníky na Univerzitě. Hned ze začátku jsem registrovala, jak jsou světy univerzity a fakulty oddělené, do SKASu ETF jsem se rozhodla kandidovat, jelikož bych ráda zprostředkovávala komunikaci "velkého senátu" s "malým fakultním". Věřím, že propojení funkcí může být velmi plodné, na jiných fakultách, po diskuzích se senátory, se toto propojení již osvědčilo.

"U nás" bych se ráda zaměřila na zájmy studentů Sociální a pastorační práce, přinášela reflexi celouniverzitních témat a osobně propojovala ETF s dalšími fakultami a studentskými spolky skrze neformální akce, díky tomu by mohl být prohlouben kontakt se studenty z celé Univerzity.

Šimková, Sára

4. ročník, Evangelická teologie

Milé kolegyně, milí kolegové,


jmenuji se Sára Šimková a jsem studentkou čtvrtého ročníku evangelické teologie. V Akademickém senátu ETF jsem již dva roky, během kterých jsem měla možnost podrobněji nahlédnout do chodu fakulty a naslouchat potřebám studentek a studentů. Ráda bych v těchto aktivitách pokračovala, protože prostředí fakulty pro mě hodně znamená. Zvláště v této době, kdy se po rekonstrukci bude znovu formovat a je jen na nás jaké si ho uděláme. 

 • Osvěta statutu studenta se speciálními potřebami a různých poraden centra Carolina, které nabízí psychologické, koučinkové poradny, také poradny pro zlepšení studijních strategií, psaní prací a další - nejen pro studenty s tímto statutem.

 • Problematika úbytku studentek a studentů na magisterském oboru EVT a s tím související nízký počet ukončení bakalářského oboru EVT v řádném čase.

 • Zajištění jasně definovaných a včasných informací k zápočtům, souborným a státním zkouškám.

 • Dalším témata, která se během mého studia ukážou jako důležitá - ať už z potřeb studentek a studentů, nebo na základě statistických dat

Děkuji, že zvážíte mou volbu a hlavně děkuji, že jdete volit!

Jan Tkáčik

3. ročník, Evangelická teologie

Na Evangelické teologické fakultě studuji s ročním přerušením od září 2020, kdy jsem nastoupil na obor Evangelická teologie. Postupem času se více a více zajímám o studentskou samosprávu, která znatelně ovlivňuje chod akademického prostředí-fakult, kolejí a menz a nakonec celé univerzity. Díky vaší důvěře od března zastupuji ETF UK v celouniverzitním senátu, což je mi poctou. Ačkoliv fakultní senát jedná spíše o vnitrofakultních než celouniverzitních tématech, jakožto nejmenší fakulta UK potřebujeme udržet oboustrannou informovanost. To se týká nadcházejících změn ve mzdách zaměstnanců, ve stipendiích doktorandů, v udílení ubytovacích či sociálních stipendií nebo také dostupnější psychologické pomoci.


V čistě fakultní sféře se otevírají skvělé možnosti s celoplošnou modernizací paláce Marathon, jejíž zdárné pokračování provází velká ochota stran našich akademiků i studentů.

Bude skvělé, když obnovu zažije také fakultní spolek, který může realizovat osvědčené i originální akce, na nové fakultě i mimo ni. Vítaný by byl rovněž přehledný zápis předmětů a zkoušek. A jaký režim se plánuje pro novou knihovnu nebo snad i kavárnu? Právě senátoři se mají (mimo jiné) těmito výzvami zabývat, naslouchat vám a pokud možno měnit (pomalu ale jistě) studijní věci k lepšímu. Přeji všem zvoleným v jejich nápadech, rozhodnutích i odhodlání zdar!


Jan Traxler

1. ročník, Evangelická teologie

Vážení,

jmenuji se Jan Traxler a jsem studentem prvního ročníku oboru Evangelická teologie. Jsem člověkem, kterému je blízké prostřední ve kterém se nachází a to jak akademické, tak církevní.

Za dobu, kterou jsem na fakultě zatím strávil, jsem si uvědomil její výjimečnost. Výjimečnost, která nezahrnuje jen samotné studijní obory a plány, ale hlavně prostřední a společenství s vyučujícími, kolegy a přáteli.

Právě toto společenství mě motivuje ke kandidatuře do AS ETF UK, neboť je pro mě, a věřím, že i pro mnohé, nedílnou součástí studia a vědeckého bádání. Dalším důvodem je i vědění, že toto společenství není vždy samozřejmostí a právě o to víc cítím potřebu jej zachovávat a posilovat tak vztahy jak fakultní, tak i univerzitní.

Jsem si vědom i faktu, že teologická studia nejsou příliš populární mezi možnými budoucími studenty, ovšem to není dostatečným důvodem k tomu, aby byly považovány za studia okrajová, která nemají co nabídnout studentům, kteří netouží skrze toto vzdělání dospět k duchovní službě. Teologická studia považuji právě za tak hodnotná, jako jiná humanitní studia, kterým se v dnešní době dostává podfinancovaní na úkor studiích jiných, či v nejhorším případě žádných.

Jsem tedy s radostí a velkou nadějí v srdci přijmout možnost se účastnit těchto problémů a vyslechnout tak všechny v mém okolí s podněty, co by bylo možné zlepšit, a stejně tak to, čeho si lze na naší fakultě vážit. Chci být člověkem na kterého se můžete obrátit a skrze kterého můžete promluvit.

Filip Žilka

2. ročník, Teologie křesťanských tradic

Moje jméno je Filip Žilka (21 let), studuji 2. ročník oboru Teologie křesťanských tradic a jsem bohoslovcem Evangelické církve augsburského vyznání v ČR a členem Českobratrské církve evangelické.

Kandidaturu do AS ETF UK vnímám jako službu i závazek, kterých se rád ujmu. V senátu bych chtěl být v první řadě jako zástupce oboru TKT, vnímám potřebu ho ukázat jako rovnocenný mezi ostatními na fakultě. Byl bych rád, kdyby se obor povedlo více propojit s fakultním životem např. v podobě společných předmětů. Stejně tak bych chtěl být prospěšný celé fakultě. Rád budu prosazovat a podporovat návrhy, které budou mít za cíl zkvalitnit a zlepšit výuku, jež budou fakultní prostředí tvořit příjemným pro stávající i budoucí studenty, a které zvýší prestiž fakulty v rámci Univerzity Karlovy i společnosti.

„Poctivost a přímost kéž střeží mě, vždyť ty, Hospodine, jsi má naděje!“ Ž 25, 21


Výsledky voleb do AS ETF UK (květen 2024)


Volební komise konstatuje, že členy učitelské komory AS ETF UK byli podle ustanovení , čl. 8, odst. 2 (příp. odst. 3) zvoleni:


1. KRANÁT Jan

2. MATOCHOVÁ Alžběta

3. LANDOVÁ  Tabita

4. CIELONTKO David

5. ČAPEK Filip

6. VAŇÁČ Martin


Volební komise dále konstatuje, že náhradníkem pro učitelskou komoru byl podle ustanovení , čl. 8, odst. 4 zvolen:


7. FISCHER Ondřej

8. JANDEJSEK Petr

9. PĚNKAVA PavelVolební komise konstatuje, že členy studentské komory AS ETF UK byli podle ustanovení , čl. 8, odst. 2 (příp. odst. 3) zvoleni:


1. ŠIMKOVÁ Sára

2. PTÁČKOVÁ Klára

3. TKÁČIK Jan

4. KOCANDA Milan

5. ADAMEC Vojtěch

6. ŽILKA Filip


Volební komise dále konstatuje, že náhradníkem pro studentskou komoru byl podle ustanovení , čl. 8, odst. 4 zvolen:


7. TRAXLER Jan

8. LIS Marek (pořadí určeno losem)

9. NOVOTNÝ David (pořadí určeno losem)

Výsledky voleb (graf)

Výsledky voleb (graf)Poslední změna: 23. květen 2024 14:00 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Evangelická teologická fakulta

Černá 646/9

110 00 Praha 1


221 988 216


ID datové schránky UK: piyj9b4


Jak k nám